Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOLAKONFERANSEN 2011 Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? Dag Falk-Petersen 14. September 2011 Text.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOLAKONFERANSEN 2011 Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? Dag Falk-Petersen 14. September 2011 Text."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOLAKONFERANSEN 2011 Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? Dag Falk-Petersen 14. September 2011 Text

2 Avinor dekker hele Norge
Fra det ytterste fiskevær... ... til sentrale strøk med forbindelse til hele verden Under verdens vanskeligste forhold... ... der det ekstreme er hverdagskost

3 ... likevel har Norge et av verdens best fungerende luftfartssystem
Punktlighet i verdensklasse Europas mest effektive lufthavn siste 3 år SVG Europas mest punktlige i sin klasse BGO & TRD Topp 10 på punktlighet i sin klasse

4 Oversikt Avinor per 2011 En moderne lufthavn- og flysikringstilbyder
Lokasjoner Langt fremme hva angår sikkerhet, teknologi, drift og utbygging Sterk kommersiell utvikling på flyplassene, med betydelig handelsvirksomhet Flysikring aktiv i restruktureringen som bransjen er inne i Integrert flyplass-system unikt i Europa Står for en betydelig, og økende, verdiskaping Dagens organisasjon Avinor AS Kompetanse- senter Divisjon Regionale og lokale lufthavner Divisjon Store lufthavner Flysikrings- divisjonen Oslo Lufthavn AS Konsern- staber 46 lufthavner 3 100 medarbeidere 40 mill. flypassasjerer 8 mrd. NOK omsetning Lufthavn Andre steder for tårn og kontrollsentraler Avinors hovedkontor

5 Bakgrunn Store forsinkelser i lufttrafikken i Europa Stadig mer fortetting i europeisk luftrom Betydelig høyere ATM-kostnader enn f.eks. USA EU-programmet Single European Sky (SES) driver utviklingen av europeisk luftfart Lovgivningspakke SES I Etablering av uavhengig felleseuropeisk regulator Luftrom som felles grenseoverskridende ressurs Målbildet understøttes av ny teknologi 1999 EU-kommisjonen vedtar formell etablering av SES, med tilslutning fra Norge og Sveits 2001 Lovgivningspakke SES II Introduksjon av ny “ytelsesbasert ordning“ Akselerering av funksjonelle luftblokker (FABer) Styrking av sentrale nettverksstyringskunksjoner 2004 Etablering av SESAR-programmet – teknologisk definisjonsfase starter 2006 2008 Leveranse av SESAR ATM-master plan Målbilde Regulatorisk og teknologisk integrert luftrom Økt kapasitet, bedre sikkerhet, redusert miljøpåvirkning og høyere kostnadseffektivitet 2009 SES II trer i kraft i slutten av 2009 Ytelsebasert ordning trer i kraft, operasjonell etablering av FABer 2012 2014 Slutten av første referanseperiode ( ) 2015 Start andre referanseperiode 2025

6 SES/SESAR har satt ambisiøse målsetninger
SES/SESAR har satt ambisiøse målsetninger. Er nå på vei inn i en takeoff-fase mot full implementering 3 utviklingsfaser DEFINITION Resulterte i dokumentet European ATM Master Plan DEVELOPMENT Nye driftsprosedyrer, nye teknologier og pre-industrielle komponenter, basert på ATM Master Plan DEPLOYMENT Implementering av resultatene fra utviklingsfasen, med leveranse av ytelses-forbedringer Visjon / Målbilde 1 2 Sette EU-luftrommet i stand til å håndtere 3 ganger mer trafikk Bedre sikkerhet med en faktor 10 Redusere negative miljøeffekter per flight med 10% Kutte enhetskost med 50% 3 4 €60 m €2,1 mrd €25-30 mrd Pågår Full Implementering

7 Redefinering av teknologiplattformen for flysikringstjenesten er sentral faktor for realisering av målsetningene – arbeidet er i full gang Hovedelementer i ny teknologiplattform Utviklingssteg og tidsplan 1 Integrasjon av lufthavner F&U 5 Implementering Tilgjengelig 2 4D trajectory- prinsipp F&U Ytelses- basert operasjon 4 Implementering Tilgjengelig 3 System wide information mgmt (SWIM) F&U Trajectory- basert operasjon ATM Servicenivå 3 Implementering Tilgjengelig 4 Automatisering av manuelle oppgaver F&U Tids- basert operasjon 2 Implementering Tilgjengelig 5 Collaborative network planning F&U 0 / 1 Implemering Tilgjengelig 2013 2017 2020 2025

8 Restruktureringen medfører at Europeisk flysikring kommer å brytes opp for å skrues sammen i nye konstellasjoner Unbundling Hva vil skje? Rebundling Nasjonale monopol og nasjonale flysikrings-leverandører Underveis Økonomisk regulering Internasjonalt samarbeid (bl.a. FABer) Målbildet krever tett samarbeid og konsolidering på tvers Regionale samarbeid og konsolidering Tårn Avregulering og konkurranse Nye aktører (private) / nye konstellasjoner Fjernstyrte tårn potensiell game changer Konkurranse, nye aktører og nye konstellasjoner FNT (CNS) Teknologisk utvikling og digitalisering vil redefinere tjenesteporteføljen Oppbrytning av dagens tjenester, nye leverandører Samarbeid med andre ANSPer og industrien Andre tjenester nye tjenester Redefinering av tjenesteporteføljen - fremtidige core competence / tjenester - insourcing / outsourcing Internasj. samarbeid – inkludert industrien

9 Fra nasjonale monopol til tett internasjonalt regionsamarbeid
Underveis: Økonomisk regulering og utvikling mot stadig nærere internasjonale samarbeid Avinor tilpasser seg SES-reguleringen SES’ 9 FABer Ytelsesbasert prising innføres fra : Basis forhåndsdefinert kostbase Pålagt kostnadsreduksjon iht. SES’ ambisjon Funksjonelle luftromsblokker fra : Norge tilhører i utgangspunktet NEFAB Avinor har betydelig engasjement i Borealis; tar sikte på å realisere betydelig effektiviseringspotensial Usikkert hvilken endelig form det internasjonale samarbeidet innenfor blokkene vil ta på sikt «BOREALIS» Aktuelle internasjonale underveis-samarbeid NEFAB Avinor – Norge Finavia – Finland EANS – Estland LGS - Latvia BOREALIS Samarbeid: ANSPer innenfor NEFAB og LFV, Naviar, NATS, IAA, ISAVIA Fra nasjonale monopol til tett internasjonalt regionsamarbeid

10 Tårn: Forberedelse for avregulering og konkurranse
Avinor tar grep for å styrke sin posisjon Tydelig retning mot konkurranseutsetting i Europa Ytelsesbasert prising innføres for tårn- tjenestene på store lufthavner fra (monitoreres ), ytelsestyres fra dersom de ikke konkurranseutsettes Gjør en betydelig effektiviseringsinnsats Avinor foreløpig utpekt som tjeneste- leverandør, men forbereder seg på at konkurranse innenfor tårntjenesten i Norge kan komme Ser stort potensial i ny teknologi – spesielt fjernstyrte tårn for lokale og regionale tårn Gjennomfører en vurdering om eventuell deltakelse i konkurranser utenfor Norge Konkurranseutsatt lenge NATS driver de større lufthavnene. ATS integrert ved flere lokale lufthavner. Konkurranse på tårntjenester åpnet LFV taper den første konkurranseutsatte anbudsopphandlingen til ACR (privat aktør) Swedavia legger ut sine tårn på anbud (pågår). Flere internasjonale tilbydere. Suksessiv åpning av konkurranse med start Flere internasjonale tilbydere i konstellasjon med spansk leverandør. Flere land vurderer nå å konkurranseutsette. Mange deltar på markedene som suksessivt åpnes for å lære (eks. i Sverige). Fra nasjonale monopol til avregulering og konkurranse!

11 FNT: Internasjonalt samarbeid vil karakterisere utviklingsarbeidet, hvilket skjer innenfor rammene av SESAR Europeisk utvikling SESAR utvikler ny teknologiplattform som vil erstatte gamle egendefinerte systemer For kostbart å utvikle egen teknologi; mer formålsnyttig å samle hele industriens ressurser Ny teknologi medfører radikal endring av tjenesteporteføljen. Nye samarbeid og konstellasjoner etableres. Tydeligere hvilke tjenester som støtter underveis og tårn samt flere lufthavnsspesifikke tjenester Avinor tar en aktiv rolle Avinor medvirker aktivt i SESARS teknologi- utvikling gjennom NORACON-samarbeidet Avinor tar aktivt i bruk ny teknologi, og er forberedt på at internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere Fra egendefinerte systemer til harmoniserte og kostnadseffektive systemer gjennom internasjonalt samarbeid

12 Restruktureringen av Europeisk luftrom vil medføre at Avinors leveransemodell for flysikringstjenester vil endres markant i fremtiden Unbundling Det Avinor gjør Fremtid Underveis Aktiv medvirkning i Borealis-samarbeidet Avinor del i internasjonalt samarbeid Tårn Være forberedt på konkurranse i Norge og evt. internasjonal medvirkning Fjernstyrte tårn Tett samarbeid lufthavner og flyselskaper Avinor aktiv både nasjonalt og internasjonalt FNT (CNS) Aktiv i SESAR samarbeidet Sikrer optimalt system for Norge Tett dialog med lufthavner og flyselskaper Samarbeid med andre ANSPer og industrien Til internasjonalt samarbeid Fra nasjonal leverandør av flysikringstjenester


Laste ned ppt "SOLAKONFERANSEN 2011 Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? Dag Falk-Petersen 14. September 2011 Text."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google