Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? SOLAKONFERANSEN 2011 Dag Falk-Petersen 14. September 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? SOLAKONFERANSEN 2011 Dag Falk-Petersen 14. September 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? SOLAKONFERANSEN 2011 Dag Falk-Petersen 14. September 2011

2 | 2 Avinor dekker hele Norge Fra det ytterste fiskevær...... til sentrale strøk med forbindelse til hele verden Under verdens vanskeligste forhold...... der det ekstreme er hverdagskost

3 | 3... likevel har Norge et av verdens best fungerende luftfartssystem SVG BGO & TRD •Punktlighet i verdensklasse •Europas mest effektive lufthavn siste 3 år •Europas mest punktlige i sin klasse •Topp 10 på punktlighet i sin klasse

4 | 4 Oversikt Avinor per 2011 Lufthavn Andre steder for tårn og kontrollsentraler Avinors hovedkontor •Langt fremme hva angår sikkerhet, teknologi, drift og utbygging •Sterk kommersiell utvikling på flyplassene, med betydelig handelsvirksomhet •Flysikring aktiv i restruktureringen som bransjen er inne i •Integrert flyplass-system unikt i Europa •Står for en betydelig, og økende, verdiskaping Dagens organisasjon LokasjonerEn moderne lufthavn- og flysikringstilbyder Avinor AS Kompetanse- senter Divisjon Regionale og lokale lufthavner Divisjon Store lufthavner Flysikrings- divisjonen Oslo Lufthavn AS Konsern- staber •46 lufthavner •3 100 medarbeidere •40 mill. flypassasjerer •8 mrd. NOK omsetning

5 | 5 Målbilde • Regulatorisk og teknologisk integrert luftrom • Økt kapasitet, bedre sikkerhet, redusert miljøpåvirkning og høyere kostnadseffektivitet EU-programmet Single European Sky (SES) driver utviklingen av europeisk luftfart Bakgrunn • Store forsinkelser i lufttrafikken i Europa • Stadig mer fortetting i europeisk luftrom • Betydelig høyere ATM-kostnader enn f.eks. USA Lovgivningspakke SES I • Etablering av uavhengig felleseuropeisk regulator • Luftrom som felles grenseoverskridende ressurs • Målbildet understøttes av ny teknologi Lovgivningspakke SES II • Introduksjon av ny “ytelsesbasert ordning“ • Akselerering av funksjonelle luftblokker (FABer) • Styrking av sentrale nettverksstyringskunksjoner EU-kommisjonen vedtar formell etablering av SES, med tilslutning fra Norge og Sveits Leveranse av SESAR ATM-master plan SES II trer i kraft i slutten av 2009 Ytelsebasert ordning trer i kraft, operasjonell etablering av FABer Slutten av første referanseperiode (2012-14) Start andre referanseperiode 1999 2001 2004 Etablering av SESAR-programmet – teknologisk definisjonsfase starter 2006 2008 2009 2012 2014 2015 2025

6 | 6 Sette EU- luftrommet i stand til å håndtere 3 ganger mer trafikk Bedre sikkerhet med en faktor 10 Redusere negative miljøeffekter per flight med 10% Kutte enhetskost med 50% DEFINITION Resulterte i dokumentet European ATM Master Plan DEVELOPMENT Nye driftsprosedyrer, nye teknologier og pre-industrielle komponenter, basert på ATM Master Plan DEPLOYMENT Implementering av resultatene fra utviklingsfasen, med leveranse av ytelses- forbedringer 2006-08 €60 m 2009-14 €2,1 mrd 2015-25 €25-30 mrd 3 utviklingsfaser SES/SESAR har satt ambisiøse målsetninger. Er nå på vei inn i en takeoff-fase mot full implementering 1 34 2  PågårFull Implementering Visjon / Målbilde

7 | 7 Redefinering av teknologiplattformen for flysikringstjenesten er sentral faktor for realisering av målsetningene – arbeidet er i full gang Integrasjon av lufthavner 4D trajectory- prinsipp Automatisering av manuelle oppgaver System wide information mgmt (SWIM) Collaborative network planning Hovedelementer i ny teknologiplattform 1 2 3 4 5 Utviklingssteg og tidsplan 2013201720202025 0 / 1 2 3 4 5 Implementering Tilgjengelig F&U Tilgjengelig Implemering ATM Servicenivå

8 | 8 Restruktureringen medfører at Europeisk flysikring kommer å brytes opp for å skrues sammen i nye konstellasjoner Nasjonale monopol og nasjonale flysikrings- leverandører Underveis Tårn FNT (CNS) Andre tjenester nye tjenester •Økonomisk regulering •Internasjonalt samarbeid (bl.a. FABer) •Målbildet krever tett samarbeid og konsolidering på tvers Regionale samarbeid og konsolidering Konkurranse, nye aktører og nye konstellasjoner Samarbeid med andre ANSPer og industrien •Avregulering og konkurranse •Nye aktører (private) / nye konstellasjoner •Fjernstyrte tårn potensiell game changer •Teknologisk utvikling og digitalisering vil redefinere tjenesteporteføljen •Oppbrytning av dagens tjenester, nye leverandører •Redefinering av tjenesteporteføljen - fremtidige core competence / tjenester - insourcing / outsourcing •Internasj. samarbeid – inkludert industrien UnbundlingRebundlingHva vil skje?

9 | 9 •Ytelsesbasert prising innføres fra 1.1.2012: ‒ Basis forhåndsdefinert kostbase ‒ Pålagt kostnadsreduksjon iht. SES’ ambisjon •Funksjonelle luftromsblokker fra 4.12.2012: ‒ Norge tilhører i utgangspunktet NEFAB ‒ Avinor har betydelig engasjement i Borealis; tar sikte på å realisere betydelig effektiviseringspotensial ‒ Usikkert hvilken endelig form det internasjonale samarbeidet innenfor blokkene vil ta på sikt Underveis: Økonomisk regulering og utvikling mot stadig nærere internasjonale samarbeid NEFAB Avinor – Norge Finavia – Finland EANS – Estland LGS - Latvia BOREALIS Samarbeid: ANSPer innenfor NEFAB og LFV, Naviar, NATS, IAA, ISAVIA Aktuelle internasjonale underveis-samarbeid Avinor tilpasser seg SES-reguleringenSES’ 9 FABer Fra nasjonale monopol til tett internasjonalt regionsamarbeid «BOREALIS»

10 | 10 Tårn: Forberedelse for avregulering og konkurranse •Ytelsesbasert prising innføres for tårn- tjenestene på store lufthavner fra 2012 (monitoreres 2012-14), ytelsestyres fra 2015 dersom de ikke konkurranseutsettes •Gjør en betydelig effektiviseringsinnsats •Avinor foreløpig utpekt som tjeneste- leverandør, men forbereder seg på at konkurranse innenfor tårntjenesten i Norge kan komme •Ser stort potensial i ny teknologi – spesielt fjernstyrte tårn for lokale og regionale tårn •Gjennomfører en vurdering om eventuell deltakelse i konkurranser utenfor Norge Avinor tar grep for å styrke sin posisjonTydelig retning mot konkurranseutsetting i Europa •Konkurranseutsatt lenge •NATS driver de større lufthavnene. ATS integrert ved flere lokale lufthavner. •Konkurranse på tårntjenester åpnet 09.2010 •LFV taper den første konkurranseutsatte anbudsopphandlingen til ACR (privat aktør) •Swedavia legger ut sine tårn på anbud (pågår). Flere internasjonale tilbydere. •Suksessiv åpning av konkurranse med start 2011. Flere internasjonale tilbydere i konstellasjon med spansk leverandør. Fra nasjonale monopol til avregulering og konkurranse! •Flere land vurderer nå å konkurranseutsette. Mange deltar på markedene som suksessivt åpnes for å lære (eks. i Sverige).

11 | 11 •Avinor medvirker aktivt i SESARS teknologi- utvikling gjennom NORACON-samarbeidet •Avinor tar aktivt i bruk ny teknologi, og er forberedt på at internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere FNT: Internasjonalt samarbeid vil karakterisere utviklingsarbeidet, hvilket skjer innenfor rammene av SESAR •SESAR utvikler ny teknologiplattform som vil erstatte gamle egendefinerte systemer •For kostbart å utvikle egen teknologi; mer formålsnyttig å samle hele industriens ressurser •Ny teknologi medfører radikal endring av tjenesteporteføljen. Nye samarbeid og konstellasjoner etableres. •Tydeligere hvilke tjenester som støtter underveis og tårn samt flere lufthavnsspesifikke tjenester Europeisk utvikling Avinor tar en aktiv rolle Fra egendefinerte systemer til harmoniserte og kostnadseffektive systemer gjennom internasjonalt samarbeid

12 | 12 Restruktureringen av Europeisk luftrom vil medføre at Avinors leveransemodell for flysikringstjenester vil endres markant i fremtiden UnbundlingFremtid Underveis Tårn FNT (CNS) Avinor del i internasjonalt samarbeid Avinor aktiv både nasjonalt og internasjonalt Samarbeid med andre ANSPer og industrien Det Avinor gjør •Aktiv medvirkning i Borealis-samarbeidet •Være forberedt på konkurranse i Norge og evt. internasjonal medvirkning •Fjernstyrte tårn •Tett samarbeid lufthavner og flyselskaper •Aktiv i SESAR samarbeidet •Sikrer optimalt system for Norge •Tett dialog med lufthavner og flyselskaper Fra nasjonal leverandør av flysikringstjenester Til internasjonalt samarbeid


Laste ned ppt "Restrukturering av flysikringstjenesten i Europa – hva betyr dette for Avinor? SOLAKONFERANSEN 2011 Dag Falk-Petersen 14. September 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google