Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen og nye helselover Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen og nye helselover Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen og nye helselover Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen

2 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen | 2 Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som • Fagorgan • Regelverksforvalter • Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet

3 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Hva skal jeg snakke om? • Samhandlingsreformen • Folkehelseloven • Helse- og omsorgstjenesteloven • Nasjonal helse- og omsorgsplan ( 2011- 2015) • Forebygging • Lokalmedisinske senter • Konsekvenser for sykepleiere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten • Profesjonsnøytralitet • Tillitsvalgtes bidrag til reformen

4 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Med blikk på helheten4

5 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Sentrale tanker i Samhandlingsreformen Reformen skal sikre; • en bærekraftig helsetjeneste • et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud • en helsetjeneste av god kvalitet, • og med høy pasientsikkerhet, • og tilpasset den enkelte bruker

6 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Sentrale tanker i Samhandlingsreformen forts. Det skal legges økt vekt på; • helsefremmende og forebyggende arbeid, • på habilitering og rehabilitering, • på økt brukerinnflytelse, • på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus • den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes, • spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles.

7 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Samhandlingsreformen; fra ord til handling7 • Fastsetter den politiske kursen for helse- og omsorgstjenesten og folkehelsearbeidet de kommende årene • Beskriver utfordringer, mål og tiltak • Viser hvordan samhandlings- reformen kan gjennomføres Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011- 2015

8 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Hva skal til for å lykkes med samhandlingsreformen? Virkemidler • Rettslige • Økonomiske • Faglige • Organisatoriske

9 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Rettslige virkemidler • Ny lov om folkehelsearbeid • Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Avtaler om samarbeid mellom kommuner og helseforetak 9

10 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Folkehelseloven • Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer • Krav til politisk forankring av mål og strategier • Krav til involvering av alle kommunale sektorer • Tiltaksplikt • ”Helse i alt vi gjør” lovfestes for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter • Statlige helsemyndigheter legger til rette for nøkkeldata/styringsdata for kommunesektoren Folkehelseloven 4. juli 201410

11 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Helse- og omsorgstjenesteloven • En overordnet og profesjonsnøytral sørge for-lov som skal legge bedre til rette for samhandling • Gir kommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar, samt større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale hensyn og behov • Krav til kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet • Nye oppgaver som foreslås: • Plikt til døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp • Plikt til å medvirke og legge til rette for forskning i tjenesten • Krav til lokale samarbeidsavtaler Helse- og omsorgstjenesteloven 114. juli 2014

12 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Helse- og omsorgstjenesteloven Pasienter og brukere • Skal ikke bli kasteballer mellom kommuner og sykehus • Skal få bedre oppfølging • Skal bli enklere å klage • Skal få mer å si 12

13 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Økonomiske virkemidler Helhetlig finansiering med: • Kommunal medfinansiering • Utskrivingsklare pasienter • Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud • Spleiselag I tillegg • Årlige bevilgninger 13

14 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Faglige virkemidler • Veiledere, retningslinjer • Kunnskap på nettet • Helsebiblioteket • Kvalitet og pasientsikkerhet • Utdanning og kompetanse 14

15 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Organisatoriske virkemidler • Nye roller for • Kommunene • Spesialisthelsetjenesten • Pasienter og brukere • Samarbeidsorganer • IKT • Ledelse 15

16 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Hvordan arbeide forebyggende mht eldre? • Frivillig hjemmebesøk Drammen • Målgruppen: innbyggere 75 år som ikke har hjemmesykepleie eller dagsenterplass • temaer som taes opp: nettverk, helse, bolig, ernæring, og egen oppfatning av tilværelsen. • Helsestasjon for eldre i Hamar tilbyr: • Råd og veiledningstjeneste Råd og veiledningstjeneste • Helsesamtaler Helsesamtaler • Samtalegrupper/støttegrupper Samtalegrupper/støttegrupper • Helseopplysningskurs Helseopplysningskurs • Nettverksgrupper/treningsgrupper Nettverksgrupper/treningsgrupper • Ulike tiltak gjennom "Trygge eldre" Ulike tiltak gjennom "Trygge eldre"

17 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Beregnet årlig kostnad behandling og rehabilitering av hoftebrudd (NOK) Hektoen et al. Cost-effectiveness in fall prevention for older women (Scand J Public Health 2009;37:584-9) • Enkelt (DRG 209A)Totalt 235 000 • Sykehus120 000 • Rehabilitering 35 000 • Fysio-, ergoterapi, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, transport 80 000 • Komplisert (DRG 210)Totalt 670 000 • Sykehus220 000 • Sykehjem450 000

18 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Brukerstyrt rehabilitering • Fredericia kommune i Danmark • tjenestetilbudet endret fra tradisjonell pleie til omfattende brukerstyrt rehabilitering i hverdagen • trening fremfor pleie • selvhjelp fremfor hjemmehjelp • treningen er lagt opp slik at brukeren lærer ferdigheter som de selv har lyst til å mestre. • Mange gjenopptar daglige gjøremål - personlig stell og matlaging • Etter to år har kommunen spart penger på pleiebudsjettet, mer tid til de svakeste og brukerne er mer fornøyde.

19 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen 19

20 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen LOKALMEDISINSK SENTER – EN PARAPLY- ORGANISASJON FOR SAMHANDLING I HELSEVESENET Mulige samarbeidspartnere • 1. og 2. linje • Flere kommuner • Tjenester/profesjoner i kommunen • Kommunen og frivillige lag/organisasjoner • Eierskap og driftsansvar reguleres i lokal avtale Mulige tjenester Dagtilbud • Samling av faggrupper • Tverrfaglige team • Hab/rehabtilbud • Lærings- og mestringssentra • Spesialisttilbud Døgntilbud • Observasjon • Brukerstyrte senger psyk/rus • Etterbehandling • Hab/rehabtilbud • Intermediærtilbud 20

21 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen ”Den gylne sone” Samhandlingsreformen ”Den gylne sone” Interkommunale (samkommunale) tiltak og tjenester 21 Spesialisthelsetjenesten Kommunal helse- og omsorgstjeneste

22 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Forhold mellom tjenester på ulike nivåer Spesialist- helsetjenester Kommunale helse- og omsorgstjenester •Styrking av eksisterende tjenester •Utvikling av nye tjenester •Overtagelse av oppgaver fra spesialist •Desentralisere der det er klokt •Sentralisere der man må •Balanse mellom faglig kvalitet og kostnadseffektivitet

23 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Økt kommunalt ansvar, ny arbeidsdeling • Overta 10% av dagens døgntilbud på sykehus? • Overta 10% av polikliniske kontroller på sykehus? Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

24 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Overflytting av aktivitet og midler fra HF’ene Polikliniske konsultasjoner/ kontroller Heldøgns- opphold Dag- behandling ”Unødvendige” innleggelser Utskrivingsklare pasienter Fastleger Sykehjem Lokal- medisinsk senter Hjemme- sykepleie og -rehabilitering

25 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Målbilde for helhetlige helse- og omsorgstjenester med brukerne i sentrum! God helse og gode liv! Befolkning, familier og individer Nasjon, region og lokalsamfunn Livsløp og pasientforløp Forebyggende helsetjenester helsestasjon og skolehelsetjeneste folkehelsetiltak frisklivssentral Fastleger Hjelp til forebygging Diagnostikk Behandling rehabilitering Sykehus Lokal, regionalt og nasjonalt Akuttmedisinske tjenester Legevakt, nødnett, psykososiale team Allmennhelsetjenester Hjemmetjenester, sykehjem, lokalmedisinske sentre rehabilitering Koordinerende enheter Samhandlings- avtaler

26 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Med blikk på helheten26

27 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Fastlegen - koordinator for diagnostikk, behandling og oppfølging Tydeliggjøring av det medisinskfaglige koordineringsansvaret - funksjon og samhandling – relatert til; • Pasienten • Samarbeidspartnere i kommunen • Samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten

28 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Konsekvenser for sykepleierne • Kortere liggetid i sykehus- mer spesialisert • I spesialisthelsetjenestelovens § 6 - 3 omtales spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten: "Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift". • Veiledningsplikten bør spesifiseres i avtaler

29 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Konsekvenser for sykepleierne fortsetter • Avtalene vil regulere kommunens tilbud • Endrede oppgaver i kommunene • Behov for mer spesialisert kompetanse i kommunene • Arbeidsgivers plikt til undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning (kap 8) • Behov for målrettet fag- og kvalitetsutvikling i kommunene

30 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Profesjonsnøytral lov • Systematisk kvalitetsarbeid • Hensiktsmessig oppgavefordeling • Nye oppgaver og roller • Bruk lovverket: • helsepersonelloven§ 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. • Bruk internkontroll og meld avvik

31 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Tillitsvalgtes bidrag til reformen • Være en positiv pådriver • Bidra til tilstrekkelig og tilpasset informasjon - utvikles gode tjenestetilbud • Tenke alternativer - nettverk • Bruke lovverket • Kvalitet og kompetanse • God faglig ledelse/endringsledelse • involvere og ansvarliggjøre politikere og kommuneadministrasjon tilstrekkelig i prosessen

32 | 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen


Laste ned ppt "| 15.06.11 Tillitsvalgtkonferanse NSF Oslo - Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen og nye helselover Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google