Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan kommunepsykologen gjøre sin kompetanse tilgjengelig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan kommunepsykologen gjøre sin kompetanse tilgjengelig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan kommunepsykologen gjøre sin kompetanse tilgjengelig?
Britt-Randi Hj Schjødt, Psykologspesialist Barne- og familieteamet, PPT –Ytrebygda, Bergen Leder Spesialistutvalg i klinisk samfunnspsykologi

2 ”…de fleste er enige i at det er kommunene som er best egnet som leverandør av tilbud til befolkningen fordi kunnskapen om det lokale behovet er størst nær de som skal ha tjenestene. På Akademikernes rådskonferanse 21.oktober sa leder Knut Aarbakke at kommunene skal være ”samfunnets hovedleverandør” også i fremtiden. Faktum er at kommunale løsninger ofte er bedre, og gir høyere kvalitet enn om man legger det på et høyere nivå. Dette ser vi blant annet innen forebyggingsarbeid og tidligintervensjon.” President Tor Levin Hofgaard, Presidentblogg

3 Hva er en kommune? Utsira: 217 innbyggere
Oslo: Over innbyggere Kultur, tradisjoner, miljø, politisk representasjon… Mange ulike måter å organisere tjenestene på

4

5 BARN OG UNGE Lov om Barnevern Lov om Opplæring Lov om kommune helsetjeneste Sosial- tjenestelov Kommunepsykolog? Kommunepsykolog? Kommune psykolog? Kommune psykolog? Kommune psykolog? Barneverns- tjeneste Helsestasjon og skolehelse- tjeneste Psykisk helsetjeneste PPT Sosial- tjeneste

6 VOKSNE OG ELDRE Sosial- tjenestelov Lov om kommunehelsetjeneste Kommunepsykolog? Kommunepsykolog? Kommune psykolog? Kommune psykolog? Kommune psykolog? ETATER: EldreomsorgSykehjem Hjemme- baserte tjenester Avdeling Psykisk helsetjeneste Sosial- tjeneste PLOMS

7 Hva er en psykolog? Alle norske psykologer er utdannet KLINISKE psykologer De aller fleste arbeider i stillinger med en rolleutforming som hovedsakelig er KLINISK Over 5500 medlemmer i Norsk Psykologforening 8,5 % (475 psykologer pr sept -10) arbeider i kommunen, de fleste med barn et fåtall - ca 40 psykologer – arbeider med voksne 2 spesialiteter ; Organisasjonspsykologi og klinisk psykologi Klinisk spesialitet med 9 fordypninger/kompetanseområder

8 Direkte psykologisk endringsarbeid i kommunen – samme sak?
Målgrupper varierer (barn – familier - voksne - eldre) Metoder varierer (løsningsfokusert, systemisk/familie, kognitive metoder, utredning/anbefaling/henvisning, veiledning/rådgivning, psykososial koordinering, IP) Tid for innsats varierer (tidlig - seint) Lovverk varierer (opplæring, barnevern, helse, sosial,) Felles utfordring til alle kommunepsykologer: Ha studenter i hovedpraksis! Bli veileder!

9 Hvordan gjøre psykologkompetanse tilgjengelig for hele befolkningen i en fragmentert kommuneverden?
Når hver plage har sin tjeneste og systemet skiller omsorg, utvikling, læring og psykisk helse for barn Når barnevernsbarn er dem som har dårligst tilgang til psykologisk kompetanse og tiltak Når opplæringsfeltet og helsefeltet ikke har god nok tilgang til tidlig nok barnevernsfaglig kompetanse og tiltak Når barnehager og skoler samarbeider aller dårligst med ”vanskelige” foreldre til barn som har mange og sammensatte vansker Hvordan løser vi utfordringene knyttet til sammenheng og helhet og tilgang på kompetanse??

10 Hva er kompetansebehovet?
SAMFUNNSPSYKOLOGISK NIVÅ Arena: samfunn - organisasjon – system/tjeneste - lokalmiljø Oppgaver, eksempel: Helsefremming - Forebygging Prosjektarbeid – Planlegging - Evaluering – Implementering Konsultasjon – Kompetanseutvikling – Tverrfaglig samarbeid Organisasjonsutvikling – Dokumentasjon - Kvalitetsoppfølging L i v s l ø p KLIENTRETTET ALLMENNPSYKOLOGISK NIVÅ Arena: kommune – lavterskeltjenester – lokalmiljø Oppgaver, eksempel: Forebygging Kartlegging – Tidlig intervensjon - Lavterskel behandling Krisearbeid - Behandling – Henvisning Samarbeid/Individuell Plan - Helhet og koordinering Individuelt – Grupper – Nettverksarbeid Krisearbeid – Selvhjelpsarbeid ----  LIVSLØP 

11 Psykologens kompetanse i tverrfaglig samarbeid – forutsetninger/muligheter
At den andre har, og vil bruke, tid på psykologen Tilgjengelighet/til stede Aktiv/delaktig Uformell/bruke innsmett Pålitelig/følge opp Aktuell/oppdatert ”vareprøve” Stødig/trygg Respektfull/interessert Støttende/bekreftende Fokus på oppgave/behov heller enn på egen kompetanse Kunne innse egne begrensninger?

12 Psykologens kompetanse i tverrfaglig samarbeid - ulike områder
Helsefremmende og forebyggende arbeid – Ulike typer Prosjektarbeid  Kvalitetsoppfølging /”tilsyn” i egen tjeneste og mellom tjenester – følger vi påbud og retningslinjer, virker det vi gjør? Implementering – av kunnskaps og evidensbasert praksis Ansvarliggjøring/oppfølging av Planarbeid og Utvikling av tjenester (behovskartlegginger, analyser, bedre samhandling, nye tiltak) Kompetanseutvikling innen psykisk helse, formidling av psykologien og faget – veiledning og undervisning

13 Eksempel på prosjektarbeid:
Assistert selvhjelp – utvikling av en nettportal for kommunisering av gode nettbaserte selvhjelpsprogram Samhandling – Utvikle samarbeid, struktur, metode og rutiner rundt alvorlig psykisk syke voksne (ACT-team), et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektorat, Helseforetak og 3-4 kommuner Basal kroppsbevissthet – forebyggende gruppe for ungdommer med fysiske symptomer og psykiske vansker. Samarbeid m fysioterapeut. Vold i nære relasjoner – kommunalt planarbeid med mange eiere og liten grad av felles oppfølging og ansvar Foreldreveiledning i gruppe til foreldre med barn med Autismespekterforstyrrelser og ADHD

14 Prosjekter forts.: Kommunepsykolog prosjekt
Formål: Behov for tydeliggjøring av kommunepsykologrollen Prosjektmål: En anbefaling til H-dir om hva psykologer kan gjøre Prioritet: Hva som skal leveres? Når? Kostnad? Deltagere: Brukere, psykologer, samarbeidsparter, kommune- ledere, NPF, Helsedirektoratet Ulike interessenter og risikovurderinger: hva kan være vanskelig/krevende Tiltak: Utvikle kartleggingsskjema, kartleggingsperiode, oppsummering og formidlingsstrategi

15 Utvikling av kartleggingsinstr. Utvikling distribusjonsrutiner
1. & 2. Kvartal 2011 3. & 4. Kvartal 2011 1. & 2. Kvartal 2012 3. & 4. Kvartal 2012 OPPSTART Prosjektbeskrivelse P Etablere samarbeid Oppstartsmøter GJENNOMFØRING Utviklingsarbeid Utvikling av kartleggingsinstr. Utvikling distribusjonsrutiner Distribuering Databearbeiding Ferdigstille datafil Analysearbeid AVSLUTNING Rapportskriving Formidling

16 Kommunepsykologprosjektet forts
Dersom det er en struktur som kan ivareta et behov er det ikke nødvendig å bruke prosjektmetoden…. ….Kan arbeides videre med i nettverkene Arbeides allerede mye med

17 Psykologens mer uvanlige roller -
Overordnet leder i kommunal sektor Premissleverandør/byråkrat i kommunal sektor Medierådgiver Politiker Miljøpsykolog, arkitekturpsykolog Høyskolelærer/universitetsansatt Konfliktmegler hos Fylkesmann/dommerembete Byråkrat/koordinator hos Fylkeslegen Ansatt i Psykologforeningens sentrale stab Bidragsyter i nasjonale beredskapsplaner Byråkrat/konsulent i direktorat/departement

18 Relevante jobber finnes for psykologer i utradisjonelle stillinger, selv om det ikke står ”psykolog” i stillingsannonsen

19 Å delta i den offentlige debatten og samfunnsutviklingen -
Være med å utvikle NPF, som student eller ferdig psykolog, - politisk, fagpolitisk, gjennom lokalavdelingen, som tillitsvalgt (noen ganger kan vi høre ”Psykologforeningen må…” – psykologforeningen, det er oss!) Blogger/leserinnlegg - til befolkningen eller til kolleger Skrive/beskrive i bøker, artikler Gjøre tilgjengelig skriftlige arbeider Høringer – via NPF og/eller egen kommune Svare på forespørsler til sentrale utvalg/aktører (arbeidsgrupper, panel, seminar, innspill)

20 Psykologens ikke-delaktighet i media, - et eksempel
Om ME: Psykologisk og medisinsk forskning sier at det som virker best er KAT og gradert trening 122 avisartikler om emnet, 1 av disse av psykolog Avisene reportasjer sier: det finnes ingen god behandling, KAT og trening kan være negativt for noen. HVOR ER PSYKOLOGENE MED SIN KUNNSKAP? (Kilde: FHI, Knudsen, siste samling SP Bergen nov 2010)

21 Mulige, nyttige, meningsfulle rolleutforminger for psykologer?
Utreder/behandler for enkeltmennesker Gruppebehandler Parbehandler Familiebehandler Pårørendebehandler Psykoedukatør Samarbeidspart Rådgiver – individ Konsulent ift individsaker

22 Veileder til andre psykologer
Konsulent ift system Prosjektarbeider (-deltager, -leder etc) Plan- og tiltaksutvikler Utreder (system/tjeneste) Formell leder/administrator Uformell lederrolle Fagforeningsmenneske (Tillitsvalgt, lokalavdeling, sentralt) Nettverksdeltager/kollegagruppe Tankesmie/”forum”deltager Medie- og kommunikasjonsrådgiver

23 Systemdesigner/utvikler (social engineer – endring av systembetingelse)
Miljø/arkitekturpsykolog, byplanlegger Barneombud Byråkrat Forsker Underviser/kompetansehever Helseopplyser/formidler (eller annet opplysningsarbeid rettet mot befolkning eller tjenester – eller også direktorat og departement - som FHI) Skribent /kronikør Lobbyist Politiker

24 Hvordan få flere psykologer til å stille sin kompetanse til rådighet på et overordnet og offentlig nivå? Hvilke virkemidler – invitasjon og ”nøding” fra andre, eller må vi ta egne grep og initiativ? Hvordan? Inn i grunnutdanning og spesialisering? Mer samarbeid med og bidrag til Høyskoler og Universitet? Inn i stillingsbeskrivelser? Inn i virksomhetsplaner? Inn i bestillinger/føringer og lovverk fra sentralt hold?


Laste ned ppt "Hvordan kan kommunepsykologen gjøre sin kompetanse tilgjengelig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google