Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samdok og Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samdok og Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samdok og Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14
Samdok og Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november Hans Fredrik Berg, Riksarkivet

2 Innhold Bakgrunn Samdok Arkiv i e-forvaltning
Riksrevisjonens rapport 2010 Arkivmeldingen 2012 Arkivverkets strategi 2014–2017 Samdok Mål Organisering Arkiv i e-forvaltning Alle dokumenter det henvises til finnes på Samdok-bloggen samdok.com KDRS-samling

3 Riksrevisjonens rapport
”manglende sikring og tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet gir risiko for at mye bevaringsverdig dokumentasjon går tapt” Få elektroniske systemer er laget med tanke på bevaring Manglende tilsyn og oppfølging av tilsyn Kritikk av Arkivverkets arbeid overfor kommunal sektor. KDRS-samling

4 Arkivmeldingen Helhetlig samfunnsdokumentasjon der arkiver fra alle samfunnssektorer utfyller hverandre Mer offensiv satsing, særlig på områder som Privatarkiver Kommunale arkiver Arkivdanning Digital tilgjengelighet Større vektlegging av arkivarbeidet utenfor staten og Arkivverket KDRS-samling

5 Riksarkivarens oppfølging
Inviterer til et bredt samarbeid både for å utforme og iverksette en helhetlig nasjonal arkivstrategi. Økte ressurser til de tre satsingsområdene privatarkiv, kommunale arkiv, samt arkivdanning og e-forvaltning. Samordnet under Samdok Arkivverkets strategi 2014–2017 KDRS-samling

6 Strategi 2017 – hovedmål Sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon.
Arkiver fra statlig, kommunal og privat virksomhet utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder. Arkivverket skal bidra til at disse arkivene blir sikret og bevart, slik at de samlet dokumenterer det norske samfunnet på en helhetlig måte. Øke bruken av arkivene. Arkivverket skal legge til rette for å øke publikums bruk av arkivmateriale. For å oppnå dette skal kildemateriale tilrettelegges og gjøres digitalt tilgjengelig, og vi skal yte gode og hensiktsmessige brukertjenester. Arkivene skal aktivt formidles som en samfunnsressurs som fremmer opplevelse og kunnskap. Utvikle fellesløsninger for arkivsektoren. Arkivverket skal være en pådriver og koordinator for arkivutvikling i et bredt regionalt og nasjonalt arkivsamarbeid. Vi skal utvikle metoder og ta i bruk verktøy for å håndtere arkivdanning, bevaring og brukertjenester på arkivmateriale fra offentlig og privat virksomhet. KDRS-samling

7 Strategi 2017 – gjennomføring
Samarbeid 37 innspill til strategien fra eksterne samarbeidspartnere Strategisk samarbeid i oppfølgingen Prioritering i samråd med samarbeidspartnere Fellesløsninger i samarbeid med hele arkivsektoren KDRS-samling

8 Samla samfunnsdokumentasjon
SAMDOK Kommunale arkiv Privatarkiv Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling

9 Samdok – organisering Samdok Kommunale arkiver Privatarkiver
Ansvarlig: Gunnar Urtegaard, Avdeling for bevaring og tilsyn Kommunale arkiver Leder: Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Privatarkiver Leder: Ellen Røsjø, Seksjon for privatarkiver Arkiv i e-forvaltning Leder: Hans Fredrik Berg, Seksjon for elektronisk arkivdanning KDRS-samling

10 Strategigrupper KDRS-samling

11 Samla samfunnsdokumentasjon
”Målet gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar. Målet skal medverke til ein samla samfunnsdokumentasjon. I dette ligg at ein skal ta vare på og tilgjengeleggjere bevaringsverdige arkiv frå alle samfunnssektorar, slik at dei samla kan dokumentere samfunnet og samfunnsutviklinga på ein fullgod måte.” KDRS-samling

12 … fra ulike vinkler ”Arkiva frå statleg, kommunal og privat sektor viser samfunnet frå ulike vinklar og ståstader, og dei utfyller kvarandre som kjelder til eit heilskapleg bilete. Som direkte spor etter dei handlingane og hendingane som har gått føre seg, dokumenterer arkiva ei rekkje aktivitetar og prosessar som er sentrale element i samfunnsutviklinga.” KDRS-samling

13 Kommunale arkiver ”Arkivverket skal bruke eit breitt spekter av verkemiddel i ein målretta aktivitet for at arkivarbeidet i kommunar og fylkeskommunar skal oppfylle reglane i arkivlova og arkivforskriftene. I dette arbeidet må det leggjast vekt på eit nært samspel og samarbeid med dei arkivfaglege miljøa og institusjonane som er etablerte i kommunal sektor.” ”Massedigitalisering ... Også her kan det vere aktuelt å etablere meir eller mindre sentraliserte løysingar, eventuelt i eit samarbeid mellom statleg og kommunal sektor.” KDRS-samling

14 Privatarkiv ”Departementet legg til grunn at Riksarkivaren med utgangspunkt i ansvaret han er tildelt etter arkivlova, konkretiserer nivået for bevaring av privatarkiv i Noreg. Konkretiseringa av nivået bør skje i samspel med andre viktige aktørar på arkivområdet, både organisasjonar og institusjonar.” ”På dette grunnlaget bør Riksarkivaren utarbeide ein ny strategi for privat-arkivarbeidet i Noreg. Strategien bør basere seg på eit breitt samarbeid over heile arkivområdet – inkludert å utnytte dei vilkåra som ligg føre for eit samspel med aktørar i privat sektor.” KDRS-samling

15 Arkiv i e-forvaltning Felles utfordring – digitalt skapt materiale
”Her blir det profesjonelle arkivmiljøet verda over utfordra på eit heilt grunnleggjande plan. Korleis skal ein definere arkiv på ein fagleg underbygd og på same tid operasjonell måte, og kva for metodar skal ein bruke til å fange opp og bevare digital dokumentasjon over tid i autentisk og tilgjengeleg form?” ”I den samanhengen er det avgjerande korleis arkiva blir til, dvs. kva som blir fanga opp og lagra, og korleis materialet blir lagra og handtert i den første fasen.” ”Arkivskapinga er derfor ein sentral del av heilskapsbiletet, ettersom arkivskaping er grunnlaget for seinare bruk av arkivmaterialet. Dette gjeld både som del av den samla samfunnsdokumentasjonen i den fasen der bruken er mest aktiv, og som grunnlagsarbeid for all seinare bruk av arkivmaterialet.” KDRS-samling

16 Arkiv i e-forvaltning – Innhold
Utgangspunkt Gjennomføring Elementer i e-forvaltningen Mulige fokusområder Revisjon av regelverket Arkivdanning Videreutvikling av Noark Ikke-records Periodisering Klargjøring av arkivuttrekk Deponering Depotfunksjoner Tilgjengeliggjøring KDRS-samling

17 Utgangspunkt Riksarkivarens notat om oppfølging av arkivmeldingen, 9. januar 2013 Gunnar Urtegaards notat ”Arkivmeldingen – Helhetlig samfunnsdokumentasjon”, januar 2013 Eksterne innspill til Arkivverkets strategi 2017 Strategigruppens prioriteringer Helhetlig perspektiv på arkivmateriale fra arkivdanning og bruk hos arkivskaper til tilgjengeliggjøring i depot Fokus på arkivskapernes behov KDRS-samling

18 Gjennomføring Strategigruppen prioriterer fokusområder
Det etableres arbeidsgrupper eller prosjekter på de høyest prioriterte fokusområdene (3-5) Koordinering med de andre Samdok-prosjektene, siden e-forvaltning angår både kommunale arkiv og privatarkiv KDRS-samling

19 E-forvaltning Arkivverket som forvaltningsorgan
Digitalisering av egen virksomhet elektronisk saksbehandling elektronisk mottak, behandling og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale Arkivverket som arkivmyndighet Tilrettelegging for digitalisering av arkivskapernes virksomhet bidra til at arkivet er en ressurs i den interne virksomheten Tilrettelegging for digitalisering av arkivinstitusjonenes virksomhet KDRS-samling

20 Saksbehandling Saks- Forvaltnings-organ behandling Saksbehandling:
Dokumentbehandling Fagsystem Arkiv (records management) Saksgang (dokumentflyt) Dokumentfangst: Manuell journalføring Integrasjon mellom arkiv- og fagsystem KDRS-samling

21 Digitalt førstevalg Kommunikasjon (digitalt førstevalg) Saks-
behandling Forvaltnings-organ Kommunikasjon: E-post med publikum EDI med næringsliv og forvaltning SvarUt Digital postkasse (for post ut) Dokumentfangst: Integrasjon mellom e-post og arkivsystem KDRS-samling

22 El. tjenester Tjenester Kommunikasjon (digitalt førstevalg) Saks-
behandling Forvaltnings-organ Forvaltnings-organ Publikumstjenester: Nettsteder Selvbetjening Næringslivstjenester: Innrapportering Dokumentfangst: Automatisk journalføring KDRS-samling

23 Samhandling Tjenester Kommunikasjon (digitalt førstevalg) Saks-
behandling Forvaltnings-organ Forvaltnings-organ Samhandling Samhandling: Saksbehandling på tvers av organisasjoner Multiproveniens => funksjonell proveniens? Dokumentfangst: Automatisk journalføring (Noark-hode) KDRS-samling

24 E-forvaltning Tjenester Kommunikasjon (digitalt førstevalg) Saks-
behandling Forvaltnings-organ Forvaltnings-organ Samhandling Samhandling: Avlevering/deponering Publikumstjenester: Formidling Søk og innsyn Depotinstitusjoner er også organ i den elektroniske forvaltningen Tjenester Depotinst. KDRS-samling

25 E-forvaltning Tjenester Kommunikasjon (digitalt førstevalg) Saks-
behandling Forvaltnings-organ Forvaltnings-organ Samhandling Samhandling: Avlevering/deponering Spesielle ordninger for arkivskaperne? Sømløs aksess til materialet Publikumstjenester: Formidling Søk og innsyn Depotinstitusjoner er også organ i den elektroniske forvaltningen Tjenester Depotinst. KDRS-samling

26 E-forvaltning Tjenester Tjenester Forvaltnings-organ
Tjenesteorientering Tjenester Depotinst. KDRS-samling

27 Informasjons-tjenester
Arkivdanning Journal-føring? Journal-føring Tjeneste ERMS Journal-føring Journal-føring Journal-føring? ”Fagsystem” ”Fagsystem” Journal-føring Informasjons-tjenester Depot KDRS-samling

28 Takk for oppmerksomheten!
Husk Samdok-konferansen om Arkiv i e-forvaltning på Gardermoen desember! Informasjon på KDRS-samling


Laste ned ppt "Samdok og Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google