Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsorganisasjonen i Norge Tjenestedirektivet – prosess og status Landskonferansen for LO Stats fylkeskartell, Sørmarka 13 september 2006. Tor Jørgen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsorganisasjonen i Norge Tjenestedirektivet – prosess og status Landskonferansen for LO Stats fylkeskartell, Sørmarka 13 september 2006. Tor Jørgen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsorganisasjonen i Norge Tjenestedirektivet – prosess og status Landskonferansen for LO Stats fylkeskartell, Sørmarka 13 september 2006. Tor Jørgen M. Lindahl, LO Internasjonal avdeling

2 Landsorganisasjonen i Norge Bakgrunn til Europakommisjonens forslag til Rammedirektiv for tjenester (”tjenestedirektivet”) 13 januar 2004: •Tjenestesektoren står for mellom 60-70% av EUs BNP, og andelen er økende relativt og absolutt sett. •Tjenestesektoren del av det indre marked, men har bare i mindre utstrekning vist seg å være grenseoverskridende. •Europakommisjonen vil ha et reelt indre marked for tjenester på linje med det man har på varesiden. Dvs. med fri flyt av tjenester og etablering i hele EU/EØS-området. •Del av Lisboa-strategien (innen 2010 skal EU være verdens mest konkurransedyktige region). •Økt flyt av tjenester skal gi billigere og bedre tjenester og øke sysselsetningen.

3 Landsorganisasjonen i Norge Overordnet målsetting med tjenestedirektivet: ” Lette utøvelsen av etableringsfriheten for tjenestesytere og den frie utveksling av tjenester.”

4 Landsorganisasjonen i Norge Kommisjonens forslag i hovedtrekk: 1. Alminnelige bestemmelser 2. Etableringsfrihet for tjenesteytere - administrativ forenkling, tillatelser, forbudte krav og krav som skal evalueres - ”kontaktpunkt” (Singel Point of Contact) -elektroniske prosedyrer 3. Fri utveksling av tjenester - Opprinnelseslandsprinsippet - Tjenestemottakernes rettigheter - Godtgjørelse av utgifter til legebehandling - Utsending av arbeidstakere - Utsending av borgere fra tredjeland 4. Tjenesteytelsenes kvalitet 5. Kontroll 6. Konvergens

5 Landsorganisasjonen i Norge Grunnleggende definisjoner: Artikkel 4: • Tjenesteydelse: ”enhver selvstændig erhvervirksomhed som omhandelt i traktatens artikkel 50, der består i at udføre en ydelse, for hvilken der betalses en økonmisk modydelse.” • Tjenesteyder: ”Den fysiske person, der statsborger i en medlemsstat og som utbyder eller udfører en tjenesteydelse.” •Tjenestemodtager: ”envher fysisk eller juridisk person, der i evhvervsøjesmed eller andet øjemed anvender eller ønsker at anvende en tjensteydelse.” •Tillatelsesordning: ”enhver procedure, der indebærer, at en tjenesteyder eller tjenestemottager skal henvende sig til en kompetent myndighed med henblikk på at opnå en udtrykkelig eller stiltiende afgørelse om adgangen til at optage eller udøve servicevirksomhed.”

6 Landsorganisasjonen i Norge LOs høringssvar til NHD mars, 2004: •LO i utgangspunktet ikke negative til tiltak for et mer velfungerende indre marked for tjenester. •Direktivet uklart om hvilke tjenester og områder som omfattes hvilke som er unntatt og for hvor lenge (dynamisk tilnærming??) •Forslaget mangler analyser om sosiale konsekvenser av tiltakene. •Retten til å bruke nasjonale kollektivavtaler må eksplisitt tas inn direktivet. •Nasjonale tiltak ses på unyansert som proteksjonisme. •LO er imot bruk av opprinnelseslandsprinsippet: uklart i forhold til virkeområde/grensesetting, vurdering av konsekvenser, forholdet til annen fellesskapslovgivning og kontroll. LO frykter utilbørlig press om liberalisering av regelverk og sosial dumping.

7 Landsorganisasjonen i Norge •Behov for et massivt kontrollapparat og kontrollordninger. •Utstasjoneringsdirektivet: Kontrollmuligheter i praksis? Krever klargjøringer, Forholdet til utleie og vikarbyråer? •Muligheten til gjennomføre nasjonale autorisasjonsordninger for private arbeidsformidlere og nasjonale krav om registrering av arbeidstakere i offentlige register må sikres. •Offentlige tjenester, uklare avgrensninger. Press på privatisering siden forslaget omfatter ”ikke-sykehus” helse og pleietjenester. Prinsippet om at direktivet ikke omhandler medlemsstatene rett til å definere/organisere offentlige tjenester må synliggjøres i teksten.

8 Landsorganisasjonen i Norge •Yrkeskvalifikasjoner retten til å anvende kvalifikasjonskrav relatert til HMS og kvalitet for arbeidstaker, brukere og samfunnet må videreføres. •Tillitsvalgtes innsynsrett i arbeidsforhold og arbeidsavtaler samt rettigheter i forhold til anbuds- og kontrollfasene er viktige virkemidler mot sosial dumping. Jf. mulighetene til å allmenngjøre tariffavtaler.

9 Landsorganisasjonen i Norge •DEFS tar avstand fra forslaget. •Den sosiale dimensjon, jf. Lisboaprosessen, utelatt. •Etableringer: Fratar statene effektive instrumenter for å beskytte borgere og arbeidere. •Opprinnelseslandsprinsippet utgjør en alvorlig trusel om sosial dumping og de-regulering (”race for the bottom”). •Opprinnelseslandsprinsippet vil umuliggjøre effektiv kontroll av bestemmelsene i utstasjoneringsdirektivet. •Utstasjonering: Implementering og kontroll av landet hvor arbeidet utføres. •Art. 50 i Romatraktaten: Tilby tjenester på samme vilkår som nasjonale tilbydere. •Arbeidslivslovgivning og nasjonale kollektivavtaler må respekteres og er ikke hindre, men forutsetninger for et sosialt Europa. •Helse, sosiale tjenester, utdanning, kultur og AV-tjenester må unntas. DEFS og tjenestedirektivet

10 Landsorganisasjonen i Norge Barroso og Mc Creevy: •Barroso: ”politisk og teknisk ubrukelig… -..behov for en rekke forbedringer…” (Financial Times -05) •Mc Creevy: ”Jeg vil aldri støtte et direktiv som tillater sosial dumping. Teksten må være vanntett på dette området”. (McCreevy, 8 mars -05)

11 Landsorganisasjonen i Norge Eveline Gebhardt, rapportør EP IMCO: •Europas sosiale modell tatt inn i teksten. •Lanserer: prinsippene om ”gjensidig anerkjennelse”og ”bestemmelsesland” som erstatter opprinnelseslandsprinsippet. •Tjenester av ”allmenn interesse” inkl. økonomisk karakter tas ut. Eks. helse, sosial sikring og sosial tjenester, utdannelse og kulturelle tjenester. •Bestemmelsene om utstasjonerte arbeidstakere tas ut. •Lanserer: Registrering av tjenesteytere ved førstegangs tjenesteyting i annet land •Liste over tjenester som er omfattet av, ikke unntatt fra direktivet. •Positiv til ”Single Point of Contact”. •Åpner i større grad for nasjonal bruk av tillatelsesordninger

12 Landsorganisasjonen i Norge Behandlingene i EMPL og IMCO, 11 mai 2005 •Arbeidsrett, kollektive forhandlinger og konflikttiltak omfattes ikke av tjenestedirektivet. •Helsetjenester omfattes ikke, uansett hvordan de organiseres. •Gambling, kasino og lotterivirksomhet er unntatt. •Audiovisuelle tjenester unntatt. •Store deler av offentlig tjenesteyting unntatt, men ikke ”SGEI” herunder vannforsyning, elektrisitet, transport og distribusjon av gass, avfallshåndtering. •Vikar- og utleiebyråer omfattes av direktivet. •Vakthold (”private security”) omfattes. •”Kontaktpunkt” og forenkling av administrative prosedyrer omfattes. •Opprinnelseslandsprinsippet: Skal gjelde tilgangen og retten til å utføre tjenester. Vertslandet må påvise at hensynet til definerte offentlige interesser nødvendiggjør overvåkning eventuelt restriksjoner. •Forbud mot krav om stedlig representant. •Ingen endringer som tilrettelegger for harmonisering oppover. •Kontroll og forholdet til utstasjoneringsdirektivet?

13 Landsorganisasjonen i Norge Soria Moria: ”Regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som før til sosial dumping”

14 Landsorganisasjonen i Norge ”Rødgrønt” posisjonsbrev, 2 februar 2006 •Nedbygging av barrierer i tjenestesektoren må samtidig ivareta den ”europeiske sosiale modell”. •Påpeker uklarheter og gir utrykk for store bekymringer ”deep concern”. •Nasjonale myndigheter i vertslandet må ha ansvar for kontroll og overvåking. •Viktigheten av retten til organisering av forholdet mellom partene/ myndighetene etter nasjonale forutsetninger og viktigheten av kollektivavtaler. •Må ikke hindre offentlige instanser å påta nye tjenester eller at privatiserte gjøres offentlige igjen. •Miljø, gambling, AV, helse, utdanning, forbrukerbeskyttelse, gjeldsinndrivelse.

15 Landsorganisasjonen i Norge DEFS krav til parlamentets første votering: A: Et utvetydig utelukkelse av Arbeidsrett. B: Klar referanse til respekt for grunnleggende rettigheter (”Monti klausul”). C: Sensitive sektorer (utleie- og sikkerhetstjenester) må utelukkes. D: Utelukking av tjenester av allmenn øko. interesse (SGEI) på linje med tjenester av allmenn interesse (SGI). E: Erkjenne statenes rett til nasjonal regulering av tjenestemarkedene i tråd med EF-domstolen. F: Fjerne forbudet mot krav som er nødvendige for håndhevelse, overvåking og tilsyn av arbeidsmarkedet og arbeidsforhold. G: Opprinnelseslandsprinsippet strykes.

16 Landsorganisasjonen i Norge Strasbourg 14 februar 2006

17 Landsorganisasjonen i Norge Parlamentets vedtak 16 februar 2006: •Kompromiss EPP og PES •”Fri utveksling av tjenester” (art.16 ”opprinnelseslandsprinsippet”) •Grunnlag ikke-diskriminering •Sak til sak vurdering av tiltak/restriksjoner (offentlig orden og sikkerhet, helse og miljø, men ikke til hinder for egne regler i tråd med felleskapsretten •Arbeidstaker: fysisk person def. nasjonal lovgivning •Kontroll med tjenesteytere på sitt område av medlemsstaten (vertslandet) •Arbeidsretten unntatt ink. kollektive avtaler/streikerett •Utstasjoneringsdirektivet går foran tjenestedirektivet, art 24 og 25 fjernet •Tjenester av allmenn interesse (SGI) unntatt. Medlemsstatene skal selv definere offentlig sektor •Tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) ikke under art. 16, men etableringsfrihet •Kollektivtransport i byer, taxi og ambulansetjenester ikke under direktivet •Forbudet mot stedlig representant fjernet •Fundamentale rettigheter (Monti-klausul) tatt inn. •Vikarbyråer og sikkerhetstjenester ute inntil harmonisert regelverk. •Single Contact Point

18 Landsorganisasjonen i Norge DEFS: ”Kompromisset en stor seier for Europas lønnstakere, de fleste av DEFS endringskrav er tatt inn”. MEN mer skeptisk etter at teksten ble nøye gjennomgått...

19 Landsorganisasjonen i Norge Kommisjonens reviderte forslag 4 april 2006: •Bygger på kompromisset fra Parlamentet, men med enkelte endringer •LO: Bedre, men fortsatt uklarheter i forhold til virkeområde og materiell forståelse •Art. 16 må gi vertslandet større muligheter til å stille krav til de som skal oppta og utføre tjenester •Andre enn offentlige aktører må kunne utføre kontroll og overvåking •Må muliggjøre ID-kort på arbeidsplass •Utleie av arbeidskraft må unntas generelt, ikke bare vikarbyråer •SGEI må unntas direktivet •Ber Regjeringen arbeide for stedlig representant •Endelig tekst må danne grunnlaget for LOs holdning til direktivet

20 Landsorganisasjonen i Norge Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, 12 mai 2006 •Styrke Arbeidstilsynets sanksjonsmidler •Øke ressursene til tilsyn •Sikre ryddigere forhold ved inn- og utleie av arbeidskraft og forbedre ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler •Motvirke useriøsitet ved kontraktørvirksomhet og etablering av enkeltmannsforetak •Stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår i kommunale anbudsprosesser •Innføre utvide byggherreansvar og id-kort i byggenæringen •Gjennomføre tiltak i kystfarten og landbruket •Utvikle statistikk- og analysegrunnlag •Samordne bedre innsatsen fra statlige etater landet over •Stryke samarbeidet mellom myndighetene og partene

21 Landsorganisasjonen i Norge Konkurranseevnerådets behandling til Ministerrådet 29 mai 2006. •Politisk enighet om teksten (Belgia og Litauen unnlot å stemme) •Baserer seg på Parlamentets vedtak og Kommisjonens endrede forslag •Skjerping av hva som anses som urimelige hindre for grensekryssende tjenestehandel •Medlemsstatene skal gjennomgå og rapportere nasjonalt regelverk •”i overensstemmelse med fellskapsretten” •Nasjonale krav til tjenesteyting må føle samme oppbygging og prinsipper som rettspraksis fra EF-domstolen har utviklet. Innsnevring av hensyn. •DEFS: Fortsatt ”concern”: arbeidsrett, tjenester av allmenn interesse og grunnleggende rettigheter”... ”ikke fullt ut fornøyd” vil ha garantier

22 Landsorganisasjonen i Norge Status før andregangs behandling i Parlamentet: •Behandling IMCO: 23 oktober •Parlamentet: 15 november(?) •Ikrafttredelse fra 2010 med tre års implementeringsfrist •Signaler om at Parlamentet ikke foretar de store endringene •Skjørt kompromiss •Forlikskomité dersom Parlamentet gjør endringer Rådet ikke kan akseptere •Kommisjonen/Rådet ønsker kun å unnta ”ikke-økonmiske” fra SGI

23 Landsorganisasjonen i Norge Det endelige direktivet må muliggjøre reguleringer som sikrer like konkurransevilkår for seriøse europeiske tjenesteytere og ikke bidra til sosial dumping

24 Landsorganisasjonen i Norge Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Landsorganisasjonen i Norge Tjenestedirektivet – prosess og status Landskonferansen for LO Stats fylkeskartell, Sørmarka 13 september 2006. Tor Jørgen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google