Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestring og resilience Begrep og praksis Psykososialt team Sør, 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestring og resilience Begrep og praksis Psykososialt team Sør, 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mestring og resilience Begrep og praksis Psykososialt team Sør, 2004

2 Mestring og Resilience Hva ligger i begrepet mestring Hvordan forstås begrepet? Hvordan bruker vi det? Hvordan tas begrepet inn i behandlingen Eksempler på metoder for å styrke mestring

3 Mestringsbegrepet (Coping) i psykiatrisk perspektiv - betydning og målemetoder Birgit Lie

4 Å mestre Er å kunne gå i verden uten å falle - ved å ta i bruk de ressurser man har Cope – fra gresk Capa Mestre – Maitriser - Meistern

5 Disposisjon Utviklingen av begrepet mestring Mestringsmekanismer vs forsvarsmekanismer Mestringsbegrepet i psykiatrien Målemetoder

6 Utvikling av begrepet mestring Forklaringsdimensjoner Finne en mening og oppleve sammenheng Stressorers påvirkning Dimensjoner Krav Ressurser

7 Historisk perspektiv på stress og mestringsbegrepet Respons-baserte (Selye) Stimulus-baserte (Holmes & Rahe) Kognitivt-handlingsorienterte (Lazarus)

8 Respons- basert teori Akutt respons ”fight &flight” – aktivert sympaticus Motstandsfase Tilpasning under stress Utmattelsesfase Ressurser oppbrukt. Sammenbrudd kan skje Fysiologisk teori– organisme og sykdom i fokus (Selye, 1956)

9 Stimulus-basert Stressors egenart teller Antall kritiske livshendelser som stiller krav Tar ikke hensyn til individuell opplevelse og vektlegging av hendelser (Holmes & Rahe, 1967)

10 Kognitivt - handlingsorientert Transaksjon Følelser oppstår i et møte mellom person og omgivelser Prosess Følelser og fortolkning er under kontinuerlig forandring Kontekst Hendelsens betydning forklares fra den sammenheng den finner sted i (Lazarus, 1967)

11 Mening Å skape mening er sentralt i mestring Henger sammen med Forståelse av sammenheng Kommunikasjon Språk Kultur

12 Lært hjelpeløshet - Seligman ”Locus of control ” - Rotter Dimensjoner Intern vs ekstern attribusjon Flyktig vs varig Spesifikke vs globale

13 Kognitive utfordringer Primærkomponent -Krav Sekundær komponent -Ressurs

14 Krav Utfordring som mobiliserer fysisk eller mental reaksjon Positiv utfordring Trussel, fare Skade Tap

15 Ressurser og mestring Mestring vil avhenge av hvordan ressurser mobiliseres Ressurser Personlige Eksterne

16 Personlige ressurser Knyttet til variasjon i : Genetikk, svangerskap Alder og kjønn Temperament og personlighet Intellekt og utdannelse Konstitusjon Språkutvikling Kulturell bakgrunn

17 Eksterne ressurser Sosiale ressurser Familie, slekt, venner, landsmenn Bosted og naboer Arbeidssted Sosioøkonomiske kår Åndelige eller livssynsmessige ressurser

18 Hobfall S.E. Et al Conservation of Resources Fra Traumatic Stress. 1995. Ressurs-økologisk teori Intakt system Etter skade Skraverte felt er utilgjengelige ressurser

19 Mestrings-strategier Unngåelses-strategier Reformulerings-strategier Konfronterings-strategier Problemløsning-strategier (Folkmann & Lazarus 1988)

20 Regressiv Passiv og apatisk – optimistisk - god oppvekst - glemte traumer – lite psykiske plager Adaptiv Realister – underkastelse – flaks for å overleve svake foreldre – lav selvtillit – mye psykiske plager Progressiv Analyserte farer – aktiv forbedring av situasjon – ville overleve - stor selvtillit - lite psykiske plager (Schumaker, 1982)

21 Forsvars- og mestringsstrategier Bevisste eller ubevisste Aktive eller passive Fjerne deler av virkeligheten fra bevisstheten for å redusere frykt for farer eller angst for indre konflikter Fjerne seg fra situasjonen

22 (Ground Zero, Steve McCurry, 2001) Katastrofepsykiatri, forberedelse til oppdrag, oppfølging av veteraner

23 (Californian immigrants, Dorothea Lange,1936) Trippel-belastede flyktninger – traumer, flukt og eksil

24 Psykiatrisk perspektiv Psykiatriske symptomer som suboptimale mestringsforsøk funksjonelle, emosjonelt betingete reaksjoner ikke intensjonale Liten grad kognitivt forstått eller rasjonelt Tegn på ressursutmattelse Avmakt Irrasjonell skyldfølelse Problematisk selvoppfattelse

25 Traumer kan reaktivere eller forsterke skjulte problemer Utviklingsforstyrrelser – aldersavhengig utvikling forstyrret Ekstreme traumer kan skade ”det indre menneske” hos tidligere friske voksne

26 Diagnosesystemet DSM IV Akse I Vesentlig symptomdiagnoser Akse II Vesentlig personlighetsforstyrrelser Akse III Generelle medisinske tilstander Akse IV Kvalitative og kvantitative forskjeller og følger av psykososiale og miljømessige påkjenninger Akse V Global fungering

27 Krysskulturell psykiatri Mestring avhenger av meningsdannelse og forståelse Opprinnelig kulturell kontekst og språk er av stor betydning

28 Målemetoder Operasjonalisering av klinikk Evaluering av terapi Forskningsredskap

29 Målemetoder Vurdering av mestring i kognisjon og handling i møtet med påkjenninger Om det gjøres et mestringsforsøk – men ikke nødvendigvis om mestring lykkes Om det er i handling eller tanke det mestres Vurdere den kognitive prosessen i mestring

30 Utfordring i måling av mestring Uklart begrep Hva måles - ressurser eller følger av mestring Manglende stabilitet – mestring er situasjonsavhengig Generaliserbarhet ift personer og situasjoner

31 Utfordringer Uendelig stor variasjon i beskrevne mestringsstrategier Søkes løst ved bruk av dimensjoner Empirisk faktorisering eller teoretisk Hierarkisk oppdelt

32 Dimensjoner ved måling av mestringstrategier Hierarkisk oppdeling Enkelt reaksjon – handling Flere reaksjoner – handlinger, atferd Strategier – handlingstype-ressursbruk Superstrategier Årvåkenhet eller avverge (Krohne 1993) Assimilativ eller akkomodativ Primær vs sekundær kontroll (Rothbaum et al 1982) Mastery vs meaning (Taylor 1989) Problemfokusert vs emosjonsfokusert (Lazarus & Folkman 1984)

33 MESTRINGS MÅL Ways of coping questionnaire Folkmann og Lazarus 1988 Måler mestringsstrategier. Består av fem faktorer hvorav tre som indikerer aktiv coping og to som indikerer passiv coping. Subskalaer som positivreformulering, distansering, unnvikelsesatferd, kognitiv unnvikelse, aktiv og reflektiv problem løsende, søkning av sosial støtte og selvbebreidelse Coping Inventory for stressful situations (CISS) (Endler & Parker 1990) Måling av 48 items men begrenset til 3 faktorer Emosjonsorientert mestring, unngåelses og handlingsorientert mestring. Basert på stabile faktorer. Klassisk test, disposisjons oritentert. COPE Carver 1989 Måler mestringstrategier under stress. 60 items som måler 15 forskjellige mestringsstrategier på en 4 punkt skala. Måler problemfokusert, emosjonsfokusert og potensiell dysfunksjonell mestringsstil

34 Andre måleinstrumenter Locus of control Scale Rotter 1966 Health locus of control Wallston et al 1976 Sence of coherence scale SOC Antonovsky 1987 Coping resources inventory Hammer 1980, Hammer og Martings 1988 Post traumatic growth inventory Tedeshi og Calhoun1998 TABS Trauma attitudes and beliefs scale Turner 1998

35 Tester må velges ut fra alder og kontekst Finne sterke sider som kan styrkes

36 The Afghan Girl, med tillatelse fra Steve McCurry

37 Hva gjør noen mer sårbare enn andre stilt overfor påkjenninger? Hva er det som gjør andre tilsynelatende ”usårbare” eller ”resiliente”?

38 Children with flowers, Steve McCurry

39 Mestre – å makte /få til /ha kontroll over Resilience – Rette seg ut etter en påkjenning / gjennopprettingsevne – gjenfinne sin form

40 Eksempel fra praktisk arbeid Forsoningskompetanse og relasjonsbygging MR First step Amnesty’s MR opplegg / gruppe Nettverksbygging Konfliktløsning strategier Cognitiv tilnærming

41 Resilience grupper Aktivitet som gjør personer resiliente – mestringsstyrkende – Asylmottak Bosatte flyktninger Meningsfulle rammer i hverdagen Romme belastninger –møte utfordringer Metode emosjonell og/eller kognitiv tilnærming Språk, male, tegne, uttrykk med mer som metodevalg

42


Laste ned ppt "Mestring og resilience Begrep og praksis Psykososialt team Sør, 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google