Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogaland A-senter Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest Kartlegging og kunnskapsoppsummering Et prosjekt initiert av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogaland A-senter Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest Kartlegging og kunnskapsoppsummering Et prosjekt initiert av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogaland A-senter Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest Kartlegging og kunnskapsoppsummering Et prosjekt initiert av KoRFor i samarbeid med Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Rogaland A- senter Anne Schanche Selbekk, Rådgiver/sosiolog, FOU-avd Rogaland A-senter

2 Rogaland A-senter Bakgrunn for kartlegging  Kunnskap om at familien, og i særlig grad barna, lider under tilstedeværelsen av rusmiddelmisbruk og at familien som oftest vil være dysfunksjonell i mer eller mindre grad  Dokumentasjon på at familieorientert behandling virker  Konkret anbefaling fra vår oppdragsgiver Helse Vest om å ta i bruk kunnskapsbaserte behandlingsmetoder som trekker inn familien, i tillegg til den rusavhengige, i behandling  Konkret anbefaling til KORFOR om å forske på familieorientert behandling

3 Rogaland A-senter Problemstillinger for kartleggingen  I hvilken grad tilbyr spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner i Helse Vest familieorienterte tiltak eller behandling, og hva kjennetegner disse tiltakene?  Hva kan man si om virkningen/effekten av disse tiltakene basert på det som finnes av forskning?  Hvilke utfordringer står man ovenfor i utviklingen av det familieorienterte arbeidet i Helse Vest?

4 Rogaland A-senter Gjennomføring av kartlegging  Basert på telefonintervjuer med strategiske informanter ved 28 behandlingsenheter innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest (private og statlige)  Omfatter både poliklinisk virksomhet, døgnbehandling og avrusing  Telefonintervjuene gjennomført i løpet av våren 2008  Intervjuene ble gjennomført med hjelp av en intervjuguide som ble sendt ut i forkant

5 Rogaland A-senter Ulike typer behandlingsenheter som inngår i kartleggingen Type behandlingsenheter som inngår i undersøkelsen Antall enheter Poliklinikk 8 PUT + ambulant team 4 Døgnbehandling 10 Avrusning 2 Poliklinikk og døgnbehandling 2 Poliklinikk, PUT og LAR 1 LAR 1 Total 28

6 Rogaland A-senter Hvordan definerer ulike behandlingsenheter ”familiebehandling”?  ”Flere meninger om det (familiebehandling).”  ”Vi driver ikke familiebehandling. Vi gir råd og veiledning til pårørende. Vi skal gi tilbud til de pårørende, være samtalepartner, hjelpe videre i systemet til selvhjelpsgrupper osv. Gi dem hjelp til å sortere litt i kaoset.”  ”Spørsmålet passer ikke - vi driver ikke familiebehandling.”  ”Systematisk forsøk på å bistå hele familiesystemet med endring. Bestrebelser på endring av prosesser og strukturer som vi tror er dysfunksjonelle for noen i familier.”  ”Vi definerer det ikke. Ide om et familiebehandlingsprinsippet. Pasienten inngår i en familiesammenheng.”  ”Ikke trøkk på dette med pårørende/familiebehandling. Individuelle løsninger.”  ”Ikke opptatt av å definere det. Mer opptatt av hvor behovene er i familien - og hvilken mulighet vi har til å kunne påvirke positivt i familien.”  ”Tenker bredt om det. Kan også ha et familieperspektiv i behandling om det bare er en person i rommet.”  ”Kan ikke kalle det familiebehandling hvis det ikke er noe som skjer over tid. Kan ta flere samtaler før barna åpner seg. Det er også familiebehandling hvis man driver barnefokuserte samtaler med foreldrene. Å gi familiene mulighet til å få sammenheng i sine historier.”  ”Vi pleier å si at det er en del av behandlingstilbudet. Pasienten sier fra når han har behov for familie/parsamtale - eller vi motiverer til det.”

7 Rogaland A-senter Hva er familiebehandling?  Copello og Orfords definisjon: ”en rekke ulike intervensjoner som inkluderer familien rundt den rusavhengige i behandling. Målsetningene for slik behandling er vanligvis noe videre enn det som er tilfelle i individuell behandling. I tillegg til å redusere eller stoppe rusmisbruket, ønsker man å få personer med rusproblematikk inn i behandling, få til en bedre familiefungering, og å redusere skadevirkningene av rusmisbruket for familie og nettverk” (Copello & Orford 2002). Flere målsetninger:  Målsetninger i forhold til å få rusmiddelavhengige inn i behandling  Målsetninger i forhold rusmiddelavhengiges rusmønster  Målsetninger i forhold til bedre familiefungering  Målsetninger i forhold til ål redusere skadevirkninger for familie, herunder barn og nettverk Mange typer intervensjoner

8 Rogaland A-senter Familieteoretiske perspektiver  ”The stress-strain-coping-support”-modell - Vekt på mestringsstrategier som et svar på langvarige belastninger for familiemedlemmer, der mestringsstrategiene kan være mer eller mindre helsefremmende - I denne modellen er det individer som har rusproblem - Utgangspunkt for behandlingsmodeller rettet mot pårørende  Familiesystemisk perspektiv - Interaksjonsmønstre i familien er mekanismer som regulerer og stabiliserer systemet - Rusmiddelmisbruk som regulerende prinsipp og som symptom på stress i systemet - Løsningsfokuserte og narrative tilnærminger

9 Rogaland A-senter Integrert arbeidsmodell for familieorientert behandling Pasient Pårørende/ Nettverk Tiltak rettet mot Individuell arbeidsmodell for familieorientert behandling Tiltak rettet mot Barn Pårørende/ Nettverk Grupper av barn Grupper av pasienter Grupper av pårørende Barn Pasienter

10 Rogaland A-senter Kunnskapsstatus Familiebaserte intervensjoner rettet mot voksne rusmiddelavhengige  Familiebaserte intervensjoner som har som formål å få rusavhengige inn i behandling, viser i flere studier gode resultater  Familiebehandlingsmetoder som har misbruksrelaterte mål, i kombinasjon med mål om bedre familiefungering, har også vist gode effekter  Familiebehandlingsmetoder som har som sitt mål å redusere innvirkning og skade på familien primært eller sekundært, viser positive resultater Familiebaserte metoder rettet mot unge rusmiddelavhengige  Familiebaserte strategier samlet sett har hatt gode resultater når det gjelder å engasjere unge rusavhengige i behandling  Familiebaserte behandlingsprogrammene har også vist gode resultater i å få pasientene til å fullføre behandlingen.  Når det gjelder redusert inntak av alkohol/andre rusmidler har også de familiebaserte metodene gitt god effekt  Det samme gjelder i forhold til atferdsproblemer, skolefungering og familiefungering

11 Rogaland A-senter Prosedyrer og rammeverk vedrørende barn og pårørende For barn -  Prosjekt: ”Tiltak for barn av foreldre med psykisk lidelse eller rusmiddelavhengighet” i Helse Fonna, treårsprosjekt startet opp i 2007  I Helse Stavanger har Samarbeidsforum for rus og psykiatri utarbeidet en handlingsplan for 2007  Prosjektstilling som barne og pårørendekontakt ved Rogaland A-senter For pårørende -  Ansatte med spesielt ansvar for pårørende på Bergensklinikkene og Askøy Blå Kors Klinikk  Pårørendeprosjekt ved Bergensklinikkene  Prosedyrer ovenfor pårørende ved flere institusjoner; eks. tilbud om kontakt/samtale, basert på pasients samtykke  Utvikling av pårørendeskjema i Helse Stavanger

12 Rogaland A-senter Har behandlingsenheten ansatt familieterapeuter? NeiJaTotal Poliklinikk268 PUT + ambulant team224 Døgnbehandling5510 Avrusning112 Poliklinikk + døgn112 Poliklinikk + PUT + LAR 011 LAR101 Totalt121628

13 Rogaland A-senter Operasjonell definisjon av familieorienterte tiltak i kartleggingen  ”Alle konsultasjoner, aktiviteter eller møtepunkter som de ulike institusjonene tilbyr eller har med barn, søsken, foreldre, andre nære pårørende og nettverk enten alene eller sammen med pasient”

14 Rogaland A-senter Metode: Format: Terapeutiske forløp Informasjons- og rådgivnings-samtaler Undervisning/kurs (psyko-edukasjon) Gruppeforløp Barn av rusmiddel- avhengig(e) (mindreårige) Ektefelle/partner av rusmiddel-avhengig Andre nære pårørende til rusmiddel-avhengig Par (rusavhengig + partner) Familie (rusavhengig + partner/ barn/foreldre/ andre signifikante) Nettverk

15 Rogaland A-senter Metode: Format: Terapeutiske forløp Informasjons- og rådgivnings-samtaler Undervisning/kurs (psyko-edukasjon) Gruppeforløp Barn av rusmiddel- avhengig(e) (mindreårige) 8% (N=2) 18% (N=5) Ektefelle/partner av rusmiddel- avhengig 21% (N=6)54% (N=15)11% (N=3) (Pårørendeseminar) 11% (N=3) (Pårørendedager) 21% (N=6) (Tre av gruppetilbudene rettet mot henholdsvis partner, voksne barn av og foreldre. Tre av gruppetilbudene rettet mot pårørende generelt) Andre nære pårørende til rusmiddel- avhengig 21% (N=6)64% (N=18) (Foreldre) 25% (N=7) (Andre nære pårørende) Par (rusavhengig + partner) 43% (N=12) 71% (N=20) Familie (rusavhengig + partner/ barn/foreldre/ andre signifikante) 29% (N=8)75% (N=21)(Overlapping flerfamiliegrupper) 11% (N=3) (Flerfamilie- grupper) Nettverk 7% (N=2) (Nettverksmøter)

16 Rogaland A-senter Oppsummering av familieorienterte tiltak i Helse Vest  Familieterapien som drives innenfor rusfeltet i Helse Vest har i hovedsak et systemisk utgangspunkt med vekt på narrative og løsningsfokuserte metoder  Informasjons- og rådgivningssamtaler rettet mot pårørende, er en type virksomhet som finner sted hos majoriteten av behandlingsenhetene  Gruppevirksomheten for pårørende er for tiden noe begrenset, og flere institusjoner som tidligere har hatt grupper har ikke dette lenger  Psykoedukasjon er et element i flere av de ulike familieorienterte tiltakene  Få direkte kontaktpunkter med mindreårige barn

17 Rogaland A-senter Registrering av familieorienterte tiltak Vanskelig å få ut gode tall  Unyansert kategorisering  Ulik måte å telle på  Underdokumentering - - -

18 Rogaland A-senter Dokumentasjon av poliklinisk behandling i 2007 Behandlingsenhet:Prosentandel familie/par/pårørende konsultasjoner i 2007* Prosentandel polikliniske gruppekonsultasjoner i 2007 slik de ble rapportert inn til Helse Vest** Indre Sogn psykiatri (rus)Finner sted – ikke reg0 (ikke rapportert) Nordfjord psykiatri (rus)210 (ikke rapportert) Poliklinikken Florø (rus)Finner sted - ikke reg0 (ikke rapportert) Poliklinikken Førde (rus)?0 (ikke rapportert) Poliklinikken, Bergensklinikkene6,19,4 PUT BjørgvinFinner sted - ikke reg3,6 Askøy Blå Kors poliklinikkFinner sted - ikke reg0 (ikke rapportert) Floen kollektivet10,70,2 Folgefonn DPS0,50 (ikke rapportert) Haugaland A-senter2,70,1 PUT Haugesund4,94,5 Blå Kors poliklinikk Sandnes8,29,8 Rogaland A-senter, poliklinikken8,119 PUT Sandnes3,71,2 PUT Stavanger0,50,8

19 Rogaland A-senter Dokumentasjon av døgnbehandling Antall pasienter i 2007Mengde familieorienterte tiltak i 2007 Duedalen Blå Kors behandlingssenter192 pasienter har hatt familiesamtaler Frelsesarmeens behandlingssenter, Stavanger213 pasienter har hatt familiesamtaler Frelsesarmeens behandlingssenter, Heskestad370 Gauselskogen45 innleggelser 40 utskrivelser Finner sted – ikke statistikk Rogaland A-senter, behandlingsavdelingen66 (møtt til behandling)13 pasienter vært i familiebehandling – samarbeid poliklinikk Annet – ikke statistikk Rogaland A-senter, avrusningsavdelingen193 (møtt til behandling)0 Karmsund ABR-senter440 Haugaland A-senter Se forrige tabell Askøy Blå Kors klinikk, døgn Finner sted Floen kollektivet, døgn Se forrige tabell konsultasjoner Kalfaret behandlingssenter2630 familiesamtaler 8 nettverksmøter Hjellestadklinikken Finner sted Skutevikklinikken Finner sted

20 Rogaland A-senter Hva som kunne vært registrert  For hvor mange pasienter er familieorientert behandling et alternativ? Hvor mange pasienter som har en familie det er mulig å inkludere?  Hvor mange konkrete familier er inkludert i familieorientert arbeid?  I hvilken grad er mindreårige barn involvert i det familieorienterte arbeidet?  Hvilke grupper av pårørende er i størst grad involvert? Partnere, voksne barn, søsken, andre slektninger, utvidet familie?

21 Rogaland A-senter Klinisk praksis vs kunnskapsstatus  Er det en oppgave å få rusmiddelavhengige inn i behandling?  Systemisk familiebehandling – like god eller bedre enn individuell behandling, men behov for mer forskning narrative/løsningsfokuserte tilnærminger  Forskning på kombinasjon av ulike tilnærminger/metoder viser lovende resultater, interessant å følge opp  Mindre atferdsterapeutisk parterapi i Helse Vest som har solid dokumentasjon for effekt  Nettverksterapi lovende resultater, grunnlag for utvikling og utprøvning  Virkningsfulle informasjons- og rådgivningssamtaler, grunnlag for utvikling og utprøvning  Mindre litteratur som beskriver gruppetilbud og psykoedukative tiltak

22 Rogaland A-senter Dette er noe vi faktisk driver med, men behov for klargjøring  ”Når denne gjennomgangen utføres, fremkommer det at vi faktisk i stor grad utøver familiearbeid. Det gjenstår å finne frem til en metodisk beskrivelse av vår tilnærming og et tiltak for registrering av familietilbudet”. Rusbehandlingsenhet i Helse Vest  ”Familieterapifeltet er så ullent at det er vanskelig å forske på det. Kanskje når vi fikk satt oss ned og tydeliggjort målene ville det vært lettere å ha noen kvalitetsindikatorer” Rusbehandlingsenhet i Helse Vest

23 Rogaland A-senter Spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner i Helse Vest har generelt utfordringer og potensial i forhold til samarbeid om:  Dokumentasjon av familieorientert arbeid, for å løfte og målrette innsatsen  Strukturering og klargjøring av begrepsbruk og innhold i eksisterende tiltak, som en kvalitetssikring av arbeidet  Utvikling av eksisterende tiltak, utprøving av nye tiltak og kombinasjonen av tiltak, og erfaringsdeling på tvers i helseregionen

24 Rogaland A-senter Problemstillinger vedrørende klinisk praksis  Hvordan griper vi an de strukturelle barrierene knyttet til utvikling av familieorienterte tiltak?  Hvordan tenker vi familieorienterte tiltak i poliklinikk kontra døgninstitusjoner, og evnt samarbeid?  Hvordan arbeider vi videre med problemstillingene knyttet til selekterte barn av rusmiddelavhengige?  Hvordan definerer vi vårt ansvar ovenfor pårørende?  Hvordan tenker vi oss rollefordelingen mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste og private aktører?

25 Rogaland A-senter Noen områder for utvikling og forskning Det er viktig å forske på effekten av separate og integrerte arbeidsmodeller på såvell pasient som barn og pårørende direkte og indirekte:  Forskning på narrativ og løsningsfokusert familieterapi, med særlig vekt hvilken effekt den har for barn  Videreutvikle og forske på implementeringen av den virksomheten som allerede drives i form av informasjons- og rådgivningssamtaler gjennom SSCS-perspektivet og ”five-step”- prorgammet (evnt andre programmer)  Videreutvikle og forske på kombinasjonen av metoder og tilnærminger  Forske på familiebaserte tiltak i et ”behandlingshistorie”- perspektiv, med vekt på pasients, barns og pårørendes behov i ulike faser


Laste ned ppt "Rogaland A-senter Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest Kartlegging og kunnskapsoppsummering Et prosjekt initiert av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google