Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no HERO Helseøkonomisk forskningsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no HERO Helseøkonomisk forskningsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no HERO Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo Health Economics Research Programme at the University of Oslo Kostnadsanalyse av utdanning i sykehusene Sverre AC Kittelsen - Frischsenteret/HERO

2 Frisch Centre HERO Finansiering •Riktig omfang (uker) gitt når verdien av (behovet for) en til er lik kostnadene ved en til –(pris lik grensekostnad) •Plan og markedslignende mekanismer i offentlig sektor –Kjennes behovets omfang kan omfang fastlegges direkte –Kjennes verdien bedre enn omfanget kan aktivitetsfinansiering være bedre –Aktivitetsfinansiering oppmuntrer til økt aktivitet •Kan gi mulighet for kvalitetskrav •Kan gi overproduksjon hvis høyere enn grensekostnad •Gjennomsnittskostnad kun relevant for å dekke kostnader •Verdien av behovet er vanskelig å anslå, men kan vi anslå grensekostnadene?

3 Frisch Centre HERO Bottom-up •Bedriftsøkonomisk/regnskapsmessig tilnærming –Hvor mye tid bruker personalet på undervisning? –Hvor mye arealressurser, labutstyr etc går med? –Anslag på andel av fellesutgifter/indirekte kostnader: •Rengjøringskostnader, strøm, forsikring, administrasjon, kompetanseutvikling, sekretærtid, dødtid etc –Gir verdiful informasjon med til dels presise svar. •Problemer: –Hvor gode er felleskostnadsanslagene? –Bidrar studentene med behandling og pleie? Hvor mye? –Bidrar delte stillinger undervisning/klinikk til å tiltrekke gode klinikere? –Endres kvaliteten på behandling og pleie? –Lar resultatene seg generalisere? Dyrt å gjøre undersøkelser ved mange sykehus.

4 Frisch Centre HERO Top-down •Samfunnsøkonomisk/produksjonsøkonomisk tilnærming –Hvor mye forventes sykehusenes samlede kostnader å øke dersom utdanningen økes med en enhet (studentuke)? –Gitt nivå (og kvalitet) på pasientbehandlingen –Ser på mange observasjoner av sykehuskostnader og finner statistisk samvariasjon med utdanningsmengde •Problemer –Trenger et stort antall observasjoner for å få presise resultater –Må spesifisere en del antakelser om sykehusteknologien (matematisk funkjsonsform etc) –Må spesifisere hvilke sykehustjenester og utdanningsgrupper en skal ta hensyn til

5 Frisch Centre HERO Bakgrunn •Prosjekt om evaluering av regionalt helsesamarbeide –“Er det spesialiserings- eller samdriftsfordeler i Norske sykehus?” •Finansieringsutvalget –Hva er kostnadene ved forskning og undervisning ved sykehusene? –Påvirkes sykehusenes kostnader av pasientenes reisetid? •Utenlandske studier –gir indikasjoner på at undervisningssykehus har høyere kostnader enn andre (5-15%) –Lite presise kostnadsanslag –Lav overføringsverdi pga ulikheter i opplegg •Kittelsen, Piro & Magnussen: “Hva betyr forskning, utdanning og reisetid for sykehusenes kostnader” HERO skriftserie 2002:18. (www.hero.uio.no)

6 Frisch Centre HERO Problemstillinger •Hva koster forskningen ved sykehusene? –Hva er kostnaden ved en artikkel? –Kan forskningsaktiviteten forklare kostnadsforskjeller mellom sykehusene? –Er forskningen fullfinansiert gjennom dagens system? –Hva er implikasjonene for fremtidig finansiering? •Hva koster undervisningen ved sykehusene? –Medisinerutdanning/annen utdanning –Turnusleger/assistentleger –Oppveier legenes/studentenes produksjon deres kostnader?

7 Frisch Centre HERO Datagrunnlag kostnader og pasientbehandling •Data fra 1999 til 2001 •156 observasjoner (sykehus) •Pasientdata definert i seks kategorier –elektiv innlagt –ø-hjelp innlagt –dagopphold –poliklinikk –langtidspasienter •Brutto driftsutgifter er kostnadsbegrepet - eks kapital

8 Frisch Centre HERO Metode •Kostnadsfunksjon –Cobb-Douglas, konstante kostnadselastisiteter –Ulike funksjonsformer prøvd –Ulike hensyn til tidsstrukturen prøvd –Høy forklariingskraft –Høy multikollinearitet, variable samvarierer for mye •Måling av Forskning –Forskning ender opp i en eller annen form for dokumentasjon –Dominerende publikasjonsform: artikkel i internasjonalt tidsskrift –Veiet indeks av publiseringer –Doktorgrader separat

9 Frisch Centre HERO Tabell 5: Utdanningsvariablene

10 Frisch Centre HERO Modell med Utdanning

11 Frisch Centre HERO Grensekostnader

12 Frisch Centre HERO Konklusjoner •Forskning koster –Hver artikkel koster minst ved Universitetssykehusene –Ulike tidskrifter bør vektes ulikt •Medisinerstudenter og høyskolestudenter koster kanskje, men svært upresise anslag –Kan nesten like gjerne ha negative kostnader •Turnuskandidater og assistentleger koster nok en del, men usikkert hvor mye •Ingen metoder kan gi fullgodt svar i dag


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no HERO Helseøkonomisk forskningsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google