Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering knyttet til elektronisk pasientjournal OG-prosjektet Medisinsk avdeling, Aust-Agder Sykehus HF Vinteren 2001-2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering knyttet til elektronisk pasientjournal OG-prosjektet Medisinsk avdeling, Aust-Agder Sykehus HF Vinteren 2001-2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering knyttet til elektronisk pasientjournal OG-prosjektet Medisinsk avdeling, Aust-Agder Sykehus HF Vinteren 2001-2002 Prosjektgruppen: Prosjektleder Tom Hemming Karlsen (Assistentlege, Medisinsk avdeling) Prosjektleder Vivian Eikestad (Seniorkonsulent, PwC Consulting) Tom B. Schulz (Klinikksjef, dr.med., Medisinsk klinikk) Astrid Norberg (Sykepleiekonsulent, Medisinsk klinikk) Anne-Brit Riiser (Avdelingssjef, Medisinsk klinikk) Gerd Saanum Gulstad (Leder for IT-prosjektet, Aust-Agder sykehus HF) Fagspesifikk vitenskapelig kompetanse: Hallvard Lærum (Cand.med., Stipendiat, NTNU)

2 Prosjektets mandat • Utarbeide rammeverk for måling av gevinster ved innføring av EPJ. • Dokumentere gevinstene ved å innføre EPJ i forhold til effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet til informasjon. • Kartlegge arbeidsprosesser i medisinsk avdeling med fokus på interaksjonen mellom helsepersonell og pasientinformasjon. • Foreslå endringer i organisatoriske og manuelle arbeidsrutiner knyttet til EPJ som kan forbedre og effektiviserer driften. • Diskutere hvordan justeringer i EPJ-programvaren kan gjøre det mulig å hente ut ytterligere gevinster.

3

4

5 Arbeidsprosesskartlegging IDEF0 Integrated definition model

6

7 Arbeidsprosesskartenes betydning • Tverrfaglig forståelse av alle informasjonsrelaterte arbeidsprosesser ved medisinsk avdeling –støtteaktiviteters betydning for kjerneaktiviteter –forventet versus reell bruk av EPJ-funksjonalitet –pasienten i sentrum • Organisasjonsutvikling –informasjonsflyt –informasjonsbruk • Identifisere arbeidsprosesser for gevinstmåling –gevinstområder –gevinstpotensiale

8

9 Gevinstbegrepet og mål for EPJ • Bredt forankret målbeskrivelse for innføring av EPJ ved medisinsk avdeling • Gevinstsituasjon=målrealisering  identifisere indikatorer på målrealisering 1. Pasientinformasjon skal være tilgjengelig til rett tid for rett person. • informasjonstilgang må sikres i alle kontaktpunkter mot pasient og pårørende • dokumentasjon må være tilgjengelig på tvers av yrkesgrupper og spesialiteter • samfunnets krav til forsvarlig behandling av pasientinformasjon skal tilfredsstilles 2. All registrert pasientinformasjon skal være korrekt og av høy kvalitet. • elektroniske godkjenningsrutiner skal sikre ny pasientinformasjon oppfølging • tekstjournalen skal være strukturert og dobbeltført informasjon reduseres • medikamentrutiner skal forenkles og gjøres sikrere 3. Det skal frigjøres tid for klinisk personale til pasientrettet arbeid. • papirløshet er et mål i den grad det gagner den kliniske virksomheten • det skal være enkelt og raskt å sette seg inn i nødvendig pasientinformasjon • ansatte skal opplæres i hvilke muligheter EPJ gir for å effektivisere arbeidet • dobbeltarbeid skal reduseres både ved dokumentering og prøverekvirering 4. Informasjon skal være elektronisk tilgjengelig i det øyeblikket den oppstår. • pasientinformasjonen skal kvalitetssikres samtidig som den registreres • skrivetiden skal reduseres • medisinsk utstyr skal kommunisere direkte med pasientjournalen 5. Pasienter og pårørende skal oppleve helhet og sammenheng i møtet med avdelingen. • pasienter og pårørende skal slippe å gjenta de samme opplysningene • pasientoppfølgingen skal sikres kontinuitet • personalet skal ha oversikt og være oppdatert 6. Kommunikasjon internt og eksternt skal i den grad det er mulig være elektronisk. • det skal etableres mer effektive rutiner for rekvirering og tilbakemelding på blodprøver, røntgenundersøkelser og tekniske prosedyrer • intern samhandling skal bedres ved elektroniske vakt- og fraværlister • elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere i helsevesenet skal gjøres mulig 7. Pasienter og ansatte på annet nivå i helsevesenet skal oppleve service, kvalitet og tilgjengelighet. • telefonkonsultasjoner med pasient og primærhelsetjenesten skal bli mer effektive • oppdatert pasientinformasjon skal følge pasienten ved utreise 8. Det skal sikres enkel tilgang til kvalitetsindikatorer for den kliniske virksomheten. • medisinsk faglige rapporter skal kunne produseres via elektroniske rutiner • EPJ skal stimulere til forsknings- og utviklingsarbeid ved avdelingen 9. Den elektroniske pasientjournalen skal kontinuerlig utvikles og forbedres for å tilfredstille interne og eksterne krav 10. Ansatte ved medisinsk avdeling skal oppleve økt trivsel.

10

11 Metoder for gevinstmåling • Praktisk anvendelighet og vitenskapelig gyldighet • Kombinasjon av kvalitative og kvantitative teknikker:  Intervju  Spørreskjema  Tidsmålinger  Daglige driftsparametere  Overordnede driftsparametere • Sykehusets verdigrunnlag:  Effektivitet  Tilgjengelighet  Kvalitet

12 Fordeler Elektroniske journalopplysninger er tilgjengelige umiddelbart i den grad det finnes tilgjengelig PC. Dette sikrer adekvat pasientbehandling i situasjoner der papirjournalen tidligere måtte fremskaffes. Ulemper Spesielt en skannet papirjournal og deler av den rene EPJ oppleves som tidkrevende å orientere seg i. Dette kan gå på bekostning av tid som brukes direkte pasientrettet. Intervju leger

13 Ren EPJ Skannet papirjournal Papirjournal Lage informasjonssammendrag og finne informasjonsenhet (sekunder) Tidsmålinger leger

14 Spørreskjema bruk og endret gjennomføring

15 Fordeler Elektroniske journalopplysninger er tilgjengelige umiddelbart i den grad det finnes tilgjengelig PC, spesielt gjelder dette informasjon som sykepleiere har ansvaret for å gjøre tilgjengelig, for eksempel blodprøvesvar. Ulemper Sykepleiernes egen journalføring i sykepleiedokumentasjonen skjer på medisinsk avdeling fortsatt med penn og papir. Skanning av sykepleiedokumentasjon fra tidligere sykehusopphold gjør gjenbruk av dokumentasjonen vanskelig. Intervju sykepleiere

16 Tidsmålinger sykepleiere Bestille blodprøver fra 10 ulike klinisk-kjemiske kategorier (sekunder) EPJPapirbasert

17 Spørreskjema bruk og endret gjennomføring

18 Fordeler Det er mye mindre produksjon, håndtering og henting/levering av papirdokumenter og papirjournaler og alle skriveprosesser er betydelig forenklet. Ulemper Det foregår ekstraarbeid i forhold til dobbeltrutiner der papirdokumenter fortsatt er med. Spesielt skanning av papirdokumenter oppleves som tidkrevende. Intervju merkantilt

19 Økt kapasitet ved medisinsk sekretariat Tidsmålinger merkantilt personale Bortfall av papirflyt

20 Spørreskjema bruk og endret gjennomføring

21 Tilgjengelighet til pasientjournalen Tid fra behov til journal foreligger for lege i akuttmottak • Før EPJ: Papirjournal mangler i 10% av behovstilfeller • Oppetid EPJ: 99,7%

22 Tilgjengelighet på informasjon i pasientjournalen

23 Overordnet økonomi og kvalitet • Ingen signifikante forskjeller i driftsdata • EPJ-uavhengige påvirkningsfaktorer • Ekstrapoleringer fra enkeltprosesser? • Praktisk arbeidsfordeling og rutineutvikling

24 Gevinstforskjeller mellom yrkesgruppene • Den kliniske produksjonen utgjør kjerneaktiviteten ved et sykehus, og må være den viktigste premissleverandør når det gjelder forbedring og effektivisering av arbeidsrutiner og arbeidsverktøy. Merkantilt personale • Tidkrevende papirhåndtering er eliminert • God arbeidsstøtte i EPJ-programvaren Klinisk personale • Uendret mengde arbeidsoppgaver • Mindre grad av arbeidsstøtte i EPJ-programvaren

25 Videre organisasjonsutvikling og gevinstrealisering

26 Optimal utnyttelse av EPJ Minst mulig papir Enkle og effektive rutiner med bevart kvalitet og trivsel Rett person på rett oppgave Der noe skjer, dokumentér Informasjon registreres en gang Samarbeid og kontinuitet innad og utad

27 Videre organisasjonsutvikling og gevinstrealisering AkuttmottakPre-visittVisittgang Etterarbeid etter visitt Utskrivelse av pasient SykepleierapporteringHenvisingshåndtering Poliklinisk konsultasjon Telefonkonsultasjon

28 Videre organisasjonsutvikling og gevinstrealisering Organisatoriske forutsetninger Forutsetninger vedrørende IT-systemer og utstyr Forutsetninger vedrørende opplæring

29 Videre organisasjonsutvikling og gevinstrealisering EffektivitetsgevinsterKvalitetsgevinsterTilgjengelighetsgevinster

30 Anbefalinger medisinsk avdeling og Aust-Agder Sykehus HF • Formalisere videreutvikling av rutiner og EPJ-programvare. • Forslagene til fremtidige arbeidsprosesser ved medisinsk avdeling videreføres, tildels som tidsavgrensede prosjekter. • Prioriteringer gjøres på grunnlag av forventede gevinster og en standard kost-nytte mal for rutineendringer og EPJ- funksjonalitet. • Til videre endringer knyttes nye målinger av realiserte gevinster.

31 Anbefalinger andre sykehus - 1 • Konkrete og målbare mål for endringsprosessen • Aspekter vedrørende både teknologi, økonomi, pasient og organisasjon • Løpende evaluering = løpende bevissthet • Ledelsesforankring • Brukerne av EPJ må involveres og motiveres • Endringsvilje/endringsvegring (”people stop change”) • Håndtering av opplevde begrensninger i IT-systemene • Kommunikasjon og eksisterende møtevirksomhet • Realistiske gevinstforventninger • Tilgjengelighet til journal vs. tilgjengelighet til informasjon • Effektivitet merkantilt vs. klinisk personale • Overordnet drift og behandlingskvalitet? • Omfanget av skanning vurderes • Bulkskanning?  informasjonsflyt vs. informasjonsbruk • Enkeltdokumentskanning?  grafikk vs. elektronisk

32 Anbefalinger andre sykehus - 2 • Rutineendring krever tid • Avgrensede prosjekter • Frikjøpe relevant personale • Reell myndighet • Tidlig fokusering på videreutviklingsavtaler • Rutineendring til statisk IT-system? • Dynamisk prosess også etter innføringsfasen!

33 Anbefalinger SHD • Integrerte systemer på tvers av yrkesgrupper • Det knyttes krav til standarder for journalarkitektur • Det knyttes krav til standarder for utveksling av hel- elektronisk pasientinformasjon • Kvalitetsindikatorer for den kliniske virksomheten

34 OGprosjektet@aassh.nohttp://kvalis.ntnu.no/PublicDocs/OGASA/


Laste ned ppt "Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering knyttet til elektronisk pasientjournal OG-prosjektet Medisinsk avdeling, Aust-Agder Sykehus HF Vinteren 2001-2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google