Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Line Korbøl Kvinneklinikken Drammen sykehus Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Line Korbøl Kvinneklinikken Drammen sykehus Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Line Korbøl Kvinneklinikken Drammen sykehus Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk

2 Anamnese  Gravid?  Alltid (urin-) Hcg hos kvinner i fertil alder  Kvinnen er ikke alltid klar over at hun er gravid!  Kan ha blødning i tidlig graviditet oppfattet som menstruasjon  Kan bli gravid på p-piller eller spiral  Menstruasjonssyklus  Blødnigsmønster  Endringer  Mellomblødniger  Prevensjon

3 Ikke gravid  Adnexpatologi  Ovarialcyster  Torkvert adnex  Cysteruptur  PID  Tuboovariell abscess  Uterus  Menoragi  Vulva  Bartholinitt

4 Torkvert adnex  Kan forekomme i alle aldre, vanligst hos kvinner i fertil alder  Adnexstilken torkverer minst 360 grader, blodtilførsel til ovariet kompromitteres  Nekrose, ødelagt ovarium

5 klinikk  Hyperakutte smerter (lave, ensidige)  Kan ha hatt episoder med kortvarige smerter tidligere (subtorkvering)  Kvalme, oppkast  Synkope  Takvise forværringer  Afebril  Lett stigning i CRP (2- sifret) og Leuk  Smertene kan klinge noe av etter 1-2 døgn

6 tiltak  Smertelindre  Innleggelse  Operativ behandling  bør skje raskt for å bevare ovariet  Reseksjon om mulig dersom ung kvinne

7 Cysteruptur  Oftest unge kvinner, midtsyklisk  Benign tilstand  Akutt innsettende smerter som gravis klinger av etter noen timer  Vanligvis ingen behandling nødvendig

8 PID  Akutt bekkeninfeksjon oftest forårsaket av oppadstigende infeksjon fra endocervix.  Kan forårsake endometritt, salpingitt, parametritt, ooforitt, tuboovariell abscess, bekkenperitonitt og perihepatitt  Chlamydia (30-40 %)  Mycoplasma (0-10 %)  Anaerober  Unge jenter (chlamydia): 75%<25 år  Kvinner med inneliggende spiral  Nyinnsatt spiral  Kvinner nærmere/ over menopause med spiral over mange år

9 klinikk  Gradvis innsettende/ murrende smerter i underlivet  Fluor vaginalis  Uregelmessig blødning/ spotting  Feber  Nedsatt AT  Høy CRP (tresifret) og leuk  Ømhet ved GU (også ved ac.app!)

10 behandling  Mistenkt/ ukomplisert salpingitt med beskjeden klinikk kan oftest behandles i 1.linjetjenesten  Fjerne spiral!  Sikre bakteriologi (chlamydia!)  Doxycyklin 100 mg x 2 p.o i 14 dager + metronidazol 500 mg x 2 p.o i 7 dager  Pas med nedsatt AT/ alvorlig klinikk innlegges  Mistanke om tuboovariell abscess  Behov for iv. behandling

11 behandling tuboovariell abscess  Laparoskopi  Drenasje av abscess, evt salpingoooforektomi  I.v. antibiotika

12 Uterus  Menoragi  Sjelden akutt/ behov for innleggelse  Cyklokapron i påvente av gynekologisk vurdering

13 Vulva  Bartholinitt  Raskt voksende (få dager) ømmende hevelse ved introitus  Intense smerter  Vanligvis ikke feber/ påvirket AT  AB ikke effektivt, må incideres (narkose)

14 Tidlig graviditet  Ekstrauterin graviditet (XU)  Spontanabort

15 Ekstrauterin graviditet  Implantasjon i tube (vanligst)  Symptomer opptrer vanligvis i uke 6-8  Potensielt livstruende ved ruptur: stor intraabdominal blødning

16 klinikk  Småblødninger, ofte over mange dager/ uker  Magesmerter; murrende, eller akutt innsettende  Synkope/ kollaps ved ruptur med blødning

17 behandling  Gravide med langvarig (flere dager) blødning og magesmerter skal vurderes med UL hvis ikke kjent intrauterin graviditet  Hvis mistenkt XU og lang transport: To venefloner  Kollaps: støttende behandling, raskeste transport til sykehus  Operativ behandling: vanligvis salpingektomi

18 Spontanabort  Ukomplisert tidlig spontanabort er vanligvis ikke tiltrengende behandling  Tiltakende blødning som kulminerer med koagelblødning og samtidige smerter  Blødningen og smertene avtar deretter  Småblødninger kan vedvare 1-2 uker, uten magesmerter  Disse pasientene kan beroliges  Evt ktr s-hcg etter noen dager (gjentas) hvis tvil

19  Jo lengre graviditeten er kommet, jo større risiko for komplikasjoner  Stor blødning  Vedvarende/ recidiv av blødning  Intense/ vedvarende smerte  Feber  Bør vurderes av gynekolog  2.trimesterabort innlegges

20 Sen graviditet  Premature rier/ vannavgang  Hypertensive svangerskapssykdommer  Placentaløsning  IUFD  Tromboemboliske tilstander  Traumer  Hjertestans

21 Alle gravide  BT  Urinstix  UVI?  Proteinuri?  Fosterlyd? (ikke før uke 18!)

22 Premature rier  Svangerskapsvarighet mellom 24 0 og 33 6 uker (behandlingsmessig definisjon)  Ukjent etiologi  Ca 40 % skyldes infeksjon og  <10 % skyldes cervixinsuffisiens  Obs! Tidigere prematur fødsel

23 klinikk  Takvise magesmerter  (kynnere er vanlig!)  Palpable kontraksjoner

24 tiltak  Overbevisende UVI og ikke påvirket pasient: AB, rekontakt hvis forværring  Evt fødepol. for vurdering (konferer)  Lang reisevei, påvirket pas: Jordmor følger  Konferer mtp. Celestone (Betametason 12 mg i.m)

25 Hypertensive svangerskapskomplikasjoner  (Svangerskaps) hypertensjon  Ingen proteinuri  Preeklampsi  BT≥140/90 (BT måles 3 ganger etter hvile!)  proteinuri (≥ +1 på stix)  Evt subjektive symptomer  Ødemer  Økende BT/ proteinuri/ symptomer = økende alvorlighetsgrad  Alvorlig PE: BT≥160/110 mmHg, proteinuri ≥3  Jo tiligere debut, jo mer alvorlig

26 klinikk  Ingen symptomer  Pannehodepine  Kvalme  Smerter i epigastriet (obs!)  Synsforstyrrelser  Irritabilitet eller uro

27 komplikasjoner  Kramper (eklampsi)  Hjerneblødning  HELLP syndrom  Lungeødem  Nyresvikt  Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)  Leverruptur

28 behandling  Ren hypertensjon kan tablettbehandles (skal hvis BT>160/100)  Labetalol (Trandate® 100-200mg x2-3)  Nifedipin (Adalat ® 10-40mg x2) etter 1. trimester  NB! ACE-hemmere og diuretika er kontraindisert under graviditet  Obs superimposed PE! (20% risiko)

29 …behandling  Preeklampsi: Forløsning eneste behandling  Lett PE kan observeres  Kontroll BT 2-3 dager  Rekontakt ved økende subjektive symptomer  Moderat/ alvorlig PE henvises fødepol som ø-hjelp  I neste svangerskap har kvinner med alvorlig, tidlig innsettende preeklampsi 10-20 % økt risiko for å få preeklampsi på nytt

30 HELLP  Hemolyse (  Hb,  LD)  Elevated Liverenzymes (  ALAT)  Low Platelets (Trc<100)  Alvorlig, akutt form for preeklampsi  Ofte uttalte subjektive symptomer (epigastriesmerter)  Vanligvis svært høyt BT og proteinuri  Obs! Pas med preeklampsi som er motorisk urolige, klager over ”vondt overalt”  Umiddelbar forløsning  HELLP-syndrom har ca 3-5 % risiko for gjentagelse i senere svangerskap

31 Eklampsi  Generelle kramper som opptrer under svangerskap, fødsel eller de første sju dager etter fødsel, der det samtidig foreligger preeklampsi.  Obs udiagnostisert PE  Svært mange har kliniske symptomer i tillegg til diagnostisert preeklampsi før de får eklampsianfall  5/10000 fødsler  Kan opptre tidlig i svangerskapet, men de aller fleste tilfeller sees i siste del av graviditeten hos pasienter med alvorlig preeklampsi  40 % før fødselen  30 % intrapartum  30 % postpartum

32 tiltak  Frie luftveier  Hindre skader  Øyeblikkelig innleggelse  Diazepam, 10-20 mg som intravenøs injeksjon eller rektalvæskeoppløsning vil ofte stoppe kramper  kun symptomatisk behandling  Stabilisering (BT) og forløsning

33 Placentaløsning  Placenta løsner prematurt fra uterinveggen  Ofte partiell løsning, ”forvarsler” før total løsning  Sirkulasjonen in utero svekkes/ opphører  Høy mortalitet (barnet)  Stor blødning og DIC- utvikling innebærer risiko for kvinnen

34 risikofaktorer  Hypertensjon, PE  Røyking  Tidligere løsning  Traume mot uterus  PPROM

35 klinikk  Intense magesmerter  Hard, øm uterus, relakseres ikke mellom kontraksjoner  Vaginal blødning (ikke alltid)  Synkope

36 tiltak  Raskest mulig til nærmeste sykehus med mulighet for sectio  Venfloner  dd: rier

37 IUFD  Etter 22 uker  Risiko øker fra uke 36  Mor kjenner ”lite liv”  Minus fosterlyd ved rutinekontroll

38 årsaker  Placentasvikt, veksthemming  Misdannelser, kromosomavvik  Tvillingkomplikasjoner  Infeksjon  Asfyksi  Placentaløsning  Maternell sykdom (diabetes, kolestase, hypertensjon)  25% ukjent dødsårsak

39 tiltak  Hvis fosterlyd OK, og mor igjen kjenner normalt med liv, ingen tiltak  Fosterlyd OK, men mor ikke har kjent liv over lengre tid: henvis fødepol  tilleggstilstander? (PE, DM)  mor syk?  ikke spist/ drukket? (drikk søtt!)  travel?  Minus fosterlyd: henvis fødepol/ avd  fødsel induseres

40 Tromboemboliske tilstander  Tenk alltid lungeemboli hos gravide og barselkvinner med respiratorisk besvær!  Mange gravide har lett dyspné og takykardi som følge av svangerskapet  Obs på akutt endring av symptomer  D-dimer ofte forhøyet i graviditet. (Høy negativ prediktiv verdi!)

41 Traumer hos gravide  Fall/ slag mot mage  Store skader hos mor (bilulykker og lignende)  To pasienter!

42  Risiko avhenger av graviditetslengde  Mindre risiko ved kortkommen graviditet  Placentaløsning  Uterusruptur  Rier/ vannavgang  Direkte skade på foster (sjelden)

43 Mindre traume  Vurdere kraft kvinnen har vært utsatt for  Skade på mor?  Fall fra egen høyde oftest liten risiko  Traume direkte mot uterus, eller ”bare” bekymret mor?  Smerter?  Kontraksjoner?  Blødning?  Fosterlyd?  Ved stor kraft direkte mot uterus bør pas. observeres i sykshus

44 Større traume  Mor kommer alltid først!  Fosteret avhengig av vellykket resucitering av mor  Hovedårsak til fosterdød er maternelt hemoragisk sjokk/ død ABC

45 Utfordringer ved langtkommen graviditet  Oksygentilførsel  Gravide kompenserer lenge, sjokk er et sent symptom!  Kan miste 1500ml før symptomer på hypovolemi  Fosteret kan likevel være truet  Oppretthold BT for sirkulasjon til fosteret!  Vena cava komprimeres  Tipp pasient mot venstre  HLR vanskeligere pga uterus  Forløsning

46 Hjertestans/ kollaps hos gravide  Lungeemboli  Peripartum cardiomyopati  Fostervannsemboli  Mor kommer først!  ABC  HLR  Defibrillering  Medisinering


Laste ned ppt "Line Korbøl Kvinneklinikken Drammen sykehus Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google