Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet som behandlingsmetode i institusjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet som behandlingsmetode i institusjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet som behandlingsmetode i institusjon
Helsesportpedagog Unn Hege Johannessen Helse Førde Psykiatrisk Klinikk

2 Fysisk aktivitet (internasjonal anerkjent definisjon)
” Enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå” Eller som Sigmund Anderssen uttrykker det: ”Fysisk aktivitet er når du bruker musklene slik at energiforbruket (stoffskiftet) er større enn når du er i hvile”.

3 Fysisk aktivitet - i psykiatrien
Innbefatter all aktivitet som utøves med det mål å opprettholde og gjerne forbedre den kroppslige funksjonsevnen fysisk, samt psykisk og sosialt Med andre ord: Her inngår aktiviteter som både gir og ikke gir spesiell treningseffekt, men sikter mot en helsemessig tilfredsstillelse; en positiv livskvalitet

4 Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet
Livsutfoldelse, glede, lek Økt velvære etter aktivitet Overskudd og energi Bedre søvn Redusert forbruk av beroligende medisiner og sovetabletter Bedre selvfølelse Bedre forhold til egen kropp Opplevelse av mestring

5 Fysisk aktivitet bringer med seg andre positive aspekter – såkalte sekundæreffekter
Økt interesse for å spise riktig kost Få nok søvn Redusere eller slutte å røyke Redusere eller slutte å drikke alkohol Viser større interesse for andre Nye interesseområder/hobbyer Mer aktivt liv generelt Økt livskvalitet, mentalt, fysisk og sosialt

6 ”Det er vanskelig å skape en sunn sjel i et forfallent legeme!” Egil W. Martinsen

7 Fysisk aktivitet og psykiatri
De fleste pasienter er fysisk inaktive. Under 20% har tidligere i voksent liv drevet regelmessig fysisk aktivitet Pasienters fysiske form er dårlig; ligger i gjennomsnitt på ca 80% av det forventede i normalbefolkningen 50% av pasienter som starter med fysisk trening vil fortsette etter utskrivelse

8 Aktuelle offentlige dokumenter
St.meld nr 25 (1996/97) Åpenhet og helhet Integreringsrapport 1996 NOU – 1998:18 Det er bruk for oss alle. Styrking av folkehelsearbeidet St.meld nr 14 ( ) Idrettslivet i endring Opptrappingsplanen for psykisk helse -forslag til tiltak St.meld nr 16 ( ) Folkehelsemeldingen Tipshefte 2004

9 Fysisk aktivitet som behandling rangert etter grad av dokumentasjon
Depresjon*** Kronisk tretthetssyndrom** Angstlidelser Panikklidelse** Generalisert angstlidelse* Alkoholmisbruk/avhengighet* Schizofreni* Kroniske smertelidelser* Konversjonslidelse*

10 Resepten for et langt liv
Riktig næring Hvile Følelsesmessig balanse Fysisk aktivitet Kinesisk lærebok i medisin, år 3000 f.Kr

11 Hva kan fysisk aktivitet bidra til i et integrert behandlingstilbud?
Mestring > økt selvbilde Distraksjon fra problemer som ”kverner” Meningsfull og aktiv hverdag Opplevelser og utfordringer Sosial kontakt og fellesskap; -redusert ensomhet Utvikling av samhandlingsevner Bedret fysisk helse og kroppskontakt Økt livskvalitet Det handler om økt fokusering på det friske/sunne, tro på egne ressurser og håp for fremtiden!

12 Nødvendige rammebetingelser for fysisk aktivitet i psykiatrien
Ledelsen er positiv, i alle fall ikke negativ En, helst to personer brenner for dette Anerkjennelse av fysisk aktivitet som behandling, ikke fritidssyssel Sette av tid på timeplanen på dagtid til fysisk aktivitet

13 Nyttige rammebetingelser for fysisk aktivitet i psykiatrien
Spesialutdannet personell øremerket for fysisk aktivitet Gode treningslokaler

14 MOTIVASJONSSTRATEGIER
Ledelsen i samarbeid med personalet må være ”døråpner” Finne faktorer som påvirker den enkelte Økt kunnskap hos personalet og pasienter System og struktur for tilrettelegging Realistiske mål som kan nås innen kort tid Opplevelse av mestring og gode følelser Nøkkelhendelser Opplevelse av delaktighet

15 Kliniske erfaringer Pasientene liker aktivitetene, opplever glede
Meningsfullt innhold i institusjonslivet Ressurs – ikke problemorientert Noe de selv kan gjøre for å påvirke sin tilstand Kan fortsette med aktivitet etter utskrivning Institusjonen har et viktig budskap: Du må selv bidra for egen helse Pasienter og personale kommer i bedre form

16 Generelle aktivitetsråd for å få effekt av fysisk aktivitet:
Regelmessighet (faste tider) Realistiske og avklarende mål Støtte og gode forbilder Sosiale og meningsfylte opplegg Gode og positive (mestrings)opplevelser Tilpasset Funksjonsnivået Interesser, ønsker og behov Fysiske og personlige muligheter

17 Det er ikke nok å spise for å holde seg frisk, man må også ha mosjon
Det er ikke nok å spise for å holde seg frisk, man må også ha mosjon. Til tross for at mat og mosjon har forskjellige kvaliteter, er begge nødvendige for god helse. Hippokrates, år 400 f.Kr.

18 Running – the big medicine Old Indian Saying
Mangel på mosjon bryter ned et hvert menneskes gode form, mens bevegelse og metodisk fysisk aktivitet bevarer og forbedrer den Platon, år 400 f.Kr Running – the big medicine Old Indian Saying

19 Tab for all del ikke lysten til at gå
Tab for all del ikke lysten til at gå. Jeg går meg hver dag til det daglige velbefindede Og fra enhver sykdom. Jeg har gået meg til mine beste tanker. Og jeg kjenner ingen tanke så tung At man ikke kan gå seg ifra den. Søren Kierkegaard, dansk filosof,

20 Jeg har alltid trodd at fysisk aktivitet er en nøkkel ikke bare til fysisk helse, men også til sinnsro. Mange ganger i gamle dager lot jeg mitt sinne og frustrasjon gå ut over en boksesekk istedenfor å ta det ut over en kamerat eller endatil en politimann. Trening løser opp spenninger, og spenninger ødelegger sinnsroen. Jeg fant ut at jeg arbeidet bedre og tenkte klarere når jeg var i god fysisk form, så trening ble en av de ting i mitt liv som jeg aldri gir avkall på. Nelson Mandela, 1995

21 ”Litt skremselspropaganda?”
Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli fremtidens store helseproblem Over 50% av den voksne befolkning har for lavt aktivitetsnivå i forhold til gjeldende anbefalinger Fra 1963 – 99 har kvinner gått opp 3 kg og menn 9 kg Fra 1983 – 1997 har vernepliktige gått opp 3 kg 25-75% av barna er mindre aktive enn gjeldende anbefalinger Fra 1975 – 2000 har jenter 9 år og gutter år gått opp 3 kg; jenter 15 år = 2 kg opp I USA er 64% overvektige. (Helsetrussel nr.1!)

22 Hvorfor øker vekta? Vi spiser ikke mer enn før
Vi trener mer på fritiden enn før Hvorfor øker vekta?

23 Fysisk aktivitet tilbod i Førde
Frivillig idrett Førde IL (skyting, ski, handball, fotball, volleyball, basketball, friidrett, badminton, svømming ++) Førde Cykleklubb Sunnfjord Golfklubb NMK Sunnfjord – motorsport Kråkenesmarka Klatreklubb – buldrevegg – friklatring innandørs utan sikringsutstyr Førde og Jølster skisenter Andre treningstilbod Puls Treningssenter Spenst Treningssenter Friskis og Svettis Danseverkstedet Førde Bowlinghall - bowling og squash Førde Terapibasseng Førdehuset – svømmehall og idrettshallar

24 Fysisk aktivitet tilbod i Førde
Friluftsliv (frivillig) Indre Sunnfjord Turlag (har også ungdomsgruppe) Sunnfjord Kajakklubb – SKK Førde Jakt og fiskelag Førde Telemarkklubb Førde Luftsportklubb +++ Andre friluftsliv tilbod Brevandring Paintball Rafting +++

25 En halv time om dagen er nok!

26 Kvifor drive fysisk aktivitet som del av behandling ved Psykiatrisk Klinikk ?
Fleire studiar og erfaring frå klinikken bekreftar at fysisk aktivitet fortener ein plass innan behandling av psykiske lidingar og rusproblem. Studiar frå blant anna Modum Bad viser at fysisk aktivitet medfører minst like god symptomreduksjon som andre former for behandling (E. W. Martinsen, 1998) For at det skal vere definert som behandlingsmetode må det vere systematisk. Dvs. eigen timeplan med faste treningstidspunkt og utdanna personale innan trening og friluftsliv.

27 Kvifor fysisk aktivitet som del av behandling ved Psykiatrisk Klinikk - 2 ?
Det er viktig å kome i gang med enkle aktivitetar etter innlegging – kartlegge den enkelte sine ressursar og behov. Fysisk aktivitet er ein konkret metode med målbare effektar både på kort og lang sikt. Skal fysisk aktivitet fungere som behandlingsmetode må det vere dagleg aktivitet. (E.W. Martinsen ”Fysisk aktivitet for sinnets helse.”) Fysisk aktivitet som hjelp-til sjølvhjelp strategi. Ved aktivisering meiner vi det er lite systematisk i høve aktivitetsform og akt. tidspunkt varierer. Skal FA fungere som medisin, som ein pille bør det vere dagleg aktivitet.

28 Kvifor drive fysisk aktivitet som del av behandling ved Psykiatrisk Klinikk – 3 ?
Fysisk aktivitet er ein viktig sjølvhjelpsstrategi. Når eit så enkelt, billeg og lett tilgjengeleg tiltak er effektivt i behandling og førebygging av psykiske lidingar, kan dette vere viktig for folkehelsa. (”Kropp og sinn”, Martinsen 2004) Menneske med psykiske lidingar er i gjennomsnitt i dårlegare fysisk aform enn normalbefolkning. Dette skuldast ofte fysisk inaktivitet. Dette medfører i seg sjølv auka risiko for å bli ramma av depresjon. Ved milde til moderate former for depresjon er fysisk aktivitet eit veldokumentert behandlingsalternativ. FA kan medføre like stor reduksjon av depressive symptom som samtaleterapi og bruk av antidepresssiva. Ved panikkliding, generalisert angstliding, schizofreni, kroniske smertetilstandar og rusrelaterte lidingar føreligg ein viss dokumentasjon av behandlingseffekt. Det viser seg at mange opplever angstauke når ein begnner å trene. Effekten av fysisk aktivitet er lik symptoma ved angst som hjartebank, sveitting og auka respirasjon. Når ein vert informert om dette, vil mange kunne gjennomføre fysisk aktivitet med godt utbytte.

29 Kvifor drive fysisk aktivitet som del av behandling ved Psykiatrisk Klinikk – 4 ?
Mange med rusrelaterte problem har erfart at trening kan dempe abstinensreaksjonar og tilbakefallsfrekvensen er lågare hjå pasientar som deltek i regelmessig fysisk aktivitet. Dette kan skuldast den angstdempande effekten som trening har tilsvarande den rusrelframkalte, dels kan trening vere ein aktivitet som kan erstatte tomrommet etter rusmidla. Mange menneske gjev uttrykk for den nære samanhengen mellom fysisk aktivitet og den mentale helsa vår!


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet som behandlingsmetode i institusjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google