Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICF ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer Glen Thorsen KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICF ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer Glen Thorsen KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICF ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer Glen Thorsen KITH

2 ICF ICF er to forskjellige ting En teoretisk modell •Et enhetlig språk og ideologisk grunnlag for å forstå helse og helserelaterte forhold •Et multidimensionalt syn på funksjon og funksjonshemming •Dette er det underliggende begrepsmessige rammeverk for å forstå klassifikasjonen En klassifikasjon • Bygger på et genuint generisk hierarki av kategorier – forenlig med den teoretiske modellen, men innholdet er ikke identisk • Alle underordnede kategorier inngår i sine overordnede kategorier • De arver alle de overordnede kategoriers egenskaper, men har i tillegg egenskaper som er unike for dem • På samme hierarkiske nivå er kategoriene gjensidig eksklusive • Dette er selve klassifikasjonen • Den er multiaksial

3 ICF Hvor finnes forklaringene i ICF?  Innledning 1.Bakgrunn 2.Målsetting for ICF 3.Egenskaper ved ICF 4.Oversikt over emneområdene i ICFs begrepsapparat 5.Modell av funksjon og funksjonshemming 6.Bruken av ICF  Vedlegg 1.Klassifikasjons- og terminologispørsmål 2.Retningslinjer for ICF-koding 3.Mulige anvendelser av delklassifikasjonen Aktiviteter og deltagelse 4.Kasuseksempler 5.ICF og mennesker med funksjonshemming 6.Etiske retningslinjer for bruk av ICF 7.Resymé av revisjonsprosessen 8.Fremtidige utviklingslinjer for ICF 9.Foreslåtte ICF datasett for ideelle og minimale helseinformasjonssystemer eller befolkningsundersøkelser 10. Anerkjennelse til deltagere i utviklingsarbeidet

4 ICF  Sammenblanding av idégrunnlaget for ICF og selve klassifikasjonens struktur i det originale veiledningsmaterialet skaper forvirring  Derfor utarbeidet en norsk brukerveiledning som en sammenfatning av innledningskapittelet og vedleggene  Hefte som skal leveres gratis sammen med boken  Kan bestilles separat  Kan lastes ned gratis fra www.kith.no/icf

5 ICF Inn i en annen verden

6 ICF Referent Begrepstetraederet Begrep* Definisjon * tankemessig enhet dan- net ved abstraksjon på grunnlag av egenskaper felles for en eller flere referenter [ISO CD 1087-1] Term Regnbue Arc de ciel Rainbow

7 ICF Begrepsrelasjoner Notasjon: Unified Modelling Language (UML) Partitiv relasjon Generisk relasjon Assosiativ relasjon

8 ICF Kodeverk  Koderegelsett (coding scheme) 0=Ø. hj1=Planlagt  Hierarkisk struktur  Multiaksialitet Aktivitet Utførelse Kapasitet •Akse knyttet til deler av kode eller multippel koding  Klassifikasjon •Hierarkisk struktur: Gjennomført generisk relasjon - gjensidig eksklusivitet på samme hierarkiske nivå

9 ICF ICF er multiaksial  Hovedaksen er kategoriene  Hver modifikator representerer en tilleggs- akse

10 ICF Dynamiske faktorer i ICF begrepsapparat MiljøfaktorerPersonlige faktorer Helsetilstand (sykdom eller forstyrrelse) Kroppsfunksjoner og -strukturer AktivitetDeltagelse

11 ICF Dette er ikke klassifikasjonens struktur!

12 ICF Dette er ikke en oversikt over ICF Hovedområde 1: Funksjon og funksjonshemming Hovedområde 2: Kontekstuelle faktorer Komponenter Kropps- funksjoner og -strukturer Aktiviteter og deltagelse Miljøfaktorer Personlige faktorer Domener Kropps- funksjoner Kropps- strukturer Livsområder (oppgaver, handlinger) Ytre påvirkning på funksjon og funksjons- hemming Indre påvirkning på funksjon og funksjons- hemming Begreps- konstruksjone r Endring i kropps- funksjoner (fysiologiske) Kapasitet (gjøre oppgaver i standardmiljø) Fremmende eller hemmende virkning av særtrekk ved den fysiske, sosiale og holdningsmess ige virkelighet Virkning av personlige egenskaper Endring i kropps- strukturer (anatomiske) Utførelse (gjøre oppgaver i sitt aktuelle miljø) Positivt aspekt Funksjonell og strukturell integritet Aktiviteter Deltagelse Fremmende virkninger Ikke anvendbare Funksjon Negativt aspekt Funksjons- og strukturavvik Aktivitets- begrensning Deltagelses- innskrenkning Hindere/hem- mende virkninger Ikke anvendbare Funksjonshemming ”Hver komponent kan uttrykkes med positive og negative verdier” Kan ikke klassifiseres i ICF!

13 ICF Struktur av ICF hierarki - full versjon DimensjonKapittelBlokkNivå 4 Kortversjon

14 ICF Kategoristruktur Fornektes av WHO som kategorinivå

15 ICF Modifikatorer: Gradering av problemet etter en ordinal skala Problem: Avvik (b, s), vanskelighet (d), begrensning (a), innskrenkning (p), hinder (e).0INTET problem (intet, fraværende, ubetydelig…) 0-4%.1LITE problem (lett, lavgradig…) 5-24%.2MIDDELS problem (middels uttalt) 25-49%.3STORT problem (omfattende, ekstremt, subtotalt) 50-95%.4TOTALT problem (fullstendig, helt manglende …) 96-100%.8Uspesifisert.9Ikke anvendbar Ordinal skala

16 ICF Kodestruktur - komplette koder

17 ICF Problemer med modifikatorer  Konvensjoner og metoder for fastsettelse av modifikatorer må utvikles!  “Without qualifiers, codes have no meaning” •For koder innrapportert til WHO uten modifikatorer, settes de obligatoriske modifikatorer av WHO til utgangsverdi 0 - altså f. eks. normal funksjon •Det naturlige ville være utgangsverdi 8 – uspesifisert  ”…the short version can be aggregated from the full version …” •Tja – kan den nå egentlig det

18 ICF Koding og aggregering Men hva i all verden har den geitebukken her oppe i skyene å gjøre?

19 ICF ”… kortversjonen kan aggregeres fra den fulle versjonen” – Er det sant? Full versjon  Kroppsfunksjoner • b1565.3 Visuell rompersepsjon, stort funksjonsavvik • b1643.3 Kognitiv fleksibilitet, stort funksjonsavvik • b1646.4 Problemløsning, totalt funksjonsavvik  Aktiviteter og deltagelse • a4751.33, p4751.0 Føre motoriserte transportmidler, stor aktivitetsbegrensning (både utførelse og kapasitet), men deltagelse OK  Miljøfaktorer • e2258.3 Annen form for klima, stort hinder Kort version  Kroppsfunksjoner • b156.? Persepsjonsfunksjoner, ??? funksjonsavvik • b164.? Høyere kognitive funksjoner, ??? funksjonsavvik  Aktiviteter og deltagelse • a475.??, p475.0 Føre et transportmiddel, ??? aktivitetsbegrensning, men deltagelse OK  Miljøfaktorer • e225. 3 Klima, stort hinder

20 ICF ”… kortversjonen kan aggregeres fra den fulle versjonen” – Er det sant? Det er bare kategoriene som kan aggregeres, ikke komplette koder med modifikatorer

21 ICF Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse 1.Kategoriene fordeles på et sett aktivitetskategorier og et sett deltagelseskategorier, ingen kategori kan anvendes for både aktivitet og deltagelse a1 Læring og kunnskapsanvendelse a2 Allmenne oppgaver og krav p3 Kommunikasjon a4 Mobilitet a5 Egenomsorg a6 Hjemmeliv p7 Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner p8 Viktige livsområder p9 Samfunnsliv og sosiale livsområder Her vist kapittelvis, men kan bestemmes av brukeren til for eksempel blokknivået

22 ICF Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse 2.Kategoriene fordeles på et sett aktivitetskategorier og et sett deltagelseskategorier, men noen kategorier plasseres i begge, slik at de kan brukes om både aktiviteter og deltagelse a1 Læring og kunnskapsanvendelse a2 Allmenne oppgaver og krav a3 Kommunikasjonp3 Kommunikasjon a4 Mobilitetp4 Mobilitet a5 Egenomsorg a6 Hjemmelivp6 Hjemmeliv p7 Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner p8 Viktige livsområder p9 Samfunnsliv og sosiale livsområder

23 ICF Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse 3.Detaljerte kategorier defineres som aktiviteter og overordnede kategorier som deltagelse Denne løsningen går ut på at overordnede kategorier på et nivå som brukeren selv bestemmer - for eksempel kapittelnivå eller kortversjonsnivå - defineres som deltagelse, mens detaljerte (underordnede) kategorier - for eksempel de terminale kategoriene i fullversjonen - defineres som aktiviteter Forkastes unisont av nordiske fagmiljøer!

24 ICF Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse 4.Alle kategorier tillates brukt som både aktiviteter og deltagelse Foretrekkes av nordiske fagmiljøer

25 ICF Tre kodekonvensjoner for miljøfaktorer Konvensjon 1 Miljøfaktorer kodes for seg, uten noen tilknytning til Kroppsfunksjoner, Kroppsstrukturer eller Aktiviteter og deltagelse

26 ICF Tre kodekonvensjoner for miljøfaktorer Konvensjon 2 Miljøfaktorer kodes med tilknytning til hvert av de øvrige emneområdene •Kroppsfunksjoner E-kode •KroppsstrukturerE-kode •Aktiviteter og deltagelseE-kode •MiljøE-kode

27 ICF Tre kodekonvensjoner for miljøfaktorer Konvensjon 3 Miljøfaktorer knyttes til modifikatorene kapasitet og utførelse for hver kategori i Aktiviteter og deltagelse •UtførelsesmodifikatorE-kode •KapasitetsmodifikatorE-kode


Laste ned ppt "ICF ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer Glen Thorsen KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google