Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer"— Utskrift av presentasjonen:

1 ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer
Glen Thorsen KITH Tittel: ICF- Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Et nasjonalt introduksjonsprogram til Verdens Helseorganisasjons ICF Utgivelsesår: 2004 Utgitt av: Sosial og helsedirektoratet og KITH Utarbeidet av: Ergoterapeut og forsker Randi Wågø Aas, Rogalandsforskning Godkjent av: Referansegruppen for ICF: Margreth Grotle, Jorunn Søby, Erik Bautz-Holter, Kristin Bang, Kjersti Vik, Søren Brage, Tormod Jaksholt, Mariann Lundberg, Sigrid Østensjø og Randi Wågø Aas Prosjektgruppen v. KITH: Bjørn Buan og Glen Thorsen Sosial- og helsedirektoratet: v. Asbjørn Haugsbø

2 ICF er to forskjellige ting
En teoretisk modell Et enhetlig språk og ideologisk grunnlag for å forstå helse og helserelaterte forhold Et multidimensionalt syn på funksjon og funksjonshemming Dette er det underliggende begrepsmessige rammeverk for å forstå klassifikasjonen En klassifikasjon Bygger på et genuint generisk hierarki av kategorier – forenlig med den teoretiske modellen, men innholdet er ikke identisk Alle underordnede kategorier inngår i sine overordnede kategorier De arver alle de overordnede kategoriers egenskaper, men har i tillegg egenskaper som er unike for dem På samme hierarkiske nivå er kategoriene gjensidig eksklusive Dette er selve klassifikasjonen Den er multiaksial

3 Hvor finnes forklaringene i ICF?
Innledning 1. Bakgrunn 2. Målsetting for ICF 3. Egenskaper ved ICF 4. Oversikt over emneområdene i ICFs begrepsapparat 5. Modell av funksjon og funksjonshemming 6. Bruken av ICF Vedlegg 1. Klassifikasjons- og terminologispørsmål 2. Retningslinjer for ICF-koding 3. Mulige anvendelser av delklassifikasjonen Aktiviteter og deltagelse 4. Kasuseksempler 5. ICF og mennesker med funksjonshemming 6. Etiske retningslinjer for bruk av ICF 7. Resymé av revisjonsprosessen 8. Fremtidige utviklingslinjer for ICF 9. Foreslåtte ICF datasett for ideelle og minimale helseinformasjonssystemer eller befolkningsundersøkelser 10. Anerkjennelse til deltagere i utviklingsarbeidet

4 Sammenblanding av idégrunnlaget for ICF og selve klassifikasjonens struktur i det originale veiledningsmaterialet skaper forvirring Derfor utarbeidet en norsk brukerveiledning som en sammenfatning av innledningskapittelet og vedleggene Hefte som skal leveres gratis sammen med boken Kan bestilles separat Kan lastes ned gratis fra

5 Inn i en annen verden

6 Begrepstetraederet Begrep* Term Referent Definisjon
* tankemessig enhet dan- net ved abstraksjon på grunnlag av egenskaper felles for en eller flere referenter [ISO CD ] Term Regnbue Arc de ciel Rainbow Referent Definisjon

7 Begrepsrelasjoner Generisk relasjon Partitiv relasjon
Assosiativ relasjon Notasjon: Unified Modelling Language (UML)

8 Kodeverk Koderegelsett (coding scheme) Hierarkisk struktur
0=Ø. hj 1=Planlagt Hierarkisk struktur Klassifikasjon Hierarkisk struktur: Gjennomført generisk relasjon - gjensidig eksklusivitet på samme hierarkiske nivå Multiaksialitet Aktivitet Utførelse Kapasitet Akse knyttet til deler av kode eller multippel koding

9 ICF er multiaksial Hovedaksen er kategoriene Hver modifikator representerer en tilleggs-akse

10 Dynamiske faktorer i ICF begrepsapparat
Miljøfaktorer Personlige faktorer Helsetilstand (sykdom eller forstyrrelse) Kroppsfunksjoner og -strukturer Aktivitet Deltagelse

11 Dette er ikke klassifikasjonens struktur!

12 Dette er ikke en oversikt over ICF
Hovedområde 1: Funksjon og funksjonshemming Hovedområde 2: Kontekstuelle faktorer Komponenter Kropps-funksjoner og -strukturer Aktiviteter og deltagelse Miljøfaktorer Personlige faktorer Domener Kropps-funksjoner Kropps-strukturer Livsområder (oppgaver, handlinger) Ytre påvirkning på funksjon og funksjons-hemming Indre påvirkning på funksjon og funksjons-hemming Begreps-konstruksjoner Endring i kropps-funksjoner (fysiologiske) Kapasitet (gjøre oppgaver i standardmiljø) Fremmende eller hemmende virkning av særtrekk ved den fysiske, sosiale og holdningsmessige virkelighet Virkning av personlige egenskaper Endring i kropps-strukturer (anatomiske) Utførelse (gjøre oppgaver i sitt aktuelle miljø) Positivt aspekt Funksjonell og strukturell integritet Aktiviteter Deltagelse Fremmende virkninger Ikke anvendbare Funksjon Negativt aspekt Funksjons- og strukturavvik Aktivitets-begrensning Deltagelses-innskrenkning Hindere/hem-mende virkninger Funksjonshemming Kan ikke klassifiseres i ICF! ”Hver komponent kan uttrykkes med positive og negative verdier”

13 Struktur av ICF hierarki - full versjon
Dimensjon Kapittel Blokk Nivå 4 Kortversjon

14 Kategoristruktur Fornektes av WHO som kategorinivå

15 Modifikatorer: Gradering av problemet etter en ordinal skala
.0 INTET problem (intet, fraværende, ubetydelig…) 0-4% .1 LITE problem (lett, lavgradig…) 5-24% .2 MIDDELS problem (middels uttalt) 25-49% .3 STORT problem (omfattende, ekstremt, subtotalt) 50-95% .4 TOTALT problem (fullstendig, helt manglende …) 96-100% .8 Uspesifisert .9 Ikke anvendbar Problem: Avvik (b, s), vanskelighet (d), begrensning (a), innskrenkning (p), hinder (e)

16 Kodestruktur - komplette koder

17 Problemer med modifikatorer
Konvensjoner og metoder for fastsettelse av modifikatorer må utvikles! “Without qualifiers, codes have no meaning” For koder innrapportert til WHO uten modifikatorer, settes de obligatoriske modifikatorer av WHO til utgangsverdi 0 - altså f. eks. normal funksjon Det naturlige ville være utgangsverdi 8 – uspesifisert ”…the short version can be aggregated from the full version …” Tja – kan den nå egentlig det

18 Koding og aggregering Men hva i all verden har den geitebukken her oppe i skyene å gjøre?

19 ”… kortversjonen kan aggregeres fra den fulle versjonen” – Er det sant?
Full versjon Kroppsfunksjoner b Visuell rompersepsjon, stort funksjonsavvik b Kognitiv fleksibilitet, stort funksjonsavvik b Problemløsning, totalt funksjonsavvik Aktiviteter og deltagelse a , p Føre motoriserte transportmidler, stor aktivitetsbegrensning (både utførelse og kapasitet), men deltagelse OK Miljøfaktorer e Annen form for klima, stort hinder Kort version Kroppsfunksjoner b156.? Persepsjonsfunksjoner, ??? funksjonsavvik b164.? Høyere kognitive funksjoner, ??? funksjonsavvik Aktiviteter og deltagelse a475.??, p475.0 Føre et transportmiddel, ??? aktivitetsbegrensning, men deltagelse OK Miljøfaktorer e Klima, stort hinder

20 ”… kortversjonen kan aggregeres fra den fulle versjonen” – Er det sant?
Det er bare kategoriene som kan aggregeres, ikke komplette koder med modifikatorer

21 Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse
Kategoriene fordeles på et sett aktivitetskategorier og et sett deltagelseskategorier, ingen kategori kan anvendes for både aktivitet og deltagelse a1 Læring og kunnskapsanvendelse a2 Allmenne oppgaver og krav p3 Kommunikasjon a4 Mobilitet a5 Egenomsorg a6 Hjemmeliv p7 Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner p8 Viktige livsområder p9 Samfunnsliv og sosiale livsområder Her vist kapittelvis, men kan bestemmes av brukeren til for eksempel blokknivået

22 Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse
Kategoriene fordeles på et sett aktivitetskategorier og et sett deltagelseskategorier, men noen kategorier plasseres i begge, slik at de kan brukes om både aktiviteter og deltagelse a1 Læring og kunnskapsanvendelse a2 Allmenne oppgaver og krav a3 Kommunikasjon p3 Kommunikasjon a4 Mobilitet p4 Mobilitet a5 Egenomsorg a6 Hjemmeliv p6 Hjemmeliv p7 Mellommenneskelige interaksjoner og relasjoner p8 Viktige livsområder p9 Samfunnsliv og sosiale livsområder

23 Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse
Detaljerte kategorier defineres som aktiviteter og overordnede kategorier som deltagelse Denne løsningen går ut på at overordnede kategorier på et nivå som brukeren selv bestemmer - for eksempel kapittelnivå eller kortversjonsnivå - defineres som deltagelse, mens detaljerte (underordnede) kategorier - for eksempel de terminale kategoriene i fullversjonen - defineres som aktiviteter Forkastes unisont av nordiske fagmiljøer!

24 Fire kodekonvensjoner for Aktiviteter og deltagelse
Alle kategorier tillates brukt som både aktiviteter og deltagelse Foretrekkes av nordiske fagmiljøer

25 Tre kodekonvensjoner for miljøfaktorer
Miljøfaktorer kodes for seg, uten noen tilknytning til Kroppsfunksjoner, Kroppsstrukturer eller Aktiviteter og deltagelse

26 Tre kodekonvensjoner for miljøfaktorer
Miljøfaktorer kodes med tilknytning til hvert av de øvrige emneområdene Kroppsfunksjoner E-kode Kroppsstrukturer E-kode Aktiviteter og deltagelse E-kode Miljø E-kode

27 Tre kodekonvensjoner for miljøfaktorer
Miljøfaktorer knyttes til modifikatorene kapasitet og utførelse for hver kategori i Aktiviteter og deltagelse Utførelsesmodifikator E-kode Kapasitetsmodifikator E-kode 


Laste ned ppt "ICF Om klassifiasjonens struktur og noen anvendelsesproblemer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google