Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Data”løypa” – frå praksis til register/NPR Torhild Heggestad Forskings- og utviklingsavdelinga i Helse Bergen 28. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Data”løypa” – frå praksis til register/NPR Torhild Heggestad Forskings- og utviklingsavdelinga i Helse Bergen 28. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Data”løypa” – frå praksis til register/NPR Torhild Heggestad Forskings- og utviklingsavdelinga i Helse Bergen 28. mars 2012

2 • Valide data? • Reliable data? • Følgjer utviklingstrekk?

3 Kvifor er NPR-data så viktige? Basismateriale Monitorering/ styringsinformasjon Forsking Grunnlagsmateriale - operative nivå

4 Kvifor er NPR viktig? Basismateriale •Leverandør av premissar for dataelement, kodeverk og format (PAS-systemet) •Leverandør av offisiell styringsinformasjon og finansieringsgrunnlag •Leverandør av data for (andres) monitorering, samanlikningar og forsking •Data basis for mange av våre regionale og lokale styringsdata og analysar •Data nyttast operativt via PAS-systema Ergo: Premissgivar på: lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

5 Norsk pasientregister og NPR-melding

6 tid HenvisningPolikl konsultInnleggelseKontroll/ Polikl konsult Henvisningsperiode Avsluttet beh/ ingen nye avtaler om kontakt/ Segmenter og serier -forløp- Fra en episodebasert til en forløpsbasert grunntenking- NPR-melding

7 Data-kjeda Lokale rapportar i PAS Registrering i PAS (Dips) Uttrekk frå PAS (NPR-melding) Lagring i database Rapportar/styringsdata/forsking lokalt-regionalt-nasjonalt

8 Kvifor er vi så viktige for NPR? •Det er våre data •Vi registrerer •Vi har ansvar for eigen datakvalitet •Vi kjenner praksis •Vi avdekkar registreringsutfordringar

9 Stort potensiale for analysar •Utviklingstrekk ved praksis •Forbruksmønstre •Kvalitetsindikatorar •Pasientgrupper- samansetting – utfall mm •Tilgjenge til tenester – Ventelister og prioritering •Pasientforløp/-flyt •”Bench-marking” •Effektivitet/produktivitet

10 Ventetidutvikling – ventande i Helse Bergen Psykisk Helsevern vaksne

11 Mottakssone Vurderingssone Fra spesialist- helsetjensten Fra kommune- helsetjensten • Ikke kompetanse (viderehenvist) • Ikke kapasitet (utenfor egen region) • Avslag - ikke behov (spes.helsetj.) Behandling (avklart) Utredning (uavklart) Prioritet + Prioritet - Prioritet + Prioritet - Kontakt- og intervensjonssone • Ikke møtt • Ikke behov • Død UT Ventetid UT Frist

12 ”Pasientforløp” som strukturerende rammeverk – •En vanlig tolkning: Standardiserte behandlingslinjer/forløp Også: Pasientkarriere – pasient”løype” •Hendelser (hva), forflytninger (hvor) og tid (når) •Utfall over tid – hvordan går det med pasienten? •mortalitet (suicidalitet) •reinnleggelser •funksjonsnivå/livskvalitet

13 Henvising mottatt NASJONAL (NPR) INDIKATOR Ansien- nitetsdato Henvisings- tilstand Tid Bestemt utfrå utskr. diagnose og prosedyredato NORMERT FORLØPSTID VL Utskr. diagn. (VL) Henvising vurdert VL VL=Ventelisteinformasjo n =Ikkje i PAS/NPR i dag Utgreiing starta Behandling starta (VL)VL(VL) x 5 dg 10 dg- x 20 dg- x TH juli 2011 x

14 Eksempel på tilnærminger Oppfølging etter utskriving

15 Reinnleggelses-begrepet •Reinnleggelser som mål på pasientutfall – de ikke planlagte som kommer innen en måned etter utskriving

16 Reinnleggelser - psykiatri

17 Fordelingsperspektivet – ”storbrukere” Eksempel fra psykiatri

18 Forbruksmønster - fordeling

19 Kan vi stole på data? Område med særleg store utfordringar på datakvalitet: •Tvangsbruk: inntaksformalia og tiltak •Aktivitetskategoriar –dagbehandling –ambulante tenester •Ventelistedata –Rett bruk av henvisingar –Henvisingstype –Ventetidsslutt –Utsettingar

20 Konsekvensar av feil i data •Uheldige følgjer for pasientane •Upåliteleg representasjon av stoda •Systematiske feil kan gje vridingar (samanlikningar blir feil) •Risiko frå å bli utelatne frå viktige prosessar pga dårlege data •Liten bruk av data til analysar

21 Tiltak - forbetringsområde •Bruke og synleggjere data •Transparens i kalkuleringar/framstelling av resultat •Kvalitetskontrollar – systematikk •Betre design og logiske sjekkpunkt i PAS •Meir testing av uttrekk •Meir presise kodeverk/definisjonar •Betre presisering av basis for rapportar •Betre samarbeid mellom NPR og sjukehusa

22 Tiltak – fokus for forbetring – innspel til NPR  Systematiske kvalitetskontrollar og validering mot primærkjelder  Validere pasientforløp •Begrense datasett •Bidra til å harmonisere registreringspraksis – meir presise definisjonar av kodeverk og sikring av ”einingar” •Utfordre leverandører av PAS-system og uttrekk •Forbetre kommunikasjon og samhandling med sektoren •Dokumentere kvalitet på alle element i registeret •Transparens og tilgjenge til ”metadata” •Dokumentere ”usikkerhet” i data når ein sjølv analyserar (t d tidsseriar i ventelisterapporter) •Utnytte det analytiske potensialet endå betre

23 ”Brukerkompetanse” ved analyse og tolkning av data •Vite om og kunne vurdere –måleeiningar –påvirkningsfaktorar og sammenhengar –årsaker til variasjon –usikkerheit •Ta med disse faktorane i analyse, tolkning og framstelling av resultater •Søke dokumentasjon av grunnelementer –definisjonar –begrep –usikkerheit/presisjon •Tidstrendar og sammenlikningar er særleg utfordrande


Laste ned ppt "Data”løypa” – frå praksis til register/NPR Torhild Heggestad Forskings- og utviklingsavdelinga i Helse Bergen 28. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google