Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar revmatologisk avdeling 29. april 2013 Spesialisert revmatologisk rehabilitering SIEP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar revmatologisk avdeling 29. april 2013 Spesialisert revmatologisk rehabilitering SIEP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar revmatologisk avdeling 29. april 2013 Spesialisert revmatologisk rehabilitering SIEP

2

3

4 Disposisjon • Prosedyrer SSA fra 2006 • Kort presentasjon av rehabiliteringsavdelingen • Forslag fra arbeidsutvalg i Helse Sør-Øst, 2009 • Hvilke pasienter kan ha nytte av vårt polikliniske rehabiliteringstilbud? • Hvem bør henvises videre?

5 Hvem kan ha nytte av vårt tilbud? (basert på fysioter., ergoter., sosionom utarbeidet i 2006) Pasienter med: 1.selvopplevd eller påvist funksjonstap som har innvirkning på arbeid eller annen aktivitet 2.nyoppdaget inflammatorisk leddsykdom 3.Mb Bekhterev 4.inflammatorisk leddsykdom som trenger motivasjon for å komme i gang med trening/fysisk aktivitet 5.informasjonbehov i forhold til egen sykdom, fysisk aktivitet og mestring av daglige aktiviteter 6.behov for tilrettelegging i forhold til ADL / tekniske hjelpemidler 7.behov for støtte eller hjelp til å snakke om eventuelle sykdomskonsekvenser i sitt familie-, sosiale- eller arbeidsliv

6 Hva kan vi bidra med? (basert på fysioter., ergoter., sosionom utarbeidet i 2006) 1.Kartlegging / undersøkelse / vurdering av musk. skjelett og funksjon 2.Informasjon / råd og tips i forhold til egen sykdom, trening/fysisk aktivitet og mestring av daglige aktiviteter 3.Veilede og motivere til trening/fysisk aktivitet 4.Håndtrening / øvelser for å gjenvinne / vedlikeholde håndfunksjon, evt. tilpasse ortoser 5.Tilpassing / instruksjon / trening / søknad vedr. tekniske hjelpemidler 6.Vurdere behov for oppfølging av fysioterapeut /ergoterapeut i kommunen 7.Systematisk kartlegging av funksjon 8.Gruppebehandling / individuell behandling og veiledning etter behov 9.Kartlegging av pasientens sosiale situasjon 10.Informasjon om trygderettigheter 11.Informasjon om behandlingstilbud, opptreningssenter og behandlingsreiser 12.Samtale til nydiagnostiserte om usikkerhet, psykiske reaksjoner og konsekvenser

7 Rehabilitering- definisjon • ”Er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemiddel, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet” Stortingsmelding 21/99

8 Rehabiliteringsavdelingen i Arendal

9 Struktur • Oppholdslengde: – 2 uker (10 dager) • Antall pasienter: – 2+2=4 • Dagtilbud (hotell) • Profesjoner involvert: – Lege – Sekretær – Fysioterapeut – Ergoterapeut – Sosionom – Evt. ortopediingeniør

10 Undersøkelse/vurdering v/innkomst og utreise • Sekretær/pasient: Registrering i GoTreatIt (GTI) • Lege: Konsultasjon • Fysioterapeut: Undersøkelse, målsamtale og standardiserte tester: – For alle: Timed-Stands Test (TST), gangtest – RA og PsA: IMF (Index of Muscle Function) – AS/Spondylartritt: BASMI, Schober, Otts, thorax- ekskursjon, finger-til-gulv, bakhode-vegg • Ergoterapeut: Vurdering + Grip-it test • Sosionom: Samtale etter behov

11 Gruppebehandling, daglig • Bassengtrening (x2) – 30 min • Håndtrening/samtale – 30 min • Basisøvelser for bevegelighet og styrke – 45 min • Kondisjonstrening/turgåing – 40 min

12 Individuelle tiltak • Lege: Ingen planlagte medisinske tiltak, kun ”akutte” (f. eks. rtg., lab., injeksjoner) • Fysioterapeut i gruppe: Med individuelt fokus i forhold til sykdomsaktivitet, fysisk kapasitet, erfaringer, motivasjon og mål • Daglig individuell fysioterapi etter behov: Spesifikke øvelser, bløtvevsbehandling, varme/kulde, tøyninger, mobilisering/artikulering • Ergoterapeut og sosionom: Tiltak rettet mot prioriterte områder • Informasjon og veiledning underveis

13 Dagsprogram • 9.00-9.30: Bassengtrening m/instruksjon (fysioterapeut) • 9.45-10.15:Gruppe: håndtrening og samtale (ergoterapeut) • 10.15-11.00: Gruppetrening : generelle øvelser for bevegelighet og styrke (fysioterapeut) • 11.00-12.00: Individuell behandling/oppfølging etter behov (fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom) • 12.00-13.00: Lunsj • 13.00-13.45: Kondisjonstrening, ”funksjonstrening”, evt. turgåing (fysioterapeut) • 13.45-14.15: Bassengtrening u/instruksjon • 14.15-15.00: Individuell behandling/oppfølging • Tverrfaglig møte en gang i uka

14 Reuma rehab SSA

15 Arbeidsgruppe i helse Sør-Øst (2009) • Mål: Jobbe frem enighet i regionen om hva slags rehabiliteringstilbud pasientene trenger i dag og ha et samarbeid som sikrer at alle har rett til samme tilbud uavhengig av hvor de bor i regionen. • Innhold • Hvor skal tilbudet gis? • Hvordan sikre oss rett pasient på rett sted til rett tid i rehabiliteringskjeden Samarbeidsprosjekt mellom NRRK og revmatologiske avdelinger i regionen og rehabiliteringsinstitusjonene

16 Forslag til innhold, organisering og fordeling av pasienter med behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppe i Helse Sør Øst (2008/2009) Therese Bjor Rønningen, Diakonhjemmet sykehus

17 Bakgrunn for initiativet Endringer det siste tiåret: • Omorganisering av sykehusavdelinger – Nye medisiner gir bedret forløp – Reduksjon i antall senger og nedleggelse av avdelinger – Økt poliklinisk virksomhet • Rehabiliteringsinstitusjonene en del av spesialisthelsetjenesten – Rehabiliteringsinstitusjonene gjør åremålsavtaler med de regionale helseforetakene – Oppgradering av tilbudet på rehabiliteringsinstitusjonene – Økt krav til evidensbasert praksis og tverrfaglig rehabilitering – Akkurat nå er det ny anbudsrunde (2013)

18 Bakgrunn forts. Utfordringer: • Omorganisering av sykehusavdelinger – Økt fokus på medisinsk behandling gir mindre tid til vurdering av rehabiliteringsbehov – Uklare retningslinjer for hvilke pasienter som skal ha rehabilitering på sykehus – Stor variasjon i rehabiliteringstilbudet på revmaavdelingene i regionen ifht omfang og innhold • Rehabiliteringsinstitusjonene en del av spesialisthelsetjenesten – Få henvisninger av pasienter fra revmatologiske avdelinger til rehabiliteringsinstitusjonene – Begrenset kapasitet til pasienter med hjelpebehov

19 Gruppen har jobbet med følgende tema/problemstilling • Kan det være hensiktsmessig å opprette flerområdefunksjon i revmatologisk rehabilitering for pasienter som har behov for døgnopphold? Flerområdefunksjon innebærer at et sykehus behandler pasienter fra områder utenfor eget foretak. • Hvilke pasienter skal rehabiliteres på ulike nivå? • Hva skal være felles minstekrav for innhold i rehabilitering på sykehusnivå (poliklinisk/dag/døgn)? • Er det hensiktsmessig å ha et felles dokumentasjonssystem for å evaluere rehabilitering på sykehus i helse Sør-Øst? • Er det behov for et felles søknadsskjema for pasienter som søkes til sykehusnivå (og på sikt også for pasienter som søkes til rehabiliteringsinstitusjonene)?

20 Minstekrav til innhold i tverrfaglig rehabilitering på sykehusnivå i Helse Sør-Øst I forhold til: 1.Struktur 2.Prosess 3.Utfall

21 I forhold til struktur: • Organisering: – Døgntilbud, dagtilbud eller poliklinisk. – Behandlingen organiseres individuelt eller i gruppe etter behov. • Kompetanse: – Basisteam: revmatolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. – Tilgang på: revmakirurg, ortopedingeniør kostholdsveileder/ernæringsfysiolog og fagperson med formalisert kompetanse på veiledning. • Tverrfaglig samarbeid: – Faste møtepunkt med utgangspunkt i en rehabiliteringsplan, teamet møtes minimum 2-3 ganger i løpet av en rehabiliteringsperiode. Hvor mange faggrupper som skal være med i teamet og i møtet etter målsettingsmøtet skal vurderes individuelt. Teamkoordinator som organiserer og leder det tverrfaglige samarbeidet.

22 I forhold til prosess • Ved innkalling sendes informasjon og pasienten bes om å angi egne mål for rehabiliteringen (standardark som bør utvikles). • Avdelingen bør kunne beskrive den teoretiske forståelsen man arbeider etter og den rehabiliteringspraksis som drives. • Pasienten møter et tverrfaglig basisteam som har tid til å ivareta pasientens individuelle behov. Hver pasient bør ha en kontaktperson i teamet. Pasienten skal være aktiv i egen rehabiliteringsprosess. • Dokumentasjon og samhandling: - Tverrfaglig epikrise sendes fastlegen innen en uke. - Pasienten får kopi av epikrise og rehabiliteringsplan ved utreise. - Pasienten kan etter eget ønske involvere pårørende i rehabiliteringen. - I samråd med pasient bør det legges tilrette for kommunikasjon og samhandling med eksterne samarbeidspartnere underveis i rehabiliteringsprosessen. Der det er behov for oppstart av individuell plan har rehabiliteringsteamet en sentral rolle.

23 I forhold til utfall • (dette bør utvikles videre i en standardpakke med klinisk relevans, gjennom en konsensusprosess mellom de aktuelle avdelinger) • Til evalueringen brukes standardiserte generiske og sykdomsspesifikke måleinstrumenter, f.eks. smerte, fatigue og global sykdomspåvirkning på visuell analog skala. • Eksempelvis kan dette være: – RA, PsA: MHAQ/HAQ2, DAS 28. – Spondyloartritt: BASDAI, BASMI. – I tillegg brukes funksjonsspesifikke tester ved behov. – Pasientene bør også evaluere rehabiliteringen og rehabiliteringsprosessen (Re- PEQ) og egen mestring. • Dette bør kunne samles elektronisk i fremtiden (eksempelvis GTI)

24 Faglige anbefalinger for fordeling av rehabilitering på sykehus • Døgnrehabilitering på sykehusnivå bør være flerområdefunksjon. Innleggelse i sykehus, ca. 2 uker. Poliklinisk rehabilitering bør foregå ved alle revmatologiske avdelinger • Inflammatorisk revmatisk sykdom. Ikke-stabil sykdomsfase, og/eller tilleggsproblemer. Pasienter med langvarig aktiv sykdom, utfordringer knyttet til medikasjon. Pasienter med mye sekvele. Revmatologisk avdeling bør bidra til samarbeid mellom de ulike rehabiliteringsnivåene, samt se nivåene i rehabiliteringskjeden

25 Faglige anbefalinger for fordeling på rehabiliteringsinstitusjoner Pasienter med behov for intensiv tilrettelagt trening individuelt og i gruppe, som ikke får behovet sitt dekket i kommunehelsetjenesten. Individuell fysioterapi, ergoterapi, gruppetrening og bassengtrening bør inngå. Både inflammatorisk- og ikke-inflammatorisk revmatisk sykdom

26 Hvem kan ha nytte av vårt tilbud? • Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for en helhetlig vurdering, målrettet, kognitiv tilnærming i forhold til mestring, tverrfaglig fokus, sette i gang en prosess, lage en plan for ”veien videre” • Pasienter som trenger ”et løft”/motivasjon for videre egenomsorg • Motiverte pasienter med behov for et intensivt treningsopphold med individuell behandling og veiledning • En fordel at pasienten har tenkt igjennom på forhånd hvilke mål/ønsker han har • Fordel med rehabilitering lokalt, lavere terskel, kortere opphold, kan bo hjemme (rehabilitering light?) • Annet?

27 Hvem bør henvises videre? • Pasienter som trenger individuell behandling/oppfølging, men ellers trener regelmessig og har et opplegg som fungerer • Pasienter som mestrer dagliglivet bra og ikke trenger hele ”pakka” med intensiv trening og tverrfaglig tilnærming (svært spreke pasienter uten et spesifikt individuelt behandlingsbehov … bør ikke henvises til SSA!) • Pasienter som overhodet ikke er motiverte for et 2 ukers opphold • Pasienter som har et hjelpebehov eller er så ”dårlige” at de ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet vårt, bør få et mer spesialisert rehabiliteringstilbud i kommunen (eller Diakonhjemmet?) • Pasienter som benytter seg av andre rehabiliteringstilbud (?) • Annet?

28 


Laste ned ppt "Seminar revmatologisk avdeling 29. april 2013 Spesialisert revmatologisk rehabilitering SIEP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google