Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Rådgiversamling 2012 • Skoletilbudet 2013/ 2014 • TFKs nye web side • Poengberegning • Sommer og høst skole, nettundervisning, vg3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Rådgiversamling 2012 • Skoletilbudet 2013/ 2014 • TFKs nye web side • Poengberegning • Sommer og høst skole, nettundervisning, vg3."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Rådgiversamling 2012 • Skoletilbudet 2013/ 2014 • TFKs nye web side • Poengberegning • Sommer og høst skole, nettundervisning, vg3 i skole og evaluering av forhåndsinntaket i mai

2 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 13/14 Fylkesrådmannens forslag

3 Prinsipp/ føringer som ligger til grunn for dimensjonering 13/14 Vedtak i Fylkestinget juni 2012, sak 33/12 Tilbudsstruktur i videregående opplæring: “ Fylkesrådmannens forslag til dimensjonering av utdanningsprogram blir lagt til grunn for skoletilbodsstrukturen frå skoleåret 2013/14 og fram mot 2020”.

4 Faktorer som påvirker skoletilbudet: 1.Inntaksregler/områder 2.Elevutvikling og sammensetning av kjønn 3.Elevenes rettigheter, jfr opplæringslova 4.Elevenes forutsetninger 5.Skolenes kapasitet og plassering 6.Arbeidslivets behov 7.Økonomiske rammer

5 Ad.1 Inntaksregler/områder i Telemark

6 Inntak og skyss Hovedutvalget - vedtak i sak 16/12 Justering av skoletilbudet 2012-2013, hvor det blant annet heter at: - “Det skal legges frem forslag til endringar i inntaksreglementet med tanke på redusering av skysskostnader og effekten av å innføre ”nærskoleprinsippet” (sluse elever til nærmeste skole med gjeldende tilbud innenfor 6 km grensen) skal vurderes. - Det skal vurderast om oppretting av andre skysstilbod enn dagens kan ha påverknad på elevane si søkning til dei ulike skulane”.

7 Ad 2 Elevtallsutvikling

8 Endring i rekrutteringsgrunnlaget fra grunnskolen i Telemark 2012 i forhold til 2011

9 Ad 3 Elevenes rettigheter  Opplæringslova § 3-1 Ungdom har rett til: • Tre års vgo eller mer, dersom læretiden i det enkelte lærefag fastsett det. • Hele retten må takast ut i løpet av en sammenhengene periode på 5 år og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år • Retten blir utvidet med ett år ved omvalg • Elever med spesialundervisning, har rett til vgo i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Gjelder også minoritetsspråklige • Søker har rett til inntak på ett av tre utdanningsvalg som de har søkt på Vg1 • Etter Vg1 har søker rett til to års videregående opplæring som bygger på Vg1 Streng praktisering av lovverket (økonomiske rammer)

10 Elevenes rettigheter  Ungdomsrett  Voksenrett Oppl.lova §4A-3  Fullføringsrett  Ikke rett Skoleåret 12/13: per 1.oktober 149 elever uten rett i videregående skole. HK, behandlet i september -12 sakene 29/12 og 30/12 rettighetsproblematikk og prioritering av søkere uten rett, til ledige plasser i opplæringen. HK ba også om en egen sak om utvidelse av rettigheter for en søkergruppe. Notat i saken, legges fram nov.2012

11 Ad 4. Elevenes forutsetninger  Jfr MOB, Fokusområder, mål og tiltak

12 Søkere på særskilt grunnlag og spesialundervisning  Skoleåret 12/13:  12% særskilt (931)  307 søkere til prioritert utd.progr Vg1  46 Søkere med omfattende tilretteleggingsbehov til Vg1 (42 inntatte)  26 har fått innvilget 4.eller 5. år

13 Ad 5. Skolenes kapasitet og plassering

14 FT-sak 33/12 Tilbudsstruktur i videregående opplæring :  Fylkesrådmannen anbefalte fylkestinget å avvente endelig vedtak om bygging av ny Skien videregående skole.  “Med bakgrunn i vedtak i denne saka, blir det utarbeidd sak som skal omfatte ei vurdering av og ei tilråding til dimensjonering og fagleg innhald på den einskilde skole samt konsekvensar for skolestruktur og anlegg i Skien, Bamble og Midt-Telemark. Dette leggjast til grunn for vidare prosess med byggeprosjektet Skien vidaregåande skole”.

15 Ad 6. Arbeidslivets behov  Samfunnskontrakter • inngått avtale i Elektrofagene som forplikter partene i: - dimensjonering av skoletilbudet - inntak av lærlingar, alternative Vg3-tilbod og faget «prosjekt til fordjuping» (PTF). • Y-nemndas strategiplan: mål 4 samfunnskontrakter i løpet av 2012. Tip, Bygg og anlegg, Helse og oppvekst  Innen mange fagområder, fortsatt uforpliktende  søkbare lærefag etter Vg1, fleksibelt opplæringsløp. Eks maler, møbelsnekker… innen programområder vi ikke tilbyr på Vg2.

16 Status formidling til bedriftsopplæring per 15.10.12  724 formidlet • 467 har fått lærekontrakt i Telemark • 48 lærekontrakt i annet fylke • Alternativt Vg3: Elektro (7) Industritek(14) Kjemipr(5)  62 særskiltsøkere • 18 av disse har fått opplæringskontrakt ( til sammen 30 nye opplæringskontrakter) • 17 alternativ Vg3 (Arbeidssenteret)

17 Ad 7 Økonomiske rammer  Ansvar 2(videregående opplæring), reduksjon i ramma • 8 mill i 2013  Innsparingene må gjøres gjennom skoletilbudet  Evaluering av budsjettfordelingsmodellen skal også legges fram som egen sak.

18

19 Studieforberedende utdanningsprogram Landslinjesøknad innen Studiespesialisering med Natur og miljøfag – Rjukan vgs

20 VG1 STUDIESPESIALISERINGVG2 REALFAG VG3 REALFAG 12/1313/1412/1313/1412/1313/14 Bamble vgs22 11 11 Porsgrunn vgs65 23 22 Skien vgs7,57Skien vgs43,5Skien vgs34 Kragerø vgs22Kragrø vgs11 11 Bø vgs22,5Bø vgs21,5Bø vgs12 Notodden vgs33 11 11 Vest-Telemark vgs11 0,5 Vest-Telemark vgs0,5 Rjukan vgs11 0,5 Rjukan vgs0,5 Pre IBVG2 SPRÅK,SAMFUNNSFAGVG3 SPRÅK,SAMFUNNSFAG Porsgrunn vgs11OG ØKONOMI.- Bamble vgs11 11 ForskerlinjePorsgrunn vgs33 33 Skien vgs0,51Skien vgs54 55 Kragerø vgs11 11 Bø vgs11 11 Notodden vgs22 22 Vest-Telemark vgs0,5 Vest-Telemark vgs0,5 Rjukan vgs0,5 Rjukan vgs0,5 VG2 IBVG3 IB Porsgrunn vgs11 11 VG2 Forskerlinje Skien vgs00,5 SUM2625,5 2726,5 2527

21 VG1 IDRETTSFAGVG2 IDRETTSFAGVG3 IDRETTSFAG 12/1313/1412/1313/1412/1313/14 Hjalmar Johansen32 23 22 Porsgrunn vgs2,52Porsgrunn vgs12,5Porsgrunn vgs1,51 Bø vgs21,5Bø vgs11,5Bø vgs21 Kragerø vgs11Kragerø11 11 SUM8,56,5 58 5 VG1 STUD.SPES. M FORM VG2 FORMGIVINGVG3 FORMGIVING 12/1313/1412/1313/1412/1313/14 Porsgrunn vgs0,50Porsgrunn vgs10,5Porsgrunn vgs0,51 SUM10 10,5 1 VG1 MUSIKK/DANS/DRA MA VG2VG3 12/1313/1412/1313/1412/1313/14 Musikk11 11 11 Dans0,5 Dans0,5 Dans0,5 Drama0,5 Drama0,5 Drama0,5 SUM22 22 22

22 Vg3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 11/1212/13 Bamble vgs22 Hjalmar Johansen vgs11 Skien vgs22 Kragerø vgs11 Notodden vgs11 Søve vgs11 Rjukan vgs0,5 Bø vgs0,5 Porsgrunn vgs1,5 SUM10,5 Vg4 Hjalmar Johansen vgs10 Innføringsklasse for minoritetsspråklige 11/1212/13 Bø vgs11 Hjalmar Johansen vgs11 Kragerø vgs01

23 Yrkesfaglig utdanningsprogram Landslinjesøknad innen Hovslager – Søve vgs

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Årshjul – skoletilbud - inntak 1.febr. Søknadsfrist særskilt 1.Mars Søknadsfrist ordinært 15.april, frist for endring 31.12 01.07 01.10 Tidlig mai – 1.Justering av Skoletilbudet HK Ca 16.mai – første inntak Tidlig juli 2.Justering AU HK 2.inntak Ca 3.august 3.inntak Skoletilbudet Tidlig nov – Y-nemnda HK FU, Fylkestinget

34 Telemark fylkeskommunes nye web side: http://www.telemark.no/ http://www.telemark.no/

35 Sommerskole:  Samme modell for13/ 14 som de foregående år  Sommer skole på Hjalmar Johansen - 2 uker  matte og naturfag for vg1 yrkesfag  lokalgitt eksamen Høst skole:  12 uker på kveldstid fra slutten av august  Sentralgitt eksamen i nov/des  Fellesfag: Norsk – matte – engelsk – naturfag  Skien vgs, Bamble vgs, Bø vgs og Notodden vgs  Målgruppe: • Elever med stryk innenfor studieforberedende utdanningsprogram + påbygg

36 Nettundervisning  Prøves ut som prosjekt, startet i høst  Notodden ressurssenter står for det faglige, fylket koordinerer og følger opp i variert grad  Målgruppe: • For elever med ungdomsrett som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge en vanlig skolehverdag  Utviklingsarbeid • Programfag, fagsammensetning, vitnemål • Rutiner • Innsøking • Vilkår

37 Grunnkompetanse vg3 i skole  Søkbart fra 12/13 – skjema søknad om spes. undervisning  Målgruppe: søkere fra Vg2 som ikke får opplæringskontrakt (lærekandidater)  Prosjekt over 2 år som skal evalueres i februar/ mars 2013  Skal opp i HK og få klarlagt fortsettelse – i sin nåværende form? For å følge med på saker til politisk behandling – sjekke web sider.

38 Poengberegning ved inntak til Vg1 §§6-15  Hva går disse nye reglene ut på  Hvorfor skal det innføres?  Urettferdig praksis?  Hvor står saken nå? Udir avventer saken og venter på et oppdragsbrev fra kunnskapsdepartementet. Ut på høring.

39  Poengberegning ved inntak til videregående opplæring trinn 1 på bakgrunn av vitnemål fra grunnskolen – brev fra udir datert 28.03.2012 og 16.05.2012  På bakgrunn av §§6-15 bokstav a) skal avsluttende karakterer i alle fag fra grunnskolen legges til grunn ved poengberegning  Gjelder for elever med IOP • «dersom foreldrene har bestemt at en elev med IOP i ett eller flere fag ikke skal ha vurdering med karakter, skal dere føre «fritatt» i rubrikk for standpunkt». Teller som 0- verdi i poengberegning.  http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av- regelverket/Inntak-i-videregaende/-6-15-Poengberegning- ved-inntak-til-videregaende-opplaring/ http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av- regelverket/Inntak-i-videregaende/-6-15-Poengberegning- ved-inntak-til-videregaende-opplaring/ Fritak for vurdering med karakter

40 Siste nytt i saken Kdep sender ut pressemelding: «lik praksis for beregning av karakterer». ……den handler om at tolkningen av skrivet fra Udir får uheldige følger for elevene med IOP fordi karaktersnittet blir trukket ned… Presisering i artikkel fra Udir datert 7.9. – «skoleeier skal gi foreldre og elever i grunnskolen nødvendig veiledning om hva valg av vurdering uten og med karakter innebærer for eleven. Foreldre og elever skal informeres om at vurderingsfritak med hjemmel i forskrift til opplæringsloven § 3-20 ikke vil telle med i poengberegning ved inntaket 13/14


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Rådgiversamling 2012 • Skoletilbudet 2013/ 2014 • TFKs nye web side • Poengberegning • Sommer og høst skole, nettundervisning, vg3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google