Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 2012 Skoletilbudet 2013/ 2014 TFKs nye web side

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 2012 Skoletilbudet 2013/ 2014 TFKs nye web side"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 2012 Skoletilbudet 2013/ 2014 TFKs nye web side
Poengberegning Sommer og høst skole, nettundervisning, vg3 i skole og evaluering av forhåndsinntaket i mai

2 Skoletilbudet i Telemark 13/14
Fylkesrådmannens forslag

3 Prinsipp/ føringer som ligger til grunn for dimensjonering 13/14
Vedtak i Fylkestinget juni 2012, sak 33/12 Tilbudsstruktur i videregående opplæring: “Fylkesrådmannens forslag til dimensjonering av utdanningsprogram blir lagt til grunn for skoletilbodsstrukturen frå skoleåret 2013/14 og fram mot 2020”. Ikke enkelt å dimensjonere et skoletilbud for 13/14 på grunn av begrensningene som ligger skoletilbudssaken Rigget som vedtatt i flere år. Ikke avgjort før vedtak i fylkestinget i desember.

4 Faktorer som påvirker skoletilbudet:
Inntaksregler/områder Elevutvikling og sammensetning av kjønn Elevenes rettigheter, jfr opplæringslova Elevenes forutsetninger Skolenes kapasitet og plassering Arbeidslivets behov Økonomiske rammer

5 Ad.1 Inntaksregler/områder i Telemark
Søkere fra Nissedal og «deler» av Fyresdal kan søke til Åmli eller Blakstad. Aust- Agder fylkeskommune har endret skolestruktur. Samme praksis i 13/14. Blir del av skoletilbudssaken 2020.

6 Inntak og skyss Hovedutvalget - vedtak i sak 16/12 Justering av skoletilbudet , hvor det blant annet heter at: - “Det skal legges frem forslag til endringar i inntaksreglementet med tanke på redusering av skysskostnader og effekten av å innføre ”nærskoleprinsippet” (sluse elever til nærmeste skole med gjeldende tilbud innenfor 6 km grensen) skal vurderes. - Det skal vurderast om oppretting av andre skysstilbod enn dagens kan ha påverknad på elevane si søkning til dei ulike skulane”. Hovedutvalget tar status i saken til orientering og forutsetter at det blir inkludert i vurderingene i saken, skoletilbudet 2020.

7 Ad 2 Elevtallsutvikling
Dimensjonert opp på vg1 20% pga noe tilflytting, omvalg og vg1 over 2 år inneholder VTA elevene, trekker man ut de 98 elevene på vg1 så har man reellt 2696 elever som går et vg1 løp. Ca 200 elever ned Justering i % fra grunnskole til vg3 inneholder omvalg

8 Endring i rekrutteringsgrunnlaget fra grunnskolen i Telemark 2012 i forhold til 2011

9 Ad 3 Elevenes rettigheter
Streng praktisering av lovverket (økonomiske rammer) Opplæringslova § 3-1 Ungdom har rett til: Tre års vgo eller mer, dersom læretiden i det enkelte lærefag fastsett det. Hele retten må takast ut i løpet av en sammenhengene periode på 5 år og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år Retten blir utvidet med ett år ved omvalg Elever med spesialundervisning, har rett til vgo i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Gjelder også minoritetsspråklige Søker har rett til inntak på ett av tre utdanningsvalg som de har søkt på Vg1 Etter Vg1 har søker rett til to års videregående opplæring som bygger på Vg1 Sak om «rett». Skal vedtas i fylkestinget. De som søker på nytt på samme utdanningsprogram får samme rett som de som søker seg over til et nytt utdanningsprogram – artikkel i Varden om rausere vgo Jørund Ruud

10 Elevenes rettigheter Ungdomsrett Voksenrett Oppl.lova §4A-3
Fullføringsrett Ikke rett Skoleåret 12/13: per 1.oktober 149 elever uten rett i videregående skole. HK, behandlet i september -12 sakene 29/12 og 30/12 rettighetsproblematikk og prioritering av søkere uten rett, til ledige plasser i opplæringen. HK ba også om en egen sak om utvidelse av rettigheter for en søkergruppe. Notat i saken, legges fram nov.2012

11 Ad 4. Elevenes forutsetninger
Jfr MOB, Fokusområder, mål og tiltak Sier noe om dette litt senere i presentasjonen i forhold til at Telemark skal ha plass til alle elever som har rett til vgo.

12 Søkere på særskilt grunnlag og spesialundervisning
Skoleåret 12/13: 12% særskilt (931) 307 søkere til prioritert utd.progr Vg1 46 Søkere med omfattende tilretteleggingsbehov til Vg1 (42 inntatte) 26 har fått innvilget 4.eller 5. år Høyest i landet av anden særskilt søkere. Revidering av inntaksforskriften kapittel 6. presisering av vilkår for inntak prioritert. Nasjonal konferanse der Udir presiserer « vis meg den eleven som kun kan mestre…..» osv Et må å reduserer på andelen søkere til 4. og 5. år.

13 Ad 5. Skolenes kapasitet og plassering

14 FT-sak 33/12 Tilbudsstruktur i videregående opplæring :
Fylkesrådmannen anbefalte fylkestinget å avvente endelig vedtak om bygging av ny Skien videregående skole. “Med bakgrunn i vedtak i denne saka, blir det utarbeidd sak som skal omfatte ei vurdering av og ei tilråding til dimensjonering og fagleg innhald på den einskilde skole samt konsekvensar for skolestruktur og anlegg i Skien, Bamble og Midt-Telemark. Dette leggjast til grunn for vidare prosess med byggeprosjektet Skien vidaregåande skole”.

15 Ad 6. Arbeidslivets behov
Samfunnskontrakter inngått avtale i Elektrofagene som forplikter partene i: dimensjonering av skoletilbudet inntak av lærlingar, alternative Vg3-tilbod og faget «prosjekt til fordjuping» (PTF). Y-nemndas strategiplan: mål 4 samfunnskontrakter i løpet av Tip, Bygg og anlegg, Helse og oppvekst Innen mange fagområder, fortsatt uforpliktende søkbare lærefag etter Vg1, fleksibelt opplæringsløp. Eks maler, møbelsnekker… innen programområder vi ikke tilbyr på Vg2.

16 Status formidling til bedriftsopplæring per 15.10.12
724 formidlet 467 har fått lærekontrakt i Telemark 48 lærekontrakt i annet fylke Alternativt Vg3: Elektro (7) Industritek(14) Kjemipr(5) 62 særskiltsøkere 18 av disse har fått opplæringskontrakt ( til sammen 30 nye opplæringskontrakter) 17 alternativ Vg3 (Arbeidssenteret)

17 Ansvar 2(videregående opplæring), reduksjon i ramma
Ad 7 Økonomiske rammer Ansvar 2(videregående opplæring), reduksjon i ramma 8 mill i 2013 Innsparingene må gjøres gjennom skoletilbudet Evaluering av budsjettfordelingsmodellen skal også legges fram som egen sak.

18 Hvor effektivt vi driver i Telemark

19 Studieforberedende utdanningsprogram
Landslinjesøknad innen Studiespesialisering med Natur og miljøfag – Rjukan vgs

20 Opprettet vg2 forskerlinje3
VG1 STUDIESPESIALISERING VG2 REALFAG VG3 REALFAG 12/13 13/14 Bamble vgs 2 1 Porsgrunn vgs 6 5 3 Skien vgs 7,5 7 4 3,5 Kragerø vgs Kragrø vgs Bø vgs 2,5 1,5 Notodden vgs Vest-Telemark vgs 0,5 Rjukan vgs Pre IB VG2 SPRÅK,SAMFUNNSFAG VG3 SPRÅK,SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI .- Forskerlinje VG2 IB VG3 IB VG2 Forskerlinje SUM 26 25,5 27 26,5 25 Opprettet vg2 forskerlinje3 Vg1 studiespesialisering med natur og miljø på Rjukan vgs vedtatt av HK

21 Studiespesialisering med formgivning er nedlagt
VG1 IDRETTSFAG VG2 IDRETTSFAG VG3 IDRETTSFAG 12/13 13/14 Hjalmar Johansen 3 2 Porsgrunn vgs 2,5 1 1,5 Bø vgs Kragerø vgs Kragerø SUM 8,5 6,5 5 8 VG1 STUD.SPES. M FORM VG2 FORMGIVING VG3 FORMGIVING 0,5 VG1 MUSIKK/DANS/DRAMA VG2 VG3 Musikk Dans Drama Studiespesialisering med formgivning er nedlagt

22 Vg3 PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE
11/12 12/13 Bamble vgs 2 Hjalmar Johansen vgs 1 Skien vgs Kragerø vgs Notodden vgs Søve vgs Rjukan vgs 0,5 Bø vgs Porsgrunn vgs 1,5 SUM 10,5 Vg4 Innføringsklasse for minoritetsspråklige Innføringsklassen i Kragerø gjøres søkbar for 13/14 Vg4 påbygging til generell studiekompetanse opprettholdes på Hjalmar.

23 Yrkesfaglig utdanningsprogram
Dimensoneringen ft har vedtatt – lagt til grunn for dimensjoneringen. Elektro for høyt – variasjoner i ft arbeidslivets svingninger Landslinjesøknad innen Hovslager – Søve vgs

24

25 2 klasser ned på Skogmo vg1 og vg2 – opp 2 klasser på Vest –Telemark
Vg3 Dataelektroniker vedtatt på vg3 (ser ann søkertallet)

26

27

28

29

30

31 Vedtaket sier: «dersom tfk ikke får tildelt vg2 Hetse og hovslagerfaget med vekt på hovslager faget ved Søve vgs skoleåret 13/14 blir det vurdert å sende ny søknad til kdep.

32

33 Årshjul – skoletilbud - inntak
Skoletilbudet Tidlig nov – Y-nemnda HK FU, Fylkestinget 31.12 1.febr. Søknadsfrist særskilt 1.Mars Søknadsfrist ordinært 15.april, frist for endring 01.10 Tidlig mai – 1.Justering av Skoletilbudet HK Ca 3.august 3.inntak Tidlig juli 2.Justering AU HK 2.inntak Ca 16.mai – første inntak 01.07

34 Telemark fylkeskommunes nye web side: http://www.telemark.no/
Som et supplement til vilbli.no

35 Sommerskole: Høst skole: Samme modell for13/ 14 som de foregående år
Sommer skole på Hjalmar Johansen - 2 uker matte og naturfag for vg1 yrkesfag lokalgitt eksamen Høst skole: 12 uker på kveldstid fra slutten av august Sentralgitt eksamen i nov/des Fellesfag: Norsk – matte – engelsk – naturfag Skien vgs, Bamble vgs, Bø vgs og Notodden vgs Målgruppe: Elever med stryk innenfor studieforberedende utdanningsprogram + påbygg Skien vgs er størst, Notodden tilbyr R-1 matte. Dette ble satt i gang etter søkerfrist da det var størst behov. Varierende lagt inn på quest-back, noe annet som er vanskelig? Søker på rette kurs til rett tid.

36 Nettundervisning Prøves ut som prosjekt, startet i høst
Notodden ressurssenter står for det faglige, fylket koordinerer og følger opp i variert grad Målgruppe: For elever med ungdomsrett som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge en vanlig skolehverdag Utviklingsarbeid Programfag, fagsammensetning, vitnemål Rutiner Innsøking Vilkår Trenger ikke være særskiltsøkere, men er et forsøk på individuelt tilpassa opplæring

37 Grunnkompetanse vg3 i skole
Søkbart fra 12/13 – skjema søknad om spes. undervisning Målgruppe: søkere fra Vg2 som ikke får opplæringskontrakt (lærekandidater) Prosjekt over 2 år som skal evalueres i februar/ mars 2013 Skal opp i HK og få klarlagt fortsettelse – i sin nåværende form? For å følge med på saker til politisk behandling – sjekke web sider.

38 Poengberegning ved inntak til Vg1 §§6-15
Hva går disse nye reglene ut på Hvorfor skal det innføres? Urettferdig praksis? Hvor står saken nå? Udir avventer saken og venter på et oppdragsbrev fra kunnskapsdepartementet. Ut på høring.

39 Fritak for vurdering med karakter
Poengberegning ved inntak til videregående opplæring trinn 1 på bakgrunn av vitnemål fra grunnskolen – brev fra udir datert og På bakgrunn av §§6-15 bokstav a) skal avsluttende karakterer i alle fag fra grunnskolen legges til grunn ved poengberegning Gjelder for elever med IOP «dersom foreldrene har bestemt at en elev med IOP i ett eller flere fag ikke skal ha vurdering med karakter, skal dere føre «fritatt» i rubrikk for standpunkt». Teller som 0- verdi i poengberegning.

40 Siste nytt i saken Kdep sender ut pressemelding: «lik praksis for beregning av karakterer». ……den handler om at tolkningen av skrivet fra Udir får uheldige følger for elevene med IOP fordi karaktersnittet blir trukket ned… Presisering i artikkel fra Udir datert 7.9. – «skoleeier skal gi foreldre og elever i grunnskolen nødvendig veiledning om hva valg av vurdering uten og med karakter innebærer for eleven. Foreldre og elever skal informeres om at vurderingsfritak med hjemmel i forskrift til opplæringsloven § 3-20 ikke vil telle med i poengberegning ved inntaket 13/14


Laste ned ppt "Rådgiversamling 2012 Skoletilbudet 2013/ 2014 TFKs nye web side"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google