Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Balansert målstyring – keisarens nye klede eller? Foredrag Oslo 29. september 2005 Roar Amdam Høgskulen i Volda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Balansert målstyring – keisarens nye klede eller? Foredrag Oslo 29. september 2005 Roar Amdam Høgskulen i Volda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Balansert målstyring – keisarens nye klede eller? Foredrag Oslo 29. september 2005 Roar Amdam ram@hivolda.no Høgskulen i Volda

2

3 BMS skal ta med både •Økonomi •Interne prosessar og rutinar •Medarbeidarane •Brukarane •Læring og endring/fornying

4 Flytte fokuset over på resultat

5 Grunnprinsipp for utvikling av balansert målstyring (BMS), 1 av 2 •Avklare/sjekke ut visjonar, innsatsområde, strategiar og mål •Modellere årsaks- verknadssamanhengar i verksemda •Definere kritiske suksessfaktorar/styringsparametre •Velje aktuelle nøkkeltal (fortid og framtid)

6 Grunnprinsipp for utvikling av balansert målstyring (BMS), 2 av 2 •Klargjer ansvaret for styringsparametre, nøkkeltal, iverksetting av tiltak og oppfølging •Sørgje for kortsiktig læring (kanalisering av ressursar, medarbeidarutvikling m.m.) og langskitig læring (val av strategi, verkemiddel m.m.)

7

8

9 Årsak Verknad MiddelMål Objektiv kunnskap Makt BMS bygger på den instrumentelle fornuften - kausalitet

10 Føresetnader for instrumentell planlegging •Klare og eintydige mål er formulert •Finner alle alternativ som oppfyller måla •Finner alle konsekvensar av alle alternativa •Vel det alternativet som best oppfyller måla •Måler resultata

11 BMS Heimdal videregående skole, 1 av 2 Strategisk fokusområde Regional utvikling Fokusmål VGO i Sør- Trøndelag Omfanget og lokalisering tilpasset samfunnets behov og søkernes ønsker og rettigheter Kritiske suksessfaktorer R1. God kontakt med samfunnets arbeidsliv R2. Å høyne skolens status

12 BMS Heimdal videregående skole, 2 av 2 Styrings- indikatorer R1.1 Omfang/bruk av alternative opplæringsarenaer R1.2 TAF-igangsetting R2.1 Andel primærsøkere AmbisjonsnivåR1.1 5 - 2,5 R1.2 12 – 9 R2.2 100% - 70 %

13 BMS Tønsberg kommune, 1 av 2 Strategisk fokusområde Brukere Fokusmål Kritiske suksess- faktorer B1. Gode rutiner/areaner for brukermedvirkning B2. God info til brukerne om kommunens tilbud B3. Kommunen som helhetlig serviceorganisasjon

14 BMS Tønsberg kommune, 2 av 2 Styrings- indikatorer B1.1 Brukertilfredshet – kvalitet på tjenester B2.1 Brukernes kjennskap til kommunale tjenester B2.2 Brukertilfredshet – informasjon B3.1 Responstid henvendelser B3.2 Brukertilfredshet – kommunens service Ambisjons nivå Alle: 5 - 4,5

15 New Public Management - pilarar 1.Bruk av marknadar for å auke produktivitet og effektivitet i offentleg sektor, dvs konkurranseutsetting, fristilling, privatisering m.m. 2.Skilje mellom politikk og administrasjon, dvs. folkevalde som strategar, bestillarar og tilsette som utgreiarar og operatørar. Oppgradering og viktiggjering av leiarane

16 BMS og New Public Management Auka fragmentering Meir sjølvopptekne organisasjonar i off.sektor (resultatfokus) Meir rigide kontrollsystem som produsere masse informasjon om det som kan målast Informasjonen blir lite brukt til å halde rette vedkomande ansvarleg for manglande resultat

17 Resultat – eit sleipt omgrep •Resultat 0: Sjølve tiltaket, prestasjonen, tenesta, produktet blir ofte kalla eit resultat •Resultat 1: Resultat som auka produktivitet, dvs meir utputt for same innputt. Lett målbart og rimeleg klar kausalitet •Resultat 2: Resultat som betre effektivitet, dvs betre måloppnåing ved endra prosess, td ved endra avgjerdsprosess, koordinering, omorganisering. Delvis målbart og uklar kausalitet

18 •Resultat 3: Resultat som betre behovstilfredsstilling, td ved redusert sektortenking, meir fleksibel og lydhør offentleg sektor, auka kapasitet. Vanskeleg å måle og uklar kausalitet •Resultat 4: Resultat som betre ”idealstat”, dvs bidrag til å realisere verdiane i den styringsforma vi ønsker (demokrati, effektivitet, sjølvstyre m.m.). Vanskeleg å måle og svært uklar kausalitet

19 Plan- og styringssystemet

20 Planlegging og læring på ulike nivå Strategisk planlegging og djuplæring Taktisk planlegging og erfaringslæring Institusjonell planlegging og metalæring Operativ planlegging og rutinelæring

21 Utfordringa •Bruke BMS som eit læringssystem som fremmer læring på alle nivå •Krev at ein både måler resultat og samtalar om aktiviteten sine bidrag til å oppfylle organisasjonen sine grunnleggande mål (eksistensgrunn)


Laste ned ppt "Balansert målstyring – keisarens nye klede eller? Foredrag Oslo 29. september 2005 Roar Amdam Høgskulen i Volda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google