Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Balansert målstyring – keisarens nye klede eller?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Balansert målstyring – keisarens nye klede eller?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Balansert målstyring – keisarens nye klede eller?
Roar Amdam, HVO Balansert målstyring – keisarens nye klede eller? Foredrag Oslo 29. september 2005 Roar Amdam Høgskulen i Volda Ja dette er keisarens ny klede!!! McGregor (1957) Teori x og teori Y, kontrollregime versus tillitsregime Hans Skjervheim (1976 ) Det instrumentelle mistaket Terje Kleven (1990): ROP Spydeber kommune, søndagsteori og kvardagsteori Foredrag Oslo 29. september 2005

2 Roar Amdam, HVO Foredrag Oslo 29. september 2005

3 BMS skal ta med både Økonomi Interne prosessar og rutinar
Roar Amdam, HVO BMS skal ta med både Økonomi Interne prosessar og rutinar Medarbeidarane Brukarane Læring og endring/fornying Foredrag Oslo 29. september 2005

4 Flytte fokuset over på resultat
Roar Amdam, HVO Flytte fokuset over på resultat Foredrag Oslo 29. september 2005

5 Grunnprinsipp for utvikling av balansert målstyring (BMS), 1 av 2
Roar Amdam, HVO Grunnprinsipp for utvikling av balansert målstyring (BMS), 1 av 2 Avklare/sjekke ut visjonar, innsatsområde , strategiar og mål Modellere årsaks-verknadssamanhengar i verksemda Definere kritiske suksessfaktorar/styringsparametre Velje aktuelle nøkkeltal (fortid og framtid) Foredrag Oslo 29. september 2005

6 Grunnprinsipp for utvikling av balansert målstyring (BMS), 2 av 2
Roar Amdam, HVO Grunnprinsipp for utvikling av balansert målstyring (BMS), 2 av 2 Klargjer ansvaret for styringsparametre, nøkkeltal, iverksetting av tiltak og oppfølging Sørgje for kortsiktig læring (kanalisering av ressursar, medarbeidarutvikling m.m.) og langskitig læring (val av strategi, verkemiddel m.m.) Foredrag Oslo 29. september 2005

7 Roar Amdam, HVO Foredrag Oslo 29. september 2005

8 Roar Amdam, HVO Foredrag Oslo 29. september 2005

9 BMS bygger på den instrumentelle fornuften - kausalitet
Roar Amdam, HVO BMS bygger på den instrumentelle fornuften - kausalitet Årsak Objektiv kunnskap Verknad Middel Makt Mål Gir oss harddataforsking om årsak verknad som vi kan bruke i planlegging og konsekvensutgreiing Gir oss KOSTRA, Nogeshelsa og andre databasar Skaper avstand mellom dei med kunnskap og handling, mao ekspert- og klinetrelasjonar Gir grunnlag for ovafrå ned styring dersom ein har makt til å kommandere Brukt som planleggingsmodell føreset ”full” kunnskap om situasjonen, måla, alternativa og konsekvensane Foredrag Oslo 29. september 2005

10 Føresetnader for instrumentell planlegging
Roar Amdam, HVO Føresetnader for instrumentell planlegging Klare og eintydige mål er formulert Finner alle alternativ som oppfyller måla Finner alle konsekvensar av alle alternativa Vel det alternativet som best oppfyller måla Måler resultata Foredrag Oslo 29. september 2005

11 BMS Heimdal videregående skole, 1 av 2
Roar Amdam, HVO BMS Heimdal videregående skole, 1 av 2 Strategisk fokusområde Regional utvikling Fokusmål VGO i Sør-Trøndelag Omfanget og lokalisering tilpasset samfunnets behov og søkernes ønsker og rettigheter Kritiske suksessfaktorer R1. God kontakt med samfunnets arbeidsliv R2. Å høyne skolens status Foredrag Oslo 29. september 2005

12 BMS Heimdal videregående skole, 2 av 2
Roar Amdam, HVO Styrings-indikatorer R1.1 Omfang/bruk av alternative opplæringsarenaer R1.2 TAF-igangsetting R2.1 Andel primærsøkere Ambisjonsnivå R ,5 R – 9 R % - 70 % Foredrag Oslo 29. september 2005

13 BMS Tønsberg kommune, 1 av 2
Roar Amdam, HVO BMS Tønsberg kommune, 1 av 2 Strategisk fokusområde Brukere Fokusmål Kritiske suksess-faktorer B1. Gode rutiner/areaner for brukermedvirkning B2. God info til brukerne om kommunens tilbud B3. Kommunen som helhetlig serviceorganisasjon Foredrag Oslo 29. september 2005

14 BMS Tønsberg kommune, 2 av 2
Roar Amdam, HVO Styrings-indikatorer B1.1 Brukertilfredshet – kvalitet på tjenester B2.1 Brukernes kjennskap til kommunale tjenester B2.2 Brukertilfredshet – informasjon B3.1 Responstid henvendelser B3.2 Brukertilfredshet – kommunens service Ambisjons nivå Alle: 5 - 4,5 Foredrag Oslo 29. september 2005

15 New Public Management - pilarar
Roar Amdam, HVO New Public Management - pilarar Bruk av marknadar for å auke produktivitet og effektivitet i offentleg sektor, dvs konkurranseutsetting, fristilling, privatisering m.m. Skilje mellom politikk og administrasjon, dvs. folkevalde som strategar, bestillarar og tilsette som utgreiarar og operatørar. Oppgradering og viktiggjering av leiarane Foredrag Oslo 29. september 2005

16 BMS og New Public Management
Roar Amdam, HVO BMS og New Public Management Auka fragmentering Meir sjølvopptekne organisasjonar i off.sektor (resultatfokus) Meir rigide kontrollsystem som produsere masse informasjon om det som kan målast Informasjonen blir lite brukt til å halde rette vedkomande ansvarleg for manglande resultat Foredrag Oslo 29. september 2005

17 Resultat – eit sleipt omgrep
Roar Amdam, HVO Resultat – eit sleipt omgrep Resultat 0: Sjølve tiltaket, prestasjonen, tenesta, produktet blir ofte kalla eit resultat Resultat 1: Resultat som auka produktivitet, dvs meir utputt for same innputt. Lett målbart og rimeleg klar kausalitet Resultat 2: Resultat som betre effektivitet, dvs betre måloppnåing ved endra prosess, td ved endra avgjerdsprosess, koordinering, omorganisering. Delvis målbart og uklar kausalitet Foredrag Oslo 29. september 2005

18 Roar Amdam, HVO Resultat 3: Resultat som betre behovstilfredsstilling, td ved redusert sektortenking, meir fleksibel og lydhør offentleg sektor, auka kapasitet. Vanskeleg å måle og uklar kausalitet Resultat 4: Resultat som betre ”idealstat”, dvs bidrag til å realisere verdiane i den styringsforma vi ønsker (demokrati, effektivitet, sjølvstyre m.m.). Vanskeleg å måle og svært uklar kausalitet Foredrag Oslo 29. september 2005

19 Plan- og styringssystemet
Roar Amdam, HVO Plan- og styringssystemet Institusjonelle, strategiske, taktiske og operative partnerskap Foredrag Oslo 29. september 2005

20 Planlegging og læring på ulike nivå
Roar Amdam, HVO Planlegging og læring på ulike nivå Strategisk planlegging og djuplæring Institusjonell planlegging og metalæring Taktisk planlegging og erfaringslæring Operativ planlegging og rutinelæring Foredrag Oslo 29. september 2005

21 Roar Amdam, HVO Utfordringa Bruke BMS som eit læringssystem som fremmer læring på alle nivå Krev at ein både måler resultat og samtalar om aktiviteten sine bidrag til å oppfylle organisasjonen sine grunnleggande mål (eksistensgrunn) Foredrag Oslo 29. september 2005


Laste ned ppt "Balansert målstyring – keisarens nye klede eller?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google