Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ruter, Dronningens gate 40 23.9.2013 Dialogkonferanse om bussanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ruter, Dronningens gate 40 23.9.2013 Dialogkonferanse om bussanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ruter, Dronningens gate 40 23.9.2013 Dialogkonferanse om bussanlegg

2 Agenda 13:00 Velkommen. Hensikt med møtet. Ruter v/ Hellik Hoff 13:10Prinsipper for utvikling av tilbudet Ruter v/ Kjersti Midttun 13:30Gjennomgang av bussanleggsstrategi, Ruter v/ Espen Martinsen og Prinsipper for lokalisering av anlegg, Morten Stubberød Kapasitetsbehov framover. 14:15Benstrekk og kaffepåfyll 14:20Forberedte innlegg fra de påmeldte. 5-10 minutter pr selskap/enhet. Alle 15:30Diskusjon Alle 15:45Oppsummering Ruter v/ Hellik Hoff 16:00Slutt

3 Deltakere (1) NavnSelskap Glenn Johansen Boreal Transport Norge AS Bjørg Wigestrand Boreal Transport Norge AS Jan Erik Ruud Olsen Bussanlegg AS Geir SkariKjulsveien 15 AS / Gamle Dalsveg AS Dagfinn Bernhus Nettbuss Øst AS Per Nilsen Nettbuss Øst AS Philipp Engedal Nobina Norge AS Atle RønningNorgesbuss Kåre RisengObservatør Hildur BernhoftsenSchaus Buss Stian Schau AndersenSchaus Buss Geir BaastadTorneveien 10 AS Per-Jørgen MelnesTransport-Formidlingen SA Knut BergerTransport-Formidlingen SA Henning BerthelsenUnibuss AS

4 Deltakere (2) Fra Ruter: Hellik Hoff, konktaktsjef Marit Elin Leite, kvalitetsdirektør Marit Westvig, juridisk direktør Kjersti Midttun, trafikkplansjef Morten Stubberød, trafikkplanlegger Terje Lundgård, fagsjef bussanlegg og bussmateriell. Linn J. Ekdal-Gomes, rådgiver produksjon. Carl Sandstad, spesialrådgiver strategi Espen Martinsen, strategisjef Hanne B Norli, utviklingsdirektør

5 Agenda 13:00 Velkommen. Hensikt med møtet. Ruter v/ Hellik Hoff 13:10Prinsipper for utvikling av tilbudet Ruter v/ Kjersti Midttun 13:30Gjennomgang av bussanleggsstrategi, Ruter v/ Espen Martinsen og Prinsipper for lokalisering av anlegg, Morten Stubberød Kapasitetsbehov framover. 14:15Benstrekk og kaffepåfyll 14:20Forberedte innlegg fra de påmeldte. 5-10 minutter pr selskap/enhet. Alle 15:30Diskusjon Alle 15:45Oppsummering Ruter v/ Hellik Hoff 16:00Slutt

6 Fra enkeltlinjer til Ruternett Ta ut markedspotensialet ved å øke reisemulighetene Prinsipper for utvikling av tilbudet – Et samlet optimalt kollektivtrafikknett

7 Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk Ruter vil satse miljøeffektivt Vi skal produsere mest mulig kollektivtrafikk ut av hver krone vi får i tilskudd Hva jobber Ruter for?

8 1.Nettverksfrekvens 2.Enlinjekonsept 3.Rettlinjekonseptet 4.Stive rutetider 5.Taktet samspill på fellesstrekninger 6.Pendler gjennom sentrum og knutepunkt 7.Utnytte ressurser og infrastruktur 8.Optimal stoppestedsavstand 9.Utvikle knutepunkter og omstigningssteder 10.Differensiere tilbudet basert på driftsartenes fortrinn Prinsipper for å bygge et nett

9 1. Nettverksfrekvens

10 Færre linjekombinasjoner: Lettere for kunden, lettere å koordinere frekvensen 2. Enlinjekonsept

11 Raskere reise og reduserte kostnader 3. Rettlinjekonsept

12 Samme stoppmønster Samme frekvens på dagtid Lett å huske -Samme klokkeslett hele dagen 4. Stive rutetider

13 I områder der flere linjer kjører i samme korridor, taktes linjene slik at høy og jevn frekvens oppnås 5. Taktet samspill på fellesstrekninger

14 Pendling gjennom sentrum/knutepunkt benyttes dersom dette ikke gir vesentlige ulemper for punktligheten. 6. Pendle gjennom sentrum/knutepunkt

15 T- banen og Jernbanen må få kapasitet til å være hovedlinje mot byen 7. Utnytte ressursene

16 8. Optimal stoppestedsavstand

17 Knutepunkter og omstigningssteder utenfor sentrum utvikles for god overgang Korte gangavstander Hensiktsmessig inn og utkjøring 9. Utvikle knutepunkter og omstigningssteder

18 10. Differensiere tilbudet basert på driftsartenes fortrinn

19 Agenda 13:00 Velkommen. Hensikt med møtet. Ruter v/ Hellik Hoff 13:10Prinsipper for utvikling av tilbudet Ruter v/ Kjersti Midttun 13:30Gjennomgang av bussanleggsstrategi, Ruter v/ Espen Martinsen og Prinsipper for lokalisering av anlegg, Morten Stubberød Kapasitetsbehov framover. 14:15Benstrekk og kaffepåfyll 14:20Forberedte innlegg fra de påmeldte. 5-10 minutter pr selskap/enhet. Alle 15:30Diskusjon Alle 15:45Oppsummering Ruter v/ Hellik Hoff 16:00Slutt

20 Passerte 300 millioner reiser i 2012 Buss 86 mill 47mill 133 mill 44 % Metro 82 mill 27 % Trikk 48 mill 16 % NSB-tog 27 mill 9 % Båt 4,5 mill 1,5 % 54 % skinnegående, elektrisk fornybar energi Nær 60 % av kollektivtrafikken i Norge Flytoget 6 mill 2 %

21 Markedsorientert tilbud gir bedre effektivitet ved økt belegg

22 Resultater siste 5 år Indeks: 2007=100

23 Bussanleggskapasitet som møter trafikkveksten Mål: Kollektivtrafikken skal ta den motoriserte trafikkveksten. 2013: 140 millioner kunder på 1.200 busser. 2030: 250 millioner kunder på 2.000 busser. Forutsetter at bussene tar samme andel av kollektivtrafikken som i dag.

24 Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Tilgjengelig på www.ruter.no https://ruter.no/om-ruter/fag- og-publikasjoner/rapporter-og- dokumenter/

25 Fakta om dagens bussanlegg (2012) Nøkkeltall: 23 bussanlegg, tre rene parkeringsplasser uten andre fasiliteter. Størrelse varierer fra små anlegg med et titalls busser til fem store anlegg med mer enn 90 busser (Rosenholm, Furubakken, Alnabru, Ulven og Leiraveien). Kun 3 aktører eier mer enn et anlegg 18 busser pr verkstedsspor 45 busser pr vaskehall Opptil 3 ulike drivstoff pr anlegg, f eks Rosenholm diesel, biogass og hydrogen.

26 Dagens bussanlegg (2012)

27 Dagens bussanlegg og oppstillingsplasser (2012)

28 Dagens struktur Dagens bussanleggsstruktur skyldes bl a: -historiske forhold, at garasjene «alltid har ligget der» -tilpasninger knyttet til tilbudsutvikling -størrelsen på og sammensetningen av anbudspakkene. Desentralisert struktur skyldes en forholdsmessig stor andel skolebusskjøring i distriktene. Noen garasjer ligger noe perifert til og medfører en del posisjonskjøring for å komme til start- /sluttpunkt for rutene.

29 Kapasitetsreserven ved dagens bussanlegg Grov vurdering av kapasitetsreserven som ligger i økt utnyttelse av dagens anlegg: i gjennomsnitt 8 %. Det er da lagt til grunn en rimelig god kvalitet i parkeringsarealet, uten forsøk på å presse inn flere busser enn hva som er tilrådelig mht. kollisjonsskader ved parkering mv. Større kapasitetsreserve ved anlegg i regionen enn i eller nær Oslo sentrum. Sentrumsnære anlegg nær fullt utnyttet.

30 Dagens oppgavefordeling Buss- anlegg

31 Funksjonelle krav til bussanlegg (1) Et fullverdig bussanlegg skal tilby: utendørs oppstillingsplasser med elektrisitetstilknytning for busser tankstasjon for drivstoff vask- og servicehall verkstedsfasiliteter kontorplasser for trafikkledelse mv. pauserom og garderobe for sjåfører, fungere som base for personalet høy miljøprofil, egen miljøstasjon, og det forutsettes separat håndtering av farlig avfall. Påfylling av oljer og drivstoff skjer på egne områder hvor spillolje samles opp i tilfelle lekkasje.

32 Funksjonelle krav til bussanlegg (2) Bygge opp under mest mulig rasjonell drift, bl a minimere rygging på områder for å redusere risiko for kollisjoner. Helst gjennomkjøringsspor i haller (som også øker kapasiteten på vaskeanlegget), legge opp til mest mulig enveistrafikk på anlegget, minst mulig kryssende trafikk, separate kjørefelt ved inn- og utkjøring fra anlegget, og separate parkeringsområder for busser og parkering for ansatte. Anlegget bør utformes med en reserve utkjøringsvei, slik at en motorstopp i hovedatkomsten ikke får blokkere for den øvrige inn- og utkjøringen. Anlegget bør tilpasses slik at en tankbil med henger på inntil 24 meter kan levere drivstoff uten å måtte rygge inne på anleggsområdet. Målsetning om en operatør pr anlegg.

33 Kapasitetskrav Anbefalt struktur med to typer av bussanlegg, en type anlegg som tilbyr alle fasiliteter med maksimal kapasitet til 60 busser og en type anlegg med alle fasiliteter og maksimal kapasitet på 120 busser Verksted: et spor pr 10-15 busser avhengig av drivstoff og alder på bussene. Vaskebane: et spor for inntil 60-80 busser pr døgn avhengig av krav til renhold (tid på døgnet, trafikkmønster, reservebusser) Lakkeringsverksted: aktuelt på store anlegg, et spor pr 120 busser avhengig av nærhet til andre verksteder. Ruters funksjonelle krav til bussanlegg skal sikre høy kvalitet og sørge for lik behandling av tilbydere, men skal ikke være til hinder for at en operatør kan velg andre løsninger på vask- og verkstedtjenester dersom slike finnes i nærområdet.

34 Kriterier for geografisk lokalisering Lokalisering av anlegg bør bl a ta hensyn til følgende momenter: Sentral lokalisering i større anlegg som realiserer stordriftsfordeler og øker kjøreplaneffektiviteten. Desentral lokalisering reduserer antall kilometer tomkjøring (ut- og innkjøring fra depot). Nærhet til hovedveinettet er en forutsetning, gjerne også ved (men ikke i) knutepunkter. Lokalisering i nærings- og industriområder, mv er gjerne mindre konfliktfylt enn i boligområder, og legger mindre restriksjoner på aktiviteten. Eiendommer for nye anlegg bør ha potensial for en økning i kapasitet (helst dobling), utløst av framtidige vekstbehov. En overordnet anleggsstruktur hvor depotenes influensområder ikke overlapper for mye, og står godt i forhold til hverandre.

35 Behov for opparbeiding av ny kapasitet: -Bærum øst -Groruddalen -Lørenskog -Gjerdrum -Jessheim -Sørumsand Ønsket bussanleggsstruktur 2030

36 Anbefalt framtidig oppgavefordeling (Analyse & Strategi)

37 PWC utredning om eierskap til infrastruktur Bestilt av Akershus FK. Diskuterer ulike organisasjonsformer for samordning av, og eventuell etablering av, et nytt felles selskap for buss- og båtinfrastruktur i Oslo og Akershus. På bakgrunn av dagens Bussanlegg AS, Vaterland bussterminal AS, Akershus kollektivterminaler FKF. Viser et mulighetsrom.

38 Planen for kommende bussanbud Anbud nr/ Navn BusselskapGeografisk områdeStartSluttGjenstående opsjonsår Oslo 2005NorgesbussVestre Aker03.04.200501.10.20130 Oslo 2005UnibussGroruddalen02.10.200506.10.20140 Oslo 2006NorgesbussØstensjø20.08.200619.08.20150 17 – 2004NorgesbussFollo (Drøbak)01.07.200500.04.20150 17 - 2004NobinaFollo (Ski & Vestby)01.07.200500.04.20150 21 - 2005NobinaFollo (Nesodden)01.07.200600.04.20151 21 - 2005NettbussNittedal01.07.200630.06.20151 21.- 2005NorgesbussNesodden/Frogn Kun skolekjøring01.07.200600.04.20151 Oslo 2007UnibussSentrum01.04.200801.04.20152 Oslo 2007UnibussLinje 2501.04.200801.04.20152 Romerike 2008NettbussEidsvoll/Hurdal01.07.200930.06.20163 Romerike 2008NettbussNes (Ullensaker)01.07.200930.06.20163 Romerike 2008UnibussNannestad/Gjerdrum/ Skedsmo01.07.200930.06.20163 Romerike 2008NettbussAurskog-Høland/Trøgstad01.07.200930.06.20163 Romerike 2008UnibussSkedsmo/ Lørenskog/ Sørum/Fet/Rælingen 01.07.200930.06.20163 Romerike 2008NobinaEnebakk//Rælingen/Ski01.07.200930.06.20163 Akershus vestNettbussLommedalen01.07.201030.06.20173 Akershus vestNorgesbussBærum vest/Skui01.07.201030.06.20173 Akershus vestNorgesbussAsker og Hurum01.07.201030.06.20173 Bærum østNorgesbussBærum øst06.02.201130.06.20173 Oslo sydUnibussOslo syd02.10.201102.10.20183 Oslo VestNobinaOslo Vest07.10.201200.10.20193 Vestre AkerNettbussVestre Aker07.10.201330.06.20192 Utdrag. Komplett oversikt på www.kollektivanbud.no Utlysning av bussanbud skjer minst halvannet år før den eksisterende kontraktens utløp. Bussanlegg bør være avklart i god tid før dette. Planen for kommende bussanbud, utviklingen av trafikktilbudet, bør være førende for rekkefølgen i utbygging av bussanlegg.

39 Nærmere om bussanlegg i kommende anbud Neste bussanbud som planlegges lyst ut er Follo (minus Oppegård), pluss Østensjø. Planlagt utlysning 1. halvår 2014. Pr tiden disponerer Ruter to bussanlegg i disse områdene; Fagerstrand og Klemetsrud. Ruter vurderer å lyse ut konkurranse om å skaffe til veie bussanlegg til kommende anbud. Ruter utlyste en konkurranse om anlegg i Follo i 2011, avlyst.

40 Agenda 13:00 Velkommen. Hensikt med møtet. Ruter v/ Hellik Hoff 13:10Prinsipper for utvikling av tilbudet Ruter v/ Kjersti Midttun 13:30Gjennomgang av bussanleggsstrategi, Ruter v/ Espen Martinsen og Prinsipper for lokalisering av anlegg, Morten Stubberød Kapasitetsbehov framover. 14:15Benstrekk og kaffepåfyll 14:20Forberedte innlegg fra de påmeldte. 5-10 minutter pr selskap/enhet. Alle 15:30Diskusjon Alle 15:45Oppsummering Ruter v/ Hellik Hoff 16:00Slutt

41 Materialet fra dialogkonferansen legges ut på: www.kollektivanbud.no


Laste ned ppt "Ruter, Dronningens gate 40 23.9.2013 Dialogkonferanse om bussanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google