Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emisjon oktober 2011. Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emisjon oktober 2011. Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emisjon oktober 2011

2 Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk torsk) –Nordfjord Forsøksstasjon AS (matfisk laks) •Notert på OTC-listen, ticker NMFI. •Totalt ant aksjer •Største aksjonær MP Pensjon (ca 35 %). •Lokalisert i Nordfjord i Sogn og Fjordane. •Emisjon 4–10 mill (4 mill garantert). •Emisjonskurs kr 3,- pr aksje.

3 Selskapsstruktur - oppsummering Norsk Marin Fisk AS Bremar ASNordfjord Torsk AS Nordfjord Forsøks -stasjon AS 100 % •Avl fører til stadig bedre yngel og settefisk - 4. gen! •Årlig kapasitet ca 5 mill settefisk. •Ett av to store settefiskanlegg for torsk i landet. •Leieproduksjon for eksterne kunder •Avlet settefisk gir stadig raskere tilvekst og større slaktefisk •Fallende produksjonskostnad og stigende markedspriser. •Egen merkevareprofil - ”Bretorsk” •Oppstart okt •Anlegg oppankret og klart til utsett. •Forskning på tarmhelse hos laks i samarbeid med Veterinærinstituttet. •Tilskudd til forskning og normal kommersiell drift på referansegruppene.

4 Geografi Nødset, planlagt utsett av laks okt 2011 Isane, produksjon på sjø i dag. Svelgen, Settefiskanlegg Svartekari, planlagt utsett av torsk våren Davik, hovedkontor Måløy Vetrhusstranda, reservelokalitet Bremanger, Brdr Larsen slakteri. Moldefjorden, reservelokalitet triploid yngel -11 Nesbø, reservelokalitet

5 Bremar AS •Produksjon basert på 3-5 grams yngel opp til ca grams settefisk. •Relativt enkel produksjon. •Årlig kapasitet på ca 5 mill stk. •Leieproduksjon, produksjon for eksternt salg og produksjon for eget bruk. •Kapasiteten har ikke vært fullt utnyttet de siste årene. •Produksjonsanlegg er leiet av SIVA. Årlig leiekostnad er ca 1 mill.

6 Tidslinje Bremar AS JanDes •Insett av 1,1 mill yngel a ca 5 gram •Leieprod. av stk •Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. •Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. •Innsett av 1,1 mill yngel for leieprod. MaiSept •Levering av 1 mill settefisk eksternt •Innsett av 1,1 mill yngel •Leieprod. av stk •Levering av 1 mill settefisk eksternt 2011 Ikke tilgang til yngel •Insett av 1,1 mill yngel a ca 5 gram •Leieprod. av stk •Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. •Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. •Innsett av 1,1 mill yngel for leieprod. •Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. •Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. •Innsett av 1,1 mill yngel. •Leieprod. av stk •Salg av 1 mill settefisk eksternt •I 2014 vil det være ønskelig å øke produksjonen opp mot anleggets kapasitet på 5 mill settefisk årlig. •Det vil også være ønskelig å sette ut totalt 1 mill fisk i egne anlegg.

7 Budsjett Bremar AS Resultat 31. augE sept - des E 2012 E 2013 (leieprod)(Egen prod) Salgsinntekter: Andre inntekter 0 0 SUM Inntekter Endring i varelager00 Verdiskaping Variable driftskostnader Dekningsbidrag faste kostnader Lønn, sosiale utgifter Faste driftskostnader Dekningsbidrag finanskostnader og avskrivning Ordinære avskrivninger Finansinntekter Finanskostnader Resultat før ekstraordinære poster Ikke tilgang til yngel før i januar 2012

8 Nordfjord Torsk AS - produksjon •Bedre settefisk gir stadig mer effektiv produksjon. –Kortere produksjonssyklus. –Større slaktefisk gir bedre pris pr kg. •Bruk av skyggenot over merdene gir bedre tilvekst og utsatt kjønnsmodning •Flere forsøk hos White Ocean AS viser at oppdrettstorsk vokser bedre i Sør-Norge (Masfjorden) enn i Nord-Norge (Salten). •Fordel med produksjon inne i dype vestlandsfjorder: –Høyere vintertemperaturer og lavere sommertemperaturer pga store dybder og mye brevann. –Plassering i fjordene ser ut til å gi mindre sykdomsproblemer.

9 Tilvekstkurver •merd 1, 2009er fra villfisk. •merd 5, 2009 og 3, 2010 er fra 3. gen stamfisk. •4. generasjons settefisk kommer sommeren •Stadig raskere tilvekst •Avl på torsk gir rask fremgang

10 Nøkkeltall matfisk torsk Generasjonskalkyle Settefisk For Andre driftskostnader Produksjon ( r v v ) Kost pr kg 29,44 20,90 18,39

11 Nordfjord Torsk AS - marked •Sertifisert av ”Friends of The Sea”, som innebærer bedre markedstilgang i noen markeder. •Godkjent leverandør av ”NATUR” oppdrettstorsk til Eroski (supermarkedskjede i Spania). •Samarbeidsavtale med Lerøy som innebærer: –Førsterett på slag av ”Juletorsk” til Coop-kjeden. –Bedre pris gjennom ”Lerøy Superfresh”. •Store salgsvolum de seneste årene har bygget nye markeder for oppdrettstorsk. •Kraftig reduksjon i tilbud i 2011 og 2012 fører til høyere markedspriser.

12 ”NATUR” fra Nordfjord Torsk til Eroski i Spania

13 ”Juletorsk” fra Isane

14 ”BreTorsk” •Selskapets produksjon ligger i Nordfjorden med store mengder kaldt og rent brevann som ”renner” ut fjorden det meste av året. •Dette bidrar til relativt lave sommertemperaturer som er gunstig for fiskens helse og appetitt.

15 Utsett av settefisk og slaktevolum i Norge Kilde: Norsk Sjømatsenter •Utsett og slaktevolum fra 2010 – 2012 er våre prognoser. •I lys av denne kraftige volumnedgangen kan det være sannsynlig med en prisøkning.

16 Priser for oppdrettstorsk Kilde: Norsk Sjømatsenter •2012 er vår prognose

17 Tidslinje Nordfjord Torsk AS JanDes •Slakting av ca 500 tonn •Utsett av 400’ settefisk MaiSept •Løpende produksjon………… Løpende produksjon og slakting •Løpende produksjon……•Utsett av 400’ settefisk •Oppstart slakting av 2012 G fom august. •Forventet biomasse pr ca 500 tonn •(200’ fisk a 2,5 kg). •Slakting av ca 100 tonn •Forventet biomasse pr ca 500 tonn •(410’ fisk a 1,20 kg). •Forventet biomasse pr ca 650 tonn •(50’ fisk a 3,9 kg og 370’ fisk a 1,20 kg). •Utsett av ca 400’ settefisk •Slakting av ca tonn fisk 2014 •Slakting av ca 200 tonn •Utsett av 400’ settefisk•Løpende produksjon………….•Oppstart av slakting fom juli

18 Budsjett Nordfjord Torsk AS A 2011 (jan-juni)E 2011 (juli-des)E 2012E 2013 Diftsinntekter Varekostnader Arbeidskraft Andre variable kostnader Beholdningsendring fisk Dekningsbidrag Avskrivning Andre driftskostnader Faste driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat

19 Nordfjord Forsøksstasjon AS •Samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, Fjordlab og Polarfeed (forleverandør). •Det skal forskes på tarmhelse hos laks ved bruk av ulike tilsetningsstoffer i fiskeforet. •Bruke allerede oppbygde fasiliteter på Nødset som ikke kan brukes til torsk lenger pga nærliggende torskeslakteri. •Konsesjonen er gratis, og det gis tilskudd til merkostnader ved drift av FoU-konsesjon. •Deling av arbeidskraft mellom laks- og torskevirksomhet vil gi reduserte driftskostnader.

20 Nordfjord Forsøksstasjon AS •Konsesjonen gjelder 780 tonn og er begrenset til 3 år i første omgang. •Forlengelse kan gis i 2 års bolker. •Eneste FoU-konsesjon i Sogn og Fjordane. •Mange FoU-konsesjoner fremstår i praksis som permanente. •I følge Ole Bendik Dale hos Veterinærinstituttet har vi ”materiale” å forske på i minst 10 år fremover.

21 Tidslinje Nordfjord Forsøksstasjon AS Jan Des Løpende produksjon…… MaiSept •Utsett av 225’ settefisk 2011 •Oppstart okt •Utsett av 225’ settefisk a ca 80 gram •Oppstart slakting Løpende produksjon……….. Oppsummering av resultat av forsøk •Forventet biomasse pr ca 780 tonn •(200’ fisk a 3 kg og 215’ fisk a 0,3 kg). •Utsett av 225’ settefisk •Prøvetaking og oppfølging av forsøk •Forventet biomasse pr ca 740 tonn •(205’ fisk a 3,3 kg og 220’ fisk a 0,3 kg) •Slakting……..•Løpende produksjon……….. •Oppsummering av resultat av forsøk •Søknad om forlengelse av FoU-tillatelse •Utsett av 225’ settefisk •Prøvetaking og oppfølging av forsøk •Og så videre……. Prøvetaking og oppfølging av forsøk

22 Budsjett Nordfjord Forsøksstasjon AS År 2011År 2012År 2013 Driftsinntekter Kostnader smolt Fôrkostnader Forsikring fisk Pers. kostnader røkting Beholdningsendring fisk Variable kostnader Dekningsbidrag Avskrivningskostnader Lønn driftsleder Rep. og vedlikehold Administrasjon Andre faste driftskostnader Faste driftskostnader Driftsresultat Finans Resultat Varelager

23 Likviditet konsern •Emisjon nå, okt 2011, på minst 4 mill. •Max behov for ytterligere likviditet i 2012 inntreffer i desember med ca 7 mill. •Ny emisjon på 2-4 mill i januar 2012 der torskeyngel går inn som tingsinnskudd. •Resterende 2-5 mill av kapitalbehov finansieres i bank med pant i biomasse laks. •Biomasse laks vil være ca 700 tonn i desember 2012.


Laste ned ppt "Emisjon oktober 2011. Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google