Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emisjon oktober 2011. Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emisjon oktober 2011. Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emisjon oktober 2011

2 Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk torsk) –Nordfjord Forsøksstasjon AS (matfisk laks) •Notert på OTC-listen, ticker NMFI. •Totalt ant aksjer 9.963.178 •Største aksjonær MP Pensjon (ca 35 %). •Lokalisert i Nordfjord i Sogn og Fjordane. •Emisjon 4–10 mill (4 mill garantert). •Emisjonskurs kr 3,- pr aksje.

3 Selskapsstruktur - oppsummering Norsk Marin Fisk AS Bremar ASNordfjord Torsk AS Nordfjord Forsøks -stasjon AS 100 % •Avl fører til stadig bedre yngel og settefisk - 4. gen! •Årlig kapasitet ca 5 mill settefisk. •Ett av to store settefiskanlegg for torsk i landet. •Leieproduksjon for eksterne kunder •Avlet settefisk gir stadig raskere tilvekst og større slaktefisk •Fallende produksjonskostnad og stigende markedspriser. •Egen merkevareprofil - ”Bretorsk” •Oppstart okt 2011. •Anlegg oppankret og klart til utsett. •Forskning på tarmhelse hos laks i samarbeid med Veterinærinstituttet. •Tilskudd til forskning og normal kommersiell drift på referansegruppene.

4 Geografi Nødset, planlagt utsett av 225 000 laks okt 2011 Isane, produksjon på sjø i dag. Svelgen, Settefiskanlegg Svartekari, planlagt utsett av 400 000 torsk våren 2012. Davik, hovedkontor Måløy Vetrhusstranda, reservelokalitet Bremanger, Brdr Larsen slakteri. Moldefjorden, reservelokalitet triploid yngel -11 Nesbø, reservelokalitet

5 Bremar AS •Produksjon basert på 3-5 grams yngel opp til ca 70 - 80 grams settefisk. •Relativt enkel produksjon. •Årlig kapasitet på ca 5 mill stk. •Leieproduksjon, produksjon for eksternt salg og produksjon for eget bruk. •Kapasiteten har ikke vært fullt utnyttet de siste årene. •Produksjonsanlegg er leiet av SIVA. Årlig leiekostnad er ca 1 mill.

6 Tidslinje Bremar AS 2012 2013 JanDes •Insett av 1,1 mill yngel a ca 5 gram •Leieprod. av 650.000 stk •Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. •Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. •Innsett av 1,1 mill yngel for leieprod. MaiSept •Levering av 1 mill settefisk eksternt •Innsett av 1,1 mill yngel •Leieprod. av 600.000 stk •Levering av 1 mill settefisk eksternt 2011 Ikke tilgang til yngel •Insett av 1,1 mill yngel a ca 5 gram •Leieprod. av 650.000 stk •Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. •Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. •Innsett av 1,1 mill yngel for leieprod. •Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. •Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. •Innsett av 1,1 mill yngel. •Leieprod. av 600.000 stk •Salg av 1 mill settefisk eksternt •I 2014 vil det være ønskelig å øke produksjonen opp mot anleggets kapasitet på 5 mill settefisk årlig. •Det vil også være ønskelig å sette ut totalt 1 mill fisk i egne anlegg.

7 Budsjett Bremar AS Resultat 31. augE sept - des E 2012 E 2013 (leieprod)(Egen prod) Salgsinntekter:3 365 5740 26 000 000 Andre inntekter 0 0 SUM Inntekter3 365 5740 26 000 000 Endring i varelager00 Verdiskaping3 365 5740 Variable driftskostnader 2 240 8930 18 541 000 Dekningsbidrag faste kostnader1 124 6810 7 459 000 Lønn, sosiale utgifter536 12498 155 1 499 905 Faste driftskostnader 1 390 917527 800 1 939 300 Dekningsbidrag finanskostnader og avskrivning-802 360-625 955 4 019 795 Ordinære avskrivninger240 000120 000 600 000 Finansinntekter5 9428 000 68 000 Finanskostnader 124 71855 000 379 228 Resultat før ekstraordinære poster-1 161 136-792 955 3 108 567 Ikke tilgang til yngel før i januar 2012

8 Nordfjord Torsk AS - produksjon •Bedre settefisk gir stadig mer effektiv produksjon. –Kortere produksjonssyklus. –Større slaktefisk gir bedre pris pr kg. •Bruk av skyggenot over merdene gir bedre tilvekst og utsatt kjønnsmodning •Flere forsøk hos White Ocean AS viser at oppdrettstorsk vokser bedre i Sør-Norge (Masfjorden) enn i Nord-Norge (Salten). •Fordel med produksjon inne i dype vestlandsfjorder: –Høyere vintertemperaturer og lavere sommertemperaturer pga store dybder og mye brevann. –Plassering i fjordene ser ut til å gi mindre sykdomsproblemer.

9 Tilvekstkurver •merd 1, 2009er fra villfisk. •merd 5, 2009 og 3, 2010 er fra 3. gen stamfisk. •4. generasjons settefisk kommer sommeren 2011. •Stadig raskere tilvekst •Avl på torsk gir rask fremgang

10 Nøkkeltall matfisk torsk Generasjonskalkyle 200920102012 Settefisk 3 100 000 4 200 000 For 2 459 888 10 332 744 13 678 943 Andre driftskostnader 2 757 173 7 461 227 6 243 897 8 317 061 20 893 971 24 122 840 Produksjon ( r v v ) 282 544 999 486 1 311 476 Kost pr kg 29,44 20,90 18,39

11 Nordfjord Torsk AS - marked •Sertifisert av ”Friends of The Sea”, som innebærer bedre markedstilgang i noen markeder. •Godkjent leverandør av ”NATUR” oppdrettstorsk til Eroski (supermarkedskjede i Spania). •Samarbeidsavtale med Lerøy som innebærer: –Førsterett på slag av ”Juletorsk” til Coop-kjeden. –Bedre pris gjennom ”Lerøy Superfresh”. •Store salgsvolum de seneste årene har bygget nye markeder for oppdrettstorsk. •Kraftig reduksjon i tilbud i 2011 og 2012 fører til høyere markedspriser.

12 ”NATUR” fra Nordfjord Torsk til Eroski i Spania

13 ”Juletorsk” fra Isane

14 ”BreTorsk” •Selskapets produksjon ligger i Nordfjorden med store mengder kaldt og rent brevann som ”renner” ut fjorden det meste av året. •Dette bidrar til relativt lave sommertemperaturer som er gunstig for fiskens helse og appetitt.

15 Utsett av settefisk og slaktevolum i Norge Kilde: Norsk Sjømatsenter •Utsett og slaktevolum fra 2010 – 2012 er våre prognoser. •I lys av denne kraftige volumnedgangen kan det være sannsynlig med en prisøkning.

16 Priser for oppdrettstorsk Kilde: Norsk Sjømatsenter •2012 er vår prognose

17 Tidslinje Nordfjord Torsk AS 2012 2013 JanDes •Slakting av ca 500 tonn •Utsett av 400’ settefisk MaiSept •Løpende produksjon…………. 2011 Løpende produksjon og slakting •Løpende produksjon……•Utsett av 400’ settefisk •Oppstart slakting av 2012 G fom august. •Forventet biomasse pr 31.12. ca 500 tonn •(200’ fisk a 2,5 kg). •Slakting av ca 100 tonn •Forventet biomasse pr 31.12. ca 500 tonn •(410’ fisk a 1,20 kg). •Forventet biomasse pr 31.12. ca 650 tonn •(50’ fisk a 3,9 kg og 370’ fisk a 1,20 kg). •Utsett av ca 400’ settefisk •Slakting av ca 1.000 tonn fisk 2014 •Slakting av ca 200 tonn •Utsett av 400’ settefisk•Løpende produksjon………….•Oppstart av slakting fom juli

18 Budsjett Nordfjord Torsk AS A 2011 (jan-juni)E 2011 (juli-des)E 2012E 2013 Diftsinntekter 5 669 416 6 140 950 15 291 373 27 464 510 Varekostnader 2 675 744 2 839 899 11 157 519 14 609 780 Arbeidskraft 526 923 720 000 1 440 000 1 575 000 Andre variable kostnader - - 60 000 Beholdningsendring fisk 218 699 -631 354 -2 371 434 3 935 431 Dekningsbidrag 2 248 050 3 212 404 5 005 287 7 284 299 Avskrivning 390 000 420 000 840 000 Andre driftskostnader 765 000 1 541 000 3 192 000 2 977 000 Faste driftskostnader 1 943 654 1 961 000 4 032 000 3 817 000 Driftsresultat 304 396 1 251 404 973 287 3 467 299 Netto finans 250 000 267 433 380 402 585 425 Resultat 54 396 983 971 592 885 2 881 874

19 Nordfjord Forsøksstasjon AS •Samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, Fjordlab og Polarfeed (forleverandør). •Det skal forskes på tarmhelse hos laks ved bruk av ulike tilsetningsstoffer i fiskeforet. •Bruke allerede oppbygde fasiliteter på Nødset som ikke kan brukes til torsk lenger pga nærliggende torskeslakteri. •Konsesjonen er gratis, og det gis tilskudd til merkostnader ved drift av FoU-konsesjon. •Deling av arbeidskraft mellom laks- og torskevirksomhet vil gi reduserte driftskostnader.

20 Nordfjord Forsøksstasjon AS •Konsesjonen gjelder 780 tonn og er begrenset til 3 år i første omgang. •Forlengelse kan gis i 2 års bolker. •Eneste FoU-konsesjon i Sogn og Fjordane. •Mange FoU-konsesjoner fremstår i praksis som permanente. •I følge Ole Bendik Dale hos Veterinærinstituttet har vi ”materiale” å forske på i minst 10 år fremover.

21 Tidslinje Nordfjord Forsøksstasjon AS 2012 2013 Jan Des Løpende produksjon…… MaiSept •Utsett av 225’ settefisk 2011 •Oppstart okt 2011. •Utsett av 225’ settefisk a ca 80 gram •Oppstart slakting Løpende produksjon……….. Oppsummering av resultat av forsøk •Forventet biomasse pr 31.12. ca 780 tonn •(200’ fisk a 3 kg og 215’ fisk a 0,3 kg). •Utsett av 225’ settefisk •Prøvetaking og oppfølging av forsøk •Forventet biomasse pr 31.12. ca 740 tonn •(205’ fisk a 3,3 kg og 220’ fisk a 0,3 kg). 2014 •Slakting……..•Løpende produksjon……….. •Oppsummering av resultat av forsøk •Søknad om forlengelse av FoU-tillatelse •Utsett av 225’ settefisk •Prøvetaking og oppfølging av forsøk •Og så videre……. Prøvetaking og oppfølging av forsøk

22 Budsjett Nordfjord Forsøksstasjon AS År 2011År 2012År 2013 Driftsinntekter 20 502 788 Kostnader smolt 2 000 000 1 500 000 Fôrkostnader 121 100 6 258 615 8 149 626 Forsikring fisk 11 719 107 000 160 734 Pers. kostnader røkting 225 000 900 000 Beholdningsendring fisk -2 482 634 -12 051 317 3 101 826 Variable kostnader -124 815 -3 285 702 13 812 185 Dekningsbidrag 124 815 3 285 702 6 690 602 Avskrivningskostnader 250 000 1 000 000 Lønn driftsleder 137 500 550 000 547 264 Rep. og vedlikehold 102 777 500 000 458 334 Administrasjon 75 000 150 953 61 166 Andre faste driftskostnader 45 833 200 000 183 334 Faste driftskostnader 611 111 2 400 953 2 250 098 Driftsresultat -486 296 884 750 4 440 504 Finans 88 685 566 833 447 800 Resultat -574 980 317 917 3 992 704 Varelager 2 482 634 14 533 951 11 432 126

23 Likviditet konsern •Emisjon nå, okt 2011, på minst 4 mill. •Max behov for ytterligere likviditet i 2012 inntreffer i desember med ca 7 mill. •Ny emisjon på 2-4 mill i januar 2012 der torskeyngel går inn som tingsinnskudd. •Resterende 2-5 mill av kapitalbehov finansieres i bank med pant i biomasse laks. •Biomasse laks vil være ca 700 tonn i desember 2012.


Laste ned ppt "Emisjon oktober 2011. Fakta om selskapet og emisjonen •Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: –Bremar AS (settefisk torsk) –Nordfjord Torsk AS (matfisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google