Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emisjon oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emisjon oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emisjon oktober 2011

2 Fakta om selskapet og emisjonen
Norsk Marin Fisk AS er morselskap til: Bremar AS (settefisk torsk) Nordfjord Torsk AS (matfisk torsk) Nordfjord Forsøksstasjon AS (matfisk laks) Notert på OTC-listen, ticker NMFI. Totalt ant aksjer Største aksjonær MP Pensjon (ca 35 %). Lokalisert i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Emisjon 4–10 mill (4 mill garantert). Emisjonskurs kr 3,- pr aksje.

3 Selskapsstruktur - oppsummering
Norsk Marin Fisk AS 100 % 100 % 100 % Bremar AS Nordfjord Torsk AS Nordfjord Forsøks -stasjon AS Oppstart okt 2011. Anlegg oppankret og klart til utsett. Forskning på tarmhelse hos laks i samarbeid med Veterinærinstituttet. Tilskudd til forskning og normal kommersiell drift på referansegruppene. Avl fører til stadig bedre yngel og settefisk - 4. gen! Årlig kapasitet ca 5 mill settefisk. Ett av to store settefiskanlegg for torsk i landet. Leieproduksjon for eksterne kunder Avlet settefisk gir stadig raskere tilvekst og større slaktefisk Fallende produksjonskostnad og stigende markedspriser. Egen merkevareprofil -”Bretorsk”

4 Geografi Moldefjorden, reservelokalitet triploid yngel -11
Vetrhusstranda, reservelokalitet Svartekari, planlagt utsett av torsk våren 2012. Måløy Bremanger, Brdr Larsen slakteri. Davik, hovedkontor Isane, produksjon på sjø i dag. Nødset, planlagt utsett av laks okt 2011 Svelgen, Settefiskanlegg Nesbø, reservelokalitet

5 Bremar AS Produksjon basert på 3-5 grams yngel opp til ca grams settefisk. Relativt enkel produksjon. Årlig kapasitet på ca 5 mill stk. Leieproduksjon, produksjon for eksternt salg og produksjon for eget bruk. Kapasiteten har ikke vært fullt utnyttet de siste årene. Produksjonsanlegg er leiet av SIVA. Årlig leiekostnad er ca 1 mill.

6 Tidslinje Bremar AS 2011 Ikke tilgang til yngel 2012 Jan Mai Sept Des Insett av 1,1 mill yngel a ca 5 gram Leieprod. av stk Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. Innsett av 1,1 mill yngel for leieprod. Levering av 1 mill settefisk eksternt Innsett av 1,1 mill yngel Leieprod. av stk Levering av 1 mill settefisk eksternt 2013 Insett av 1,1 mill yngel a ca 5 gram Leieprod. av stk Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. Innsett av 1,1 mill yngel for leieprod. Levering av 600’ settefisk a ca 80 gram eksternt. Salg av 400’ til eget bruk, Nordfjord Torsk. Innsett av 1,1 mill yngel. Leieprod. av stk Salg av 1 mill settefisk eksternt I 2014 vil det være ønskelig å øke produksjonen opp mot anleggets kapasitet på 5 mill settefisk årlig. Det vil også være ønskelig å sette ut totalt 1 mill fisk i egne anlegg.

7 Budsjett Bremar AS Ikke tilgang til yngel før i januar 2012
Resultat 31. aug E sept - des E E 2013 (leieprod) (Egen prod) Salgsinntekter: Andre inntekter SUM Inntekter Endring i varelager Verdiskaping Variable driftskostnader Dekningsbidrag faste kostnader Lønn, sosiale utgifter 98 155 Faste driftskostnader Dekningsbidrag finanskostnader og avskrivning Ordinære avskrivninger Finansinntekter 5 942 8 000 68 000 Finanskostnader 55 000 Resultat før ekstraordinære poster Ikke tilgang til yngel før i januar 2012

8 Nordfjord Torsk AS - produksjon
Bedre settefisk gir stadig mer effektiv produksjon. Kortere produksjonssyklus. Større slaktefisk gir bedre pris pr kg. Bruk av skyggenot over merdene gir bedre tilvekst og utsatt kjønnsmodning Flere forsøk hos White Ocean AS viser at oppdrettstorsk vokser bedre i Sør-Norge (Masfjorden) enn i Nord-Norge (Salten). Fordel med produksjon inne i dype vestlandsfjorder: Høyere vintertemperaturer og lavere sommertemperaturer pga store dybder og mye brevann. Plassering i fjordene ser ut til å gi mindre sykdomsproblemer.

9 Tilvekstkurver merd 1, 2009er fra villfisk.
merd 5, 2009 og 3, 2010 er fra 3. gen stamfisk. 4. generasjons settefisk kommer sommeren          Stadig raskere tilvekst Avl på torsk gir rask fremgang

10 Nøkkeltall matfisk torsk
Generasjonskalkyle 2009 2010 2012 Settefisk For Andre driftskostnader Produksjon ( r v v ) Kost pr kg 29,44 20,90 18,39

11 Nordfjord Torsk AS - marked
Sertifisert av ”Friends of The Sea”, som innebærer bedre markedstilgang i noen markeder. Godkjent leverandør av ”NATUR” oppdrettstorsk til Eroski (supermarkedskjede i Spania). Samarbeidsavtale med Lerøy som innebærer: Førsterett på slag av ”Juletorsk” til Coop-kjeden. Bedre pris gjennom ”Lerøy Superfresh”. Store salgsvolum de seneste årene har bygget nye markeder for oppdrettstorsk. Kraftig reduksjon i tilbud i 2011 og 2012 fører til høyere markedspriser.

12 ”NATUR” fra Nordfjord Torsk til Eroski i Spania

13 ”Juletorsk” fra Isane

14 ”BreTorsk” Selskapets produksjon ligger i Nordfjorden med store mengder kaldt og rent brevann som ”renner” ut fjorden det meste av året. Dette bidrar til relativt lave sommertemperaturer som er gunstig for fiskens helse og appetitt.

15 Utsett av settefisk og slaktevolum i Norge
Kilde: Norsk Sjømatsenter Utsett og slaktevolum fra 2010 – 2012 er våre prognoser. I lys av denne kraftige volumnedgangen kan det være sannsynlig med en prisøkning.

16 Priser for oppdrettstorsk
Kilde: Norsk Sjømatsenter 2012 er vår prognose

17 Tidslinje Nordfjord Torsk AS
2011 Løpende produksjon og slakting Forventet biomasse pr ca 500 tonn (200’ fisk a 2,5 kg). 2012 Jan Mai Sept Des Slakting av ca 100 tonn Slakting av ca 500 tonn Utsett av 400’ settefisk Løpende produksjon…………. Forventet biomasse pr ca 500 tonn (410’ fisk a 1,20 kg). 2013 Oppstart slakting av 2012 G fom august. Utsett av ca 400’ settefisk Slakting av ca tonn fisk Forventet biomasse pr ca 650 tonn (50’ fisk a 3,9 kg og 370’ fisk a 1,20 kg). Løpende produksjon…… Utsett av 400’ settefisk 2014 Slakting av ca 200 tonn Utsett av 400’ settefisk Oppstart av slakting fom juli Løpende produksjon………….

18 Budsjett Nordfjord Torsk AS
A 2011 (jan-juni) E 2011 (juli-des) E 2012 E 2013 Diftsinntekter Varekostnader Arbeidskraft Andre variable kostnader - 60 000 Beholdningsendring fisk Dekningsbidrag Avskrivning Andre driftskostnader Faste driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat 54 396

19 Nordfjord Forsøksstasjon AS
Samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, Fjordlab og Polarfeed (forleverandør). Det skal forskes på tarmhelse hos laks ved bruk av ulike tilsetningsstoffer i fiskeforet. Bruke allerede oppbygde fasiliteter på Nødset som ikke kan brukes til torsk lenger pga nærliggende torskeslakteri. Konsesjonen er gratis, og det gis tilskudd til merkostnader ved drift av FoU-konsesjon. Deling av arbeidskraft mellom laks- og torskevirksomhet vil gi reduserte driftskostnader.

20 Nordfjord Forsøksstasjon AS
Konsesjonen gjelder 780 tonn og er begrenset til 3 år i første omgang. Forlengelse kan gis i 2 års bolker. Eneste FoU-konsesjon i Sogn og Fjordane. Mange FoU-konsesjoner fremstår i praksis som permanente. I følge Ole Bendik Dale hos Veterinærinstituttet har vi ”materiale” å forske på i minst 10 år fremover.

21 Tidslinje Nordfjord Forsøksstasjon AS
2011 Oppstart okt 2011. Utsett av 225’ settefisk a ca 80 gram 2012 Mai Sept Des Jan Utsett av 225’ settefisk Forventet biomasse pr ca 780 tonn (200’ fisk a 3 kg og 215’ fisk a 0,3 kg). Løpende produksjon…… Prøvetaking og oppfølging av forsøk 2013 Oppstart slakting Løpende produksjon……….. Oppsummering av resultat av forsøk Utsett av 225’ settefisk Prøvetaking og oppfølging av forsøk Forventet biomasse pr ca 740 tonn (205’ fisk a 3,3 kg og 220’ fisk a 0,3 kg). 2014 Slakting…….. Løpende produksjon……….. Oppsummering av resultat av forsøk Søknad om forlengelse av FoU-tillatelse Utsett av 225’ settefisk Prøvetaking og oppfølging av forsøk Og så videre…….

22 Budsjett Nordfjord Forsøksstasjon AS
Driftsinntekter Kostnader smolt Fôrkostnader Forsikring fisk 11 719 Pers. kostnader røkting Beholdningsendring fisk Variable kostnader Dekningsbidrag Avskrivningskostnader Lønn driftsleder Rep. og vedlikehold Administrasjon 75 000 61 166 Andre faste driftskostnader 45 833 Faste driftskostnader Driftsresultat Finans 88 685 Resultat Varelager

23 Likviditet konsern Emisjon nå, okt 2011, på minst 4 mill.
Max behov for ytterligere likviditet i 2012 inntreffer i desember med ca 7 mill. Ny emisjon på 2-4 mill i januar 2012 der torskeyngel går inn som tingsinnskudd. Resterende 2-5 mill av kapitalbehov finansieres i bank med pant i biomasse laks. Biomasse laks vil være ca 700 tonn i desember 2012.


Laste ned ppt "Emisjon oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google