Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny AFP i privat sektor tilleggspensjon – ikke tidligpensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny AFP i privat sektor tilleggspensjon – ikke tidligpensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny AFP i privat sektor tilleggspensjon – ikke tidligpensjon
Fellesforbundet ADK Sør-Øst (Buskerud, Vestfold og Telemark)

2 AFP Lønn Lønn AFP Folketrygd Gammelt pensjonssystem Tjenestepensjon
Livsvarig 62 år 67 år Lønn Gammelt pensjonssystem Folketrygd 62 år 67 år Livsvarig AFP Lønn Nytt pensjonssystem Eventuell lønn: Heltid eller deltid etter eget ønske Tjenestepensjon

3 Pensjonsreformens bakgrunn

4 Forholdet arbeidstakere/pensjonister forrykkes
ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST 1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6 Nå: Ca alderspensjonister Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år

5 Hovedtrekk i ny alderspensjon fra folketrygden
Fleksibelt uttak Tidspunkt Grad Levealdersjustering Jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået når vi lever lenger Regulering av løpende pensjon Lønnsvekst i stedet for G Nye opptjeningsregler ”Besteårsregelen” (20 beste år) byttes med ”alleårsregelen” (13 til 75 år) 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år

6 Ny alderspensjon i folketrygden fases gradvis inn Opptjening
kullet: bare dagens system gradvis innfasing (som vist i tabell) 1963-kull og senere: Bare nytt system

7 Ny AFP-tilleggspensjon fra 1. januar 2011
Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Livsvarig påslag til alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med i beregningen av minste pensjonsnivå (garantipensjonsnivå) Sidens hovedpoeng: Forklare hvilke endringer som kommer for AFP-ordningene i private virksomheter. AFP går fra å være en tidligpensjon til å bli et tillegg til alderspensjonen i folketrygden. Før du fyller 70 år er det et vilkår at ny AFP må tas ut samtidig med alderspensjon i folketrygden. Dette er en endring fra den gamle ordningen, der AFP ikke kunne tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden. Du MÅ søke om alderspensjon i folketrygden samtidig som du søker ny AFP. Du kan tidligst ta ut ny AFP fra 1. januar Søknadsskjema for AFP finnes på nettsidene til Felleskontoret. Ny AFP vil ytes uten prøving av arbeidsinntekt, dvs. at du kan tjene ubegrenset samtidig som du mottar ny AFP og alderspensjon i folketrygden. Dersom du venter med å gå av med ny AFP vil du få en høyere månedlig pensjonsutbetaling. Det er fordi pensjonen da vil utbetales over færre år. Når du fyller 70 år opphører denne effekten. Ny AFP er en ugradert ytelse, dvs. at den ikke kan tas ut delvis. Selv om en pensjonist benytter sin rett til å ta gradert alderspensjon i folketrygden, må ny AFP tas ut som full ytelse. Gammel AFP kan derimot tas ut gradert. Ny AFP vil kunne tas ut fra fylte 62 år og er en livsvarig ytelse. I gammel AFP opphører ytelsene ved fylte 67 år.

8 Ny AFP er en ugradert ytelse
Ny alderspensjon i Folketrygden: Kan tas ut fullt eller gradert (delvis) Graderinger 20, 40, 50, 60, 80 og 100 Valgt grad kan endres med minst 12 måneders mellomrom Endring til full pensjon og hel stans i pensjon kan gjøres når som helst Ny AFP tilleggspensjon Må tas ut helt og kan ikke tas ut gradert Må tas ut sammen med hel eller gradert alderspensjon i Folketrygden Tillegg på kr ,- ved uttak mellom 62 og 67 år. Ved uttak av AFP etter 67 år, fordeles tillegget på resterende forventede leveår

9 AFP – ingen ”opptjening” av pensjon
Arbeidstakeren har ingen eiendomsrett til AFP. Etterlatte arver ikke pensjon som ikke er tatt ut pga død før gjennomsnittlig levetid. Utbetaling av pensjon og betalte premier er verken på individnivå eller bedriftsnivå basert på forsikringstekniske prinsipper. Tilsvarende for gammel AFP

10 Hvem får ny AFP i privat sektor? Hovedvilkår
På uttakstidspunktet ansatt og reell arbeidstager i en bedrift som er tilsluttet ordningene oppfylle inntektskrav et på minst 1 G Ved 62 år må du oppfylle Ansiennitetskravet på minst 7 av de 9 siste årene i tariffbundet bedrift. Dette innebærer at, uavhengig av om du tidligere har vært ansatt i en tariffbundet bedrift før du fylte 53 år, ikke vil kunne få AFP tilleggspensjon – dersom du ikke blir omfattet av LO/NHO-ordningene innen du fyller 55 år. 7 av 9 siste år før 62: Reel arbeidstaker (minst 20 prosent) Hovedarbeidsforhold Ved uttak: Inntekt over 1 G på uttakstidspunkt + inntektsåret før Sammenhengende siste 3 år før uttak (26 ukers slingringsmonn + ytterligere 26 uker dersom mottatt korttidsytelser fra folketrygden) Utelukker: Mottak av annen AFP (offentlig eller gammel AFP), uføre etter 62 (unntak hvis stanser før 2011), uførepensjon og ventelønn over 1,5 G (siste 3 år før 62), næringsinntekt/inntekt fra annen bedrift som overstiger inntekt i bedrift tilsluttet (i 7 av 9 før 62).

11 Hvordan beregnes ny AFP?
Hvor stor blir din AFP? 0,314 % av årsinntekt opptil 7,1 G Eksempel: Inntekt i 2009 kr Gir årlig AFP-pensjon på kr ( x 0,314%) Slik inntekt i 40 år gir en gj.snittlig AFP pensjon på kr ,- (1.099 x 40)

12 Få høyere ytelse ved å utsette uttak Opptjeningseffekt
Utsettelse av uttak av pensjon (alderspensjon fra folketrygden og AFP) gir høyere månedlige pensjonsutbetalinger ved å ”skyve” pengene foran deg Nøytralt system AFP til fylte 70 år Folketrygden til fylte 75 år Opptjening ved å jobbe etter 62 år (effekten avhenger av besteårsregelen) AFP – ingen slik effekt

13 Forskjell på pensjon med og uten AFP ved forskyvning av uttak – Inntekt 282.000 (født i 1986)
Uttak ved 62 år: Folketrygd kr (38,5%) AFP tillegg kr Samlet trygd kr (52,5%) Uttak ved 67 år: Folketrygd kr (51,5%) AFP tillegg kr Samlet trygd kr (61,5%) Uttak ved 70 år: Samlet trygd kr: (71.5%)

14 Forskjell på pensjon med og uten AFP ved forskyvning av uttak – inntekt 500.000 (født i 1955)
Uttak ved 62 år: Folketrygd kr (37,5%) AFP tillegg kr Samlet trygd kr (50,0%) Uttak ved 67 år: Folketrygd kr (48,5%) AFP tillegg kr Samlet trygd kr (62,5%) Uttak ved 70 år: Samlet trygd kr (74,5%)

15 Pensjon, arbeidsinntekt eller begge deler?
Arbeid og pensjon er to forskjellige ting i ny pensjonsordning. Det er arbeidsgiver uvedkommende om du starter uttak av pensjon mens du er i arbeid. Folketrygd og AFP kan fra 2011 tas ut uten prøving mot arbeidsinntekt. (I gammel AFP medførte inntekt utover kr reduksjon i pensjonen) Ved uttak av pensjon og samtidig inntekt, beholdes opptjeningseffekten – du legger mer i ”potten” samtidig som du tar ut pensjon. Du bestemmer selv hvor stor del av pensjonen du vil ta ut og får utsettelseseffekt på den delen du ikke tar ut. Du kan endre pensjonen din mellom 20 – 80 % med minst 12 mnd. mellomrom. Endring til full pensjon eller ingen pensjon kan gjøres når som helst.

16 Vilkår på uttakstidspunktet (fra 62 år)
Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift . 26 ukers slingringsmonn i løpet av treårsperioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunktet. 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger eller AAP (Her kreves ikke at man har gjenopptatt arbeidet på uttakstidspunktet) Disse regler har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. MÅL MED DETTE LYSBILDET – FELLESKONTORETS ANSVAR Garantipensjonsnivå: I beregningen medregnes den delen av ny AFP som er livsvarig og gjenstand for regulering. Likestilt med Fellesordningen for LO/NHO er også AFP–ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverforening, eller AFP–ordningen til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sett deg godt inn i regelverket

17 Ansiennitetsvilkår for arbeidstakeren ved 62 år
Må være i tariffbundet bedrift i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: : 3 av siste 5 år 1952: av siste 6 år 1953: av siste 7 år 1954: 6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift NB: Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år MÅL MED DETTE LYSBILDET– FELLESKONTORETS ANSVAR: Ansiennitet i AFP–ordningene til Spekter og Finansnærningens Arbeidsgiverforening er likestilt med ansiennitet i Fellesordningen for AFP. Oppfyller man ikke vilkåret om ansiennitet når man fyller 62 år, kan man ikke få ny AFP på et senere tidspunkt heller. Det går ikke an å ”tjene” opp dette vilkåret ved å jobbe etter du er fylt 62 år.

18 Ny pensjon/AFP og uføretrygd
100 % uføretrygd – kan frasi seg trygd og begynne å arbeide og ta ut pensjon, men vil ikke ha ansiennitet til å få AFP-tilleggspensjon. 50 % uføretrygd – kan ”fylle opp” inntil 100 % trygd, pensjon og AFP og fortsatt arbeide 50 % ved siden av. En person som søker om uføretrygd etter fylte 62 år får sin søknad behandlet etter vanlige regler om uføretrygd og kan ikke ”overføres” til pensjon. En person som mottar AAP kan ikke få pensjon i tillegg. Dersom en person er i jobb og tar ut pensjon blir syk eller ledig, fortsetter pensjonen og vedkommende får sykepenger/AAP eller dagpenger etter dagens regler.

19 Premiebetaling for arbeidsgiver
Faste satser forsvinner, premie beregnes ut fra en prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 G og 7,1 G Premiesats for 2011: 1,40 prosent av samlede utbetalinger til bedriftens arbeidstakere Premiesatsen vil årlig bli justert for å ”være bærekraftig” Ingen premie for ansatte det året de fyller 62 år Egenandel AFP bortfaller i ny AFP-ordning Første premieinnbetaling for ny AFP 1. kvartal 2011 Sluttfinansiering for bedr. med gammel AFP - egenandel på 25% av pensjon og kr. 160,- mnd/heltidsansatt i Reduserte satser kommende år frem til utfasing innen 2016.

20 Hva bør arbeidsgiver og tillitsvalgte tenke på for tilpasning av ny pensjon fra 2011?
Et hovedelement i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte. Er bedriften og tillitsvalgte forberedt på at det i fremtiden vil være flere som: ønsker å kombinere arbeid og pensjon ønsker redusert stilling ønsker å jobbe lenger eller gå av tidligere Endringer i arbeidsforhold kan kreve forhandlinger. (Hovedavtalen 9-3 og Arbeidsmiljølovens 10-2)

21 Ny søknadsprosess for AFP tilleggspensjon
Søknad sendes elektronisk via NAV (Din pensjon) MÅ søke alderspensjon i Folketrygden samtidig Søknadsskjema også tilgjengelig på Bedrift må gjennom Altinn oppgi opplysninger om arbeidsforhold NAV gir opplysninger til Fellesordningen om trygdehistorikk Fellesordningen godkjenner/avslår NAV beregner og utbetaler Fellesordningen for AFP NAV AFP-søker Arbeidsgiver

22 Det er vanskelig å spå – ”særlig om fremtida”
Vil ny pensjonsordning medføre at du må stå lengre i arbeid for å kunne få en pensjon å leve av? Det er vanskelig å spå – ”særlig om fremtida” Sjekk derfor hvordan din pensjon kan bli på NAV Din pensjon sidene og les om AFP på

23 Mer informasjon? Se nyafp.no

24 I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk selv
Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP Søke om pensjon elektronisk Se egen pensjonsopptjening Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

25 Din pensjon – nå også med nytt regelverk
Din pensjon har ny funksjonalitet for å: Beregne alderspensjon på nytt regelverk Beregne AFP i privat sektor på nytt regelverk Sammenligne ulike alternativer Vise opptjening på ny opptjeningsmodell Tilby visning av formler til veileder


Laste ned ppt "Ny AFP i privat sektor tilleggspensjon – ikke tidligpensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google