Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tillitsvalgte skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tillitsvalgte skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tillitsvalgte skole
Kommunestyresalen, 31. oktober 2013

2 Program for dagen Aktuelt fra klubbene Oppfølging av saker fra klubbmøtereferatene – Pause Aktuelt ved skolesjef, Niels Sogne-Møller – Lunsj – Aktuelt ved HR-sjef, Alf Stensli Utdanningsforbundet Grimstad

3 Program for dagen 13.00 – 13.15 – Pause
Aktuelt fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad – Pause Aktuelt fra Grimstad kommune Orienteringer fra Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Grimstad

4 Aktuelt fra Utdanningsforbundet
Aktuelt fra klubbene Utdanningsforbundet Grimstad

5 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
Styremøte , 22. oktober 2013 Sak 57/2013: Referater og skriv Klubbmøtereferat fra: Jappa, , Fjære ungdomsskole , Landvik , Kvalifiseringstjenesten , Grimstad ungdomsskole , Fjære barneskole 16,9.2013, Langemyr skole , Holviga skole (klubbstyrereferat) , Storgaten barnehage , Frivoll skole og Fevik skole Vedtak: Referatene ble tatt til orientering. Styret merket seg enkeltsaker som vi følger videre. Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder tar ansvar for å gi tilbakemelding til klubbene. Utdanningsforbundet Grimstad

6 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
Utdanningsforbundet Grimstad

7 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
Utdanningsforbundet Grimstad

8 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
Særskilt norsk Spørsmålet er oversendt skolesjef. Han svarer at det er lov å periodisere opplæringen, men om dette også gjelder særskilt norsk vites ikke. Han ber meg om å sjekke ut med ”fylket”. Permisjon uten lønn Dette spørsmålet tar vi etterpå med HR-sjefen. HT følger saken også videre. Utdanningsforbundet Grimstad

9 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
Forholdet til overtidsbetaling for vikartimer Dersom en lærer for eksempel pålegges to vikartimer en dag i tillegg til ordinær undervisning, kan dette godtgjøringsmessig behandles på følgende måter: 1. Endring av arbeidsplanen Når læreren samtidig får beskjed om hvilke to ordinære undervisningstimer innenfor den arbeidsplanfestede tiden i planperioden som læreren ikke skal ha, betraktes det hele kun som en endring av arbeidsplanen. Altså ingen ekstra godtgjøring. Utdanningsforbundet Grimstad

10 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
2. Overtid Dersom pkt. 1 ikke er oppfylt, skal det gis ordinær overtidsgodtgjøring for vikartimene. 3. Avspasering + overtidstillegg Alternativt til pkt. 2 kan det avtales avspasering av vikartimene time for time (undervisningstime mot undervisningstime) + utbetaling av overtidstillegget. Utdanningsforbundet Grimstad

11 Oppfølging av innsendte klubbmøtereferater
Kvalifiseringstjenesten Får man lik kontaktlærerlønn om man har 1 eller 25 elever? JA Frivoll skole Ordning med avspasering, Utdanningsforbundet Grimstad

12 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet
Profesjonsetikk SFS 2213, arbeidstid for undervisningspersonell Utdanningsforbundet Grimstad

13 Profesjonsetikk Landsmøtet 2012 vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk. Sentralstyret la fram planen i juni 2013. Den er utarbeidet for at alle nivåer i organisasjonen aktivt og målrettet skal ta del i fellesskapet med å løfte fram etikken. Utdanningsforbundet Grimstad

14 Profesjonsetikk Strategiplanen er bygget opp med fem prioriterte satsingsområder: 1) Lærerutdanningene 2) Ledere 3) Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling 4) Samarbeid 5) Profesjonsetikk og politikkutvikling Utdanningsforbundet Grimstad

15 Profesjonsetikk De prioriterte satsingsområdene følges opp med konkrete tiltak som skal gjennomføres av sentralleddet, fylkeslag eller lokallag. Det er avgjørende at alle nivåer samhandler. Alle fylkeslag og lokallag skal med utgangspunkt i denne strategiske planen utarbeide en egen handlingsplan for at arbeidet med profesjonsetikk skal nå ut til arbeidsplassene. Planen skal styrebehandles innen utgangen av 2013. Utdanningsforbundet Grimstad

16 Arbeidstid Et tilbakeblikk: Vi har gjort noen erfaringer. Hvordan har vi kommet dit vi er nå avtalemessig? Utdanningsforbundet Grimstad

17 Beholde staten som forhandlingsmotpart
2000/2001: Sentralt initierte forsøk med arbeidstidsendringer - 5 modeller – søknad fra lokale parter – godkjenning av KUF/lærerorg. Beholde staten som forhandlingsmotpart Forsøk 1 er grunnlaget for dagens avtale (Også statens mal til en skolepakke III i 2003 (som det jo ikke ble noe av) hevder KS) 2002: Dommen om den avtalemessige forståelsen av undervisningsbegrepet Utdanningsforbundet Grimstad

18 31. januar 2003: - Overføring av forhandlingsansvaret til kommunene og fylkeskommunene (KS og Oslo kommune) Vi skulle fra forhandle med en part som ikke kan smøre forhandlingene med friske penger - for KS har jo ingen penger og medlemmene deres har hver en pott med penger. Utdanningsforbundet Grimstad

19 Skoletid/fellestid: 1300, 1225, 1150 timer
2004: Enighet om avtale gjennom forhandlinger med en to-deling av årsverket: Skoletid/fellestid: 1300, 1225, 1150 timer Selvstendig tid: Differansen opptil 1687,5 timer En sentral avtale – lokale kun ved enighet lokalt Lesepliktene videreført innenfor skoletid/fellestid Men et lesepliktsystem «light» – da selvstendig tid er lik innenfor skoleslaget og ikke avhengig av leseplikten til det enkelte fag innenfor skoleslaget Utdanningsforbundet Grimstad

20 Omfattende fellesskolering – KS/Utdanningsforbundet
2006: KS har høye ambisjoner – fjerne leseplikter? Utvide arbeidsårets lengde? Brudd i forhandlingene – «krig» mellom partene – ville det bli streik?: Dagens avtale et resultat av meklingen – staten inne i bildet – 4-årig avtale. Alle avtaler er lokale avtaler – inngås etter en beskrevet prosess – tvistebestemmelser Omfattende fellesskolering – KS/Utdanningsforbundet Omgående kontakter for å «normalisere» forbindelse med KS Utdanningsforbundet Grimstad

21 Skoletid/fellestid bytter navn til arbeidsplanfestet tid
«Annen tid med elevene» - trigger en diskusjon om undervisningsbegrepet Seniortiltak fra 55 år - redusert fra 58 år (staten finansierte) Forenklet beregning av potten til byrdefull arbeidssituasjon (tidsressurspotten) som var i ferd med å forvitre. Færre leseplikter i VGO Ikke streik. Vestfold- dommen legitimerer langt på vei avtalemessig sett «borttelling av timer» Utdanningsforbundet Grimstad

22 2008: Hovedtariffoppgjøret ender i streik
2009: Lang prosess 2009 H forut for reforhandlingen pr : Prolongering Oppdatert vedlegg med leseplikter Ikke forhandle hvert år lokalt Tvisteløsningen noe endret Annet: Tidsbruk utvalget FYSAK/ Leksehjelp – Finansieres av staten som ikke-undervisning og trigger undervisningsbegrepet Utdanningsforbundet Grimstad

23 2010: Hovedtariffoppgjøret ender i streik
2011: Svært lang og omfattende prosess med KS 2011H forut for reforhandlingen pr fortsatte der vi slapp i 2009 Vår egen undersøkelse 2011 H via fylkeslagene Hovedkrav er bedre vilkår for kontaktlærerne Avtalen endevendt flere ganger mellom partene Vi har andre behov for endringer enn KS i den nåværende avtalen Utdanningsforbundet Grimstad

24 Du får ikke noe uten å gi noe
Partenes interesser trekker i elementer i avtalen slik at den indre opprinnelige sammenhengen og balansen i avtalen forstyrres/forrykkes. Lappeteppe. Brudd jan – men likevel avtale feb. 2012 Utdanningsforbundet Grimstad

25 KS har ingen penger. Kommunene får ikke tilført mer penger.
Resultatet: Bedre vilkårene for kontaktlærerne gjennom økning av tidsressurspotten (nytt navn) + 6. planleggingsdag (uten å endre størrelsen på den samlede arbeidsplanfestede tiden) Vår undersøkelse av virkningen i den lokale avtalen av endringer i den sentrale avtalen. Mange steder manglende «friske penger» for finansiering av den økte potten KS forplikter kommunene til å bruke mer penger på enkelte tariffbestemmelser KS har ingen penger. Kommunene får ikke tilført mer penger. Omfordele mellom skoler og andre sektorer – omfordele innenfor skolesektoren – omfordele innenfor den enkelte skole (mindre lærertetthet). Noe undersøkelsen også viser Viktig erfaring med slike krav/resultater Utdanningsforbundet Grimstad

26 2012: Hovedtariffoppgjøret ender i streik
Reforhandlingen pr – partene blir enige om ikke å si opp avtalen Utdanningsforbundet Grimstad

27 Partene har berammet forhandlingsmøter 20. og 29.11.
2013: Reforhandlingen pr Partene har berammet forhandlingsmøter 20. og Avsluttende tanker: Alle avtaler skal praktiseres – går ofte litt tid før smutthullene kommer til syne En påstand: Fornuftig praktisert - er dagens avtale ok Erfarer mye underlig praktisering i den sentrale avtalens navn, både med og uten våre medlemmers/ATV’ers medvirkning/samtykke Utdanningsforbundet Grimstad

28 Hvilke to endringer er de viktigste???
Et betimelig spørsmål: En stor svakhet ved avtalen er at medlemmene kjenner sin egen arbeidstidsordning for dårlig. Sårbar for feilpraktisering. Er den for komplisert? Stabbesteinene vi har forsvart i 30 år og fortsatt forsvarer er lesepliktsystemet og den selvstendige tiden Hvilke to endringer er de viktigste??? Utdanningsforbundet Grimstad

29 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet Grimstad
Vår nettside Kursdatoer fremover Kartlegging - bruk av ufaglærte vikarer Utdanningsforbundet Grimstad

30 Vår nettside Utdanningsforbundet Grimstad

31 Kursdatoer fremover 11. november - Modul 4, tilsettinger
Grunnskolering av tillitsvalgte i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder 19. og 20. november Storkurs i regi av Utdanningsforbundet Aust-Agder Påmelding via «Min side» - Infoside om dette Husk å melde fra til lokallagsleder hvis du kan kjøre Samkjøring 11. desember, Cafe Ibsen ( ) Kurs for alle tillitsvalgte Utdanningsforbundet Grimstad

32 Kartlegging - bruk av ufaglærte vikarer
Fra vedtak i styremøte , 22. oktober: Vi har et årsmøtevedtak som lyder følgende: Lokallagsstyret planlegger en kartlegging av bruk av ufaglærte vikarer i skolene i Grimstad kommune, sammen med de tillitsvalgte inneværende skoleår. Kartleggingen gjennomføres innen årsskiftet. Resultatet av denne brukes i videre arbeid for å sette fokus på saken. Vi har hatt møte med Geir Helge Lindgren i forhold til utforming av et elektronisk skjema. Han arbeider videre med dette, og skjemaet gjennomgås på styremøtet i november. Vi kommer tilbake til avlønning av dette arbeidet. Utdanningsforbundet Grimstad

33 Kartlegging - bruk av ufaglærte vikarer
Kartleggingen gjennomføres to uker i november/desember og to uker i februar. I forkant sender vi det ut til to testpersoner for å se om det er noe som må endres på. Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt er ansvarlig for å gjennomføre kartleggingen og samle resultatene av denne. Hovedtillitsvalgt har informerer kommunalsjefen og skolesjefen om kartleggingen. I tillegg blir de tillitsvalgte informert om saken på opplæring for tillitsvalgte 31. oktober. Utdanningsforbundet Grimstad

34 Råutkast til kartleggingsskjemaet
Utdanningsforbundet Grimstad

35 Utdanningsforbundet Grimstad

36 Orienteringer fra hovedtillitsvalgt

37 Prosjekt spesialundervisning
Politisk behandlet i Oppvekst og Utdanning 15.oktober og i Kommunestyret 28.oktober Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1) Kommunestyret tar avsluttende rapport fra Prosjekt spesialundervisning, til etterretning. 2) Kommunestyret ber rådmannen legge de anbefalte tiltakene i rapporten til grunn for det videre arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning i Grimstadskolen Utdanningsforbundet Grimstad

38 Videre arbeid i prosjektet
Prosjekt spesialundervisning er et omfattende prosjekt med høye mål. Prosjektets endelige målsetting strekker seg frem i tid, til høsten For å nå målet må man arbeide over tid både med interne tiltak på den enkelte skole, og med overordnede tiltak på kommunenivå. Det er ikke realistisk å avslutte prosjektet sommeren 2013 og forvente at man når målet uten videre oppfølging eller styring. Utdanningsforbundet Grimstad

39 Rapporten sier følgende om videre oppfølging
Møter med personalgruppene. Høsten nyåret Prosjektgruppen eller deler av gruppen møter kollegiet på hver skole for å orientere om arbeidet og de tiltakene som er vedtatt. Skoleledermøtene - Spesialundervisning er tema på ledermøtene, ca annenhver måned. Her etterspørres hva som gjøres på den enkelte skole. Samling i kommunen. Motivasjonssamling på Strand hotell våren Feire måloppnåelse og skape motivasjon for videre arbeid. Skolebesøk. Administrasjonen i kommunen besøker skolene med jevne mellomrom og etterspør arbeidet med spesialundervisning Utdanningsforbundet Grimstad

40 7. Utdanningsforbundet Grimstad – hva kan vi gjøre her?
Oppfølging fra prosjektleder. Prosjektets intensjon følges opp videre ved at nåværende prosjektleder gis et særlig ansvar for området spesialundervisning. Mål om å bidra til å holde fokus og temaet oppe sentralt samt lokalt på den enkelte skole Måloppnåelse. Det gjennomføres jevnlige målinger av skolenes spesialpedagogiske omfang. 7. Utdanningsforbundet Grimstad – hva kan vi gjøre her? Utdanningsforbundet Grimstad

41 Pågående arbeidsgrupper:
Revisjon av spesialpedagogisk plan, påbegynt Sosial- og barnevern , ferdig Storgata og Grimstad barnehage, ferdig Utdanningsforbundet Grimstad

42 Annet Lokale forhandlinger, kap.3 og 5 Arbeid for enkeltmedlemmer
Samrådsmøter med rådmannen Oppvekst og utdanningsmøter Utdanningsforbundet Grimstad

43 Administrasjonsutvalg 26.september
Sak: Kvartalsrapporten Vedtak: Administrasjonsutvalget tar kvartalsrapporten til etterretning for de deler av virksomheten som gjelder utvalgets ansvarsområde, med følgende tillegg: Kommunestyret ber rådmannen spesielt kvalitetssikre budsjettene for de enheter som gjentatte år på rad viser til budsjettoverskridelser, slik at det opereres med et reelt budsjettgrunnlag som skal hindre fremtidige budsjettoverskridelser som ikke er knyttet til spesielle hendelser som ikke på forhånd var forutsett. Utdanningsforbundet Grimstad

44 NY GIV Grimstad Ny GIV veilederne var på en kort samling på Rådhuset 8.oktober. Teamet var erfaringsutveksling knyttet til å spre kompetansen de nå innehar også til lærere som underviser på mellomtrinnet. Frigjøring av ressurser til dette GNIST, Grimstad 3.pulje i Aust-Agder 2015, område Klasseledelse Utdanningsforbundet Grimstad


Laste ned ppt "Kurs for tillitsvalgte skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google