Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avinors organisering av framtidig tjenesteyting og infrastruktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avinors organisering av framtidig tjenesteyting og infrastruktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avinors organisering av framtidig tjenesteyting og infrastruktur

2 Målsettingen med prosjektet er å legge et grunnlag for å videreutvikle og posisjonere Avinor i forhold til viktige nasjonale og internasjonale utviklingstrekk, og derigjennom styrke bedriften i forhold til framtidige utfordringer. Dette for å sikre at Avinor, i best mulig grad, kan bidra til å møte befolkningens og næringslivets framtidige ønsker og behov. Fra styresak 22. mai 2008 I tillegg har styret bedt om at det i samme prosjekt utredes kortsiktige forbedringstiltak. Målsetting med OU-prosjektet

3  Åpen prosess  Ingen revolusjon – dra nytte av tidligere refaringer  Skille mellom kort og lengre sikt Om OU-prosessen

4 Konkretisering av mål for det strategiske OU-prosjektet 1.Sikre gjennom effektivisering av virksomheten at Avinor er det foretrukne alternativ 2.Forberede Avinor på utviklingen på mellomlang/lang sikt  Forberede bedriften på endringer som kommer (proaktiv)  Gjennomføre konkrete tiltak for å møte utfordringene 3.Vedta forbedringer på kort sikt 4.Øke bedriftens kompetanse og omstillingsevne Alle tiltak som foreslås, må utredes mht. økonomiske konsekvenser

5 Sammenhengen mellom OU-prosjektet og arbeidet med revisjon av STP Følgende figur viser sammenheng og framdrift:

6

7 Organisering av OU-prosjektet fase 1 Styringsgruppe (KL) Prosjektleder (SBa) Ressursgruppe Prosjektansvarlig (JS) Delprosjekter Samfunn og politikk Luftfarts- næringen Vurdering av dagens org. Eksterne utredninger Workshops Fagforeninger Valg av tema for nærmere vurderinger i fase 2

8 Intern ressursgruppe  OSL: Marit Kjær, direktør organisasjon og økonomi  LS: Lasse Bardal, lufthavnsjef Værnes  LS: Nina Sjøvoll, personal- og organisasjonssjef  LR: Per Lillemark, distriktssjef Finnmark  LM: John Offenberg, lufthavnsjef Årø  FS: Trine Lysne, sjef strategi, kunde og internasjonalt samarbeid  Konsernstab fellestjenester og IKT: Helge Clem, konserndirektør  Konsernstab økonomi og finans, Arvid Møll, finansdirektør  4 fra fagforeningene

9 Organisatoriske endringer på kort sikt Avgrensning: Hovedstruktur ligger fast (produktdivisjoner, ett hovedkontor med staber, OSL, lufthavnsjefer med totalansvar) Aktuelle vurderinger (eks):  Synliggjøring i organisasjonen av kritiske fagmiljøer (eks. miljø)  Relasjoner mellom lufthavnene og FS (bl.a. SLA-er)  Lufthavndivisjonene – antall og fordeling av lufthavner  Divisjonsstaber vs. konsernstaber  Organisatorisk plassering av fagenheter/nettverk  Organisering av kommersielle tjenester/markedsfunksjoner  Differensiert styringsstruktur?  Omfang og rutiner for intern rapportering, prosesser og byråkrati  Myndighetsfunksjoner som fortsatt ligger i Avinor (Kunngjøringstjenesten (AIP) og instruks for utøvelse av lufttrafikktjeneste (RFL 1))  Regional medvirkning  Hvordan utnytte fordelene med et totalsystem bedre ?

10 Drivkrefter – Samfunn og politikk  Avtakende BNP-vekst  Befolkningsvekst  Sterk vekst i innvandring  Sentralisering  Vekst i turistnæringen  Globalisering gir økt reisebehov  Sannsynlig med varig høye oljepriser  Handel med utslippskvoter og økte miljøavgifter  Økt frykt for terror og pandemi  Økt konkurranse med bil og tog ?  Høyhastighetstog – langt fram, berører 30 pst. av pax, 6 pst. av paxkm.  Stadig sterkere forbrukerrettigheter  Valget i 2009 - Partiprogrammene

11 70 prosent av befolkningsveksten frem mot 2040 skjer i innvandrerbefolkningen

12 Befolkningsveksten kommer i sentrale kommuner

13 Drivkrefter – Luftfartsspesifikke Markedet  Stagnasjon i trafikken på kort sikt, men trafikkvekst kommer tilbake  Internasjonal trafikk vokser mest – særlig på direkteruter og lange distanser  Stor avhengighet/sårbarhet i forhold til SAS/Norwegian  Nettverksselskaper taper og LCC vinner ?  Selskapskonsentrasjoner og konkurser Flysikringstjenesten  SES: Hvilke FAB-løsninger ? Krav om ytelsesbasert prising  SESAR – Hvor kostbart ? Hvilke strukturelle konsekvenser ?  Konkurranse om tårntjenester ?

14 Drivkrefter – Luftfartsspesifikke (forts.) Regulatoriske endringer  EASA får utvidet rolle/ansvar  Aksept fra EU for opprettholdelse av kryssubsidiering, men krav til økonomisk transparens  Økt regulatorisk press på avgifter, monopoler og miljø Avinors konkurrenter  Vil politikerne velge Rygge som alternativ til 3. rullebane på OSL ?  Nye aktører på kommersielle tjenester, taxfree-ordningens framtid ? Teknologi  SESAR, flytyper, IT, security

15 Mulige konsekvenser/valg for Avinor  Avinor blir enda mer økonomisk avhengig av de store flyplassene  Økende bedriftsøkonomisk underskudd i regionale/mellomstore lufthavner  ”Avinormodellen” kan bli utfordret  Er lufthavnstrukturen egnet til å dempe sentraliseringen ?  Flysikring fortsatt i Avinor ?  Hvilken frihet/innflytelse skal lufthavnene ha i forhold til FS ?  Kan FS møte konkurransen ?  Kommersielle tjenester i eget selskap ?


Laste ned ppt "Avinors organisering av framtidig tjenesteyting og infrastruktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google