Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STØRRE FYLKESVEGPROSJEKTER - TEKNISKSJEF HANS PETTER HAUKØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STØRRE FYLKESVEGPROSJEKTER - TEKNISKSJEF HANS PETTER HAUKØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 STØRRE FYLKESVEGPROSJEKTER - TEKNISKSJEF HANS PETTER HAUKØ
FLATANGER KOMMUNE - NMT KAN VEG- PROSJEKTET OSEN – FLATANGER REALISERES? FELLESMØTE 7.MARS 2007 MØTE 1. APRIL JØA GJESTEGÅRD, Lagret: PP-kommunalteknikk

2 Like barn leker best: KOMMUNE Godt grunnlag for samarbeid
Stor satsning på havbruk Tilrettelagte områder Stor kompetanse innen havbruk Satser på turisme og hyttebygging Godt grunnlag for samarbeid

3 TRANSPORTÅRER E6 Fra båt til bil på 50 år Rimelig god
Vei -standard til; E6 Jernbane Fly FLATANGER Rv.17 Hurtigruta OSEN E6 Flaskehalser.; Rv. 715 Osen - Namdalseid Denne vegen må utbedres.

4 Nye fylkesveiprosjekter
NYE KOMMUNIKASJONSLINJER Nye tiltak; Vindmøllepark Overføringslinje Bølgekraft Båt- terminal til frakting av laks Nye fylkesveiprosjekter Mellom Lauvsnes - Utvorda og Osen - Flatanger Utvorda FLATANGER Hurtigbåtforbindelse Osen Utvorda Rørvik Namsos EN DEL AV KYSTSTAMVEGEN FRA KRISTIANSUND

5 HURTIG-BÅT I dag går det båt mellom Namsos – Fosnes - Vikna
Rørvik I dag går det båt mellom Namsos – Fosnes - Vikna Den går ut Namsenfjorden på østre siden av Jøa. UTVORDA Jøa Flatanger Vi trur på en snarlig løsning for Jøabrua ! Namsos Osen Da kan hurtigbåten gå ut søndre del av Namsenfjorden Namdalseid

6 KOMMUNE 1097 Innbyggere 386 km2 areal MÅL :
Vegen til Jøssund bør snarest planlegges, kostnadsbergnes og til slutt bygges slik at Sætervika får langt kortere fastlandsforbindelse til kommunesentret Osen, vedtak kommunestyret i møte 22. juni 1994. Jøssund

7 Fylkesveg mellom Osen og Jøssund i Flatanger
Rapport utarbeidet av Statens Vegvesen i Sør Trøndelag – okt. 96 Vegstandard.: Klasse S1 (samleveg i spredt bebygd område) Bæreevne 10/8 t Dim. Fart 60/50 km/t Trasèen knyttes til Fv. 491 ved Bakkenget i Jøssund. Total lengde blir 17,7 km. Kostnad 85 mill kr.

8 RAPPORT JANUAR 2004 KYSTSTAMVEG PÅ FOSEN FORSKNINGSRAPPORT FRA
NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

9 FORMÅL VEG-PARSELLER: Jøssund- Osen Lauvsnes-Utvorda
"Intensjonen med prosjektet er å foreta en samlet framstilling av mulige effekter som følge av to konkrete infrastrukturtiltak" VEG-PARSELLER: Jøssund- Osen Lauvsnes-Utvorda

10 REGIONALT PERSPEKTIV I

11 REGIONALT PERSPEKTIV II
Kjøretid Strand- Lauvsnes fra 1 t 30 min til 45 min.

12 LOKALT PERSPEKTIV I Kjøretid Lauvsnes- Utvorda fra 43 min til 17 min.

13 OFFENTLIGE TJENESTER Mulige effekter: redusert tilskudd båtrute
reduserte kostnader skolesektoren helse & sosialsektoren økt beredskap (ambulanse, politi) arbeidsdeling mellom kommunene renovasjon

14 PERSONTRANSPORT Persontransporten består av følgende deler:
Arbeidsreiser (pendling) Servicereiser Regional reiselivstrafikk Nasjonal reiselivstrafikk Kollektivtransport

15 ARBEIDSMARKED Vegtiltakene fører til at arbeids-markedsområdet utvides. Kjøretid Lauvsnes- Strand vil bli 45 min. Det er anslått at 3% av arbeidsstyrken på sikt vil benytte seg av muligheten til pendling Dette tilsvarer 25 arbeidstakere og en ÅDT på om lag kjøretøy

16 ARBEIDSMARKED Vegtiltakene fører til at arbeids-markedsområdet utvides. Kjøretid Lauvsnes- Strand vil bli 45 min. Det er anslått at 3% av arbeidsstyrken på sikt vil benytte seg av muligheten til pendling Dette tilsvarer 25 arbeidstakere og en ÅDT på om lag kjøretøy

17 NÆRINGSLIV Intervjuer av lokalt næringsliv:
Små forskjeller på kort og lang sikt for godstransport Årlig nytte på om lag for lokalt næringsliv Anslått ÅDT godstransport: - Lauvsnes-Sitter 3 - Strand-Jøssund 2

18 STØRRE FYLKESVEGPROSJEKTER - TEKNISKSJEF HANS PETTER HAUKØ
FLATANGER KOMMUNE - NMT OPPSUMMERING I Følgende konkrete trafikkanslag foreligger: Strand-Jøssund Lauvsnes- Sitter REISEFORMÅL ÅDT ÅDT Nasjonal reiselivstrafikk Regional reiselivstrafikk Pendling Servicereiser Næringstrafikk Godstransport SUM Godstransport er ikke inkludert i disse anslagene. MØTE 1. APRIL JØA GJESTEGÅRD, Lagret: PP-kommunalteknikk

19 OPPSUMMERING II Arbeidet gir grunnlag for å anta en samlet årlig nytte på om lag 13,2 mill.kr, der 2/3 er knyttet til privat sektor. Denne beregnede nytten er fordelt med 7,1 mill.kr på strekningen Strand-Jøssund og 6,1 mill kr på strekningen Sitter-Lauvsnes. Samlet årlig nytte for privat persontransport er anslått til om lag 6,1 mill.kr En betydelig andel av mulige effekter er ikke tallfestet

20 REISELIV Med grunnlag i reiselivstrafikk langs Rv17 er potensialet på kystriksvegen anslått til reiser, noe som tilsvarer om lag kjøretøyer Dette tilsvarer en ÅDT på om lag 5 kjøretøyer Det regionale reiselivsmarkedet er anslått til en ÅDT på 5-6 kjøretøyer Realisering av dette forutsetter en målrettet satsning ved produktutvikling i kombinasjon med markedsføring og informasjonsvirksomhet.

21 OKSBÅSHEIA VINDPARK Oksbåsheia & Sørmarkfjellet 50 stk Vindturbiner
150 MW samlet effekt Zephyr AS Har Osheia Under vurdering Skjellådalen

22 TILLEGGSMELDING NETTTILKNYTTING OKSBÅSEIA
Vindparker Skjellådalen

23 MELDTE 420 kV-TRASER Melding fra Statsnett;
Ny 420 KV ledning Namsos – Roan Framtidig ledning fra nord til sør gjennom Trøndelag? Ny KV-ledning er nødvedig for å møte planlagt vindkraft på Fosenhalvøya Lauvsnes Jøssund Skjellådalen Osen

24 BØLGE - KRAFTANLEGG Plassering Plassering av testanlegg Tauverk
Kjetting PE-rør total lengde 520 m inkl pumpeområdet Pumpeområde Kote 30 m 40 m 80 m 120 m 40 m 320 m 35 m 80 m Plassering av testanlegg

25 En tenkt fremstilling av hvordan et anlegg vil se ut

26 KOMPONENTER Komponenter under prod. August 2006

27 KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Skjellådale Naturreservat Båndlagt etter plan- bygningslovens §20-4, 1. ledd Forskrift om fredning i medhold av lov om naturvern ved kgl.res av - IV - Det må ikke iverksettes tiltak som - Framføring av luftledninger - Bygging av veger m.m. VIII-Forvaltningsmyndighet kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt arbeid og tiltak av vesentlig samfunnsmessige betydning og i spesielle tilfeller Sørmarkfjellet vindpark


Laste ned ppt "STØRRE FYLKESVEGPROSJEKTER - TEKNISKSJEF HANS PETTER HAUKØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google