Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK FELLESMØTE 7.MARS 2007 KAN VEG- PROSJEKTET OSEN – FLATANGER REALISERES?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK FELLESMØTE 7.MARS 2007 KAN VEG- PROSJEKTET OSEN – FLATANGER REALISERES?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK FELLESMØTE 7.MARS 2007 KAN VEG- PROSJEKTET OSEN – FLATANGER REALISERES?

2 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK Like barn leker best: KOMMUNE •Stor satsning på havbruk •Tilrettelagte områder •Stor kompetanse innen havbruk •Satser på turisme og hyttebygging Godt grunnlag for samarbeid

3 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK FLATANGER TRANSPORTÅRER Fra båt til bil på 50 år E6 Hurtigruta Rv.17 Rimelig god Vei -standard til; •E6 •Jernbane •Fly OSEN Flaskehalser.; Rv. 715 Osen - Namdalseid Denne vegen må utbedres.

4 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK Osen FLATANGER NYE KOMMUNIKASJONSLINJER Nye fylkesveiprosjekter Mellom Lauvsnes - Utvorda og Osen - Flatanger Utvorda Hurtigbåtforbindelse Namsos Utvorda Rørvik EN DEL AV KYSTSTAMVEGEN FRA KRISTIANSUND Nye tiltak; •Vindmøllepark •Overføringslinje •Bølgekraft •Båt- terminal til frakting av laks

5 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK HURTIG-BÅT I dag går det båt mellom Namsos – Fosnes - Vikna Den går ut Namsenfjorden på østre siden av Jøa. Vi trur på en snarlig løsning for Jøabrua ! Da kan hurtigbåten gå ut søndre del av Namsenfjorden Osen Flatanger UTVORDA Rørvik Namsos Jøa Namdalseid

6 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK KOMMUNE Jøssund 1097 Innbyggere 386 km2 areal MÅL : Vegen til Jøssund bør snarest planlegges, kostnadsbergnes og til slutt bygges slik at Sætervika får langt kortere fastlandsforbindelse til kommunesentret Osen, vedtak kommunestyret i møte 22. juni 1994.

7 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK Fylkesveg mellom Osen og Jøssund i Flatanger Rapport utarbeidet av Statens Vegvesen i Sør Trøndelag – okt. 96 Vegstandard.: •Klasse S1 (samleveg i spredt bebygd område) •Bæreevne 10/8 t •Dim. Fart 60/50 km/t Trasèen knyttes til Fv. 491 ved Bakkenget i Jøssund. Total lengde blir 17,7 km. Kostnad 85 mill kr.

8 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK KYSTSTAMVEG PÅ FOSEN RAPPORT JANUAR 2004 FORSKNINGSRAPPORT FRA NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

9 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK FORMÅL "Intensjonen med prosjektet er å foreta en samlet framstilling av mulige effekter som følge av to konkrete infrastrukturtiltak" -VEG-PARSELLER: Jøssund- Osen Lauvsnes-Utvorda

10 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK REGIONALT PERSPEKTIV I

11 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK REGIONALT PERSPEKTIV II Kjøretid Strand- Lauvsnes fra 1 t 30 min til 45 min.

12 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK LOKALT PERSPEKTIV I Kjøretid Lauvsnes- Utvorda fra 43 min til 17 min.

13 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK OFFENTLIGE TJENESTER Mulige effekter: –redusert tilskudd båtrute –reduserte kostnader skolesektoren –helse & sosialsektoren –økt beredskap (ambulanse, politi) –arbeidsdeling mellom kommunene –renovasjon

14 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK PERSONTRANSPORT Persontransporten består av følgende deler: •Arbeidsreiser (pendling) •Servicereiser •Regional reiselivstrafikk •Nasjonal reiselivstrafikk •Kollektivtransport

15 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK ARBEIDSMARKED •Vegtiltakene fører til at arbeids- markedsområdet utvides. Kjøretid Lauvsnes- Strand vil bli 45 min. •Det er anslått at 3% av arbeidsstyrken på sikt vil benytte seg av muligheten til pendling •Dette tilsvarer 25 arbeidstakere og en ÅDT på om lag 17-29 kjøretøy

16 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK ARBEIDSMARKED •Vegtiltakene fører til at arbeids- markedsområdet utvides. Kjøretid Lauvsnes- Strand vil bli 45 min. •Det er anslått at 3% av arbeidsstyrken på sikt vil benytte seg av muligheten til pendling •Dette tilsvarer 25 arbeidstakere og en ÅDT på om lag 17-29 kjøretøy

17 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK NÆRINGSLIV Intervjuer av lokalt næringsliv: •Små forskjeller på kort og lang sikt for godstransport •Årlig nytte på om lag 800 000 for lokalt næringsliv •Anslått ÅDT godstransport: - Lauvsnes-Sitter 3 - Strand-Jøssund 2

18 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK OPPSUMMERING I Følgende konkrete trafikkanslag foreligger: Strand-Jøssund Lauvsnes- Sitter REISEFORMÅLÅDT ÅDT Nasjonal reiselivstrafikk 5 5 Regional reiselivstrafikk 6 5 Pendling2917 Servicereiser1227 Næringstrafikk 3 4 Godstransport 2 3 SUM5761 Godstransport er ikke inkludert i disse anslagene.

19 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK •Arbeidet gir grunnlag for å anta en samlet årlig nytte på om lag 13,2 mill.kr, der 2/3 er knyttet til privat sektor. •Denne beregnede nytten er fordelt med 7,1 mill.kr på strekningen Strand-Jøssund og 6,1 mill kr på strekningen Sitter-Lauvsnes. •Samlet årlig nytte for privat persontransport er anslått til om lag 6,1 mill.kr •En betydelig andel av mulige effekter er ikke tallfestet OPPSUMMERING II

20 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK REISELIV •Med grunnlag i reiselivstrafikk langs Rv17 er potensialet på kystriksvegen anslått til 4 500 reiser, noe som tilsvarer om lag 1 800 kjøretøyer •Dette tilsvarer en ÅDT på om lag 5 kjøretøyer •Det regionale reiselivsmarkedet er anslått til en ÅDT på 5-6 kjøretøyer •Realisering av dette forutsetter en målrettet satsning ved produktutvikling i kombinasjon med markedsføring og informasjonsvirksomhet.

21 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK OKSBÅSHEIA VINDPARK Oksbåsheia & Sørmarkfjellet 50 stk Vindturbiner 150 MW samlet effekt Zephyr AS Har Osheia Under vurdering Skjellådalen

22 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK TILLEGGSMELDING NETTTILKNYTTING OKSBÅSEIA Vindparker Skjellådalen

23 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK MELDTE 420 kV-TRASER Melding fra Statsnett; •Ny 420 KV ledning Namsos – Roan •Framtidig ledning fra nord til sør gjennom Trøndelag? •Ny KV-ledning er nødvedig for å møte planlagt vindkraft på Fosenhalvøya Skjellådalen Jøssund Lauvsnes Osen

24 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK Kote 30 m 120 m 80 m 35 m 320 m 40 m 80 m Tauverk Kjetting PE-rør total lengde 520 m inkl pumpeområdet Pumpeområde 40 m Plassering BØLGE - KRAFTANLEGG Plassering av testanlegg

25 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK En tenkt fremstilling av hvordan et anlegg vil se ut

26 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK KOMPONENTER Komponenter under prod. August 2006

27 FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK KOMMUNEPLANENS AREALDEL Skjellådale Naturreservat •Båndlagt etter plan- bygningslovens §20-4, 1. ledd •Forskrift om fredning i medhold av lov om naturvern ved kgl.res av 31.08.01. - IV - Det må ikke iverksettes tiltak som - Framføring av luftledninger - Bygging av veger m.m. •VIII-Forvaltningsmyndighet kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt arbeid og tiltak av vesentlig samfunnsmessige betydning og i spesielle tilfeller Sørmarkfjellet vindpark


Laste ned ppt "FLATANGER KOMMUNE NÆRING, MILJØ & TEKNISK FELLESMØTE 7.MARS 2007 KAN VEG- PROSJEKTET OSEN – FLATANGER REALISERES?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google