Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportaxi Fornebubyen • Brukervennlig transport • - for et nytt næringsliv • - for en ny tid • Transport for en ny by 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportaxi Fornebubyen • Brukervennlig transport • - for et nytt næringsliv • - for en ny tid • Transport for en ny by 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportaxi Fornebubyen • Brukervennlig transport • - for et nytt næringsliv • - for en ny tid • Transport for en ny by 1

2 • Et sportaxinett for Oslo ble prosjektert i 1972 i samarbeid med bl.a Transportøkonomisk Institutt. • 100% av arbeidsreisene til sentrum basert på dataanalyse • Pris: 1.200 mill. kr. Billettpris: 1 kr. per tur ga overskudd • Hverken dette eller mange andre prosjekterte anlegg verden over er blitt realisert: HVORFOR? • Fordi linjenettverk i eksisterende bystrukturer ofte kommer i konflikt med etablerte særinteresser. • Det gir opprettholdelse av status quo selv om nye løsninger er til samfunnets fordel. • Hvordan kommer vi utenom den slags problemer? Interessekonflikter 2

3 Fornebubyen - en unik mulighet • Fornebu er unik i verdenssammenheng fordi det skal bygges en ny by helt fra grunnen av, innenfor den etablerte bystrukturen • Vi har i Norge ved tusenårsskiftet en historisk mulighet • Vi kan vise at det er mulig å bygge en bystruktur hvor vi setter mennesker og miljø foran særinteresser • Bilbruk med kjente virkninger kan nedtones • Boliger og arbeidsplasser kan integreres i en bærekraftig helhet med ny transportteknologi 3

4 Byutvikling historisk • Tidlig Nettverksby: Landsbyers tette nettverk mellom bolig og arbeid krevet lite transport • Industrialismens Stjerneby: Transport langs korridorer mellom arbeidsplasser i sentrum og boliger i periferien - langs faste ruter og til faste tider • Moderne Nettverksby: Arbeidsplasser og boliger blandet med omfattende transport i alle retninger - gjennom boligområder >Disse trekk nødvendiggjør fleksibel transport 4

5 Økende mistilpassning i Bærum • Bærums infrastruktur bygget som del av stjernebyen Oslo • Transport i under-dimensjonerte korridorer • Men, Bærums bolig og næringsliv økende preg av nettverksby • Bærums korridorstruktur samsvarer stadig mindre med nettverkspreg >Høye kostnader for personer og næringsliv (tidstap, forurensing og skader) >Bærum mister sin tiltrekning - for kvalifisert arbeidskraft, bedrifter, arbeidsplasser og skatteinntekter: Tap av livskvalitet 5

6 Fornebu som nettverksby • Transportsystemet må gi alt det beste ved en moderne by: • Nettverkspreget som en landsby: Fleksibel • Infopreget for høy verdiskaping: IT-basert • Grønn og miljøvennlig: El-basert • Trafikksikker: Mekanisert transport separat fra gang og sykkelvei: Ingen krysninger • Møtested: Tett og effektiv infrastruktur uten barrikadeeffekter: Sosial synergi >Fornebu må gis en moderne infrastruktur som sikrer livskvalitet og verdiskaping 6

7 Tradisjonelle løsninger • Bil : Øker arealbruk, barrikadeeffekter, forurensing og ulykker • Buss, jernbane, kombibane og trikk: – Senker fleksibilitet og effektivitet ift. bil – Ikke optimale egenskaper når det gjelder arealbruk, barrikadeeffekter, forurensing og ulykker (variererer) • ITS - Intelligent Transport: - intet alternativ alene, men forbedrer tradisjonelle transportmidler >Optimal ny transport må baseres på annet framkomstmiddel enn tradisjonelle 7

8 Vår løsning: Sportaxi • Småskala nettverksbane • Brukerstyrt og fleksibel som bilen • Kapasitet som T-banen og motorveien • Sikker, miljøvennlig, hurtig og økonomisk som ingen andre • Kompletterer tradisjonell transport • Anlegg et sportaxi-nettverk på Fornebu området med forgrening til Lysaker jernbanestasjon • Forgrenes senere videre i et nettverk fra Lysaker mot Bærum og Oslo 8

9 Hva særtegner sportaxi? • Sportaxi er et transportsystem basert på desentralisering • Transporten skjer i elektrisk drevne vogner med max 6 seter og rask og enkel inn- /utlasting • Transporten skjer på et enveiskjørt finmasket linje-nettverk • Linjene plasseres generelt i luften og gjennom bygninger og har derfor lite arealbeslag • Stasjonene ligger på siden av hovedsporet innen ca. 250 meters gangavstand 9

10 • Transporten foregår uten stopp med høy gjennomsnittshastighet • Individuell transport gir personlig sikkerhet • Enveiskjørte baner adskilt og opphøyd fra annen trafikk gir trafikksikkerhet • Vogner som venter på stasjon eller tilkalles gir minimal ventetid • Linjenettverk gir stor pålitelighet ved blokkering av spor • Det er driftssikkert og fritt for støy og forurensing

11 • Plass til rullestol og barnevogn åpner for transport av alle mennesker • Systemet kan benyttes til bud- og varetransport • Computere sørger for styring og sikkerhetsovervåking • Minimale naturinngrep: Enkel montering uten skjemmende sår • Sportaxi er rimelig og selvfinansierende (1/5 del av trikk og motorvei) • Ved max kapasitetsutnyttelse kan et dobbeltspor oppnå en kapasitet som en T- bane eller en 6-8 felts motorvei

12 Erfaring med sportaxi • Opphøyde baner i drift fra 1901 • Millioner datastyrte transportsystem i bruk: - Lagertruck, (’50-tallet), flyplass-bagasje (’60-), passasjer-transport på flyplasser (’80-), kollektivtransport i byer ('90-) • Sportaxi foreslått på ’50 tallet i USA • Regulær drift siden 1968 i Morgantown, USA • Verdensutstillinger og forlystelsesparker ('70-) • Store testanlegg Tyskland og Japan (’60-70-) • Utredet i Storbritannia, Australia, Sveits, Korea, Singapore, Sverige, Danmark, Norge • Bygges nå i Boston og Chicago, av Raytheon 17

13 Problemer med tidligere system • Store, dominerende, klumpete • Tunge, skjemmende spor • Teknisk avanserte detaljløsninger som ikke er utprøvd • Lite funksjonelle dørløsninger • Kompliserte og kostbare boggisytemer • Ikke designet for maksimal enkelhet • Unødvendig dyre • Etter analyse av eksisterende system har vi valgt å utvikle eget design som alternativ

14 NETCAB design • Minimalisme • State of the art teknologi med minimal risiko • Lettest og enklest mulig spor, vogner, stasjoner • Tilstrekkelig kapasitet • Maksimal funksjonalitet • Fleksible utvidelsesmuligheter • NETCAB vogndesign kan benyttes for ulike spordesign 12

15 • Roterende dørløsning med mulighet for sleidedører som alternativ • 3–6 seter som kan slås opp • Plass for rullestol, barnevogn og varetransport • Lett rotasjonsstøpt vogn med al.ramme • Stive aksler med tradisjonell hjulføring er foretrukket pga. enkelthet • Gummibelagte aluminiumshjul 13

16 • Enkle, åpne fagverkspor i stål, men dekket spor/boggi er mulig • Patentsøkt ledeskinne for energi- og signaloverføring, veltesikring og nødbremsing • Enkle penser med “on board” aktivering • Sporene har god styrkemargin med 5 fullastede vogner per 18 m. strekk • Enkle åpne stasjoner basert på prefabrikkerte betongelementer • Maksimal sikring av alle kritiske elementer inkludert airbags i vognen 14

17 • Vanlig hastighet er 40 km/t (Bil: 20- 30 km/t, trikk 10- 25 km/t, T-Bane: 35 km/t) • Sikkerhetsavstand er satt til 16 m mellom vognene (Ca.1,5 sekund ved 40 km/t) • Ett spor kan da ta maksimalt 2.400 vogner per time eller max 14.400 passasjerer (kan økes betydelig med mindre vognavstand og hastighet) • Kapasiteten på en stasjon avhenger av antall parkeringsposisjoner. Med 4 posisjoner kan ett spor ta inntil 900 vogner med max 5400 passasjerer per time

18 NETCAB for Fornebubyen • Antagelser: 5000 boliger, 5 000 arbeidsplasser • Anslag: 25% av de reisende, dvs. 32 500 reisende per dag • Et forslag til anlegg er skissert med 23 Km spor, 36 utendørs og 6 innendørs stasjoner, 102 kryss, 200 vogner, verksted, sentral og perifere computere mm. • Lysaker stasjon kan eksempelvis bygges med 2 spor i 2 etasjer og klarer da 3600 passasjerer per time med bare 4 park.posisjoner per spor • Kravet om 3000 passasjerer per time i rushtiden kan derfor nås uten problemer 15

19 Lav utgift - høy inntekt • Små investeringskostnader: 350 mill. • Liten kapitalbetjening, få slitasjedeler og minimale lønnskostnader • Små driftsutgifter: 35 mill. (inklusive kapitalkostnader) • Høy inntekt: Høy brukerandel nås med høy brukervennlighet og lav billettpris • Forretningsvennlig og selvfinansierende • Billettpris på 5 kroner gir god lønnsomhet 16

20 Samfunnsøkonomi • Forurensing, trafikkskader og veislitasje reduseres drastisk • Utbyggingsbehov for tradisjonell infrastruktur reduseres • Framkommelighet på veinettet øker • Sportaxi er selv en tids-effektiv transportform • Selvfinansierende: Reduserer subsidiebehov. Skatter reduseres eller brukes samfunnsgagnlig • Verdiskapende: Sikrer høyverdige arbeidsplasser og skattegrunnlag (Kompetanse- og industriutvikling) 18

21 Bystrukturen påvirkes • Ingen barrikade-effekter øker fremkommelighet • Finmasket nett gir reduserer to-fils bilveier og parkeringsplasser • Erstattes av gang og sykkelveier • Spesiell betydning for skjermede bolig-miljøer • Store konsekvenser for by-strukturen • Arkitekturen blir mer miljø- og menneskevennlig >Bedre byutvikling - mindre arealer til vei og parkering - mer til mennesker og natur - uten ”effektivitetstap” - tvert imot 20

22 Silingsrapporten • Sportaxi vil gi følgende vurderte fordeler: • Større kapasitet, robusthet, flatedekning, mulighet for etappevis utbygging • Mindre totale investeringer, ulemper i anleggstiden samt areal- og miljøinngrep • Overgangsbehov ved Lysaker og Direkte kopling til Oslo er, som ved andre typer baneløsninger: • MED buttspor: Konsentrasjon ved Lysaker • UTEN buttspor: Kritikkverdig • Men: Sportaxi bygges lettere og billigere ut - og gjør buttspor overflødig 21

23 Silingsrapporten (ikke-vurdert) • Større tilgjengelighet, fleksibilitet, flerbruks- muligheter, pålitelighet, trafikksikkerhet • Mindre energibehov, driftskostnader, støy, utbyggingsbehov og slitasje på tradisjonelt vei- og parkeringsanlegg • Rask etablering gir gode reisevaner tidlig • Sikkerhet i utbyggingskostnader - prefabrikkert • Ingen barrierer, gir god intern transport, lett tilkobling til vest og nord • Bedre reisetids-anvendelse, personlig sikkerhet • Bedre teknologi: Automasjon og brukervennlighet • Kompetanseheving gir eksportpotensiale 22

24 Komparative kostnader • Total kostnad for buttbane, ringbane, parkeringsplasser og veinett: 2130 mill. (400+430+400+850) • Total kostnad med Sportaxi: 1150 mill. (350+300+638) (25 % spart p.pl. og veier) • Ca. 1 mrd. mindre investeringskostnader • Årlige besparelser på 65 mill • Ca. 1,5 mrd. spart over 20 år + indirekte samfunnsøkonomiske gevinster - bl.a. fra kompetanse- og industriutvikling: Verdiskaping • 50 års periode: Spart & tjent flere mrd. 19

25 Visjonen ved årtusenskiftet • Vi mener å ha påvist at sportaxi er bedre enn andre urbane transportsystemer • Med utbygningen av Fornebu-byen ved årtusenskiftet har vi en historisk mulighet til å få realisert et transportsystem for fremtiden • Mange prosjektvurderinger verden rundt har samme konklusjon, men har ikke tilsvarende anvendelsesmulighet • Politikere, transportmyndigheter og næringsliv må engasjeres for å vedta en utredning av systemet • Norsk Sportaxi a.s vil bidra til å gjennomføre en slik utredning i samarbeide med en tung industripartner • Om en utbygging av Fornebu lykkes i første omgang, er gradvis utbygging videre innover i Bærum og mot Oslo sentrum naturlig • Dersom en satsing blir vellykket, ligger veien åpen for en fremtidsorientert norsk eksportindustri 24

26 Kapasitet: Vogn, spor og stasjoner • Vogn: Vognstørrelse (3-6) og -utnyttelse - flere • Spor: Vogn, hastighet, avstand: 2,400 vogner / time (40 km/t, 1,5 sek) - ('70-talls teknologi : 80 / 0,5) - lag flere, tilpass hastighet, avstand • Stasjon: Vogn, antall spor og parkerings- posisjoner - tilpass størrelse • Enkel stasjon (1 spor, 4 pos.): 900 vogner Med 3 pass/vogn i rushtid: 2700 passasjerer • Større stasjon (2 spor, 4 pos. og 2 lave etasjer): 3.600 vogner. Med 3 pass: 10,800 • Stor stasjon: (2 /12 /2): Med 3 pass. 32.400

27 Regnestykket – Bilens fordeler: Flerbruksmuligheter, fleksibilitet, tilgjengelighet og komfort + Kollektivtrafikkens fordeler: Sikker og miljøvennlig (og bedre på disse områder) + minimal arealbruk & barrikadeeffekt + mer pålitelig, hurtig og lønnsom = Sportaxi 23

28 Sportaxi Fornebubyen • Brukervennlig transport • - for et nytt næringsliv • - for en ny tid • Transport for en ny by 1


Laste ned ppt "Sportaxi Fornebubyen • Brukervennlig transport • - for et nytt næringsliv • - for en ny tid • Transport for en ny by 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google