Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
Seniorrådgiver Marianne H. Nalum

2 Forskningsrådets bevilgninger
I snitt ca. 85 millioner kroner til høgskolene pr år de siste 4-5 årene Dette utgjør ca. 4-5% av Forskningsrådets totale bevilgning til hele UH-sektoren Andelen til høgskolene har ligget på samme nivå over mange år En viss variasjon over år skyldes at enkelte utlysninger er mer relevante / utnyttes mer enn andre Fem prosent kan virke som lite, men statistikken viser at når høgskolene først søker så er ikke uttellingen så ulik universitetenes.

3 De 3 siste årene har H-sektoren hentet midler fra 10 handlingsrettede programmer:
PraksisFoU/PRAKUT er allerede nevnt. I tillegg kommer Utdanning programmer innenfor helse-sosialfeltet: Program for helse- og omsorgstjenester, Program for klinisk forskning, Program for folkehelse + fra VAM: Velferd, aldring, migrasjon I tillegg: SHP Noe fra brukerstyrte innovasjonsprogrammer (BIP) – de siste 3 år har hsk fått fra 7 BIP’er Høgskolene er inne med prosjekter fra tre store programmer, spes et større prosjekt under VERDIKT.

4 Faglig profil – FoU-finansieringen fra Forskningsrådet til høgskolene
Hvilke fagmiljøer på høgskolene får uttelling?

5 Høgskolen i Telemark – søknadsstatistikk 2008-2012
Virkemiddel Aktivitet Totalt søkt beløp Totalt bevilget beløp Andre frittstående prosjekter MER - Mer entreprenørskap - Brukerstyrte innovasjonsprogr CLIMIT - Forskn. utv. og demo av CO2-hå Fri prosjektstøtte FRINATEK - Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap Grunnforskningsprogrammer KULVER - Kulturell verdsetting P-KVINN - Program for kvinne- og kjønnsf Handlingsrettede programmer INDNOR - India-programmet MILJØ Norsk miljøforskning mot 2015 PraksisVel - Prakisrett FoU helse-velferdst PRAKUT - Praksisrettet utdanningsforskn TJENESTER - Helse- og omsorgstjenester U Norsk utd.forskn VAM - Velferd, arbeid og migrasjon Internasjonal prosjektstøtte BILATNAER - Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I IS-BILAT - Mobilitet Norge-USA /Canada 59 000 IS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu Internasjonale nettverkstiltak NOS-HS - Sekr. nord. sam.nemd. HumSam Store programmer PETROMAKS - Maks.utnytt.av petroleumsreser RENERGI - Fremtidens rene energisystemer Strategisk institusjonsstøtte SHP - Strategiske høgskoleprosjekter Systemtiltak FORNY-3 - Kommersialisering av FoU-res Vitensk, utstyr, datab., saml FORINFRA - Nasj.sats. forskn.infrastrukt Tildelt midler til SHP i 2009 – avsluttet i «Wildfire effects on biogeochemistry of soil and surface water». Prosjektleder Espen Lydersen.

6 Strategiske høgskoleprosjekter

7 SHP: Målsetting 2002 – 2017 Målsetting i tildelingsbrevet fra KD (2002): Bygge bærekraftige FoU-miljøer Støtte eksisterende miljøer og bygge nye Prosjekter må ha klar strategisk forankring Gi en viss prioritet til fagfelt og fagmiljøer som ikke har så lett for å finne finansiering andre steder, f eks i andre vm i Forskningsrådet 6 utlysninger – 450 mill. kroner fordelt til 76 prosjekter Evaluering av SHP i 2010: Besluttet videreført for seks nye år

8 Utlysning 2012: Rammer og føringer
Prosjektene skal ha: høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål klar forankring i institusjonenes strategiske planer og prioriteringer primært være innenfor utdanningsområder hvor høgskolene har etablerte mastergradsprogrammer Tilgjengelige midler i utlysningen: Inntil 120 mill kroner – fordelt over tre år Om lag en fjerdedel av midlene øremerket til prosjekter innenfor helse- og sosialfagene

9 Rammer og føringer II Stimulere til mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid Bygge flere større forskningsprosjekter, jf budsjettrammer for prosjektene Rekrutteringsstipend, primært på doktorgradsnivå Prosjektperiode - tre år Oppstart tidligst 1. november 2012 Følgebrev fra institusjonen – begrunne utvalget av søknader men ikke prioritere

10 Vurderingskriterier - ISP
vitenskapelig kvalitet prosjektleder og prosjektgruppen strategisk forankring og betydning nasjonal kompetansebygging gjennomførbarhet nasjonalt samarbeid nasjonal arbeidsdeling internasjonalt samarbeid samfunnsmessig relevans formidling og kommunikasjon relevans i forhold til utlysningen SHP er innenfor søknadstypen Institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP). Faste kriterier gjelder for denne søknadstypen

11 Utlysning 2012: Søknader 61 søknader til fristen 18. april
Stor faglig spennvidde på søknadene Mange tverrfaglige og flerfaglige søknader Høy andel (ca. 1/3) innenfor området helse- og sosialfag (jf. føringer i utlysningen) Mange store prosjekter (jf. budsjettrammene) Panelbehandling av alle søknadene som grunnlag for SHP-komiteen, som fatter endelig vedtak om bevilgning Søknader fra alle de statlige høgskolene og flere av de private 8 ekspertpaneler (hvorav 3 virtuelle): Helse- og sosialfag (Health panel – 20 søknader) Velferd (Welfare panel – 8 søknader) Utdanning (Education panel – 12 søknader) Økonomi og organisasjonsteori (Øk/org panel – 10 søknader) Matematikk og naturvitenskapelige fag (MNT panel – 8 søknader) Humanistiske fag (3 søknader) Føringene om å øremerke ¼ av midlene til helse- og sosial ble gitt av KD i budsjettet. Det er grunn til å anta at denne føringen påvirket H’ene i deres prioriteringer, jf antallet søknader innenfor området «helse-sosial-velferd». Det var jo også hensikten ved denne utlysningen. Men bør det gjentas ved neste SHP-utlysning?

12

13 SHP: Videre aktiviteter
SHP konferanse på Hamar 23. og 24. oktober (se program) Utlysning av nye midler høsten 2013 med søknadsfrist 12. februar 2014. Foreløpig utlysning legges ut i midten av november, men den låses ikke før 1. januar så enkelte små endringer kan forekomme Søkekonferanse i Oslo, Forskningsrådet 27. november fra kl Prosjektoppstart januar 2015 – prosjekter over tre år Andre relaterte aktiviteter: Ny policy for høgskolene Ta kontakt med Marianne H. Nalum: Se hjemmesiden til SHP på Forskningsrådets nettsider


Laste ned ppt "Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google