Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Marianne H. Nalum mhn@forskningsradet.no Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

2 Forskningsrådets bevilgninger  I snitt ca. 85 millioner kroner til høgskolene pr år de siste 4-5 årene  Dette utgjør ca. 4-5% av Forskningsrådets totale bevilgning til hele UH-sektoren  Andelen til høgskolene har ligget på samme nivå over mange år  En viss variasjon over år skyldes at enkelte utlysninger er mer relevante / utnyttes mer enn andre

3

4 Faglig profil – FoU-finansieringen fra Forskningsrådet til høgskolene

5 Høgskolen i Telemark – søknadsstatistikk 2008-2012 VirkemiddelAktivitet Totalt søkt beløp Totalt bevilget beløp Andre frittstående prosjekterMER - Mer entreprenørskap 2 700 000 - Brukerstyrte innovasjonsprogrCLIMIT - Forskn. utv. og demo av CO2-hå 15 834 000 13 540 000 Fri prosjektstøtteFRINATEK - Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek 14 000 000 - FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap 8 966 000 - GrunnforskningsprogrammerKULVER - Kulturell verdsetting 7 303 000 - P-KVINN - Program for kvinne- og kjønnsf 6 000 000 - Handlingsrettede programmerINDNOR - India-programmet 550 000 - MILJØ2015 - Norsk miljøforskning mot 2015 6 586 000 - PraksisVel - Prakisrett FoU helse-velferdst 7 614 000 - PRAKUT - Praksisrettet utdanningsforskn 12 047 000 - TJENESTER - Helse- og omsorgstjenester 20 337 000 - U2020 - Norsk utd.forskn.2009-2018 27 633 000 478 000 VAM - Velferd, arbeid og migrasjon 14 850 000 - Internasjonal prosjektstøtteBILATNAER - Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I 660 000 - IS-BILAT - Mobilitet Norge-USA /Canada 530 000 59 000 IS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu 275 000 - Internasjonale nettverkstiltakNOS-HS - Sekr. nord. sam.nemd. HumSam 3 713 000 - Store programmerPETROMAKS - Maks.utnytt.av petroleumsreser 6 846 000 - RENERGI - Fremtidens rene energisystemer 9 011 000 - Strategisk institusjonsstøtteSHP - Strategiske høgskoleprosjekter 56 448 000 4 648 000 SystemtiltakFORNY-3 - Kommersialisering av FoU-res 1 200 000 600 000 Vitensk, utstyr, datab., samlFORINFRA - Nasj.sats. forskn.infrastrukt 18 490 000 -

6 Strategiske høgskoleprosjekter

7 SHP: Målsetting  2002 – 2017  Målsetting i tildelingsbrevet fra KD (2002):  Bygge bærekraftige FoU-miljøer  Støtte eksisterende miljøer og bygge nye  Prosjekter må ha klar strategisk forankring  Gi en viss prioritet til fagfelt og fagmiljøer som ikke har så lett for å finne finansiering andre steder, f eks i andre vm i Forskningsrådet  6 utlysninger – 450 mill. kroner fordelt til 76 prosjekter  Evaluering av SHP i 2010: Besluttet videreført for seks nye år

8 Utlysning 2012: Rammer og føringer  Prosjektene skal ha:  høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål  klar forankring i institusjonenes strategiske planer og prioriteringer  primært være innenfor utdanningsområder hvor høgskolene har etablerte mastergradsprogrammer  Tilgjengelige midler i utlysningen: Inntil 120 mill kroner – fordelt over tre år  Om lag en fjerdedel av midlene øremerket til prosjekter innenfor helse- og sosialfagene

9 Rammer og føringer II  Stimulere til mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Bygge flere større forskningsprosjekter, jf budsjettrammer for prosjektene  Rekrutteringsstipend, primært på doktorgradsnivå  Prosjektperiode - tre år  Oppstart tidligst 1. november 2012  Følgebrev fra institusjonen – begrunne utvalget av søknader men ikke prioritere

10 Vurderingskriterier - ISP  vitenskapelig kvalitet  prosjektleder og prosjektgruppen  strategisk forankring og betydning  nasjonal kompetansebygging  gjennomførbarhet  nasjonalt samarbeid  nasjonal arbeidsdeling  internasjonalt samarbeid  samfunnsmessig relevans  formidling og kommunikasjon  relevans i forhold til utlysningen

11 Utlysning 2012: Søknader  61 søknader til fristen 18. april  Stor faglig spennvidde på søknadene  Mange tverrfaglige og flerfaglige søknader  Høy andel (ca. 1/3) innenfor området helse- og sosialfag (jf. føringer i utlysningen)  Mange store prosjekter (jf. budsjettrammene)  Panelbehandling av alle søknadene som grunnlag for SHP-komiteen, som fatter endelig vedtak om bevilgning  Søknader fra alle de statlige høgskolene og flere av de private

12

13 SHP: Videre aktiviteter  SHP konferanse på Hamar 23. og 24. oktober (se program)  Utlysning av nye midler høsten 2013 med søknadsfrist 12. februar 2014.  Foreløpig utlysning legges ut i midten av november, men den låses ikke før 1. januar så enkelte små endringer kan forekomme  Søkekonferanse i Oslo, Forskningsrådet 27. november fra kl 10.00-15.00  Prosjektoppstart januar 2015 – prosjekter over tre år  Andre relaterte aktiviteter:  Ny policy for høgskolene  Ta kontakt med Marianne H. Nalum: mhn@forskningsradet.no mhn@forskningsradet.no  Se hjemmesiden til SHP på Forskningsrådets nettsiderhjemmesiden


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google