Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

2 Forskningsrådets bevilgninger  I snitt ca. 85 millioner kroner til høgskolene pr år de siste 4-5 årene  Dette utgjør ca. 4-5% av Forskningsrådets totale bevilgning til hele UH-sektoren  Andelen til høgskolene har ligget på samme nivå over mange år  En viss variasjon over år skyldes at enkelte utlysninger er mer relevante / utnyttes mer enn andre

3

4 Faglig profil – FoU-finansieringen fra Forskningsrådet til høgskolene

5 Høgskolen i Telemark – søknadsstatistikk VirkemiddelAktivitet Totalt søkt beløp Totalt bevilget beløp Andre frittstående prosjekterMER - Mer entreprenørskap Brukerstyrte innovasjonsprogrCLIMIT - Forskn. utv. og demo av CO2-hå Fri prosjektstøtteFRINATEK - Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek FRISAM - Fri prosj.st.samfunnsvitenskap GrunnforskningsprogrammerKULVER - Kulturell verdsetting P-KVINN - Program for kvinne- og kjønnsf Handlingsrettede programmerINDNOR - India-programmet MILJØ Norsk miljøforskning mot PraksisVel - Prakisrett FoU helse-velferdst PRAKUT - Praksisrettet utdanningsforskn TJENESTER - Helse- og omsorgstjenester U Norsk utd.forskn VAM - Velferd, arbeid og migrasjon Internasjonal prosjektstøtteBILATNAER - Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I IS-BILAT - Mobilitet Norge-USA /Canada IS-MOBIL - Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu Internasjonale nettverkstiltakNOS-HS - Sekr. nord. sam.nemd. HumSam Store programmerPETROMAKS - Maks.utnytt.av petroleumsreser RENERGI - Fremtidens rene energisystemer Strategisk institusjonsstøtteSHP - Strategiske høgskoleprosjekter SystemtiltakFORNY-3 - Kommersialisering av FoU-res Vitensk, utstyr, datab., samlFORINFRA - Nasj.sats. forskn.infrastrukt

6 Strategiske høgskoleprosjekter

7 SHP: Målsetting  2002 – 2017  Målsetting i tildelingsbrevet fra KD (2002):  Bygge bærekraftige FoU-miljøer  Støtte eksisterende miljøer og bygge nye  Prosjekter må ha klar strategisk forankring  Gi en viss prioritet til fagfelt og fagmiljøer som ikke har så lett for å finne finansiering andre steder, f eks i andre vm i Forskningsrådet  6 utlysninger – 450 mill. kroner fordelt til 76 prosjekter  Evaluering av SHP i 2010: Besluttet videreført for seks nye år

8 Utlysning 2012: Rammer og føringer  Prosjektene skal ha:  høy vitenskapelig kvalitet og klart formulerte faglige mål  klar forankring i institusjonenes strategiske planer og prioriteringer  primært være innenfor utdanningsområder hvor høgskolene har etablerte mastergradsprogrammer  Tilgjengelige midler i utlysningen: Inntil 120 mill kroner – fordelt over tre år  Om lag en fjerdedel av midlene øremerket til prosjekter innenfor helse- og sosialfagene

9 Rammer og føringer II  Stimulere til mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Bygge flere større forskningsprosjekter, jf budsjettrammer for prosjektene  Rekrutteringsstipend, primært på doktorgradsnivå  Prosjektperiode - tre år  Oppstart tidligst 1. november 2012  Følgebrev fra institusjonen – begrunne utvalget av søknader men ikke prioritere

10 Vurderingskriterier - ISP  vitenskapelig kvalitet  prosjektleder og prosjektgruppen  strategisk forankring og betydning  nasjonal kompetansebygging  gjennomførbarhet  nasjonalt samarbeid  nasjonal arbeidsdeling  internasjonalt samarbeid  samfunnsmessig relevans  formidling og kommunikasjon  relevans i forhold til utlysningen

11 Utlysning 2012: Søknader  61 søknader til fristen 18. april  Stor faglig spennvidde på søknadene  Mange tverrfaglige og flerfaglige søknader  Høy andel (ca. 1/3) innenfor området helse- og sosialfag (jf. føringer i utlysningen)  Mange store prosjekter (jf. budsjettrammene)  Panelbehandling av alle søknadene som grunnlag for SHP-komiteen, som fatter endelig vedtak om bevilgning  Søknader fra alle de statlige høgskolene og flere av de private

12

13 SHP: Videre aktiviteter  SHP konferanse på Hamar 23. og 24. oktober (se program)  Utlysning av nye midler høsten 2013 med søknadsfrist 12. februar  Foreløpig utlysning legges ut i midten av november, men den låses ikke før 1. januar så enkelte små endringer kan forekomme  Søkekonferanse i Oslo, Forskningsrådet 27. november fra kl  Prosjektoppstart januar 2015 – prosjekter over tre år  Andre relaterte aktiviteter:  Ny policy for høgskolene  Ta kontakt med Marianne H. Nalum:  Se hjemmesiden til SHP på Forskningsrådets nettsiderhjemmesiden


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Marianne H. Nalum Søknadsstatistikk HiT og Strategiske høgskoleprosjekter (SHP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google