Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis

2 Innovasjon Kreativitet er å skape noe nytt
Innovasjon er å gjøre noe med det

3 Hva innovasjon egentlig handler om
Finne muligheter Utvikle ideer Lede kreative mennesker Finne de beste måter å iverksette ideer på Fullføre prosjekter og planer Utnytte samarbeidsmuligheter Ta i bruk ny teknologi Kunne leve med usikkerhet og risiko Gjennomføre endringer Evne til læring Innovasjoner skjer der mennesker møtes

4 En innovasjon er en ide tiden er moden for
Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

5 Sagt på en annen måte: tørre å trå ut av det vante og ta en risiko

6 Hvordan ligger vi an??

7 Norge ligger bak ledende europeiske land på innovasjonsindikatorer
Andel innoverende SMBer er noe lavere i Norge enn i andre land… … og norske SMBer har relativt lav andel omsetning fra nye produkter Kilde: European Innovation Scoreboard, 2003/Forskningsrådet

8 Situasjonen for norske etableringer
Mange etableringer, men få overlever 10-årsdagen med inntekter (34%) Svært få som vokser (3% gir 60% av sysselsettingsveksten) Høy andel som representerer noe nytt i markedet (74%) Få etableringer med bakgrunn fra forskningsmiljøer (0,5%) Mange med stort potensial blir solgt til utlandet 4% fra FoU i Oslo og Akershus Ex: Tidligere norsk IT-produkt er kjerneprodukt hos HP etter salg fra Telenor – som ikke hadde muskler nok til å videreutvikle/utnytte det...!! Kan fint selges ut til norske bedrifter!

9 Rammebetingelser påvirker
Tilgangen på muligheter/forretningsidéer 41% mener det vil åpne seg gode forr.muligheter der de bor neste 6 mnd. Kapasitet og evne i befolkningen 42% mener de har det som skal til (20. plass GEM) Motivasjon lavere motivasjon enn land vi sammenlikner oss med, men stigende interesse

10 Rammebetingelser (GEM)
tilgang på kapital - politisk prioritering - skatter og byråkrati 0 offentlige programmer + utdanningssystemet (+) mulighet teknologioverføringer - infrastruktur + stabilt/turbulent marked + markedshindringer +

11 Helhetlig innovasjonspolitikk
Regjeringens visjon ” Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping.” Hva er HIPen ment å være fra regjeringens side? Første skritt på veien av en langsiktig oppgave med å utvikle og implementere en helhetlig innovasjonspolitikk (side 5) En helhetlig innovasjonspolitikk skal stimulere verdiskaping i hele landet som grunnlag for å nå velferdspolitiske mål (side 14) Et forsøk på koordinere og målrette innsatsen på tvers av ulike sektorpolitiske områder slik at disse virker i samme retning (side 5) Styrke samarbeidet mellom private og offentlige aktører på ulike nivåer (side 5) Disse punktene oppsummerer intensjonen med HIPen – og reflekterer en underliggende erkjennelse om at innovasjonspolititiske strategier er riktig vei å gå for å skape verdier og trygge den nasjonale velferden. Dette er i tråd med hva vi selv etterstreber, og Innovasjon Norge er derfor enig i intensjonen med HIPen. Hvilken innovasjonsforståelse er lagt til grunn? At en innovasjon først er realisert når det skapes en økonomisk verdi i et marked (side 9). At innovasjoner oppstår i samspill mellom ulike aktører (side 10) At ansvaret og drivkraften for innovasjon ligger hos personer og bedrifter i næringslivet. Myndighetene har en tilretteleggende rolle (side 9). Disse punktene reflekterer den faglige forståelsen av innovasjon slik det uttrykkes i HIPen, og er i tråd med Innovasjon Norges egen oppfatning. Visjonen Vi er enig i visjonen, fordi den er ambisiøs og setter bedriftene i sentrum – den harmonerer med inngangen – og reflekterer de verdier som ligger til grunn for Innovasjon Norges virksomhet. - behov for operasjonalisering av planen...

12 Innovasjon Norges bidrag
Orientere om prosessen. Knutepunkt + Arbeidsgruppe + DK-kontaktene. Strategien fra 2001, og det at det finnes mye bra der ute. Nå har vi samlet inn og ønsker å gjøre tilgjengelig metodikk for alle DKene. Det nye er nettopp forankring og best practis + at vi vil måles og synliggjøres.

13 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Legg vekt på disse ordene Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Regional næringsutvikling tilpasset regioners forutsetninger, mål og strategier vil stå sentralt. Strategien uttrykker derfor at Innovasjon Norge kontinuerlig skal gjøre prioriteringer knytta til geografi og næring for å medvirke til å ”utløse” distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Viktige oppgaver vil være å utvikle vekstkraftige områder og vekstsentra, utløse regioners næringsmessige muligheter og potensiale for verdiskaping, samt bidra til omstilling innenfor og utvikling innenfor prioriterte bransjer og verdikjeder.

14 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

15 Hvorfor satse på etablerere
All innovasjon krever personer som er nyskapende og modige, slik etablerere må være Nyetableringer utfordrer etablerte aktører til nytenking, og benyttes til nyskaping i eksisterende Nyetablering kan være raskeste vei for å utnytte nye teknologiske og forretningsmessige nisjer I løpet av de neste 5 årene vil 50% av dagens bedrifter ikke eksistere * EU satser stadig mer på etablerere - fremfor SMB

16 Etablerere har behov for
Å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt Veiledning om etablererprosessen, hvordan komme seg videre Oppfølging med krav om resultater og fremdrift Tilførsel av nettverk/kontakter Penger for å komme videre

17 Konkret ber de IN om Penger fra IN, partnere og investorer Nettverk
kontakter marked/kunder kontakter for teknisk videreutvikling Økt kompetanse idévurdering (IR/internasj.) utv. som bedriftsleder

18 Sette etablereren i sentrum
Avklaring Vekst Oppstart

19 Etablerersatsingens mål – og strategier
IN skal bidra til at Norge innen 2010 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Ved å: Øke antallet etablerere gjennom holdningsskapende og motiverende innsats Øke etablerernes gjennomføringsevne og vekstvilje ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering Gi innspill til myndighetene for rammebetingelser på verdenstoppen Mange etableringer, men få overlever 10-årsdagen med inntekter (34%) Svært få som vokser (3% gir 60% av sysselsettingsveksten) Høy andel som representerer noe nytt i markedet (74%) Få etableringer med bakgrunn fra forskningsmiljøer (0,5%) Mange med stort potensial blir solgt til utlandet

20 Satsing på unge og deres spesielle behov
Hovedfokus på de mellom 18 – 35 år FORDI de er fremtiden vår! Stort potensial, men ofte spesielle behov pga: Gjeld og/eller lite EK Lite kompetanse om og fra næringslivet Avgrensa nettverk Utålmodige Grunnen til aldersgrensa er at IN skal være enhetlig. + EU-prosjekt + Andre etaters prosjekter. Viktigst er distriktsprofilen og være et tiltak for å få unge til hjemtraktene der det kanskje ikke er jobber til de fra før.

21 Etablererpyramiden Topp Vekst-etablerere Vanlige etablerere Unge/
Pyramiden er et utrykk for de forskjellige målgruppene vi i IN skal forholde oss til i arbeidet med etablerere. Mobilisering er arbeidet overfor potensielle etablerere. Vanlige etablerere: det store flertallet av norske etableringer, med 1-3 personer i virksomheter uten de store muligheter for vekst. Vekstetablerere: de som målrettet søker vekst for sin etablering, og har ambisjoner om å videreutvikle forretningsideen og et eventuelt selskap. Toppetablerere: de som har både ambisjon om og potensial til å skape et selskap med internasjonal vekst basert på sin forretningsidé. Innenfor alle disse målgruppene skal vi ha en ekstra oppmerksomhet og satsing rettet mot kvinner og unge – for å øke deres andel av de vellykkede etableringene. (Internt: Det er viktig at vi kan bruke pyramiden og målgruppene som en felles referanse i vår videreutvikling av innsatsen for etablerere, og IN har vært opptatt av å etablere en modell for arbeidet som er svært fleksibel og gir stort rom for den regionale tilpasningen.) Unge/ kvinner Mobilisering

22 Finansieringsutfordringen:
Etableringstakten er høyest i tettest befolkede områder, her har IN kun den landsdekkende innovasjonsordningen tilgjengelig for finansiering av etablerere, i tillegg til mer områdespesifikke tilbud som bygdeutviklingsmidler etc. Bemanningsressursene gjenspeiler det finansielle grunnlaget, og i disse områdene har IN derfor relativt sett mindre å tilby, både av tidsressurser og tilgang på kapital. I disse områdene er det er desto større utfordring å utvikle våre nettverks- og koblerevner, i tillegg til å finne de rette prosjektene å gjøre en større innsats for.

23 Mobilisering – våre tilbud/aktiviteter
Synliggjøring av suksessetableringer medieaktivitet foredrag, møteplasser Lokale kampanjer ”Jeg fant, jeg fant” ”Idé-gnisten” Entreprenørskapsuka (med UE) Ungt Entreprenørskap/Agder-modellen

24 Vanlige etablerere – våre tilbud
Gode internett-tjenester e2-skolen (etablerer.no) invanor.no bedin.no Fylkesvis opplæring Etablererskoler/-kurs ”Alkymisten” etc. Etablerergrupper Etablererstipend – med oppfølging Stimuleringspenger unge

25 Vekstetablerere – våre tilbud
Kompetanse Rådgiving/coaching (IN eller innleid) Kurs/opplæring (FRAM-e, etablereropplæring) Finansiering Etablerer-/Inkubatorstipend Utviklingstilskudd Risikolån kobling til BAN, Venture etc. Internasjonaliseringspakke nye tekn.bedrifter (INT) Hurtigkasse (prøveprosjekt unge)

26 Toppetablerere – våre tilbud
Som for vekstetablerere, samt; ”Toppetablerersatsing” 3-5 vekstetablerere hvert halvår plukkes ut nasjonalt får oppfølging individuelt og som gruppe av et team av de beste rådgivere i IN og eksterne garanteres finansiering, men milepælsbasert med tøffe krav og resultatorientering

27 Finansieringstilbud (2004)
Etablererstipend ca.100 mill. (snitt ,-/etabl.) Inkubatorstipend kr.17 mill. (snitt /etabl.) Utviklingstilskudd kr.90 mill. BU-midler kr.50 mill. Internasjonalisering (INT) kr.24 mill. Forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) kr.140 mill. Risikolån kr.29 mill landsd., 102 mill. distrikt Kontorene kan også finansiere rådgiving/oppfølging hvis behov (coach/mentor etc.)

28 Andre tilbud VINN - Bedin, Narvikstelefonene, e2-skolen
SIVA - Næringshager, Næringsparker, Inkubatorer Kommunene – næringsfond (noen), ”servicekontorer”/etablerersentre Fylkene – opplæring, rammesettere/infrastruktur Aetat – opplæring/kurs Forskningsrådet/FORNY – FoU-prosjekter

29 Skape gode betingelser for spirer og vekst

30 Etablerere er fantastiske !
Noen eksempler

31 Fisk:Bacalaofabrikken AS fra Ålesund
• Etablerer Yngve Tvedt • 26 år • Siviløkonom med spesiale merkevarebygging • Etablerte sin første bedrift i 2000 • Har jobbet i Pan Fish ASA • Eier IT-firma Nexus Group • Bacalaofabrikken tilbyr kvalitetsmiddager gjennom smak, konsistens og pris • Fikk et risikolån av SND i 2003 Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser. Foto:

32 Design: MotherMade AS • Birgitte Prebensen, 34 år, og Vibeke Doksæther Horn, 39 år • Prebensen er industri-designer • Jobbet for Norske Skog før hun etablerte egen bedrift • Fått etablererstipend av SND 2002 • Har også fått risikolån av Innovasjon Norge i 2004 1 av seks Innovative kvinner 8. mars: ,- • Ønsker å gjøre hverdagen enklere for mødre Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser. Foto:

33 Reiseliv: Rauland Aktiv fra Telemark
• Anne Rui • 30 år • Født og oppvokst på geitegård på Rauland • Utdannet kiropraktor på hest • 8 som landslagsrytter i feltridning • Etablerte aktivitetsbedrift i 1999 • Solgte til Vierli Turistsenter og kjøpe seg inn der i 2002 • Omsetning 1999: , 2003: ca 2,5 mill • Fått etablererstipend i 2000 av SND • Medvirker i arbeidsgruppa til Ungdomskontoret i Tinn

34 Forskning: Genteknologi
• Preben Lexow • 32 år • Lege og snart Dr.grad i genteknologi • Utviklet en rask og praktisk metode for DNA-analyse • Første bedrift i 1999 som gikk konkurs i 2002 • Fikk i 1999 etablererstipend av SND • Driver nå Lingvitae AS

35 Kvinne : Hoppemelk fra Stryn
• Berit Irene Bergset • 31 år • Utdannet ingeniør med ”hestedilla” • Deltok i Alkymisten 2002 • Fått etablererstipend fra BU-midlene • Etablerte bedriften i 2003 • Produktet kan brukes som morsmelkerstatning, mot hudplager og forebygger allergi (i kremform) • Forventer omsetning på 1 mill med i over- skudd om ett år • Dyktig på media og å pleie nettverk Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skapervene og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen Innovasjon Norge, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor norges landegrenser. Foto:Oddrun Midtbø

36 Kom igjen! Det kan ikke gå feil hver gang...


Laste ned ppt "Hvordan skape vinnere – innovasjon i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google