Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nøkkeltall - KOSTRAs sluttprodukt • Rask tilbakeføring av data - 15. mars! • Data skal gi grunnlag for politikkutforming • Data skal gi grunnlag for sammenligning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nøkkeltall - KOSTRAs sluttprodukt • Rask tilbakeføring av data - 15. mars! • Data skal gi grunnlag for politikkutforming • Data skal gi grunnlag for sammenligning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nøkkeltall - KOSTRAs sluttprodukt • Rask tilbakeføring av data - 15. mars! • Data skal gi grunnlag for politikkutforming • Data skal gi grunnlag for sammenligning mellom kommuner og over tid • Data skal gi grunnlag for revisjon i (i) kommunene og i (ii) SSB • Data skal dekke et statistikkbehov i kom. • Reviderte nøkkeltall den 15.juni!

2 Innhold i nøkkeltallene • Styringsdata presenteres som nøkkeltall • Prioritering - viser ressursbruk i forhold til bruker-/målgruppen • Dekningsgrad - viser tjenesteproduksjon i forhold til bruker-/målgruppen • Produktivitet - viser ressursbruk i forhold til tjenesteproduksjon • I tillegg - Behovsprofil for kommunen

3 Tredelt tilbakeføring av data • Utvalgte/aggregerte nøkkeltall. Beregnet bl.a.. på ordfører, rådmann, kom.styret • Detaljerte nøkkeltall. Beregnet på sektoransvarlige og saksbehandlere • Grunnlagsdata i database. Beregnet for egne analyser i kommunene

4 Kommunegruppering • SSB har utarbeidet ny gruppering • Kommunene er gruppert i 11 grupper - de 108 KOSTRA-kom. er fordelt på 6 av disse • Grupperingen følger en tredeling av kom. etter størrelse, deretter fordeles de videre etter størrrelsen på bundne kostnader • Bundne kostnader er et mål på kostnader med å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver

5 Utvalgte/aggregerte nøkkeltall - Nivå 1 • Finansielle hovedtall, bruttoutgifter for administrasjon mv • Hovedtall for 6 temaer for kommunale områder/funksjoner • Standardisert framstilling av nøkkeltall; • - Netto driftsutgifter pr. innbygger i målgr. • - Brukere pr. innbygger i målgruppen • - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker

6 Detaljerte nøkkeltall - Nivå 2 • Inneholder nøkkkeltall hvor funksjonene er gruppert i 11 områder • Skal inneholde alle nøkkeltall i KOSTRA • Nøkkeltallene kan tas ut på skriver • Nøkkeltallene kan overføres til Excel gjennom enkel bruk av ”Merk alt”, ”Kopier” og ”Lim inn”

7 Nøkkeltall på internett • Nøkkeltallene ble lagt ut på SSBs webtjeneste den 16.3 - ny versjon 11.4 • Nøkkeltallene er presentert i tabeller med nøkkeltall i forspalten, kommune, kommunegruppe, fylkes- og landsgjennom- snitt i tabellhodet • Bruker velger kommune og tema. Kan lage egne grupperinger

8 Nøkkeltall på internett - et verktøy for brukerne • Verktøyet vil bli videreutviklet • Valg av nøkkeltall endres gjennom bruk • Avgjørende for forbedring er BRUKEN • Et hovedpoeng i KOSTRA er: Tallene må være nyttige for kommunene • Hva kan kommunene bruke dette til?

9 Noen forutsetninger for bruk i kommunen • Kommunene må kjenne seg igjen i tallene • Kommunene må kunne sammenligne med seg selv over tid (kommer neste år) • Sammenlignbare kommuner fastsettes etter felles mal - supplert med brukers egne valg • Grunnlaget for sammenlignbarhet ligger i def. av variable, enhetlig skjema- og regnskapsføring og godt kjennskap til egen kommune og nøkkeltallenes svake sider

10 Mål og resultatoppnåelse • Måltall for produksjon og ressursbruk ved utvalgte nøkkeltall settes inn i økonomiplan og gjenfinnes i budsjettet • Måloppnåelse for utvalgte indikatorer tas inn i årsrapport og gjenfinnes i regnskapet • Nøkkeltall i KOSTRA kan suppleres med egne måltall fra f.eks. brukerundersøkelser og andre kvalitative vurderinger oa.

11 Bruk av nøkkeltallene - fra hovedoversikt til detaljer • Hovedtall for driften - finansielle hovedtall • Nivå 1 gir mulighet for å få oversikt • Nivå 2 gir mulighet for å gå i dybden • Dersom det trengs nærmere analyse - gå til Nivå 3, database med grunnlagsdata • Fast oppsett med grupperinger, fylkes- og landsgjennomsnitt • For nærmere analyse - lag egne grupper

12 Eksempler - nøkkeltall for 1999 pr. 15.mars år 2 000 • Lillehammer er i gruppe 10 sammen med bl.a. Gjøvik og Hamar • Fra ”Lik-likere-likest” ønskes sammen- ligning med Gjøvik og Hamar • Stryn er i gruppe 7 sammen med bl.a. Gloppen • Fra ”Lik-likere-likest” ønskes sammenlig- ning med Gloppen fra gr. 7 og Eid fra gr. 6

13 Lik - Likere - Likest Kommunene er parvis sammenlignet ut fra i alt 13 kriterier for likhet; • Geografisk avstand • Økonomiske rammebetingelser • Bosettingsstruktur • Private inntekter og utdanningsnivå • Næringsstruktur • Alderssammensetning

14 Nøkkeltall Grunnskolen - Store byer Lilleh. Gjøvik Hamar Gj.sn Nto.drift. 6-15 50,8 42,8 40,8 52,9 Korr.br.drift/elev 53,8 44,3 43,1 54,3 Herav, 202 39,7 36,7 34,6 43,7 Herav, 222 13,6 7,5 8,4 10,8 Elev pr. årsv. 12 12 14 10 And. m/sp.visn. 5% 7% 3% 7% And. m/sk.skyss 21% 29% 14% 37%

15 Nøkkeltall Pleie og omsorg - Store byer Lilleh. Gjøvik Hamar Gj.sn Nto.drift pr.innb 5,3 5,5 6,2 7,3 Nto.drift pr.80+ 119 122 127 160 And. hj.tjen.80+ 31% 39% 42% 41% And. institu.80+ 13% 10% 10% 18% Andel bruk. i alt 44% 49% 52% 59% Korr. br.drift 253 401 574 455 607 Korr. br.drift 254 116 83 115 97

16 Nøkkeltall Pleie og omsorg - Mellomstore kommuner Stryn Gloppen Eid Gj.sn. Nto.drift pr.innb 6,0 8,1 5,6 7,3 Nto.drift pr.80+ 99 132 120 160 And. hj.tjen.80+ 31% 49% 31% 41% And.institu.80+ 17% 11% 20% 18% Andel bruk. i alt 48% 60% 51% 59% Korr.br.drift 253 380 458 444 607 Korr.br.drift 254 88 97 86 97

17 Nøkkeltall Barnehager - Store byer Lilleh. Gjøvik Hamar Gj.sn. Nto.drift 1-5 år 6,2 6,3 12,7 12,2 1-5 år m/plass 68% 36% 82% 63% Fin./kom.-andel 29% 61% 33% 42% And.kom.plasser 50% 100% 70% 80% Korr.br.drift/bruk. 76 62 69 66 Kr. pr. oppholdst. 28 23 25 25

18 Nøkkeltall Barnehager - Mellomstore kommuner Stryn Gloppen Eid Gj.sn. Nto.-drift 1-5 år 5,5 9,8 5,1 12,2 1-5 år m/plass 64% 65% 64% 63% Fin./kom.-andel 21% 45% 21% 42% And.kom.plasser 60% 60% 70% 80% Korr.br.drift/bruk. 48 64 55 66 Kr.pr.opholdstime 20 24 22 25

19 Videreutvikling av nøkkeltall på Internett • Bedre funksjonalitet og brukervennlighet • Utvikling og standardisering av tabeller, layout mv. • Funksjonalitet for tidsserier • Database med grunnlagsdata - Nivå 3 • Nøkkeltall for Nivå 1 og 2 - dvs. det faglige innholdet i nøkkeltallene - gjennomgås på nytt


Laste ned ppt "Nøkkeltall - KOSTRAs sluttprodukt • Rask tilbakeføring av data - 15. mars! • Data skal gi grunnlag for politikkutforming • Data skal gi grunnlag for sammenligning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google