Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22. november – Ålesund – 27.november - Molde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22. november – Ålesund – 27.november - Molde"— Utskrift av presentasjonen:

1 22. november – Ålesund – 27.november - Molde
PER 22. november – Ålesund – 27.november - Molde

2 PARTENES FELLES FORORD
Hovedavtalen PARTENES FELLES FORORD De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. PER

3 PARTENES FELLES FORORD (forts)
Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. PER

4 PARTENES FELLES FORORD (forts)
Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp hovedavtalens intensjoner. PER

5 PROGRAM 09:00 Kaffe – registrering
09:20 Program – praktisk informasjon Åpning v/fylkesutdanningsdirektør Per Hoem Innledning v/personalsjef Dag Lervik og HTV Helge Nøstdahl Hovedavtalen og vår virksomhet – en oversikt v/rådgiver Iver Kåre Mjelve Gruppearbeid Nærmere om noen bestemmelser i HA ut i fra deltakernes behov 12:00 Lunsj Samarbeid – Gode ledere – Gode tillitsvalgte Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? Oppsummering 16:10 Slutt DAG 09:00 Kaffe – registrering 09:20 Program – praktisk informasjon 09:30 Åpning v/fylkesutdanningsdirektør Per Hoem 09:45 Innledning v/personalsjef Dag Lervik og HTV Helge Nøstdahl 10:00 Hovedavtalen og vår virksomhet – en oversikt v/rådgiver Iver Kåre Mjelve 10:30 Gruppearbeid 11:10 Nærmere om noen bestemmelser i HA ut i fra deltakernes behov 12:00 Lunsj 12:45 Samarbeid – Gode ledere – Gode tillitsvalgte 13:00 Gruppearbeid 14:00 Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? 14:15 Gruppearbeid 15:30 Oppsummering 16:10 Slutt

6 Intensjon og mål med opplæringen
Skoleeiers intensjoner for samarbeid og medbestemmelse Formidle Hovedavtalens overordnede mål og intensjoner Bli kjent med avtalens oppbygning og noen sentrale enkeltbestemmelser Bli kjent med samarbeidsarenaene, bli tryggere på egen rolle og få økt innsikt i og forståelse for hverandres roller (ledelse  tillitsvalgte) Gjennom egenaktivitet i grupper: identifisere og klargjøre forbedrings-/utviklingsområder som partene ønsker å jobbe videre med i etterkant av opplæringen i forhold til samarbeid på egen skole Hva er vi gode på i dag og som vi kan forsterke ? Finn fram til 3 utviklingsområder DAG

7 INTENSJONER OG MÅL I HA Forutsetter: godt samarbeid - god dialog
HA skal bidra til at kommunesektoren er Omstillingsdyktig ”Serviceinnstilt” – Godt opplevd møte – Brukersamhandling - Elevmedvirkning Til beste for innbyggerne Gi tjenester av høy kvalitet Skape trygge arbeidsplasser Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø Forutsetter: godt samarbeid - god dialog HELGE OG DAG En del av omstillingen i skolen/samfunnet dreier seg om å forholde seg til nye begreper og da andre begreper enn de som tradisjonelt har tilhørt ”stammespråket”. Dette er ikke enkelt, men like fullt nødvendig! Hvem er vg. skole til for? Svar: For innbyggerne, for elevene – de har en lovfestet rett! Skolen skal nå nasjonale og fylkeskommunale MÅL - og den enkelte skole har også sine særskilte, skolevise mål i tillegg. Det å strebe etter å nå disse målene er en felles oppgave for alle tilsatte i vg. skole. Målene skal være tydelige for både tilsatte og elever, og de forplikter. Ledelsen skal lede an, men uten lojal medvirkning fra hele organisasjonen, vil resultatene utebli eller ikke bli optimale. Politikerne har vedtett fritt skolevalg. Friskolene har etablert seg. De offentlige vg. skolene er mange steder i en direkte konkurransesituasjon med hverandre. Reformene gir strukturelle endringer og endringer i faginnhold. Elevenes valg kan slett ikke forutsies fra år til år. Alt dette tilsier at lærerstaben må tilpasse seg den tiden man lever i: Trygge arbeidsplasser, javel – men det skjer ved å legge til rette for en god skole, med solide tilbud som ungdommen velger. Man trygger altså sin egen arbeidsplass ved å sørge for at elevene kommer dit! Elevene vil velge skole på grunnlag av hvordan tidligere elever og deres foreldre oppfatter skolen - ut fra kvalitetsmessige kriterier. Derfor vil begrepene serviceinnstilt og omstillingsdyktig ikke være stort annet enn å drive en kvalitetsmessig god skole etter ”moderne prinsipper” som elevene trives på og som de ansatte trives på. Dette skaper automatisk trygge arbeidsplasser – men forutsetter at man samhandler og er enig i målene og midlene! Og at man har evne og vilje til å justere kursen om man ser at det går i en uønsket retning!

8 Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov
Del A: Forhandlingsordningen Del B: Samhandling – samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte ved deres tillitsvalgte Del C: som del B for selvstendige rettssubjekter med eget medlemsskap i KS og energiverk. IKM Be deltakerne ta frem Hovedavtalen

9 Del B Kommuner og fylkeskommuner herunder kommunale og fylkeskommunale foretak, jf. kommuneloven kap. 11 § 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse 18 § 2 Definisjoner 20 § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter 21 § 4 Partssammensatt utvalg 26 § 5 Særskilt for kommunale/fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kap § 6 Arbeidsmiljøutvalg 27 § 7 Kompetanseutvikling 27 § 8 Likestilling 28 § 9 Permittering 29 § 10 Utlønningsform og fagforeningskontingent 30 IKM

10 Roller DEFINISJONER, HA del B, § 2
Arbeidsgiver Tillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Fellestillitsvalgt Utvalg av TV Samhandling og kommunikasjon knyttet til oppgaveløsning: Samhandling leder – medarbeider Nye organisasjons- og ledelsesformer IKM

11 § 2 Definisjoner § 2-1 Arbeidsgiver
Kommunestyret, fylkestinget, styret eller den som er delegert slik myndighet. Den som i arbeidsgivers sted leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter. § 2-2 Tillitsvalgt Arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen. § 2-3 Hovedtillitsvalgt Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen/fylkeskommunen, jf. § 3-3 e). § 2-4 Fellestillitsvalgt Arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen som er valgt/utpekt av en forhandlingssammenslutning lokalt, for å ivareta det ansvar og de oppgaver som tilligger hovedtillitsvalgte etter denne avtale, jfr. § 3-3 d). § 2-5 Forhandlingssammenslutningsutvalg Et utvalg valgt av og blant de tillitsvalgte i forhandlingssammenslutningen. § 2-6 Utvalg av tillitsvalgte Et utvalg valgt av og blant de tillitsvalgte i en arbeidstakerorganisasjon. IKM

12 IKM nye arbeids- og ledelsesformer Nettverksorienterte arbeidsformer Døme: Fagnettverka Dialog: for eksempel Margrethe Alme – Helge Nøstdahl – ikm - Dag

13 Medbestemmelse: hvordan/hvorfor?
BEDRIFTSDEMOKRATI Påvirkning: enkeltvis eller kollektivt STYRINGSRETTEN og GODT LEDERSKAP Ansattes rett/mulighet til å påvirke Demokratisering: forskyve MAKT! IKM - prøv å få til en småprat med Helge og Dag. (max 1 min.)

14 Påvirkning: individuell og/eller kollektiv
HVOR: arenaer av betydning for utvikling av virksomheten? Form for medvirkning? Hvordan vurderer vi dagens ordning(er) for kollektiv medbestemmelse? IKM Spill inn en kommentar fra Helge (max 1 min.) Spill inn en kommentar fra Per (max 1 min.) Spill inn en kommentar fra Dag (max 1 min.)

15 Desember Evt. disponering av restpott på budsjett Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09 Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon Januar Stillingsplan Budsjett Virksomhetsplan Utstyr og læremidler Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter November Xxxx xx Februar Stillingsplan Utstyr og læremidler Tilsettinger/intervju Oktober Plan for HMS-arbeidet Prinsipper for organisering av prøver, tentamen, eksamen, nasj. prøver Plan for kompetanseutvikling Mars Tilsettinger/intervju Skoleruten for neste år Plan for medarbeidersamtaler September Plan for kompetanseutvikling Prinsippdiskusjon vedr. forskjøvet arb.tid/godtgjøring/delt dagsverk ++ __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: April Vikarordning IKM Mai Fordele tid til kontaktlærerarbeid Timeplanlegging Plan for 39. uke Evaluering av MBA-arbeid Varsle arbeidsgiver om hvem som blir ATG neste år August Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter Rutiner, for innkalling, saksliste, referat Gjennomgang av viktige paragrafer i HA Bruk av planfestatid – mål- og tiltaksplana Plan for felles møtetid xxxx Juli F E R I E Juni xxxxxxx 5 fellesdager i året:(39.uke) – høstdager – vårdager Tema høst: Tema vår: Fagnettverk - plenum © ikm

16 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09
Desember Januar Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon Februar November Oktober Mars September April __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: Mai IKM August Juni Juli F E R I E Arbeidsplanens ytrerammer skal foreligge 14 dg før skolestart Tema høst: Tema vår: 5 felles-dager i året:(39.uke) – høstdager – vårdager Fagnettverk - plenum © ikm

17 Arenaer for medbestemmelse
På hvilke arenaer utøves det medbestemmelse ? (lov- og avtalegrunnlag) Hvordan ser vår organisasjon ut og på hvilke arenaer utøves medbestemmelse mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ?

18 ARENAER FOR MEDRÅDERETT
IKM

19 Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal
Som øvste leiar i einskapsfylket har fylkesdirektøren ansvar for utvikling og forvalting av regionalpolitiske og statlege oppgåver i Møre og Romsdal, som til dømes: • Vidaregåande opplæring • Offentleg tannhelse • Samferdsel • Helse og sosial • Kultur • Areal-, ressurs- og miljøoppgåver • Landbruk • Kommunal- og beredskapsoppgåver • Regional planlegging • Næringsutvikling IKM Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik tlf: / mob

20 Fylkestinget og dei politiske utvala
Fylkestinget er Møre og Romsdal sitt øvste regionalpolitiske organ og blir leia av fylkesordføraren. I Møre og Romsdal har fylkestinget 47 medlemer. Fylkesutvalet Fylkesutvalet er fylkestinget sitt arbeidsutval. Medlemene blir valt blant fylkestinget sine medlemer. Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har 13 representantar og blir leia av fylkesordføraren. IKM Olav Brattland tlf: mob

21 Utdanningsutvalet Hovudoppgåavene er vidaregåande skole og fagopplæring. Opplæringa skjer i 25 vidaregåande skolar og rundt 1300 lærebedrifter. Utdanningsutvalet har 11 medlemmer. Torgeir Dahl (H) er leiar for utvalet, Åge Austheim  (Frp) nestleiar. Medlemmar: 1. Torgeir Dahl (H) 2. Åge Austheim (Frp) 3. Inger B. Hanekamhaug (Frp) 4. Stig Hofseth (Frp) 5. Steinar Reiten (Krf) 6. Svein-Helge Hanken (H) 7. Sissel Larsen (Ap) 8. Petter Bjørdal (Ap) 9. Laila Skaret (SV) 10. Ragnhild Aarflot Kalland (Sp) 11. Gunn Berit Gjerde (V) IKM Elevrepresentanter: Svein Borge Hofseth (Marius Stokken) Stian Tangen (Oda Simahaug) Ansatterepresentanter: Helge Nøstdahl (Ole Bjørn Helberg m.fl.) Borghild Moe (Gerd Botten Bratli m.fl.) Roar Eide (Arne Stavik m.fl.) Harriet Martinsen (Anniken Pedersen m.fl.)

22 Fylkesutdanningsdirektør Per Hoem tlf. 71 25 87 85, mob. 95 06 55 97
Utdanningssektoren: Drift og utvikling av 25 vidaregåande skolar; grunnskole og vidaregåande opplæring; barnehage;fagopplæring;vaksenopplæring; klage/tilsyn/kontroll med grunnskolar; tilskottsforvaltning. IKM

23 Møteplassar på skulen Arbeidsmiljøutval Skoleutval Skolemiljøutval
Drøftingsmøte IKM

24 § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver
LOV Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. (2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet, c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9, d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak, e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. IKM - Gå systematisk gjennom oppgavene

25 (3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6.
(4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget. (5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse. (6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming. (7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer. Endret ved lover 15 des 2006 nr. 69 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406), 15 juni 2007 nr. 21. IKM - Gå systematisk igjennom oppgavene

26 Gruppeoppgave 1 (20 min. + 10 min. oppsummering)
Diskuter i skolegruppen Er det avklart hos dere: hvilke arenaer som skal benyttes i ulike sammenhenger ? hvem skal delta og hvilken rolle de skal ha, f.eks. hvem ivaretar arbeidsgiver sin rolle ? (rektor, ass.rektor, avdelingsleder …)

27 Gruppeoppgave Er det spesielle bestemmelser i HA som dere finner vanskelig å fortolke ?

28 MOTTATTE SPØRSMÅL Jeg føler behov for en gjennomgang av sentrale punkt,og at vi kommer fram til en felles og omforent forståelse av hvordan vi tolker punktene. Ikke minst at tolkingen blir lik over hele fylket, for alle skolene. Fint om det ble tid for skolene til å få tatt opp konkrete saker,der vi føler behov for en diskusjon Jeg skulle også ønske meg et spesielt fokus på tillitsvalgtes ansvar for å samarbeide, og ikke bare være "vaktbikkje" med fokus på negative forhold og kritikk, men på de mulighetene som ligger for å få god utvikling gjennom samarbeid om det rette fokuset IKM – DAG - HELGE

29 MOTTATTE SPØRSMÅL held fram
Tilhøvet mellom kva som er forhandlingar og kva som er drøftingar. Formalitetar kring eit drøftingsmøte, td. i vg. skule. Kven har rett til å føre drøftingar med arbeidsgjevar? Til diskusjon rund borda/i plenum: Tillitsvalde si rolle i høve drøftingar med arbeidsgjevar. Korleis sikre ein god representativitet i høve dei tilsette, og korleis unngå å representere ”berre seg sjølv” og sine eigne interesser? Korleis styrke kommunikasjonen med dei tilsette gjennom tillitsvaldfunksjonen? Arbeidsgjevarfunksjonen og organisasjonsmedlemskap. Lar dette seg foreine? Korleis skal ein i så fall unngå habilitetskonfliktar? IKM - DAG

30 IKM Informasjon – orienteringer Drøfting skjer før avgjerd er tatt. Referat. Sjå mal.

31 IKM

32 MEDBESTEMMELSE/MEDINNFLYTELSE HA del B §§1-3 og 1-4
Tidligst mulig ved Omstilling og utvikling Konkuransedyktighet – faglig / økonomisk Omorganisering TV tas med på råd Konkurranseutsetting TV være med i utredningsgrupper Gi uttalelse som følger saken IKM

33 Skape og opprettholde et godt samarbeide
GJENSIDIGE RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3 Skape og opprettholde et godt samarbeide Eventuelle problemer eller andre saker tas opp og søkes løst på en åpen og konstruktiv måte IKM

34 ARBEIDSGIVERS PLIKTER HA, del B § 3-1
Påse at rettigheter og plikter overholdes etter avtaleverket Involvere TV ved endringer/omstillinger med betydning for arbeidstakerne Gjøre mål og konsekvenser kjent – så langt som mulig – åpne planprosesser Ledige og nyopprettede stillinger Prosedyre ved utlysning. tilsetting og intervju m.m. IKM

35 ”Tidligst mulig” Komme inn på et tidspunkt hvor det er reelle muligheter til å påvirke saken Komme inn i saken før vedtak fattes IKM

36 TILLITSVALGTE – TO ULIKE FUNKSJONER
Tillitsvalgte etter HA Organisasjonstillitsvalgte IKM SPØRSMÅL 2: Bakgrunn: Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal oppretter ymse fag utvalg. f.eks. et utvalg for tekniske fagskoler, med eget styre (2 fra Kristiansund, 1 fra Ålesund) som har sine mer eller mindre faste møter, og som f.eks. har deltagelse i faglige konferanser som handler om fagskolen. For å delta på dette kreves permisjon med lønn. 2a Er det fritt fram for å danne slike utvalg? Hvor går eventuelt grensa? SVAR: Ja det er fritt frem for enhver å opprette utvalg og fora. Grensene er regulert av det organ som oppretter utvalget. 2b Eks.: Kan Utdanningsforbundet, eller en hvilken som helst annen fagforening, nedsette et utvalg for helse- og sosialfag, for deretter å påberope seg retten til (ubegrensa) fri med lønn for å utøve fagligpedagogisk arbeid? SVAR: Nei. Slike utvalg gir ikke rett til permisjon etter HA. Rektors handlingsrom og skjønn ligger i permisjonsreglementet. Her er det anledning for rektor å gi tjenestefri med lønn dersom vilkåra er oppfylt.Det at rektor har anledning/kan gi tjenestefri evt. tjenestefri med lønn er ikke det samme som at en søker har rett til/krav på permisjonen. SPØRSMÅL 3: Bakgrunn Vi har plasstillitsvalgte for Utdanningsforbundet (+ 5 andre organisasjoner) som sammen med lederen av styret for UF deltar på ukentlige medbestemmelsesmøter. For å serve mange medlemmer på forskjellige avdelinger har altså UF sitt eget styre på den enkelte skole, bestående av f.eks 8! personer som har ukentlige styremøter (som de forlanger lagt inn i arbeidsplanfestet tid, med henvisning til hovedavtalen der det sies at arbeidsgiver skal legge til rette ...,  Mange av disse styremedlemmene skiftes ut hvert år, og hvert år får vi de samme permisjonssøknadene om fri med lønn for å delta på diverse trinnvis tillitsopplæring, med henvisning til hovedavtalen. 3a Spørsmålet er: Hvor går grensa? SVAR: Se svar under spørsmål 1 ovenfor. Når det gjelder opplæring av tillitsvalgte så er den regulert i HA § 3-6 og i fylket sitt permisjonsreglement. Sålydende: Tillitsvalde har rett til opplæring som er viktig for å kunne utføre funksjonen som tillitsvald jfr. hovudavtalen – kommunalt avtaleområde § 3-6           Permisjon med løn er avgrensa  i høve til medlemstalet i den enkelte organi­sasjon på arbeidsstaden (helseinstitusjon, skole, sentraladministrasjonen m.v.)           Avgrensinga pr. kalenderår er slik:           Medlemer:     Permisjonsdagar:            1 – 30          Inntil 10           31 – 60             ”    20           61 – 90             ”    30           osv. pr. 30           Innanfor ramma kan permisjonsdagane delast på fleire tillitsvalde.           Permisjon utan løn kan innvilgast for inntil 1 år. 3b Kan alle organisasjoner selv bestemme hvordan de organiserer seg lokalt, SVAR: Nei - når det gjelder den delen som arbeidsgiver skal samhandle med. Se svar under spørsmål 1 ovenfor. og 3c så kreve permisjon for å utøve arbeidet (som de selv definerer)? SVAR Tillitsvalgte etter HA sin rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver er regulert i HA § 3-4. Oppgavene fremkommer som regel gjennom samarbeid og samhandling med arbeidsgiver, samt det som fremgår eksplisitt i §§ 3-1 b, c, d, e, g, h og 3-2. jfr og §§ 1-3, 1-4 og Omfang og i hvilke tidsperioder er som regel kjent for og initiert av arbeidsgiver. Det som skjer planmessig bør vurderes å planfeste i arbeidstida og slik synliggjøre det i den tillitsvalgtes arbeidsplan.

37 TILLITSVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3-2
Rett og plikt til å drøfte/forhandle om lønns- og arbeidsvilkår Påse at rettigheter og plikter overholdes Rett til å forplikte arbeidstakerne Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter Rett til uttalelse om tilsetting, overflytting Informasjon til arbeidsgiver IKM

38 RETT TIL FRI – TILLITSVALGT-ARBEID HA del B, § 3-4
Utføre tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen uten trekk i lønn Volde minst mulig ulempe for arbeidets gang Arbeidsgiver legger forholdene til rette Nødvendige fravær avtales på forhånd NB! Prioritere møter hvor arb.g. innkaller IKM

39 GODE LEDERE Har gode ordninger for dialog og drøfting med de ansatte og med tillitsvalgte i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser Utøver arbeidsgivers styringsrett og har ansvaret for å ta beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet DAG OG HELGE Vanskelig å definere LEDERROLLEN til den enkelte, for eksempel skille rektor/ass .rektor fra faglederne/avd. lederne. Men gitt at vi sier at alle med personalansvar skal omfattes av lederbegrepet i vår sammenheng, vil jeg peke på følgende faktorer som viktige: Den som har søkt og fått en lederstilling MÅ KUNNE LEDE. Det å fylle en lederstilling innebærer at man faktisk KAN jobben sin (Respekt for LOVER/regler/andre styringsdokumenter) 2. Ledelse er i høy grad noe som krever visse personlige egenskaper dersom man skal lykkes: En god porsjon sunt BONDEVETT b) nødvendig folkeskikk c) gode ”antenner” – men lederen må kunne ”SKJÆRE GJENNOM”, d,v,s ta beslutninger og stå for disse! 3. Kjenne organisasjonen på pulsen gjennom medarbeiderne (medarbeidersamtalen – ”bortkastet”???) 4. Lytte til medarbeiderne. Trivsel er ikke å forakte! 5. MÅ kunne skille sak og person og ikke detaljstyre. Man leder en org. gjennom andre, og filosofien bør være grunnleggende TILLIT til medarbeiderne (positivt menneskesyn!)

40 GODE LEDERE (forts) Utøver ledelse ved å motivere gjennom å utfordre, stille krav og støtte Utøver ledelse med høye krav til etisk og faglig kvalitet og ser på inkludering som en viktig verdi og mangfold som en styrke. DAG OG HELGE Skoler har i dag lederteam. Dette teamet må være samkjørt og stå for en bestemt filosofi som bringer hele organisasjonen framover, uansett ytre forhold! Misfornøyde medarbeidere yter lite, mens de som trives, yter mye! Et samkjørt lag der skolen er en enhet som streber etter å nå FELLES mål man er enig om, vil være mye enklere å lede enn en organisasjon som bruker krefter på INDRE UFRED/”krig”. Det å skape et slikt utgangspunkt krever imidlertid mye av topplederen/ledergruppen, jfr. ”antenner”. Derfor er dialogen med den enkelte uvurderlig og dialogen med de ansattes representanter i formelle fora helt nødvendig!

41 GODE sjefer/TILFREDSE medarbeidere
Gode pedagoger som er flinke til å kommunisere og som involverer de ansatte Energibyggere: Gjør endring til noe positivt Buffer mot KAOS: siler info ovenfra for å skjerme de ansatte. Tydelig på MÅL og RETNING Menneskeorienterte: Ser den enkelte, bryr seg om medarbeiderne sine Stresser ikke. Finner alltid tid til andre – også i kaotiske perioder DAG OG HELGE

42 Arbeidsgivers styringsrett/-plikt:
Lede Fordele Kontrollere Ansette, si opp, avskjedige Beslutte/ta avgjørelser DAG OG HELGE

43 DAG OG HELGE

44 GODE TILLITSVALGTE Har lojalitet til medlemmene og kommunens oppdrag
Har engasjement og kunnskaper om både faglig utviklingsarbeid og regelverk Har evne til å sette seg inn i ledelsens ramme- vilkår og valgmuligheter DAG OG HELGE

45 Kan håndtere konfidensiell informasjon
GODE TILLITSVALGTE forts. Kan håndtere konfidensiell informasjon Har evne til god og løsningsorientert dialog med egne medlemmer og med ledelsen DAG OG HELGE

46 IKM

47 IKM

48 Hvordan bruker vi arenaene i skolen?
Gruppeoppgave Hvordan bruker vi arenaene i skolen? Blir de ”rette” sakene behandlet i rette fora til rett tid? Hva kjennetegner dialogen hos oss? Hva drøfter vi når? (årshjulet) IKM

49 Gruppeoppgave Hva er vi gode på i dag og som vi kan forsterke ?
Identifisere og klargjøre forbedrings-/utviklingsområder som partene ønsker å jobbe videre med i etterkant av opplæringen i forhold til samarbeid på egen skole Hva er vi gode på i dag og som vi kan forsterke ? Finn fram til 3 utviklingsområder Plan for det videre utviklingsarbeidet IKM


Laste ned ppt "22. november – Ålesund – 27.november - Molde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google