Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 22. november – Ålesund – 27.november - Molde. 2 De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 22. november – Ålesund – 27.november - Molde. 2 De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 22. november – Ålesund – 27.november - Molde

2 2 De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Hovedavtalen PARTENES FELLES FORORD

3 3 Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. PARTENES FELLES FORORD (forts)

4 4 Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp hovedavtalens intensjoner. PARTENES FELLES FORORD (forts)

5 5 PROGRAM 09:00Kaffe – registrering 09:20 Program – praktisk informasjon – Åpning v/fylkesutdanningsdirektør Per Hoem – Innledning v/personalsjef Dag Lervik og HTV Helge Nøstdahl – Hovedavtalen og vår virksomhet – en oversikt v/rådgiver Iver Kåre Mjelve – Gruppearbeid – Nærmere om noen bestemmelser i HA ut i fra deltakernes behov 12:00Lunsj – Samarbeid – Gode ledere – Gode tillitsvalgte – Gruppearbeid – Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? – Gruppearbeid – Oppsummering 16:10Slutt

6 6 Intensjon og mål med opplæringen •Skoleeiers intensjoner for samarbeid og medbestemmelse •Formidle Hovedavtalens overordnede mål og intensjoner •Bli kjent med avtalens oppbygning og noen sentrale enkeltbestemmelser •Bli kjent med samarbeidsarenaene, bli tryggere på egen rolle og få økt innsikt i og forståelse for hverandres roller (ledelse  tillitsvalgte) •Gjennom egenaktivitet i grupper: identifisere og klargjøre forbedrings-/utviklingsområder som partene ønsker å jobbe videre med i etterkant av opplæringen i forhold til samarbeid på egen skole –Hva er vi gode på i dag og som vi kan forsterke ? –Finn fram til 3 utviklingsområder

7 7 INTENSJONER OG MÅL I HA HA skal bidra til at kommunesektoren er  Omstillingsdyktig  ”Serviceinnstilt” – Godt opplevd møte – Brukersamhandling - Elevmedvirkning  Til beste for innbyggerne  Gi tjenester av høy kvalitet  Skape trygge arbeidsplasser  Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø Forutsetter: godt samarbeid - god dialog

8 8 Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov Del A: Forhandlingsordningen Del B: Samhandling – samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte ved deres tillitsvalgte Del C: som del B for selvstendige rettssubjekter med eget medlemsskap i KS og energiverk.

9 9 Del B Kommuner og fylkeskommuner herunder kommunale og fylkeskommunale foretak, jf. kommuneloven kap. 11 § 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse 18 § 2 Definisjoner 20 § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter 21 § 4 Partssammensatt utvalg 26 § 5 Særskilt for kommunale/fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kap. 11 27 § 6 Arbeidsmiljøutvalg 27 § 7 Kompetanseutvikling 27 § 8 Likestilling 28 § 9 Permittering 29 § 10 Utlønningsform og fagforeningskontingent30

10 10 Roller DEFINISJONER, HA del B, § 2  Arbeidsgiver  Tillitsvalgt  Hovedtillitsvalgt  Fellestillitsvalgt  Utvalg av TV Samhandling og kommunikasjon knyttet til oppgaveløsning:  Samhandling leder – medarbeider  Nye organisasjons- og ledelsesformer

11 11 § 2 Definisjoner § 2-1 Arbeidsgiver Kommunestyret, fylkestinget, styret eller den som er delegert slik myndighet. Den som i arbeidsgivers sted leder den enkelte enhet i samsvar med gitte fullmakter. § 2-2 Tillitsvalgt Arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen. § 2-3 Hovedtillitsvalgt Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen/fylkeskommunen, jf. § 3-3 e). § 2-4 Fellestillitsvalgt Arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen som er valgt/utpekt av en forhandlingssammenslutning lokalt, for å ivareta det ansvar og de oppgaver som tilligger hovedtillitsvalgte etter denne avtale, jfr. § 3-3 d). § 2-5 Forhandlingssammenslutningsutvalg Et utvalg valgt av og blant de tillitsvalgte i forhandlingssammenslutningen. § 2-6 Utvalg av tillitsvalgte Et utvalg valgt av og blant de tillitsvalgte i en arbeidstakerorganisasjon.

12 12

13 13 Medbestemmelse: hvordan/hvorfor ? •BEDRIFTSDEMOKRATI •Påvirkning: enkeltvis eller kollektivt •STYRINGSRETTEN og GODT LEDERSKAP •Ansattes rett/mulighet til å påvirke •Demokratisering: forskyve MAKT!

14 14 Påvirkning: individuell og/eller kollektiv •HVOR: arenaer av betydning for utvikling av virksomheten? •Form for medvirkning? •Hvordan vurderer vi dagens ordning(er) for kollektiv medbestemmelse?

15 15 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: Xxxxx@vgs.no September Plan for kompetanseutvikling Prinsippdiskusjon vedr. forskjøvet arb.tid/godtgjøring/delt dagsverk ++ November Xxxx xx August Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter Rutiner, for innkalling, saksliste, referat Gjennomgang av viktige paragrafer i HA Bruk av planfestatid – mål- og tiltaksplana Plan for felles møtetid Oktober Plan for HMS-arbeidet Prinsipper for organisering av prøver, tentamen, eksamen, nasj. prøver Plan for kompetanseutvikling Januar •Stillingsplan •Budsjett •Virksomhetsplan •Utstyr og læremidler Februar •Stillingsplan •Utstyr og læremidler •Tilsettinger/intervju April •Vikarordning Mai •Fordele tid til kontaktlærerarbeid •Timeplanlegging •Plan for 39. uke •Evaluering av MBA-arbeid •Varsle arbeidsgiver om hvem som blir ATG neste år Juni xxxxxxx Juli F E R I E Mars •Tilsettinger/intervju •Skoleruten for neste år •Plan for medarbeidersamtaler xxxx Desember •Evt. disponering av restpott på budsjett Tema høst: Tema vår: 5 fellesdager i året:( 39.uke ) – høstdager – vårdager Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon •Arbeidsplaner •Møteplan for MBA-møter © ikm www.mrfylke.no Fagnettverk - plenum

16 16 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: Xxxxx@vgs.no September • November • August • Oktober • Januar • Februar • April • Mai • Juni • Juli F E R I E Mars • Arbeidsplanens ytrerammer skal foreligge 14 dg før skolestart Desember • Tema høst: Tema vår: 5 felles-dager i året:( 39.uke ) – høstdager – vårdager Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon • • • • • • © ikm www.mrfylke.no Fagnettverk - plenum

17 17 Arenaer for medbestemmelse •På hvilke arenaer utøves det medbestemmelse ? (lov- og avtalegrunnlag) •Hvordan ser vår organisasjon ut og på hvilke arenaer utøves medbestemmelse mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ?

18 18 ARENAER FOR MEDRÅDERETT

19 19 Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik tlf: 71 25 87 00/71 25 87 04 mob. 90 10 85 12 Som øvste leiar i einskapsfylket har fylkesdirektøren ansvar for utvikling og forvalting av regionalpolitiske og statlege oppgåver i Møre og Romsdal, som til dømes: • Vidaregåande opplæring • Offentleg tannhelse • Samferdsel • Helse og sosial • Kultur • Areal-, ressurs- og miljøoppgåver • Landbruk • Kommunal- og beredskapsoppgåver • Regional planlegging • Næringsutvikling

20 20 Fylkestinget og dei politiske utvala Olav Brattland tlf: 71 25 87 01 mob. 90 08 03 87 Fylkestinget Fylkestinget er Møre og Romsdal sitt øvste regionalpolitiske organ og blir leia av fylkesordføraren. I Møre og Romsdal har fylkestinget 47 medlemer. Fylkesutvalet Fylkesutvalet er fylkestinget sitt arbeidsutval. Medlemene blir valt blant fylkestinget sine medlemer. Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har 13 representantar og blir leia av fylkesordføraren.

21 21 Hovudoppgåavene er vidaregåande skole og fagopplæring. Opplæringa skjer i 25 vidaregåande skolar og rundt 1300 lærebedrifter. Utdanningsutvalet har 11 medlemmer. Medlemmar: 1. Torgeir Dahl (H) 2. Åge Austheim (Frp) 3. Inger B. Hanekamhaug (Frp) 4. Stig Hofseth (Frp) 5. Steinar Reiten (Krf) 6. Svein-Helge Hanken (H) 7. Sissel Larsen (Ap) 8. Petter Bjørdal (Ap) 9. Laila Skaret (SV) 10. Ragnhild Aarflot Kalland (Sp) 11. Gunn Berit Gjerde (V) Utdanningsutvalet Torgeir Dahl (H) er leiar for utvalet, Åge Austheim (Frp) nestleiar. Elevrepresentanter: 1.Svein Borge Hofseth (Marius Stokken) 2.Stian Tangen (Oda Simahaug) Ansatterepresentanter: 1.Helge Nøstdahl (Ole Bjørn Helberg m.fl.) 2.Borghild Moe (Gerd Botten Bratli m.fl.) 3.Roar Eide (Arne Stavik m.fl.) 4.Harriet Martinsen (Anniken Pedersen m.fl.)

22 22 Utdanningssektoren: Drift og utvikling av 25 vidaregåande skolar; grunnskole og vidaregåande opplæring; barnehage;fagopplæring;vaksenopplæring; klage/tilsyn/kontroll med grunnskolar; tilskottsforvaltning. Fylkesutdanningsdirektør Per Hoem tlf. 71 25 87 85, mob. 95 06 55 97

23 23 •Arbeidsmiljøutval •Skoleutval •Skolemiljøutval •Drøftingsmøte Møteplassar på skulen

24 24 § 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. (2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: a)spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, b)b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet, c)planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9, d)d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak, e)e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, f)helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. LOV-2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

25 25 (3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6. (4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for Arbeidstilsynet til avgjørelse. Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningen gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget. (5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov. For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse. (6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og utforming. (7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer. Endret ved lover 15 des 2006 nr. 69 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406), 15 juni 2007 nr. 21.

26 26 Gruppeoppgave 1 (20 min. + 10 min. oppsummering) Diskuter i skolegruppen Er det avklart hos dere: –hvilke arenaer som skal benyttes i ulike sammenhenger ? –hvem skal delta og hvilken rolle de skal ha, f.eks. hvem ivaretar arbeidsgiver sin rolle ? (rektor, ass.rektor, avdelingsleder …)

27 27 Gruppeoppgave •Er det spesielle bestemmelser i HA som dere finner vanskelig å fortolke ?

28 28 1.Jeg føler behov for en gjennomgang av sentrale punkt,og at vi kommer fram til en felles og omforent forståelse av hvordan vi tolker punktene. Ikke minst at tolkingen blir lik over hele fylket, for alle skolene. Fint om det ble tid for skolene til å få tatt opp konkrete saker,der vi føler behov for en diskusjon 2.Jeg skulle også ønske meg et spesielt fokus på tillitsvalgtes ansvar for å samarbeide, og ikke bare være "vaktbikkje" med fokus på negative forhold og kritikk, men på de mulighetene som ligger for å få god utvikling gjennom samarbeid om det rette fokuset MOTTATTE SPØRSMÅL

29 29 1.Tilhøvet mellom kva som er forhandlingar og kva som er drøftingar. 2.Formalitetar kring eit drøftingsmøte, td. i vg. skule. 3.Kven har rett til å føre drøftingar med arbeidsgjevar? 4.Til diskusjon rund borda/i plenum: 1.Tillitsvalde si rolle i høve drøftingar med arbeidsgjevar. Korleis sikre ein god representativitet i høve dei tilsette, og korleis unngå å representere ”berre seg sjølv” og sine eigne interesser? 2.Korleis styrke kommunikasjonen med dei tilsette gjennom tillitsvaldfunksjonen? 3.Arbeidsgjevarfunksjonen og organisasjonsmedlemskap. Lar dette seg foreine? Korleis skal ein i så fall unngå habilitetskonfliktar? MOTTATTE SPØRSMÅL held fram

30 30

31 31

32 32 MEDBESTEMMELSE/MEDINNFLYTELSE HA del B §§1-3 og 1-4 Tidligst mulig ved  Omstilling og utvikling  Konkuransedyktighet – faglig / økonomisk  Omorganisering  TV tas med på råd  Konkurranseutsetting  TV være med i utredningsgrupper  Gi uttalelse som følger saken

33 33 GJENSIDIGE RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3  Skape og opprettholde et godt samarbeide  Eventuelle problemer eller andre saker tas opp og søkes løst på en åpen og konstruktiv måte

34 34 ARBEIDSGIVERS PLIKTER HA, del B § 3-1  Påse at rettigheter og plikter overholdes etter avtaleverket  Involvere TV ved endringer/omstillinger med betydning for arbeidstakerne  Gjøre mål og konsekvenser kjent – så langt som mulig – åpne planprosesser  Ledige og nyopprettede stillinger  Prosedyre ved utlysning. tilsetting og intervju m.m.

35 35  Komme inn på et tidspunkt hvor det er reelle muligheter til å påvirke saken  Komme inn i saken før vedtak fattes ”Tidligst mulig”

36 36 TILLITSVALGTE – TO ULIKE FUNKSJONER  Tillitsvalgte etter HA  Organisasjonstillitsvalgte

37 37 TILLITSVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3-2  Rett og plikt til å drøfte/forhandle om lønns- og arbeidsvilkår  Påse at rettigheter og plikter overholdes  Rett til å forplikte arbeidstakerne  Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter  Rett til uttalelse om tilsetting, overflytting  Informasjon til arbeidsgiver

38 38 RETT TIL FRI – TILLITSVALGT- ARBEID HA del B, § 3-4  Utføre tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen uten trekk i lønn  Volde minst mulig ulempe for arbeidets gang  Arbeidsgiver legger forholdene til rette  Nødvendige fravær avtales på forhånd  NB! Prioritere møter hvor arb.g. innkaller

39 39 GODE LEDERE  Har gode ordninger for dialog og drøfting med de ansatte og med tillitsvalgte i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser  Utøver arbeidsgivers styringsrett og har ansvaret for å ta beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet

40 40 GODE LEDERE (forts)  Utøver ledelse ved å motivere gjennom å utfordre, stille krav og støtte  Utøver ledelse med høye krav til etisk og faglig kvalitet og ser på inkludering som en viktig verdi og mangfold som en styrke.

41 41 GODE sjefer/TILFREDSE medarbeidere •Gode pedagoger som er flinke til å kommunisere og som involverer de ansatte •Energibyggere: Gjør endring til noe positivt •Buffer mot KAOS: siler info ovenfra for å skjerme de ansatte. Tydelig på MÅL og RETNING •Menneskeorienterte: Ser den enkelte, bryr seg om medarbeiderne sine •Stresser ikke. Finner alltid tid til andre – også i kaotiske perioder

42 42 Arbeidsgivers styringsrett/-plikt: •Lede •Fordele •Kontrollere •Ansette, si opp, avskjedige •Beslutte/ta avgjørelser

43 43

44 44 GODE TILLITSVALGTE  Har lojalitet til medlemmene og kommunens oppdrag  Har engasjement og kunnskaper om både faglig utviklingsarbeid og regelverk  Har evne til å sette seg inn i ledelsens ramme- vilkår og valgmuligheter

45 45 GODE TILLITSVALGTE forts.  Kan håndtere konfidensiell informasjon  Har evne til god og løsningsorientert dialog med egne medlemmer og med ledelsen

46 46

47 47

48 48 Gruppeoppgave •Hvordan bruker vi arenaene i skolen? •Blir de ”rette” sakene behandlet i rette fora til rett tid? •Hva kjennetegner dialogen hos oss? •Hva drøfter vi når? (årshjulet)

49 49 Gruppeoppgave Identifisere og klargjøre forbedrings- /utviklingsområder som partene ønsker å jobbe videre med i etterkant av opplæringen i forhold til samarbeid på egen skole –Hva er vi gode på i dag og som vi kan forsterke ? –Finn fram til 3 utviklingsområder –Plan for det videre utviklingsarbeidet


Laste ned ppt "1 22. november – Ålesund – 27.november - Molde. 2 De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google