Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offshoring i partnerskap 09.10.2012 - Nettverkstreff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offshoring i partnerskap 09.10.2012 - Nettverkstreff."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offshoring i partnerskap 09.10.2012 - Nettverkstreff

2 Orientering om prosjektet •Hensikten med forskningsprosjektet er –Å forstå prosjektledelse og -organisering i offshoring –Hvilke faktorer som påvirker offshoring prosjekters suksess •Problemstillingene i prosjektet er –Hvordan organiseres og styres offshoring prosjekter og hvordan påvirker dette prosjektets suksess? –Hvordan kan agil metodikk benyttes i offshoring prosjekter? –Hva hemmer og hva fremmer kunnskapsoverføring i offshoring partnerskap og prosjekter?

3 Leveranse 1: Prosjektguide •Beste praksis fra offshoring prosjekter –bidra til bedre og mer effektiv prosjektledelse og –arbeid. •Prosjektguiden vil som et minimum inneholde: –Topp 5 Kritiske Suksess Faktorer (KSF) knyttet til prosjektledelse i offshoreprosjekter. –Tilhørende eksempler på KPI’er som kan benyttes til å måle utvikling av KSF’er –Standard avropsmal for offshoring-oppdrag som skal ivareta KSF. •Det kan være hensiktsmessig å lage flere alternative avropsmaler, blant annet for å ivareta ulike styringsbehov avhengig av f.eks agil eller fossefall, valgt prismodell, valgt samhandlingsmodell etc.

4 Leveranse 2 •En populærvitenskapelig publikasjon •Foredrag på konferanser og temadager •Artikler i norsk media. •Første versjon av 1-2 vitenskapelig publikasjoner

5 Plan

6 Ekstra

7 Hvordan organiseres og styres offshoring prosjekter og hvordan påvirker dette prosjektets suksess? (1) •Belyse prosjektleders rolle og ansvar ifm offshoring. •Undersøke praksis og regulering i ulike virksomheter: –Organisering og styring –Samhandling mellom onshore og offshore team –Roller og ansvar –Endringshåndtering –Kultur og maktforhold •Belyse hvordan ulike virksomheter vurderer erfaringene i forhold til grad av vellykkethet i prosjektene (KSF) –Fokusere på at offshoringprosjekter gjennomføres i den hensikt å spare kostnader –KSF’er må demonstrere gode løsninger ift organisasjon og arbeidsform i lavressurs-situasjoner

8 Hvordan organiseres og styres offshoring prosjekter og hvordan påvirker dette prosjektets suksess? (2) •Ulike scenarier for å avdekke KSF’er kan være knyttet til –hvordan man etablerer en hensiktsmessig prosjektstrategi og -struktur (WBS) –om elementer fra porteføljestyring, programstyring og utrullingsmetodikk kan kombineres for å øke graden av suksess –ulike pris- og incitamentsmodeller, og hvilke erfaringer her som knytter seg til offshoringprosjektets suksessgrad •Ulike prosjektstrukturer og prismodeller kan gi ulike føringer for hensiktsmessige samhandlingsmodeller og tilhørende rapporteringsregimer. –Det kan være en KSF å vite hvilke kombinasjoner/sammenhenger som gir hvilke styringsbehov. •Kartlegge sammenhenger mellom strukturelle valg i prosjektgjennomføringen og prosjektleders styringsbehov. •De fleste virksomheter har inngått rammeavtaler med selskap i lavkostlandet. –Undersøke hvorvidt avrop er definert slik at de kan brukes i styring –om det er samsvar mellom praksis i prosjektene og hva som er regulert i de enkelte kontrakts- avropene. –om det er sammenheng mellom grad av detaljering i avropet knyttet til kritiske suksessfaktorer og grad av vellykkethet i prosjektene.

9 Hvordan kan agil metodikk benyttes i offshoring prosjekter? •Prosjektet vil undersøke hvordan ulike offshoringkontrakter/avrop kan benyttes sammen med agile metoder •BI har allerede utført en case-studie på dette •Minimum 1 av casene vil ta for seg agile prosjekter for å underbygge/avkrefte og utdype allerede dokumenterte funn. •Det vil også bli gjennomført intervjuer med spisskompetanse fra –Dataforeningens faggrupper for IT-kontrakter –Effektiv Programvareutvikling (EBU) –Outsourcing/Offshoring. •Videre er det gjort forskning på dette området på SINTEF IKT som prosjektet vil kunne ta del i

10 Hva hemmer og hva fremmer kunnskapsoverføring i offshoring partnerskap og prosjekter? •Kunnskapsoverføring mellom onshore- og offshore vurderes til å være av de mest krevende sider ved offshoring. •Problemstillinger er –hva som skal til for å sikre tilgang på de beste offshoreressursene –hvilke samhandlingsmodeller vil styrke relasjonsbygging i de enkelte prosjekter og mot en felles kunnskapsplattform i partnerskapet. •Flere virksomheter har utviklet metodikk og modeller som er ment å understøtte hensiktsmessig kunnskapsoverføring –Prosjektet har ambisjoner om å undersøke hvordan dette løses i ulike selskaper. –Dette tenkes gjort gjennom intervjuer, debatter og Open Spaces i NSP’s og Dataforeningens nettverk. •Det vil være et kriterium for valg av case at virksomhetene har utviklet og praktiserer modeller for å sikre god kunnskapsoverføring, f.eks. onboardingprosesser, sertifiseringsordninger etc.

11 Formidling / publisering •Populærvitenskapelige artikler (ikke forskningsartikler) –Bladet Prosjektledelse publisert sommer 2012 –Computerworld.no publisert sommer 2012 –MediaPlanet  Bilag til Finansavisen og DN, frist 5. sept –Større artikkel i Computerworld oktober 2012 •Konferanser og temadager –Kunnskapstinget, Lyntale og Open Space usikker (?) –Prosjekt2012, dataforeningens nettverkstreff 9. okt –SW 2013  februar 2013, frist Call for Paper 10. sept –BI Årskonferansen 2013, januar 2013 –Agile meet-ups, Trondheim, lyntaler  Møte med Torgeir Dingsøyr ultimo sept. –Medlemsmøter i Dataforeingen –Temadag i NSP –IRNOP, Oslo 2013, minst 1 paper

12 Konkretisering av case Kriterier for valg av case •Offshore case i lavkostland  IT/IS utvikling •Cases i bedrifter med ulikt ståsted ift. offshoring –Tjenestekjøp direkte i lavkostland –Tjenestekjøp via intern multinasjonal enhet •Eiet selv •Underleverandør •Middels til store prosjekter •Prosjekt avsluttet eller i avslutningsfasen •Minimum 1 case der smidig metodikk brukes •Virksomhetene har utviklet og praktiserer modeller for å sikre god kunnskapsoverføring, f.eks. onboardingprosesser, •Minimum to cases der partene har fokus på partnerskap offshore- relasjonen

13 Datainnsamling •Datainnsamling gjennomføres som semi-strukturerte intervjuer med spørsmål som adresserer: –prosjektorganisering og –gjennomføring –spesielt fokus metodikk og kunnskapsoverføring mellom ulike interessenter •I hvert case vil det bli gjennomført 2-3 intervjuer hos hver av partene. –Det forventes at intervjuer vil ha varighet ca 60-90 minutter. –Det skrives memo fra hvert intervju. –Respondenter vil være anonyme for å sikre åpenhet –Navn på deltakende bedrifter vil være konfidensiell –Intervjuer gjennomføres som personlig møte eller pr telefon. –Årsrapport, rapporter, nyhetsbrev, presentasjoner kan også bli benyttet. •Analyse fra hvert case vil være basert på memo fra intervjuer. –En kortfattet beskrivelse av hvert case sendes til respondenter for godkjenning. –Case analyseres og sammenliknes (på tvers) ut fra definerte tema med spesielt fokus på KSF i prosjekt

14 Detaljplanlegging av casegjennomføring •Oppstartsmøte med casebedriftene −Orientering om prosjektet −Konkretisering av case −Prosess −Respondenter til intervju •Gjøre møteavtaler for intervjuer (6 stk pr. case) •Sende ut infopakke til respondenter •Gjennomføre intervjuer /datainnsamling


Laste ned ppt "Offshoring i partnerskap 09.10.2012 - Nettverkstreff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google