Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva det vil si å være aksjonær •Aksjesparing vs spekulasjon •Noe om corporate governance og andre trender i markedet Investor

3 Hvorfor er temaet viktig? •..fordi det hittil i år er omsatt for 800 milliarder kroner bare i aksjer og grunnfondsbevis på Oslo Børs. Inkl. renteinstrumenter snakker vi om 1,5 billioner. •..fordi aksje- og verdipapirmarkedet er det mest sentrale finansieringsområdet for næringslivet •..fordi verdipapirmarkedet sammen med valutamarkedet er det mest globale marked man kan tenke seg, og er en forutsetning for vår tids globalisering. •..fordi aksje- og verdipapirmarkedet tar pulsen på verdensøkonomien hver eneste dag, hvert eneste minutt. •..dessuten er verdipapirmarkedet et av de viktigste spareområdene for ”folk flest” og vil bli enda mer sentralt i årene som kommer. Dagens HVE - studenter må for eksempel regne med å spare til egen pensjon i langt større grad enn generasjonene tidligere. Det gjelder enten man blir ansatt som økonom på folkeregistret i Stokke eller som partner i Orkla Finans.

4 Hvorfor er teamet interessant? …fordi aksjemarkedet gir meravkastning!

5 Norske husholdningers finansielle formue 31.12.2004 1 700 MRD 17 % andre plasseringer 35 % bankinnskudd 32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring 12 % aksjer 5 % fond (3% a.) 20 % i aksjer

6 2005?

7 Andelen tradisjonelle innskudd av total sparing reduseres etter hvert som markedet modnes Storbritannia Sveits Nederland Belgia Danmark Sverige Frankrike Italia Irland Portugal Hellas Norge Finland Tyskland Spania Østerrike utviklet marked lite, sofistikert marked stort, innskuddsorientert marked uutviklet marked markedsutvikling Kilde: Datamonitor European Savings and Investments Database Total markedsstørrelse i % av BNP Innskudd i % av total sparing og investering trendlinje

8 Aksjemarkedets oppgave •Kanalisere riktig risikokapital til riktig pris til riktige områder i næringslivet. •Kontinuerlig forbedre innholdet i god selskapsledelse og eierstyring (corporate governance) •Kritisk kvalitetssikre selskapenes kommunikasjon med eiere og omverden •Gi eierne konkurransedyktig avkastning på investert kapital.

9 Riv pyramidene! •Hvorfor er det (nesten) bare menn her ? Hva tror du interessen skyldes? OVERBEVISES: WGI-meldemmer på Lillestrøm tidligere i år. De skal verve venner til å bli med, og på den måten tjene penger. Lotteritilsynet er nektet adgang til flere WGI-møter.

10 NOKIA Tidens spørsmål - hvordan kan jeg finne fremtidens Nokia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Hvor er i dag fremtidens konkurrenter til Aksjemarkedet leter frem nye selskaper og nye markeder. Noen ganger blir det bobler som aldri hadde livets rett, andre ganger blir det selskaper som vokser frem til ledende posisjoner i næringslivet – nasjonalt og internasjonalt. Alltid handler det om evnen og viljen til å ta risiko! ?

11 ” Markedet” og omgivelsene Markedet Presse Regjering Kredittilsynet Norges Bank Oslo Børs VPS Forbrukerrådet Interesseorg. Storting Norges Fondsmeglerforbund VFF Omverdenen NFF SELSKAPER INVESTORER ANALYTIKERE MEGLERE

12 NOREX – 8 europeiske børser på samme tekniske handelssystem, 6 børser under samme eierparaply. • Oslo Børs • Stockholmsbörsen • Københavns Fondsbørs • Iceland Stock Exchange • Helsingin Pörssi • Tallina Börs • Rigas Fondu Birsa • Vilnius Birsa

13 Børsens oppgaver •Drive handels / informasjonssystem •Kontroll og tilsyn: –markedsovervåkning –opplysningsplikt / informasjonskrav –flagging og tilbudsplikt –innsideregler –prospektkontroll –vilkår for notering og medlemskap •Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. •Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum BørsABC

14 Markedet …deles i to 1. håndsmarkedet 2. håndsmarkedet Markedet

15 1. Håndsmarkedet..notering av selskaper første gang – IPO..registrering av ny kapital ved emisjoner..omsetning av tegningsretter Kontrollfunksjon ASA..etablering av selskapet – innhenting av kapital – pålydende verdi...forskjellige former for emisjoner..investorpresentasjoner (roadshow) Meglerhusene – corporate avd...lager prospekt – total gjennomgang av selskapet..verdivurdering – investormøter (salg) VPS..aksjonærregistre – investorinformasjon om eget eierskap og transaksjoner

16 24 nye børsnoteringer i 2005 – ny rekord. I Danmark hadde de siste første børsnotering siden 2003 i mars i år! Selskapene står i kø for å komme på børsen. Et tegn på at norsk næringsliv og økonomi går godt – eller er det for mange ”nyttige idioter” der ute?

17 F ORVENTET AVKASTNING R ISIKO  Aksjer  Bankinnskudd  Pengemarkedsfond  Obligasjonsfond  Aksjefond  Kombinasjonsfond / Forsikringssparing  Obligasjoner Forholdet mellom forventet avkastning og risiko  Aksjeindeksobligasjoner  Sertifikater Unoterte aksjer 8 Grunnfondsbevis Opsjoner BørsABC • Hedgefond

18 Emisjoner, kapitalendringer og utbytte •Offentlig m/ tegningsrett •Offentlig uten tegningsrett •Rettet emisjon •Ansatte emisjon •Ledende ansatte •Opsjoner •Utbytteemisjon •IPO – Telenor / Statoil •Statens salg av aksjer – hva gjelder diskusjonen? Hvordan fastsettes prisen? •Omdannelser – Gjensidige NOR •Tilbakekjøp av egne aksjer •Nedskriving av AK 166,3 MRD i utbytte og 212,9 MRD i emisjoner i perioden 1989 - 2005

19

20 Svensker og aksjer er som nordmenn og melk. De bare må ha det!! Kilde: VPC, VPS, AksjeNorge Ericsson. Statoil

21 2. håndsmarkedet Investorer..kjøper og selger verdipapirer (aksjer etc)..organiserer elektronisk handelssystem..overvåker og informerer om markedet..tilsyn med børsnoterte selskaper VPS..reg. alle endringer i investorenes eierskap..ajourhold aksjonærregistre ASA..oppdaterer markedet med all kursrelevant informasjon Meglerhus.. elektronisk og manuell handel i aksjer for kunder.. analyser, markedsvurderinger, corporateoppdrag

22 AKSJEFOND

23 Aksjehandel - hvordan og hvor 1.Henvend deg til din lokale bank eller en megler, direkte, via faks eller internett – eller gå direkte til en av nettmeglerne på Oslo Børs: www.ose.no/meglerewww.ose.no/meglere 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn gjennom oppmøte i banken, hos megler, via fax eller Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot etc. BørsABC

24 Når du kjøper (og selger), er aksjens likviditet viktig. •En aksje som handles flere ganger hver dag, har pr. definisjon en riktig pris. •Spread – forskjellen mellom kjøper og selger - forteller mye om likviditeten. •På børs handles det bare i hele børsposter •Men du kan også kjøpe 1 aksje i Hydro…. Kjøper Selger 316316,50 315,50 317,50 314318,50 Ordredybden i en aksje sier noe om interessen og likviditeten i aksjen. Frontline, 1.10.2004

25 Aksjesparing, hvordan og hvorfor? •Enkeltaksjer vs fond •Langsiktig vs trading •Kjennskap til selskapet vs analytikers anbefaling •Valg av aksjer når jeg er blank i utgangspunktet •Hva er mitt verdisyn vs aksjemarkedets kynisme. •Hva avgjør nytt kjøp – hvorfor skal jeg selge? •Delta i emisjoner eller ei? •Gode nyheter – kjøps- eller salgssignal? •Strategi eller innfallsmetoden •Lånte eller egne penger •Evig optimist vs kjennskap til de syv dødssynder! hovmod grådighet begjær sinne fråtsing misunnelse likegyldighet

26 Noen råd: • Se etter selskaper med stabil historie og fortjeneste over gjennomsnittet. • Se etter selskaper som er enkle å forstå. • Invester bare i områder og selskaper du har kjennskap til. • Legg alle eggene i en kurv – og pass godt på kurven. • Invester som selskapsanalytiker – ikke aksjeanalytikere. (Det er for tradere) • Du kan klare deg godt uten sofistikert kunnskap om finans og marked. • Invester bare i noe du synes er verdt å kjøpe. • Se på både topplinjen og bunnlinjen. Ingen klarer seg over tid uten inntjening • Ha klare investeringsprinsipper • Bytt ikke portefølje ofte • Som regel er hodet bedre til å bedømme enn magen. • Vær villig til å sitte med aksjene i 10 år, helst hele livet. •Det viktige er å finne et god selskap til middelmådig pris, ikke et middelmådig selskap til spottpris. Det er vanskelig å lage gull av gråstein

27

28 Enkeltaksjer; risikabelt og spennende. OBX Fjords børshistorikk Siste år Selskapsrisiko / usystematisk risiko

29 Alle dataserier inkluderer reinvestert utbytte Kilde: Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla Vi må lære oss langsiktighet og finne de gode casene. Siden mars 2004 har Orkla steget ytterligere 46 %.

30 Hva bestemmer aksjekursene? •Tilbud og etterspørsel •Selskapenes verdiskapingsevne •Topplinje / bunnlinjevekst •Selskapets aksjonærpolitikk •Utbytte / utbyttepolitikk •Politiske forhold, 9/11. •Konjunkturene •Tempo i globalisering •Inflasjon •Rentenivå •Oljepris •Oppkjøp, fusjoner •Oppfatning av trender •Psykologi •Syn på fremtiden – på kort og lang sikt.. men egentlig dreier det seg om vår subjektivt forskjellige oppfatning av verden

31

32 USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere?

33 Kilde: Holberg forvaltning

34

35

36

37

38

39 Corporate Social Responsibility Bedrifters Samfunnsansvar BørsABC

40 CSR på Norsk Menneske- rettigheter Natur og miljø Helse, sikkerhet, miljø Bærekraftig utvikling Stakeholder-dialog Business-etikk Bedrifter i konfliktsoner Synspunkt. Korrupsjon BørsABC-II

41 The Triple Bottom Line  Miljøansvar  Økonomiske ansvar  Samfunnsansvar  En tre-delt bunnlinje er bedrifters mulighet til å evaluere sine egne CSR-tiltak

42 Corporate Social Responsibility CSR = Bedriftens samfunnsansvar Å bli forbundet med korrupsjon, eller bare antagelser om slike forbindelser vil være en trussel mot vårt omdømme og for våre internasjonale ambisjoner. Vi ser på korrupsjon som en hindring mot all utvikling, en trussel mot demokratiske verdier og en hindring for fri og åpen konkurranse. Vi tar sterkt avstand fra korrupsjon. Vi vil gjennom vår forretningsdrift stimulere åpne markeder preget av fri konkurranse.

43 Slik er det å være aksjonær •Delta på generalforsamlingen •Stemmerett •Rett til utbytte •Rett til å delta i kapital - utvidelser (emisjoner) •Rett / krav på å få all informasjon fra selskapet •Plikter?

44 Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder -1.699.7 198637.2 -1.627.143.856.099.718.279.1 -23.443.2 1987-23.46.436.510.3-4.143.2 5.2-13.4 43.27.1 198823.1 43.27.138.028.035.516.538.7 48.81.8 198948.846.123.110.88.31.831.436.8 10.3-36.0 1990-8.91.110.3-16.09.2-36.0-2.1-13.3 -15.149.5 1991-8.8 -15.116.035.649.59.131.318.5 -21.932.3 1992-9.7 -21.9-3.7-9.832.3-21.37.43.4 116.710.1 199336.342.624.436.6116.725.710.121.6 24.1-28.9 19945.1 24.1-1.66.5-28.921.62.0-4.7 0.938.2 199517.06.521.312.522.60.9 38.214.8 33.1-15.4 199614.129.327.417.833.1-15.424.121.8 -23.6 34.1 199725.1 6.722.6-9.5-23.3 -23.6 34.112.4 -31,240,0 199828,2-31,214,83,8-7,64,2728,840,0 -9,388,6 1999 *) 5,116,813,4-9,388,661,538,918, 9 TysklandNorgeStorbritt.Austra.Hong KongJapan USA Frankr. *) Siste 12 måneder pr. 31.08.1999 Kilde:MSCI - US dollar return 43 BørsABC

45 Når skal man satse på hva?

46 Ulike faktorer som driver markedet over en syklus Fase Markeds- psykologi Verd- settelse Økonomiske forhold Aksje- markedets generelle utvikling Kilde:Morgan Stanley, egen plassering av markedene Vinter 2003 Vinter 2005 EU USA Norge Firts Sec.

47 Hva er et aksjefond ? •Et aksjefond er en portefølje bestående av minst 16 ulike aksjer. De fleste fond investerer i mellom 40 og 50 aksjer •Investerer hovedsakelig i aksjemarkedet i Norge, i andre enkeltland, i Norden, i Europa, USA og Globalt. •Fondene kan investere i utvalgte bransjer eller næringer. •Aksjefond anbefales for investorer med en tidshorisont på ca. 5 år, p.g.a. konjunktursvingninger. •Sparing i aksjefond kan være basert på månedlig spareavtale, for eksempel 300 kroner, eller engangsinvesteringer. •Aksjefond forvaltes (bestyres) av en eget forvaltningsselskap (Odin, Nordea Fondene, DnB NOR Kapitalforvaltning, Gambak, Skagen; Storebrand kapitalforvaltning, Terra etc) BørsABC

48 BørsABC-II BørsABC-II Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt. •Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype •Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen.

49 I etterpåklokskapens navn.... •I ettertid er det lett å identifisere oppgangs- og nedgangsperiodene. Fondsparing bør ta høyde for nettopp det. Når er det mest sannsynlig at du selv ville investert eller begynt sparingen?

50 •Det er vanskelig å treffe de ”riktige” dagene ”Market Timing” er en risikabel strategi ! Kilde: Fidelity Investment Services Ltd, AksjeNorge - Periode 1986 - 1998 - Annualisert avkastning (% p.a) - Markedsindekser

51 Om du nå hadde litt ekstra….

52 Aksjefond som verktøy “skattemessig fordel” 51 AksjeNorge

53 1 år 2 år 5 år 10 år 20 år 30 år  Aksjer  Obligasjoner  Sertifikat Kilde: Siegel, SB 2004 Maksimal og minimal avkastning fordelt på investeringsperiode (S&P500, 1928 - 2003)


Laste ned ppt "Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005 •Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet •Hva påvirker aksjemarkedet •Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google