Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005
Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet Hva påvirker aksjemarkedet Hva det vil si å være aksjonær Aksjesparing vs spekulasjon Noe om corporate governance og andre trender i markedet Investor

2 Hvorfor er temaet viktig?
..fordi det hittil i år er omsatt for 800 milliarder kroner bare i aksjer og grunnfondsbevis på Oslo Børs. Inkl. renteinstrumenter snakker vi om 1,5 billioner. ..fordi aksje- og verdipapirmarkedet er det mest sentrale finansieringsområdet for næringslivet ..fordi verdipapirmarkedet sammen med valutamarkedet er det mest globale marked man kan tenke seg, og er en forutsetning for vår tids globalisering. ..fordi aksje- og verdipapirmarkedet tar pulsen på verdensøkonomien hver eneste dag, hvert eneste minutt. ..dessuten er verdipapirmarkedet et av de viktigste spareområdene for ”folk flest” og vil bli enda mer sentralt i årene som kommer. Dagens HVE - studenter må for eksempel regne med å spare til egen pensjon i langt større grad enn generasjonene tidligere. Det gjelder enten man blir ansatt som økonom på folkeregistret i Stokke eller som partner i Orkla Finans.

3 Hvorfor er teamet interessant?
…fordi aksjemarkedet gir meravkastning!

4 Norske husholdningers finansielle formue 31.12.2004
1 700 MRD 35 % bankinnskudd 32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring 17 % andre plasseringer 20 % i aksjer 12 % aksjer 5 % fond (3% a.)

5 2005?

6 Total markedsstørrelse i % av BNP
Andelen tradisjonelle innskudd av total sparing reduseres etter hvert som markedet modnes Portugal Hellas stort, innskuddsorientert marked Sveits Østerrike uutviklet marked Tyskland trendlinje Spania Finland Innskudd i % av total sparing og investering Italia markedsutvikling Norge Irland Belgia trendlinje Frankrike Danmark Nederland Storbritannia Sverige lite, sofistikert marked utviklet marked Total markedsstørrelse i % av BNP Kilde: Datamonitor European Savings and Investments Database

7 Aksjemarkedets oppgave
Kanalisere riktig risikokapital til riktig pris til riktige områder i næringslivet. Kontinuerlig forbedre innholdet i god selskapsledelse og eierstyring (corporate governance) Kritisk kvalitetssikre selskapenes kommunikasjon med eiere og omverden Gi eierne konkurransedyktig avkastning på investert kapital.

8 Riv pyramidene! Hvorfor er det (nesten) bare menn her ?
Hva tror du interessen skyldes? OVERBEVISES: WGI-meldemmer på Lillestrøm tidligere i år. De skal verve venner til å bli med, og på den måten tjene penger. Lotteritilsynet er nektet adgang til flere WGI-møter.

9 ? ? ? ? ? Tidens spørsmål - hvordan kan jeg finne fremtidens Nokia? ?
Hvor er i dag fremtidens konkurrenter til Aksjemarkedet leter frem nye selskaper og nye markeder. Noen ganger blir det bobler som aldri hadde livets rett, andre ganger blir det selskaper som vokser frem til ledende posisjoner i næringslivet – nasjonalt og internasjonalt. Alltid handler det om evnen og viljen til å ta risiko! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NOKIA ? ?

10 ”Markedet” og omgivelsene
Norges Fondsmeglerforbund VFF Omverdenen Oslo Børs Kredittilsynet VPS ANALYTIKERE SELSKAPER Markedet Regjering Forbrukerrådet INVESTORER MEGLERE Presse Interesseorg. Norges Bank NFF Storting NFF

11 NOREX – 8 europeiske børser på samme tekniske handelssystem, 6 børser under samme eierparaply.
Oslo Børs Stockholmsbörsen Københavns Fondsbørs Iceland Stock Exchange Helsingin Pörssi Tallina Börs Rigas Fondu Birsa Vilnius Birsa

12 Børsens oppgaver BørsABC Drive handels / informasjonssystem
Kontroll og tilsyn: markedsovervåkning opplysningsplikt / informasjonskrav flagging og tilbudsplikt innsideregler prospektkontroll vilkår for notering og medlemskap Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum

13 Markedet 1. håndsmarkedet Markedet … deles i to 2. håndsmarkedet

14 1. Håndsmarkedet ..notering av selskaper første gang – IPO
..registrering av ny kapital ved emisjoner ..omsetning av tegningsretter Kontrollfunksjon ..etablering av selskapet – innhenting av kapital – pålydende verdi. ..forskjellige former for emisjoner ..investorpresentasjoner (roadshow) ASA Meglerhusene – corporate avd. ..lager prospekt – total gjennomgang av selskapet ..verdivurdering – investormøter (salg) ..aksjonærregistre – investorinformasjon om eget eierskap og transaksjoner VPS

15 Selskapene står i kø for å komme på børsen
Selskapene står i kø for å komme på børsen. Et tegn på at norsk næringsliv og økonomi går godt – eller er det for mange ”nyttige idioter” der ute? 24 nye børsnoteringer i 2005 – ny rekord. I Danmark hadde de siste første børsnotering siden 2003 i mars i år!

16 Forholdet mellom forventet avkastning og risiko
8 Aksjer Grunnfondsbevis Aksjefond Hedgefond Aksjeindeksobligasjoner Kombinasjonsfond / Forsikringssparing Obligasjoner FORVENTET AVKASTNING Opsjoner Obligasjonsfond Unoterte aksjer Sertifikater Pengemarkedsfond Bankinnskudd RISIKO BørsABC

17 Emisjoner, kapitalendringer og utbytte
Offentlig m/ tegningsrett Offentlig uten tegningsrett Rettet emisjon Ansatte emisjon Ledende ansatte Opsjoner Utbytteemisjon IPO – Telenor / Statoil Statens salg av aksjer – hva gjelder diskusjonen? Hvordan fastsettes prisen? Omdannelser – Gjensidige NOR Tilbakekjøp av egne aksjer Nedskriving av AK 166,3 MRD i utbytte og ,9 MRD i emisjoner i perioden

18

19 Svensker og aksjer er som nordmenn og melk. De bare må ha det!!
Ericsson. Statoil Kilde: VPC, VPS, AksjeNorge

20 2. håndsmarkedet Investorer
..kjøper og selger verdipapirer (aksjer etc) ..organiserer elektronisk handelssystem ..overvåker og informerer om markedet ..tilsyn med børsnoterte selskaper .. elektronisk og manuell handel i aksjer for kunder .. analyser, markedsvurderinger, corporateoppdrag Meglerhus ..reg. alle endringer i investorenes eierskap ..ajourhold aksjonærregistre VPS ASA ..oppdaterer markedet med all kursrelevant informasjon

21 AKSJEFOND

22 Aksjehandel - hvordan og hvor
BørsABC Aksjehandel - hvordan og hvor Henvend deg til din lokale bank eller en megler, direkte, via faks eller internett – eller gå direkte til en av nettmeglerne på Oslo Børs: 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn gjennom oppmøte i banken, hos megler, via fax eller Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot etc.

23 Når du kjøper (og selger), er aksjens likviditet viktig.
En aksje som handles flere ganger hver dag, har pr. definisjon en riktig pris. Spread – forskjellen mellom kjøper og selger -forteller mye om likviditeten. På børs handles det bare i hele børsposter Men du kan også kjøpe 1 aksje i Hydro…. Ordredybden i en aksje sier noe om interessen og likviditeten i aksjen. Kjøper Selger 316 316,50 315,50 317,50 314 318,50 Frontline,

24 Aksjesparing, hvordan og hvorfor?
Enkeltaksjer vs fond Langsiktig vs trading Kjennskap til selskapet vs analytikers anbefaling Valg av aksjer når jeg er blank i utgangspunktet Hva er mitt verdisyn vs aksjemarkedets kynisme. Hva avgjør nytt kjøp – hvorfor skal jeg selge? Delta i emisjoner eller ei? Gode nyheter – kjøps- eller salgssignal? Strategi eller innfallsmetoden Lånte eller egne penger Evig optimist vs kjennskap til de syv dødssynder! hovmod  grådighet  begjær  sinne  fråtsing  misunnelse  likegyldighet

25 Noen råd: Se etter selskaper med stabil historie og fortjeneste over gjennomsnittet. Se etter selskaper som er enkle å forstå. Invester bare i områder og selskaper du har kjennskap til. Legg alle eggene i en kurv – og pass godt på kurven. Invester som selskapsanalytiker – ikke aksjeanalytikere. (Det er for tradere) Du kan klare deg godt uten sofistikert kunnskap om finans og marked. Invester bare i noe du synes er verdt å kjøpe. Se på både topplinjen og bunnlinjen. Ingen klarer seg over tid uten inntjening Ha klare investeringsprinsipper Bytt ikke portefølje ofte Som regel er hodet bedre til å bedømme enn magen. Vær villig til å sitte med aksjene i 10 år, helst hele livet. Det viktige er å finne et god selskap til middelmådig pris, ikke et middelmådig selskap til spottpris. Det er vanskelig å lage gull av gråstein

26

27 Enkeltaksjer; risikabelt og spennende.
OBX Selskapsrisiko / usystematisk risiko Fjords børshistorikk Siste år

28 Vi må lære oss langsiktighet og finne de gode casene.
Siden mars 2004 har Orkla steget ytterligere 46 %. Alle dataserier inkluderer reinvestert utbytte Kilde: Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla

29 Hva bestemmer aksjekursene?
Tilbud og etterspørsel Selskapenes verdiskapingsevne Topplinje / bunnlinjevekst Selskapets aksjonærpolitikk Utbytte / utbyttepolitikk Politiske forhold, 9/11. Konjunkturene Tempo i globalisering Inflasjon Rentenivå Oljepris Oppkjøp, fusjoner Oppfatning av trender Psykologi Syn på fremtiden – på kort og lang sikt _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ..men egentlig dreier det seg om vår subjektivt forskjellige oppfatning av verden

30

31 USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere?

32 Kilde: Holberg forvaltning

33

34

35

36

37

38 Corporate Social Responsibility
BørsABC Corporate Social Responsibility Bedrifters Samfunnsansvar

39 CSR på Norsk BørsABC-II Helse, sikkerhet, miljø Bærekraftig utvikling
Natur og miljø Menneske- rettigheter Stakeholder-dialog Business-etikk Synspunkt. Korrupsjon Bedrifter i konfliktsoner

40 The Triple Bottom Line Miljøansvar Økonomiske ansvar Samfunnsansvar En tre-delt bunnlinje er bedrifters mulighet til å evaluere sine egne CSR-tiltak

41 Corporate Social Responsibility CSR = Bedriftens samfunnsansvar
Å bli forbundet med korrupsjon, eller bare antagelser om slike forbindelser vil være en trussel mot vårt omdømme og for våre internasjonale ambisjoner. Vi ser på korrupsjon som en hindring mot all utvikling, en trussel mot demokratiske verdier og en hindring for fri og åpen konkurranse. Vi tar sterkt avstand fra korrupsjon. Vi vil gjennom vår forretningsdrift stimulere åpne markeder preget av fri konkurranse.

42 Slik er det å være aksjonær
Delta på generalforsamlingen Stemmerett Rett til utbytte Rett til å delta i kapital - utvidelser (emisjoner) Rett / krav på å få all informasjon fra selskapet Plikter?

43 Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder
BørsABC Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder Tyskland Norge Storbritt. Austra. Hong Kong Japan USA Frankr. ,2 -31,2 14,8 3,8 -7,6 4,27 28,8 40,0 1999*) 5,1 16,8 13,4 -9,3 88,6 61,5 38,9 18,9 *) Siste 12 måneder pr Kilde: MSCI - US dollar return 43

44 Når skal man satse på hva?

45 Ulike faktorer som driver markedet over en syklus
Fase Vinter 2005 USA Aksje-markedets generelle utvikling Vinter 2003 Norge EU Økonomiske forhold Verd-settelse Markeds-psykologi Kilde:Morgan Stanley, egen plassering av markedene Firts Sec.

46 Hva er et aksjefond ? BørsABC
Et aksjefond er en portefølje bestående av minst 16 ulike aksjer. De fleste fond investerer i mellom 40 og 50 aksjer Investerer hovedsakelig i aksjemarkedet i Norge, i andre enkeltland, i Norden, i Europa, USA og Globalt. Fondene kan investere i utvalgte bransjer eller næringer. Aksjefond anbefales for investorer med en tidshorisont på ca. 5 år, p.g.a. konjunktursvingninger. Sparing i aksjefond kan være basert på månedlig spareavtale, for eksempel 300 kroner, eller engangsinvesteringer. Aksjefond forvaltes (bestyres) av en eget forvaltningsselskap (Odin, Nordea Fondene, DnB NOR Kapitalforvaltning, Gambak, Skagen; Storebrand kapitalforvaltning, Terra etc) 31

47 BørsABC-II Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt.
Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen.                                                                                                    

48 I etterpåklokskapens navn....
I ettertid er det lett å identifisere oppgangs- og nedgangsperiodene. Fondsparing bør ta høyde for nettopp det. Når er det mest sannsynlig at du selv ville investert eller begynt sparingen?

49 ”Market Timing” er en risikabel strategi !
Det er vanskelig å treffe de ”riktige” dagene - Periode - Annualisert avkastning (% p.a) - Markedsindekser Kilde: Fidelity Investment Services Ltd, AksjeNorge

50 Om du nå hadde litt ekstra….

51 Aksjefond som verktøy “skattemessig fordel”
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 Hva 100 kr har vokst til (kr) Beskatning etter 20 år Løpende beskatning ved hvert årsskifte 15% årlig avkastning 28% skatt AksjeNorge 51

52 Maksimal og minimal avkastning fordelt på investeringsperiode (S&P500, 1928 - 2003)
 Aksjer  Obligasjoner  Sertifikat 1 år år år år år år Kilde: Siegel, SB 2004


Laste ned ppt "Høyskolen i Vestfold – 25. august 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google