Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon) Roller og ansvar ved energiknapphet og rasjonering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon) Roller og ansvar ved energiknapphet og rasjonering."— Utskrift av presentasjonen:

1 KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon) Roller og ansvar ved energiknapphet og rasjonering

2 KBO – ansvar og roller •Hierarki –KSL(kraftforsynings sentrale ledelse) •NVE •Systemansvarlig (Statnett) –KDS (kraftforsyningens distriksjef) –KBO-enheter •Brukes når: –Krig og beredskap –Rasjonering –Andre svært krritiske situasjoner for kraftforsyningen

3 Ansvar og roller KDS •Generelt –Holde kontakt med og følge opp KBO enheter mht beredskap –Varsle og tilrettelegge for samarbeid i krisesituasjoner –Informere NVE ved større hendelser –Samordne kraftforsyningens prioriteringer og beredskapshensyn overfor fylkesmann, politi og forsvar –Informerer Fylkesmannen ved større hendelser –Møte i Fylkesmannens beredskapsråd –Bidra til at samfunnskritiske funksjoner vurderer sin egenberedskap –Delta på relevante kontaktmøter i og utenfor bransjen

4 Ansvar og roller KDS •Ved energiknapphet og rasjonering –OED beslutter rasjonering –NVE / KSL gjennomfører rasjonering –KDS mottar ordre fra NVE/KSL og bringer disse videre til KBO-enhetene (konsesjonærer) –Koordinerer med fylkesmenn og kommuner mht tiltak og konsekvenser –Prioriteringer innenfor sitt geografiske område –Følger opp overfor KBO-enheter at ordre fra NVE/KSL følges –Sammenstiller statusrapporter og oversende NVE/KSL  KDS er «statens person» i en rasjoneringssituasjon

5 KBO-enhetenes roller og ansvar •Bistå i informasjonskampanjer forut for rasjonering •Gjennomføre pålagt rasjonering i hht egen rasjoneringsplan •Samarbeider med kommuner og lokal politimyndighet •Mye informasjonsvirksomhet mot nettkunder –Flere informasjonskanaler •Håndtere flest mulig av henvendelsene fra nettkunder •Rapportere til KDS

6 Når kan det bli rasjonering av strøm? •NVE overvåker situasjonen •Det må være betydelig sannsynlighet for strømmangel (>50%?) •Vil kunne omfatte kun deler av Norge •Kraftprisen vil først ha blitt meget høy (>2 kroner/kWh) –Forventes da lavere strømforbruk

7 Hva kommer før rasjonering? •Informasjonsvirksomhet –Januar: Statnett og Enova –NVE –OED •SAKS-tiltak v/Statnett –Separate elspotområder –Utkobling av kjeler –Spesialregulere produksjon –Driftskobling med redusert sikkerhet for å øke importen –Innløse energiopsjoner –Starte reservekraftverk

8 Hvem bestemmer og gjennomfører rasjonering? •OED –Etter råd fra NVE •NVE –Rasjoneringsmyndighet •Statnett –Systemansvaret •KDS –Kraftforsyningens distriktssjef (meg) •KBO-enhetene –Nettselskap •Fylkesmannen –Prioritering •Politiet –Liv og helse

9 Hva omfatter rasjonering? •Iverksette tunge informasjons- og sparekampanjer •Kreve hyppigere avlesning, avregning og fakturering –Allerede varslet mulighet •Overta styringen av kjøring av kraftverkene •Utkobling av uprioritert forbruk –Elektrokjeler –Annet ”unødvendig forbruk” •Kvoterasjonering –Beregning av kvoter til hver enkelt nettkunde (eks. pr mnd.) –Skal resultere i en besluttet % reduksjon for hvert enkelt nettselskap (eks. 10-25-40%) –Forbruk utover kvoten skal ilegges en straffetariff (eks. 10 kroner/kWh) •Sonevis roterende utkobling –Områder kobles ut i flere timer om gangen –Livsviktige funksjoner skal unntas –Varighet i flere uker

10 Øvelse ”Rasjonering” i Hafslund 2010 Prinsippiell utvikling av rasjoneringssituasjon: •Lave vannmagasiner, høye priser •Markedsmekanismene benyttes; kanskje enda høyere priser. •Avtaler med tungindustri med tilbakesalg av kraft iverksettes. •Massive informasjonskampanjer for sparing. •Forbruk går ut på høy pris; industri, tilbakesalg og generell sparing. •Rasjoneringsvedtak gjøres av Regjeringen, men det sitter ”langt inne”. Kan skje gradvis. •Vedtak kommer ”for sent” (medio mars?) til å spare mye energi. •Rasjonering kan vedtas kun for utsatte regioner, ikke nødvendigvis hele Norge. •Etter vedtak: –Ut med ”unødvendig” forbruk, utkobling av elektrokjeler. –Produsentene kan overstyres. –Kvoterasjonering; svært høy pris på overforbruk av kvote pr. uke/14 dager. –Siste fase: Sonevis utkobling av forbruk (for eksempel 8 timer ute og 16 timer inne) •Øvelse idag: fram til og med kvoterasjonering.

11 Situasjonen vinteren 2011

12 Februar/mars 2011

13 Hvordan utviklet situasjonen seg i 2011 •Sannsynligheten for rasjonering har blitt redusert siden nyttår –Viktig at alle utenlandsforbindelser er intakte for import –Viktig at kjernekraftverkene i Sverige produserer for fullt •NVE/Statnett oppgraderte risikoen til ”Anstrengt” forrige uke –Det var fortsatt kaldt med høy last –Det var ikke utsikter til mye nedbør i form av regn og snøsmelting –Uro for at den minste lille feil ville stoppe all atomkraftproduksjon i Sverige

14 Hva er situasjonen nå?

15 Husk også Sverige!


Laste ned ppt "KBO (Kraftforsyningens BeredskapsOrganisasjon) Roller og ansvar ved energiknapphet og rasjonering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google