Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser
Advokatene Ola Ø. Nisja, Kaare Andreas Shetelig og Erlend W. Holstrøm Industrijuristseminaret 2014 7. mars 2014

2 DN 22. februar 2014 "Da Hydro kom til Angola på slutten av 80-tallet var bestikkelser av offentlige tjenestemenn i utlandet lovlig og kunne trekkes fra på skatten. I 2005 er mye forandret. Norge har siden 2003 hatt strenge straffebestemmelser mot korrupsjon. Store, norske selskaper som driver virksomhet i USA og Storbritannia, må også forholde seg til de strenge antikorrupsjonslovene i disse landene."

3 Aftenposten 25. februar 2014

4 To hovedspørsmål innledningsvis og dagens temaer

5 Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser
Hva mener vi med compliance-forpliktelser i denne sammenhengen? En vid forståelse av begrepet Overholdelse av lover, regler, konvensjoner, etiske regelsett etc. som gjelder antikorrupsjon, menneskerettigheter, barnearbeid, miljø, tvangsarbeid mv. Kontraktsreguleringen Fastsettelse av forpliktelser til å overholde slike regler i kontrakt (kontraktsforpliktes til å "comply")

6 Temaer En typesituasjon
Hvorfor kontraktsreguleres compliance-forpliktelser? Tolkning av klausulene Forholdet til avtalte ansvarsbegrensninger Lempning og misbruk Noen råd og tips til slutt

7 En typesituasjon

8 Kontraktsmodell (forenklet)
Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Bestiller Underleverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør Leverandør Underleverandør Underleverandør Underleverandør

9 Hvorfor kontraktsreguleres compliance-forpliktelser?

10 Hvorfor kontraktsreguleres compliance-forpliktelser?
Samfunnsansvar (CSR) Internasjonale regelverk/-konvensjoner Unngå rettssaker/granskninger Redusere risiko for personlig ansvar Ivareta omdømme Eget etisk regelverk Lovgivning (preseptorisk)

11 DN 22. februar 2014 Nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon.
"Hydro hadde forsøkt å få inn følgende klausuler i avtaleverket mellom de fire partnerne på det aktuelle oljefeltet: Nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. Ingen offentlige ansatte med eierskapsinteresser i et av partnerselskapene hadde lov til å delta i regjeringsbeslutninger vedrørende oljefeltet."

12 Meld. St. 13 ( ) "Tendensen i den senere tid er at samfunnsansvar knyttes mer opp mot bedriftens egen virksomhet og leverandørkjede. […] Det påhviler alle selskaper et ansvar for å ta samfunnsansvar og å ha dette integrert i virksomheten og strategier."

13 Eksempel på klausul # 1 "The Contractor/Supplier recognises and agrees to comply with X's corporate responsibility policy and to respect the principles of the United Nations Global Compact and the Universal Declaration of Human Rights in the performance of its activities, whether these be carried out by its own personnel or by sub-contracted parties. Furthermore, for the duration of the contract, the Contractor/Supplier agrees to follow X to monitor its degree of compliance with these corporate responsibility requirements, accepting any corrective or preventive measures that may be imposed."

14 Eksempel på klausul # 2 "Leverandøren skal respektere grunnleggende krav til menneske-rettigheter,arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandør-kjeden. Varer, som leveres til oppdragsgiver, skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. […] Leverandøren plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av kontrakten. Dette betyr forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering Brudd innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette de påpekte manglene, uavhengig av kostnadene ved slik retting, innen en tidsfrist som oppdragsgiver bestemmer, så lenge tidsfristen ikke er urimelig kort."

15 Tolkning av klausulene

16 Hva slags forpliktelser er avtalt?
Vi forutsetter at det er tale om kontraktsforpliktelser og ikke bare oppfordringer (et spørsmål om riktig kontraktsutforming) Vil ofte bero på det regelverk kontrakten måtte vise til (konvensjoner, lovgivning, virksomhets etiske regelverk)

17 Noen tolkningsutfordringer
Bare kontraktsparten eller også videre ledd? For hvilke underleverandører/ledd svarer kontraktsparten? Oppdatering av regelverk Konsekvenser av vage/overordende formuleringer Den rettslige betydningen av at en underleverandør er godkjent av bestilleren Hvilke konsekvenser skal et brudd ha?

18 Et eksempel: Rett til å inspisere
Rett til å inspisere hvem? Kontraktsparten? Videre ledd i kontraktskjeden? Kreves noen begrunnelse? Kontraktspartens skjønn? Mistanke om brudd? Hos hvem? Kvalifisert (skjellig grunn)? Må brudd være avdekket? Må inspeksjonen meldes? Hvem kan gjennomføre inspeksjonen? Kontraktsparten selv? Uavhengig tredjepart? Konfidensialitet Hvem skal bære kostnadene?

19 Et eksempel til: Hevingsadgangen
Dagbladet 31. oktober 2013: Harald Langemyhr er tilkjent 20 millioner kroner i erstatning - Et brukbart plaster på såret, men erstatningen kunne vært større.

20 Forholdet til avtalte ansvarsbegrensninger

21 Vil en ansvarsbegrensning stå seg?
Det første spørsmålet: Omfatter en eventuell ansvarsbegrensning også slike brudd? Eksplisitt unntatt? Hvis ikke eksplisitt unntatt, hva tilsier en rimelig/fornuftig fortolkning av kontrakten?

22 Vil en ansvarsbegrensning stå seg? Forts.
Hvis ansvarsbegrensningen i utgangspunktet gjelder: Hvor langt vil den stå seg hvis den utfordres? Den klassiske lære: Man kan aldri fraskrive seg ansvar for sine egne forsettlige eller grovt uaktsomme kontraktsbrudd Grov uaktsomhetsnormen anvendt på compliance-tilfeller Kan man rettsgyldig fraskrive seg ansvar for slike brudd vi her taler om? Begrensninger av ansvar for indirekte tap/omdømmetap

23 Lempning og misbruk

24 Lempning/tilsidesettelse av en compliance-forpliktelse
Mest nærliggende rettslig grunnlag: Tolkning med grunnlag i alminnelig fornuft og/eller avtaleloven § 36 som tolkningsnorm (rimelighet) Revisjon i medhold av avtaleloven § 36 Forpliktelsen man har tatt på seg i kontrakten (som er mellom to profesjonelle parter) må være kvalifisert urimelig…

25 Særlig om misbruk Misbruk = Bruk av compliance-brudd av andre årsaker enn bare ønsket om å "comply" Utgangspunktet: Kontrakten stiller ikke krav til kontraktspartens begrunnelse/motivasjon De alminnelige avtalerettslige reglene (herunder § 36) kan etter omstendighetene være anvendelige Tolkning: Kan det innfortolkes et saklighetskrav? Må det foreligge en nærhet til kontraktsarbeid/realforpliktelsen?

26 Misbruk som ledd i en hevingsvurdering
Rt side 408 (Garasjedommen) "Når det – slik som tilfellet var her – er et fallende eiendomsmarked, vil det også være mulig for kjøperen å benytte en hevningsadgang i spekulasjonsøyemed. Jeg er etter dette blitt stående ved at kjøperen ikke hadde hevningsrett da hevningserklæringen ble fremsatt 21. mai 1991." Uberettiget heving som erstatningsgrunnlag

27 Noen råd og tips til slutt

28 Utvalgte råd og tips Ha en god tone med compliance-ansvarlig i virksomheten Søk å finne frem til en rimelig og fornuftig risikofordeling Våg å forhandle på compliance-bestemmelser Bruk av sjekklister/erklæringer Integrity due diligence (IDD) Bruk av back-to-back løsninger Viktigheten av en skikkelig ansvarsbegrensning (for leverandøren)

29 Kontaktinformasjon Ola Ø. Nisja Kaare Andreas Shetelig
Tel Mobil Kaare Andreas Shetelig Tel Mobil Erlend W. Holstrøm Tel Mobil Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett. Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

30 Kontaktinformasjon OSLO Tel +47 22 82 75 00
Fax BERGEN Tel Fax LONDON Tel Fax SINGAPORE Tel Fax KOBE Tel Fax SHANGHAI Tel Fax Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett og om internasjonal voldgift. Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

31


Laste ned ppt "Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google