Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering, rehabilitering og rehabilitering! Nordnorsk Fagnettverk Hørsel, Helse Nord Bodø, 17.-18. oktober 2013 Steinar Birkeland – Fagsjef Prosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering, rehabilitering og rehabilitering! Nordnorsk Fagnettverk Hørsel, Helse Nord Bodø, 17.-18. oktober 2013 Steinar Birkeland – Fagsjef Prosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering, rehabilitering og rehabilitering! Nordnorsk Fagnettverk Hørsel, Helse Nord Bodø, 17.-18. oktober 2013 Steinar Birkeland – Fagsjef Prosjekt Merete Orholm – Interessepolitisk leder

2 Gjeldende takst for tildelere • Gjeldende takst: – 2009: Samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsdirektoratet om høreapparatformidlingen med tilhørende forskrifter • Minimumsstandard: – 2011: CEN Standard for høreapparatformidling NS-EN 15927 2010 ”Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater” : • Teknisk-medisinsk og psyko-sosialt innrettet • Forplikter Norge • Gullstandard: – 2013: ICF Core Set for Hearing Loss • Forskningsbasert om alle berørte livsområder ved hørselshemming • Godt forankret i skandinavisk audiologi (prof. Berth Danemark)

3 Reperatørene kommer – igjen! • Samhandlingsreformens tre reperatører: – Andrelinjen: HS - HMS – NAV - Statped – Førstelinjen: Kommunal helse og sosial – Nultelinjen: Likemenn og egeninnsats • Gir dette mer rehabilitering? • Gir dette bedre rehabilitering?

4 Tre utfordringer og ett PS 1.Klarer 2.-linjen å rehabilitere og veilede? 2.Klarer kommunene å rehabilitere (godt) nok? 3.Slipper profesjoner/institusjoner likemenn til? PS: Hvor blir det av forebyggingen?

5 Helgelandsprosjektet post mortem Nøkkeldata om Helgelandsprosjektet: – Modellforsøk 2004-2006 – Finansiert av Sosial- og helsedirektoratet – Prosjektledelse: Rehab-Nor – Formål: Helhetlig rehabilitering for tunghørte – Reperatører: • Alstahaug, Vefsn og Brønnøysund kommuner • Helgelandssykehuset HF, avd. Sandnessjøen • HLF: Lokallag – særlig HLF Brønnøy – og likemenn

6 Nøkkelfunn i sluttrapporten I • Det trengs like så mye allmenn kompetanse på rehabilitering som på hørselsrehabilitering (13) • Profesjonene er skeptiske eller negative til å samarbeide med frivillige, og kommunene mangler rutiner, erfaring og metoder (14) • Svært tungt å få til melderutine mellom 1.- og 2.- linjen til tross for meldeplikt – det er svært kritisk å implementere en sjekklisterutine (17+43) • LMS-kursene ble prosjektets største suksess mens prosjektet foregikk (18)

7 Nøkkelfunn i sluttrapporten II • LMS og rehabilitering: Behov for mer fokus på det psyko-sosiale enn teknisk-medisinsk (33+34) • Til tross for vekt på ledelsesforankring ble mål- oppnåelse svak pga. ressursmangel (22+29+42) • Suksessoppskrift: Forankring, ressurser, bredt samarbeid og ens kommunikasjonssyn (30-31) • Kritisk å sikre tilstrekkelig samtalekompetanse hos kommunale hørselskontakter (36-39)

8 Nøkkelfunn i sluttrapporten III • Individuelt planarbeid oppfattes svært ulikt i kommunene: Statisk liste vs. prosessplan (39) • Kommunal hørselskontakt må balansere å være generalist og hørselsfaglig – urealistisk med kommunal audiograf nasjonalt (40) • HS er så pass ensidig teknisk-medisinsk i sin tilnærming at valgte løsninger lider under at psyko-sosiale hensyn ikke ivaretas nok (44)

9 Nøkkelfunn i sluttrapporten IV • HSenes tidspress og DRG-systemet motvirker de helhetlige rehabiliteringsintensjonene (44) • LMS er kritisk å involvere – to utfordringer (46): – Gjøre kursene tilgjengelige for brukerne – Gjøre kursene forståelige for brukerne • Den ideelle hørselsomsorgsmodellen er et trekantsamarbeid mellom kommune, HS og LMS, med entydige statlige føringer (51-54)

10 HLF Nordlands evalueringsrapport Evalueringsrapporten «Rehabilitering for høreapparatbrukere» fra 2012: • Basert på spørreskjemaundersøkelse tilsendt lokallag, HS og LMS • Arbeidsgrunnlaget for undersøkelsen er særlig Sosial- og helsedirektoratets 2007-rapport «Å høre og bli hørt» som beskriver brukerrelaterte problemer som følger: – Mangelfull opplæring og oppfølging ved tilpassing av høreapparat samt informasjon om rettigheter i tilpasningsprosessen. – Manglende eller mangelfull informasjon om rettigheter og muligheter innen hørselsomsorgen, deriblant om hørselstekniske hjelpemidler. – Fragmentert tjenestetilbud uten noen form for koordinering. – Manglende rehabiliteringstilbud som inkluderer psykososiale konsekvenser av hørselshemming, kommunikasjon og høretaktikk. • Videre trekkes det veksler på samhandlingsreformen (St.meld. 47 (2008-2009)) og HLFs statsstøttede likemannsordning • Rapporten sjekker ut status på blant annet grensesnitt mellom 2.- og 1.-linjen og mellom likemenn og kommuner/LMS

11 Konklusjon fra HLF Nordland i 2012 «Prosjektet har i liten grad fått lokale konsekvenser verken når det gjelder spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller HLFs opplegg. Det eneste merkbare er at Lærings- og mestringssenteret ved Sandnessjøen sykehus med ujevne mellomrom har kjørt et høreapparatkurs som prosjektet overtok fra HLF Brønnøy.»

12 HLF Nordland anbefaler • Spesialisthelsetjenesten: – Informasjon, utprøving, opplæring, samtykke om å informere hjemkommune og samarbeid med 1.-linjen • Kommunehelsetjenesten: – Kommunale planer for hørselsrehabilitering og hørselsfaglig kompetanse i kommunene • HLF: – Lokallag og likemenn samt påvirkning, fylkeslag på hugget mot 1.- og 2.-linjen, HLF sentralt kurser likemenn og jobber politisk mot sentrale myndigheter

13 Nye møteplasser – nye muligheter • HLFs handlingsprogram 2012-2015 • To fokusområder: – Rehabilitering – Forebygging • Fem prioriterte tiltaksområder: – Organisasjon– FoU – Likemannsarbeid– HLF Briskeby – Interessepolitikk

14 HLFs mål i relasjon til helse • En god og helhetlig offentlig hørselsomsorg • Rehabilitering og forebygging blir prioritert • Hørselsfaglig kompetanse i kommunene / kommunale hørselskontakter • Tilrettelagt dialog og kommunikasjon mellom bruker og helsetjenesten • Hørsel inn på nasjonale helsestatistikker • Brukermedvirkning og behandlingslinjer • Offentlig og frivillig samhandling til beste for bruker • Opplæringsansvaret for sansetapgruppen og finansiering av høreapparater forblir hjemlet i folketrygden og overføres ikke helseforetak/kommunehelsetjenesten

15 PS/NB: Hvert øre teller! • Hvert øre teller-kampenjen 2012: – Samarbeid med Norsk audiografforbund: • Opplæring av frivillige • Deltakelse på stands – 75 stands over hele landet – Stor oppslutning i alle HLF-lag – Stor interesse i befolkningen: • Over 2000 fikk tatt veiledende hørselstest • 221.642 besøkte www.hvertøreteller.nowww.hvertøreteller.no – Mange lokallag fikk politikere inn i boksen – Utallige medieoppslag i lokale aviser og på nett

16 Likemannsarbeid: Hjelp til selvhjelp! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Rehabilitering, rehabilitering og rehabilitering! Nordnorsk Fagnettverk Hørsel, Helse Nord Bodø, 17.-18. oktober 2013 Steinar Birkeland – Fagsjef Prosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google