Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Copyright: Odd Inge Forsberg Ken Wilbers integralmodell og dens politiske anvendelser Odd Inge Forsberg mob: 90 53 50 43.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Copyright: Odd Inge Forsberg Ken Wilbers integralmodell og dens politiske anvendelser Odd Inge Forsberg mob: 90 53 50 43."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Copyright: Odd Inge Forsberg Ken Wilbers integralmodell og dens politiske anvendelser Odd Inge Forsberg oiforsberg@gmail.com mob: 90 53 50 43

2 © Odd Inge Forsberg Tema  Kort om Wilbers integralmodell  Verdier og verdisystem  Integralmodellen og klimaløsninger  Integralmodellen og kartlegging av norske partiers politiske ideologi

3 © Odd Inge Forsberg Ken Wilber  Amerikansk filosof (f.1949), bevissthetsforsker og forfatter  Over 20 bøker om bevissthetspsykologi og helhetsteori  Utviklet integralmodellen (AQAL modellen)  Startet Integral Institute for anvendelse av hans helhetstenkning

4 © Odd Inge Forsberg Integralmodellen

5 Integral: ordet betyr å integrere, sammenføye, forene, knytte sammen, forbinde, omslutte. Dette betyr ikke å blande sammen og utjevne alle de praktfulle forskjellene, fargene og formene som utspiller seg i de menneskelige drama på kloden. Integral skal heller forstås som enhet-i- mangfold, og en lovprisning til de vidunderlige variasjonene i den regnbuefargede menneskeheten. Og ikke bare hos menneskeheten, men i hele Kosmos: Å finne et mer helhetlig syn som skaper er legitimt rom for kunst, moral, vitenskap og religion, og som ikke forsøker å redusere dem alle til vårt favorittstykke av den Kosmiske kake. ~ Ken Wilber

6 © Odd Inge Forsberg Integralmodellens fem dimensjoner 1.De fire kvadranter (four quadrants) Perspektivrom et fenomen kan forstås fra 2.Utviklingslinjer (lines) Våre ulike ressurser og intelligenser 3. Utviklingsstadier (stages, level, waves, structures) Kapasiteten til våre ulike intelligenser 4.Tilstander (states) Oppmerksomhet på ulike virkeligheter (våken, drøm, drømløs søvn) 5.Typer (types) Maskulin og feminin oppmerksomhet mot verden

7 © Odd Inge Forsberg Aspekter ved virkeligheten JEG Verden som subjektiv erfaring Kunst DET Verden som fysiske objekter Vitenskap VI Verden som felles forståelse Moral

8 © Odd Inge Forsberg 1. Fire kvadranter Fire perspektivrom et fenomen kan forstås fra Ytre objektiv handling Indre fortolkbar bevissthet Individ Fellesskap JEG: Intensjoner Fenomenet sett subjektivt tanker, følelser, livserfaring, kunnskap, intensjoner, psykologiske modning DET: Handling Fenomenet sett objektivt, empirisk Målbar atferd, fysiske handlinger, objektbeskrivelser VI: Kultur Fenomenet sett intra-subjektivt kollektive kulturbetingede verdensbilde, verdier, moral, språk, symboler, ritualer DE: Sosiale system Fenomenet sett objektivt, systemisk Kollektiv organisering i økonomiske, politiske, sosiale, teknologiske og sosiale system og institusjoner

9 © Odd Inge Forsberg Reduksjonisme Oppsplitting av virkeligheten JEG Subjektivisme DET Vitenskapelig materialisme VI Kulturrelativisme Sosialkonstruktivisme Strategier •Forkaste et perspektiv •Omfortolke et perspektiv inn i et annet

10 © Odd Inge Forsberg 2. Utviklingslinjer Våre ressurser og inteligenser KOGNITIV Gjenkjenne mønstre, strukturer og logiske sammenhenger i den ytre og indre verden BEHOV Dekke egne fysiologiske, sosiale og åndelige behov EMOSJONELL Forstå egne og andres emosjoner og stemninger MORALSK Evne til å vise godhet, barmhjertighet, medfølelse og vennlighet overfor andre levende vesener VERDI Finne hvilke verdier som er viktige for meg, og leve etter disse SOSIAL Omgå andre mennesker på en trygg og tillitsfull måte SPRÅKLIG Uttrykke meninger, ideer, tanker, følelser KINESTETISK Kroppslig fleksibilitet til å løse oppgaver (balanse, styrke, smidighet, kondisjon, motorikk) ÅNDELIG Kontakt med vår dypeste essens, livsoppgave og visjon

11 © Odd Inge Forsberg 3. Utviklingsstadier Kapasiteter til våre ulike inteligenser Kognitiv Behov Verdier Emosjonell Moralsk Sosial Språklig Kinestetisk Åndelig Utviklingsstadier 1 4 3 2

12 © Odd Inge Forsberg Høy IQ trenger ikke bety høy intelligens i andre linjer Utviklingsstadier Kognitiv IQ Moralsk Nasjonalisten Sosial Psykopaten Sosial Kognitiv IQ Moralsk Kognitiv IQ Moralsk Nerden Sosial 1 4 3 Kognitiv IQ Moralsk Sosial Velintegrerte 1 2

13 © Odd Inge Forsberg Hva er verdier? Overflateverdier Skjulte verdier Dyp verdier DYPVERDIER: Grunnleggende bevissthetsmønstre som •definerer virkeligheten •former vår måte å tenke på •strukturerer relasjoner mellom mennesker •forteller oss hva som er viktigst for oss SKJULTE VERDIER: Bevisste eller ubevisste tanker, ideer, holdninger, innstilling, motivasjon, normer, uskrevne lover etc. OVERFLATEVERDIER: Konkrete prioriteringer, politiske beslutninger, symbolske handlinger, samarbeidsformer, handlemåter etc Fra Beck & Cowan (1996)

14 © Odd Inge Forsberg Fire dominerende dypverdisystem i vesten   Tradisjonalister (20 - 25%)   Modernister (40 – 50%)   Postmodernister (25 – 30%)   Holistisk/integral (2 – 3%) Kilder: Ray, P. & S.R. Anderson (2000). The cultural creatives: How 50 million people are changing the world. Harmony Press, New York. Beck, D & C. Cowan (1996) Spiral Dynamics. Blackwell publishing.

15 © Odd Inge Forsberg Tradisjonalister (20 – 25%) Personlige verdier o oReligiøst, dogmatisk trossystem o oTradisjonell livsstil og verdisett o oLokal forankring o oRo og orden o oStabilitet og forutsigbarhet o oTrygghet og konformitet o oDisiplin og lojalitet Politiske verdier oNasjonalistisk oFellesskapsorientert oVerdikonservativ oKristne grunnverdier oForvaltning av samfunnsverdier oTrygghet for alle oLokal identitet og selvbestemmelse oKulturelt rotfeste

16 © Odd Inge Forsberg Modernister (40 – 50%) Personlige verdier   Materialistisk og forbruksorientert   Selvsentrert og individualistisk   Rasjonell, logisk, eksperimentell   Teknologifiksert   Vitenskapelig   Løsningsorientert   Konkurransementalitet   Endringsvillig   Strategisk   Risikosøkende Politiske verdier  Vestlig sosiosentrisk (Europa(USA)  Individuell frihet  Næringsfrihet, eiendomsfrihet, handlefrihet  Privatisering  Konkurranse  Kostnadseffektivitet  Teknologiske løsninger  Økonomisk vekst  Velstandsutvikling

17 © Odd Inge Forsberg Postmodernister (25 - 30%) Personlige verdier   Humanistisk og fellesskapsorientert   Idealistisk og etisk   Relativistisk, pluralistisk, kulturelt sensitiv   Autentisitet, omsorg, empati, konsensus, rettferdig fordeling, likestilling   Sensitivitet overfor følelser Politiske verdier  Verdenssentrisk og global  Bærekraftig utvikling  Økologisk matproduksjon  Rettferdig fordeling  Miljøhensyn  Samfunnsansvar / sosialt ansvar  Likestilling mellom kjønn, klasser, raser  Statlig eierskap og –styring  Globalt samarbeid  Solidaritet med fattige og undertrykte

18 © Odd Inge Forsberg Holistisk, integral (2 - 3%) Reflekterer en ny politisk og åndelig bevissthet • • Global, helhetlig, integrativ • • Forstå, balansere og harmonisere naturlige livsprosesser • • Integrere motstridende perspektiver til et hele • • Forstå kompleksitet og kaos som naturlige prosesser • • Fokus på funksjonalitet, kompetanse, fleksibilitet og spontanitet • • Medfølelse overfor alle levende vesener • • Global nettverksbygging • • Høyt utviklet intuisjon • • Fri flyt mellom tanke og hjerte (Heart-Mind) Politiske uttrykk: Bob Geldorf, Bono, Mohammad Yunus, Al Gore, Bill Clinton, Ghandi, Nelson Mandela, Kofi Annan

19 © Odd Inge Forsberg Tradi- sjonell Post- modernist Moderne/ materialistisk Informasjons samfunn Industri samfunn Jordbruks samfunn Holist/ integralist Nettverks samfunn Mytisk selv Rasjonelt selv Pluralistisk selv Integral selv JEG: Intensjoner Subjektiv virkelighet Tanker, følelser, livserfaring, kunnskap, intensjoner, psykologiske modning, DET: Handlemåte Objektiv empirisk virkelighet Atferd, handlinger, hjernebølger, hormoner, ernæringsmessig status VI: Kultur Intra-subjektiv virkelighet Kollektive kulturbetingede verdensbilde, verdier, moral, språk, symboler, ritualer DE: Sosiale system Systemisk virkelighet økonomiske, politiske, sosiale, teknologiske og sosiale system og institusjoner Økende kapasitet til omsorg og medfølelse

20 © Odd Inge Forsberg Verdiutvikling i vesten 1965 5% 1995 23% 3% 2015E 30% 10%

21 © Odd Inge Forsberg 4. Tilstander Oppmerksomhet mot ulike virkeligheter Våken: Oppmerksomhet mot den fysiske virkeligheten. Bestemmes av bla. sinnsstemning og grad av årvåkenhet. Drøm : Oppmerksomhet mot den ubevisste virkeligheten. Visualisering, arketypiske fortellinger, lysfenomen, kreativitet Dyp søvn: Oppmerksomhet mot den ikke-duale virkeligheten. Ingen objekter, form, størrelse, tid, sted. Korrelerer med dype meditative tilstander.

22 © Odd Inge Forsberg 5. Typer Balanse mellom det maskuline og det feminine Maskuline prinsipp:   Selvstendighet   Frihet   Rettigheter   Rettferdighet   Logikk   Rasjonalitet   Kognitiv   Målrettet   Overskride Feminine prinsipp: • •Fellesskap • •Ansvar • •Forpliktelser • •Omsorg • •Intuisjon • •Følelser • •Emosjonell • •Prosess • •Inkludere

23 © Odd Inge Forsberg Eksempel: Integralmodellen og reduksjon av klimagasser

24 © Odd Inge Forsberg Hvordan redusere klimagassutslippene?  Sterkere internasjonalt samarbeid  Økt forskning på CO 2 rensing  Skatte- og avgiftssystemet må oppmuntre til å opptre miljøvennlig  FoU bevilgningene til miljøteknologi må økes  Norge må følge forpliktelsene i Kyotoavtalen  Mer radikal klimapolitikk  Endring av vårt forbruksmønstre av flyreiser, bensin, oljefyring  Øke CO 2 avgiften  Krav til industriell CO 2 håndtering / rensing  Mer effektivt kvotesystem for CO 2 handel  Satsing på fornybare energikilder  Energieffektivisering i hjemmene  Endring av holdning til forbruk og materialisme  Eksportere miljøteknologi til Asia og 3. verden  Øke kunnskap om klimakrisen  Øke miljøbevissthet hos barn og unge

25 © Odd Inge Forsberg Klima i fire kvadranter Endring av forbruksmønster Energieffektivisering i hjemmet Ytre objektiv handling Indre fortolkbar bevissthet Individ Fellesskap JEG: Intensjoner Endre holdninger til forbruk Øke klimakunnskap Øke klimabevisstheten hos unge DET: Handlemåte VI: Kultur DE: Sosiale system Politiske system Internasjonale avtaler (Kyoto) Gi miljø og klima forrang i politiske prioriteringer Øke CO 2 avgiften Vri skatte og avgiftssystemet Handelssystem Effektiv handel med CO 2 kvoter Eksport av miljøteknologi til Asia/Afrika Teknologiske system Økt forskning på CO 2 rensing Fornybare energikilder med null-utslipp Industriell CO 2 rensing/håndtering ”Gaia's main problems are not industrialization, ozone depletion, overpopulation or resource depletion. Gaia's main problem is the lack of mutual understanding and mutual agreement about how to proceed with those problems.” - Ken Wilber

26 © Odd Inge Forsberg Klimaløsninger i tre verdisett Postmodernistisk motivasjon: Etikk, solidaritet, fred •Globalt klimasamarbeid •Endre forbruksmønster •Fornybare energikilder med null-utslipp •Gi miljø og klima forrang i politiske prioriteringer •Stimulere miljøbevisstheten hos barn og unge •Stimulere til ”grønn vekst” i Asia og Afrika Modernistisk motivasjon: Teknologi, økonomi, handel •Effektive handelssystem for klimagassutslipp •Industriell CO 2 håndtering/rensing •Forskning på miljøteknologi •Eksport av renseteknologi •Skatte og avgiftsincentiver til å investere i klimavennlig produksjon •Energiøkonomisering Tradisjonalisisk motivasjon: Forpliktelser, forvaltning, trygghet •Forpliktelse til å følge internasjonale klimaavtaler •Forvalte Guds skaperverk gjennom ansvarlig klimaatferd •Trygge våre arbeidsplasser, vår livsstil og alt vi har kjært

27 © Odd Inge Forsberg Klimakonklusjon  Fire kvadranters tilnærming mer effektiv enn satsing på en kvadrant isolert  Alle verdisystem kan bidra til å løse klimakrisen – hver på sin måte!  Økning av den moralske bevisstheten i verden er en forutsetning for å holde en global oppmerksomhet på klima  Behov for politiske ledere, politisk kultur og politiske system som kan integrere og balansere løsninger fra alle verdisett

28 © Odd Inge Forsberg Integralmodellen og norsk politisk ideologi

29 © Odd Inge Forsberg Konvensjonell partisammenligning SVSpAHFrPVRV MDG KrF Sosialisme Fellesskap Solidaritet Statlig eierskap Idealisme Statlig styring Kapitalisme Individualisme Privatisering Personlig frihet Materialisme Markedsløsning VenstresidenSentrumHøyresiden

30 © Odd Inge Forsberg Fire politiske kvadranter Perspektiver på partipolitikk Politisk praksis Politisk bevissthet Individ Partiet Personlig politisk verdisyn Den enkelte partileder, -medlem og -sympatisør sitt menneskesyn, verdensbilde, intensjon, moralske holdninger, kunnskap, erfaring og psykologiske modenhet Personlig politisk handling Den enkelte partileder, -medlem og sympatisør sin atferd, handlinger og beslutninger i sitt politiske virke Partiets politiske ideologi Partiets kollektive verdigrunnlag, verdensbilde, partiprogram, politiske prioriteringer, moralsyn, kommunikasjonsform og maktstrategier som deles av medlemmene av partiet Partiets politiske praksis Partiets realpolitikk og maktutøvelse slik som politisk hestehandel, samarbeidskonstellasjoner, initiativ, stemmegivning i kommunestyre og Storting, utvikling av tekniske, økonomiske og sosiale institusjoner, lovgiving etc.

31 © Odd Inge Forsberg Ideologisk hovedplassering SV Sp A H FrP V RV MDG KrF Idealisme Vekt på indre drivkrefter som kulturelle kapital, verdisyn, moralske regler Kollektivisme Skape fellesskapsløsninger basert på verdier som sosialt ansvar, solidaritet og likhet for alle Materalisme Vekt på ytre drivkrefter som fordeling av kapital, eiendom og maktposisjoner Individualisme Beskytte enkeltindividets frihet, selvstendighet og autonomi til selv å skape sitt eget liv Sosial-liberalisme Verdikonservatisme Liberalisme Kapitalisme Sosialisme Marxisme

32 © Odd Inge Forsberg Partier som endringsdrivere Maskulin ideologi Individuell autonomi, frihet, selvstendighet, rettferdighet og rettigheter Progressiv ideologi Vil utvikle, forandre og drive samfunnet fremover ved å tilføre det nye egenskaper og kapasiteter Konservativ ideologi Vil bevare det eksisterende samfunnet, forvalte bestående fellskapsverdier Feminin ideologi Omsorg, ansvar, forpliktelser, fred og varmere relasjoner overfor fellesskapet SV Sp A H FrP V RVMDG KrF

33 © Odd Inge Forsberg Tradisjonell Konservativ Konvensjonell, Etnosentrisk Moderne Materialistisk Rasjonell Sosiosentrisk Postmoderne Pluralistisk Humanistisk Verdenssentrisk Integral Holistisk Systemisk Kosmosentrisk Maskulin individualisme Frihet, selvstendighet, rettigheter, rettferdighet Feminin kollektivisme Fellesskap, omsorg, ansvar, forpliktelser SV Sp A H FrP V RV MDG KrF Partienes verdiståsted 2-3% 25-30% 40-50% 20-25% % av velgerne

34 © Odd Inge Forsberg Hvem inkluderes i fellesskapet? Norge Norge+ Europa/USA SV SpA H FrP V RV MDG KrF Norge+ Europa/USA+ Verden

35 © Odd Inge Forsberg Integral politikk ”Formålet til integral politikk er å harmonisere individuelle og kollektive rettigheter, og balansere utviklingsmuligheter med sosialt ansvar fra så høy verdistruktur som mulig. Dette den eneste tenkning som kan sikre størst mulig rettferdighet til flest levende vesener” ~ Ken Wilber

36 © Odd Inge Forsberg Konklusjon  Politikk kan sees på som et mangfold av perspektiver og drivkrefter som konsentrerer seg om deler av helheten  Alle politiske parti peker på viktige bidrag til å skape et bedre samfunn  Alle politiske uttrykk har rett til å bli som de er. Ulike parti tiltrekker mennesker i ulike livsfaser  Undertrykking og forkasting av viktige samfunnsperspektiver fører til konflikt og ufred


Laste ned ppt "© Copyright: Odd Inge Forsberg Ken Wilbers integralmodell og dens politiske anvendelser Odd Inge Forsberg mob: 90 53 50 43."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google