Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økologisk landbruk - miljøeffekter Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim 9.2.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økologisk landbruk - miljøeffekter Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim 9.2.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økologisk landbruk - miljøeffekter Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim 9.2.2009

2 Miljøeffekter av landbruk •Kjemiske sprøytemidler •Fruktbar matjord •Energi- og ressursbruk •Klimagassutslipp •Biologisk mangfold •Økologisk bærekraft

3 Kjemiske sprøytemidler •Rester i grunn- og overflatevann •Virkning på insekter, dyr og fugler •Helsefare ved bruk •Motstandsdyktige skadedyr og ugras

4 Fruktbar matjord •Organisk materiale i jord •Liv i jord •Næringsstoffregnskap

5 Livet under en skosåle •600 km soppmyceler •2500 spretthaler •3 snegler •20 biller og larver •5 edderkopper •2 skolopendere •1 skrukketroll •80 mygg- og fluelarver •4 meitemark •5000 midd •250 000 urdyr •6000 hjuldyr •250 000 nematoder •4000 000 000 000 bakterier •600 småleddmark

6 Matthias Koesling 2008, Kilde: FAOSTAT, EUROSTAT, SSB

7 Klimagassutslipp og energibruk i økologisk landbruk •Klimagassutslipp og energibruk ikke en del av regelverket •MEN - mål om •Bruk av fornybare og lokale ressurser •Resirkulering av næringsstoffer •Oppbygging av jordas fruktbarhet •Husdyrantall tilpasset areal •Unngå forurensning •Derfor - Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler brukes ikke

8 Kunstgjødsel er energikrevende •Står for 40-60 % av energiforbruket i konvensjonelt landbruk •Energi tilsvarende 1 kg olje brukes til framstilling av 1 kg N-gjødsel

9 Sammenligning konv/økologisk - energi •Opptil 50 % lavere energibruk per arealenhet i økologisk drift •Per produktenhet: lavere energibruk i eng/mjølk, høyere i potet, veksthusproduksjon •Mindre forbruk av indirekte energi i økologisk landbruk •Større energieffektivitet i økologisk drift

10 Sammenligning konv/økologisk – CO 2 •Produksjon av 1 tonn nitrogen i kunstgjødsel gir 1,5- 3,0 t CO 2 •Oppbygging av organisk materiale i jord i øko •Lavere CO 2 -utslipp pga lavere energibruk i øko •Lavere CO 2 -utslipp per arealenhet, høyere/likt per produktenhet i øko

11 Sammenligning konv/økologisk - lystgass •Produksjon av 1 t kunstgjødsel-N gir N 2 O-utslipp tilsvarende 0,9-4,6 t CO 2 -ekv. •Lavere mengde nitrogen totalt i systemet i øko •Redusert intensitet i husdyrholdet og bedre nitrogeneffektivitet reduserer utslipp •Lavere N 2 O-utslipp per arealenhet i øko N 2 O-utslipp per produktenhet lavere eller på samme nivå – avhengig av avlingsnivå •God agronomi hindrer lystgassproduksjon i jord

12 Sammenligning konv/økologisk - metan •Større grovfôrandel, mer beite, flere drøvtyggere •Høyere levealder på husdyra, flere produksjonsår •Lavere husdyrtetthet per arealenhet

13 Biologisk mangfold •Flora og fauna •Direkte og indirekte virkning •Kulturlandskap •Størst forskjell mellom øko og konvensjonell drift i store, intensive jordbruksområder

14 Jamen – er det ikke større forskjell da??

15 Økologisk landbruk – en del av helheten •Landbruk bare en del av matvare-sektoren –Transport, videreforedling –Handlevaner (bil/sykkel) •Økologisk landbruk i et ikke-økologisk samfunn –Diffus forurensning –Resirkulering –Fornybar energi –Kosthold – mindre kjøtt •Krav om intensifisering av drifta

16 Kan økologisk landbruk bli enda bedre? •Stabile avlinger •Energisparing •Produksjon av fornybar energi •God agronomi •Valg av vekst og voksemåte •Økologisk = kortreist mat? •Nye mål og regler for bærekraft •Kosthold viktig!

17 Økologisk landbruk – en strategi for bærekraft •Helseprinsippet – Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet •Økologiprinsippet – Økologisk landbruk skal bygge på levende økosystemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem •Rettferdighetsprinsippet – Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse •Varsomhetsprinsippet – Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner IFOAM-prinsippene inkluderer omsorg for individene, naturen, samfunnet og framtidige generasjoner. www.ifoam.org

18 Økologisk bærekraft •Livsløpsanalyser •Eksterne kostnader •Klimamerking? •Økologisk kvittering?

19 Økologisk kvittering Om 130 000 personer i løpet av et år spiser 20 000 000 økologiske egg i stedet for konvensjonelle vil det bidra til: • Mindre bruk av sprøytegift: 700 kg • Mindre bruk av kunstgjødsel: 62 000 kg • Antall høner som får økologisk fôr, får være frittgående og ha naturlig adferd: 74 000 stk • Antall dekar som blir lagt om til økologisk: 5 200 • Mindre energibruk (pga kunstgjødsel) • Mer biologisk mangfold: flere plantearter, flere fuglearter, flere arter av insekter og edderkopper

20 Oppsummering •Kjemiske sprøytemidler brukes ikke •Økologisk drift gir økt jordfruktbarhet •Lavere energibruk og mindre klimagassutslipp per arealenhet i økologisk landbruk •Bedre øko-avlinger vil gi lavere utslipp per produktenhet •Økologisk landbruk gir økt biologisk mangfold •Økologisk landbruksproduksjon og bruk av øko-mat er en strategi for bærekraft

21 Rester av kjemiske sprøytemidler i vegetabiler 2007 •Mattilsynet:1423 prøver •Funn av 117 midler •Rester i 67 % av prøvene med frukt og bær (N:57%) •Glyfosat og stråforkorter •USA: Funn av rester i urin og blod

22 Mer kunnskap? Les mer på: bioforsk.no agropub.no


Laste ned ppt "Økologisk landbruk - miljøeffekter Rådgiver Grete Lene Serikstad Bioforsk Økologisk Trondheim 9.2.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google