Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen
EASA for flyteknikere Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen

2    Mechanic #1: "Hey Bob I really don't think were supposed to be up here." Mechanic #2: "Tony, your such a worry wart. Anyhow, we're suppose to be up here remember, were cleaning this bird." Mechanic #1: "Are your sure? I thought they told us to stay out of the cockpit" Mechanic #2: ""Hey look at me I'm a pilot!!!...(Deep Voice) Ladies and Gentlemen this is your captain speaking were at an altitude of 30,000 feet and Oh my God watch out for that mountain Ahhhhhhhh (laughter).

3 Mechanic #1: Hey man cut it out
Mechanic #1: Hey man cut it out....Hey don't touch that it says "engine start" on it... Mechanic #2: Don't worry....they always turn these things off while their at the gate. (Engine sounds in background....mechanics unaware) Mechanic #2: Ready for takeoff......VRRRRRROOOOM VRRRRROOOOM (Throttles rapidly moved from idle to full and back to idle and full again) WEEEEEEEE! Mechanic #1: OH no were moving!!! Mechanic #2: WERE GOING TO HIT THE WALL . RUN (Cockpit door opens and slams shut. Occupants heard running to back of the airplane screaming and yelling)

4

5

6

7

8

9 The right competence, to the right time, at the right place

10 EASA for flyteknikere Informasjon om bytteprosessen av
ICAO sertifikater, JAR – 66 sertifikater og nasjonale rettigheter Ref. Part – 66.A.70 og Part – 66.B.300 Jan Christensen Bytterapporten legges ut på

11 VEILEDNINGSDOKUMENT Delt inn i 7 kapitler
Kap. A Generell informasjon Kap. B Bytte av beskyttede rettigheter Kap. C Bytte av ICAO flyteknikersertifikat Kap. D Bytte av JAR-66 AML Kap. E Bytte av JAR/Part -145 sert. aut Kap. F Typerettigheter Kap. G Informasjon om eksamener

12 Kap. A Generell informasjon
Timeline Det Europeiske flysikkerhetsbyrå EASA etableres Implementing Rules gis ut. EC 2042/2003 trår i kraft. Part M, Part-145, Part-66 og Part-147 blir gyldige bestemmelser i Norge Alle skoler som utdanner vedlikeholdspersonell må være i samsvar med Part-147.

13 Kap A Timeline forts. Part-66 gjelder som eneste bestemmelse for kompetansekrav til attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mer enn 5700 kilo. Part-66 gjelder som eneste bestemmelse for kompetansekrav til attesterende personell på luftfartøy med startmasse lik eller mindre enn kilo.

14 Kap A Timeline forts. Alt attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mer enn 5700 kilo må inneha et Part-66 sertifikat for å fortsatt kunne utstede attest for utført vedlikehold. Alt attesterende personell på luftfartøy med startmasse på mindre enn 5700 kilo må inneha et Part-66 sertifikat for å fortsatt kunne utstede attest for utført vedlikehold.

15 Innføring av Part-66 erstatter bytteordningen ang. ICAO til JAR-66
Kap A forts. Innføring av Part-66 erstatter bytteordningen ang. ICAO til JAR-66 Medisinske krav, fysisk og psykisk skikket til å utføre tjeneste som attesterende personell Nasjonale rettigheter påføres appendiks til EASA form 26 (AML) Medisinske krav: BSL C

16 Kap. B Bytte av beskyttede rettigheter
Kvalifikasjoner som gir grunnlag for beskyttede rettigheter ICAO flyteknikersertifikat BSL JAR-66 vedlikeholdssertifikat JAR / Part-145 sertifiseringsautorisasjon gitt før 01. mars (Kun fra organisasjoner innenfor EU/EØS)

17 ICAO / JAR-66 til Part-66 Cat. C
Kap B forts ICAO / JAR-66 til Part-66 Cat. C Fra JAR-66 B1 /B2 til Part-66 cat. C Dokumentert minimum tre års erfaring som attesterende personell ved ”base” vedlikehold. Fra ICAO til Part-66 cat. C Dokumentert rolle som attesterende personell ved ”base”vedlikehold

18 Kap. C Bytte av ICAO flyteknikersertifikat
Gamle luftfartøyer overføres ikke, hvis de ikke finnes i Part-66 luftfartøy typeliste Begrensninger kan komme på Part-66 AML F.eks ”diesel engine” og EFIS Del eller fulle teoriprøver kan kreves etter bytteprosessen, for å oppheve begrensninger Det anbefales å oppheve begrensninger før utvidelse til ny kategori Luftfartøyer er gamle når de er over 30 år Med ny kategori menes f eks fra B 1.1 til B 1.2

19 Kap C forts. Opphevelse av begrensinger i Part -66 AML, anbefales utført ved Part-147 skole. Oppfordring til Part 147 skoler å utarbeide kurs for opphevelse av begrensinger og utvidelse til andre kategorier All trening som leder frem til opphevelse av begrensninger, skal inneholde definert vedlikeholdserfaring

20 Nasjonale sertifikater MII , MIV, Xa, Xb, Xc og Xf gjelder fortsatt.
Kap C forts. Nasjonale sertifikater MII , MIV, Xa, Xb, Xc og Xf gjelder fortsatt. Det er utarbeidet tabeller for bytting fra ICAO til Part-66. Både teori og praksiskrav. (Omhandles nærmere i kap.F)

21 Kapittel D Bytte av JAR-66 AML
Direkte bytte til Part-66 AML Byttes til Part-66 ved endring / fornyelse Kan utløse endringer i typebetegnelse(r) Begrensninger i JAR-66 AML vil bli overført Det oppfordres om å sende inn gammelt sertifikat ved bytte til Part-66

22 Kapittel E Bytte av JAR/Part-145 sert.aut.
Rettigheter kan byttes til Part-66 AML. Krever dokumentasjon fra JAR/Part 145 org. (Ref.Part-66.A.70 Conversion Provisions) Part-66 AML vil inneholde rettigheter som er tilsvarende autorisasjonens omfang Begrensninger må oppheves før Part-66 AML kan utvides til andre kategorier NB. Bytterapportskjema for bytte av CRS rettigheter

23 Kapittel F. Typerettigheter
Utstedes i samsvar med Part-66 AMC, appendix 1. Oppdatering av fartøylisten blir kun publisert på EASA`s hjemmeside Ref. Desicion 07/2005

24 Luftfartøy er inndelt i 13 grupper:
Large aircraft Complex aircraft below 5700 kg Aeroplanes, multi turbine, below 5700 kg Aeroplanes, single turbine, below 5700 kg Aeroplanes, multi piston, metal structure Aeroplanes, single piston, metal structure Aeroplanes, multi piston, wooden structure Aeroplanes, single piston, wooden structure Aeroplanes, multi piston, composite structure Aeroplanes, single piston, composite structure Large helicopter, multi engine Helicopter, turbine engine Helicopter, piston engine

25 Kap. F forts Fabrikantgruppe rettighet Full grupperettighet
Eksempel To luftfartøytyper representativ for gruppen, og fra samme fabrikant Full grupperettighet Tre luftfartøytyper representativ for gruppen, og fra ulike fabrikanter ”Multi engine” vil automatisk omfatte tilsvarende ”single engine” gruppe

26 Kap F, forts Gjelder for grupper som ikke krever typetrening
Aeroplanes, multi turbine, below 5700 kg (NB Kun fabrikant) Aeroplanes, single turbine, below 5700 kg Aeroplanes, multi piston, metal structure Aeroplanes, single piston, metal structure Aeroplanes, multi piston, wooden structure Aeroplanes, single piston, wooden structure Aeroplanes, multi piston, composite structure Aeroplanes, single piston, composite structure Helicopter, turbine engine Helicopter, piston engine

27 Kapittel G Generell info om eksamen
Fremtidige ICAO sertifikat Modulene 1 – 10 i BSL C7-1a, tilsvarer modulene 1 – 10 i Part-66 Fremtidige eksamener på engelsk og ”online” Gjennomføres i Part-147 org. eller LT

28 Kapittel G forts. BSL C7-14 er ikke gyldig, men: NB! 5 års regel
01 Matematikk 02 Fysikk 08 Aerodynamikk Er vurdert likeverdig og godkjennes NB! 5 års regel Max 5 år fra første til siste avlagte og beståtte eksamen

29 Kapittel G forts. Komplett BSL C7-1a er gyldig, men: 01 Matematikk
02 Fysikk 08 Aerodynamikk 12 HASS 14 Motorfremdrift 15 Gas Turbine For ikke komplett godkjennes

30 Part – 147 Per Øyvind Fuglstad
EASA for flyteknikere Part – 147 Per Øyvind Fuglstad Mitt navn: Per Øyvind Fuglstad Bakgrunn: Widerøe og Lufttransport Avionikk og simulatortekniker (Dash-8-100/300 FFS) ”Line”, ”Base” og komponenter (Fly og helikopter) Har Part-66 B2 Dash-8-100/200/300 Har ICAO Xe kompass-sving og Xf (Com, nav og puls) Deltatt i fagprøvenemnder for flysystem- og flykomponentavioniker Ansatt i LT siden 01.okt 2005

31 Part-147 Nye standarder innenfor teknisk opplæring
All typetrening og eksaminering i Part-147 org., eller som godkjente kurs etter Part-147 standard Godkjente Part-147 org. skal kunne utføre opplæring og eksaminering (Part-147.A.145) Praktisk trening utenom Part-147 org. kan godkjennes Part-147 opplæring skal dokumenteres med et ”Certificate of Recognition” (Part-147 appendix III) Part-147 kan ikke drive bare med eksaminering eller opplæring Kan ikke outsource temaer ubegrenset Kan man ikke kjøre typekurs i Part-145 org. for luftfartøy >5700kg+ complex A/C, men kan utføres iht Part-147 Std. i Part-145.

32 Part-147 Nytt i forhold til JAR-147
Ikke krav til fornyelse av skolegodkjenning hos Part-147 org. (147.A.155) LT virksomhetstilsyn av Part-147 med hel gjennomgang i løpet av 24 mnd (147.B.120) Part-147 org. må utføre kvalitetsrevisjon med hel gjennomgang i løpet av 12 mnd (AMC 147.A.130) Adgangskontroll ved endring i Part-147 org. (147.A.150/147.B.110) Ikke krav til fornyelse av skolegodkjenning hvis følgende er oppfylt:147.A.155 Org. utfører skole i samsvar MTOE og Part-147 LT har adgang til org. for sjekk av samsvar med Part-147 Og hvis ikke Part-147 org. godkjenningen er tilbakekalt Virksomhetstilsyn 24mnd: LT har ansvar for å gjennomføre og dokumentere iht. 147.B.120 Virksomhetstilsyn 12mnd: Part-147 org. ansvar for å gjennomføre og dokumentere iht. AMC 147.A.130 Adgangskontroll: Forandringer i Part-147 org. f.eks utvidelse av rettigheter, hvis man ikke har en godkjent prosedyre for å kunne gjøre dette selv. Ting f.eks som ikke trenger adgangskontroll er navneskifte.

33 Trening etter Part-147 standard
”Type examination” ”Type examination” vil bestå av en teoretisk og praktisk del (Part-66 Appendix III pkt.4) Teoretisk eksamensdel vil kunne være hos Part-147 org.eller LT Dagens kontrollantkorps vil bli godkjent som ”practical assessors” (AMC 147.A.105(f)) ”Practical assessors” ute i industrien, vil få i oppgave å utføre praktisk eksamensdel (Part-66 Appendix III pkt.4) Hvor mange ganger kan man gå opp til teoretisk og praktisk prøve? Spør Bjørn! Ubegrenset(5 års regel tar igjen) Påmelding til LT, utenom de andre basicfag datoene (AIC N), vi påberoper oss retten til å bruke ca. 1 mnd på å lage en teoriprøve, vi har ingen ferdige prøver (Part-66.B.200) Praksis i en Part-145 org., med et praksis program og ”practical assessor” som er godkjent av LT (praksis programmet må inneholde motorkjøring) Godkjennes på forhånd <5700kg gjelder kun ”type examination” Bruk av dagens kontrollantkorps er for å komme raskere i gang, de må søke selv og godkjennes som ”practical assessor” Åpent spørsmål til salen: Hva er kvalifikasjonene for å bli ”Practical assessors”?

34 Part-147 Godkjente skoler i Norge
CHC Helikopter Service AS EASA Approval NO P.O. Box 522 N-4055 Stavanger Lufthavn Norway Tel/Fax: / Type rating godkjenning: B1/B2 Agusta-Bell AB 139 (PWC PT6) B1/B2 Bell 214 (GE CT7) B1/B2 Eurocopter AS 321/330 (Turmo) B1/B2 Eurocopter AS 332/332L/L1 (Makila) B1/B2 Eurocopter AS 332L2 (Makila) B1/B2 Eurocopter AS 365N/N1/N2 (Arriel) B1/B2 Eurocopter EC 155 (Turbomeca Arriel) B1/B2 Sikorsky S92A (GE Aircraft Engine) B1/B2 Sikorsky S61 (GE CT58) Det er 5 stk godkjente Part-147 skoler i Norge, Utenlandske Part-147 godkjente skoler, ”Certificate of Recognition” fra disse er godkjente i Norge Sola og Bodø VGS er i prosess for godkjenning SAS Skoleavd. i Norge på en Svensk Part-147 Godkjenning

35 Part-147 Godkjente skoler i Norge
Skedsmo videregående skole EASA Approval NO P.O. Box 351 N-2001 Lillestrøm Norway Tel/Fax: / Basic godkjenning: B1 Aircraft Turbine B1 Helicopter Turbine B2 Avionics

36 Part-147 Godkjente skoler i Norge
Norsk Helikopter AS EASA Approval NO P.O. Box 171 N-4097 Sola Norway Tel/Fax: / Type rating godkjenning: B1/B2 Sikorsky S92A (GE Aircraft Engine) B1 Beech 200 (PWC PT6) B1 AS 365 N1, N2, N3 (Turbomeca Arriel 1)

37 Part-147 Godkjente skoler i Norge
Bardufoss videregående skole EASA Approval NO P.O. Box 218 N-9326 Bardufoss Norway Tel/Fax: Basic godkjenning: B1 Aircraft Turbine B1 Helicopter Turbine

38 Part-147 Godkjente skoler i Norge
Widerøe’s Flyveselskap ASA EASA Approval NO P.O. Box 247 N-8001 Bodø Norway Tel/Fax: / Type rating godkjenning: B1 Bombardier DHC (PWC 150) A1 Bombardier DHC (PWC 150) B1 Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC 120) B2 Bombardier DHC-8-100/200/300 (PWC 120)

39 Part-147 Godkjente skoler i Norge
Bodø videregående skole EASA Approval NO N-8041 Bodø Norway Tel: Basic godkjenning: B1 Aircraft Turbine B2 Avionics B1 Helicopter Turbine

40 EASA for flyteknikere Part – 66 / 145 Tom Lauritzen

41 Part-66 AML i Part-145 organisasjonen
Er ikke tidsbegrenset, bortsett fra Administrativ fornyelse hvert 5 år. Inneholder ingen rettigheter Appendiks inneholder nasjonale rettigheter og eventuelt begrensninger Må knyttes opp mot et internt autorisasjonsbevis i en Part-145 organisasjon Mange flytyper i AML betyr nødvendigvis ikke at nødvendig trening foreligger i aktuell Part-145 organisasjon

42 Part-66 AML i Part-145 organisasjonen
Internt Autorisasjonsbevis i Part-145 org. (145.A.35) Tilfredsstillende forståelse for relevant teknologi Kun på typer/kategori listet i Part-66 AML Skal ha minimum 6 mnd relevant praksis siste 2 år for å være gyldig Alle skal være gjenstand for sjekk av kompetanse, kunnskap og evner før fornying eller utstedelse. (145.A.35 (f)) Kvittering på vegne av organisasjonen (CRS)

43 Part-66 AML i Part-145 organisasjonen
Innhold i Intern autorisasjon Lesbart og forståelig Deler av for eks. B2 rettighet Bruk av test/spesialutstyr. Ekstra kompetanse eller deler av B1 Boroskope Skifte pinner. (klemmekurs) NDT Platearbeid

44 Part-66 AML i Part-145 organisasjonen
Kontinuerlig trening (145.A.35 (d) Prosedyre for gjennomføring skal foreligge (145.A.35(e) Minimum hver 24 måned For å sikre oppdaterte kunnskaper Kvalitets avvik Teknologi Nye prosedyrer, administrativ og teknisk Menneskelige faktorer Eller en kombinasjon Fra noen dager til flere uker

45 Part-66 AML i Part-145 organisasjonen
Dokumentasjon av kompetanse Nyansatte Skriftlig fra tidligere arbeidsgiver Styrt opplæring Forhold mellom AML og kompetanse Tilleggsutdanning i forhold til egen standard Praksisbok for den enkelte Alle All kompetanse skal dokumenteres

46 Part-66 AML i Part-145 organisasjonen
Engangs godkjenning (145.A30(j)5 i and ii) Kun kvalitetsavdelingen kan gi slik godkjenning (AMC 145.A.30 (j)5) Egne ansatte med AML på tilsvarende flytype Ansatt, i annen Part-145, med godkjent autorisasjon. Hvis det ikke finnes, Innehaver av ICAO sertifikat på typen Skal varsles til myndighetene innen 7 dager

47 Basic regulation (EC) 1592/2002

48 EASA Part-M, formål for LT:
Føre tilsyn med det individuelle luftfartøy for å sikre kontinuerlig luftdyktighet og utstede ARC. Føre tilsyn med vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til M.A. Subpart F. Føre tilsyn med CAMO.(Continuing Airworthiness Management Organisation) Godkjenne vedlikeholdsprogrammer.

49 EASA Part-M Continuing airworthiness elements:
Continued airworthiness instructions Pre-flight inspections Maintenance program & analysis Technical records AD’s Rectifications, mod’s Reliability monitoring Parts etc.

50 EASA Part-M/-145 Forskrifter. -Skal overholdes.
AMC, Acceptable means of complianse. -Tilrådningsmateriale. GM. Guidance Material. -Veiledning.

51 EASA Part-M Subpart A - General Subpart B - Accountability
Subpart C - Continuing Airworthiness Subpart D - Maintenance standards Subpart E - Components Subpart F - Maintenance organisation Subpart G - CAMO Subpart H - CRS Subpart I - Airworthiness Review Certificate

52 EASA Part- M General Scope:
Section A: Etablerer kriterier/målesnor for å sikre at den kontinuerlige luftdyktigheten/flysikkerheten overholdes inkludert vedlikehold. Section B: Etablerer kriterier/målesnor for tilsynsmyndigheten.

53 EASA Part-M M.A. 201, Responsibilities.
Eier/Operatør er ansvarlig for den kontinuerlige luftdyktigheten på et luftfartøy. - Luftdyktig stand. - Nødutstyr. - C of A. LDB. - Vedlikeholdt iht vedlikeholdsprogram

54 EASA Part-M M.A.202 Occurence reporting.
-Situasjoner som truer flysikkerheten på fartøy eller tilhørende komponenter -Rapporteringsansvar. -Tilsynsmyndighet. -TC-Holder. -Senest innen 72 timer.

55 EASA Part-M Subpart C, Continuing airworthiness.
Identifiserer krav og spesifikasjoner for kontinuerlig luftdyktighet, EASA fartøyer. M.A Continuing airworthiness tasks M.A Vedlikeholdsprogrammer M.A AD’s M.A Data for mod’s and repair. M.A Technical records. M.A Tech log. M.A.307 – Transfer of technical records.

56 EASA Part-M Subpart D, Maitenance standards.
M.A401 - Maintenance data Tilgjengelig og oppdatert. M.A Performance of maintenance, Kvalifisert personell. M.A Aircraft defects. - Bruk av MEL - Vurdering av feil utføres av Certifying staff. - Reparasjoner utføres/attesteres av Certifying staff.

57 EASA Part-M Subpart E, Components, M.A.501 – Installation.
Komponenter skal være ”Serviceable” M.A.502 – Component maintenance Utføres av godkjente Part-145 organisasjoner. M.A.503 – Service life limited components. Skal ikke overstige sin tidsbegrensning M.A.505 – Control of U/S components. Oppbevares isolert fra annet materiell

58 EASA Part-M Subpart F, Maintenance Organisation.
Subpart- F organisasjoner kan ikke vedlikeholde fartøyer i CAT.

59 EASA Part-M. Subpart G, CAMO. M.A. 701- Scope. M.A. 702- Application.
M.A Extent of approval. M.A CAME M.A Facilities M.A Personell requirements M.A Airworthiness review staff M.A Continuing airworthiness mangement.

60 EASA Part- M Subpart G, CAMO. M.A.709- Documentation.
M.A.710- Airworthiness review. M.A.711- Privileges of the organisation. M.A.712- Quality system M.A.713- Changes to the approved CAMO M.A.714- Record-keeping M.A.715- Continued validity of approval M.A.716- Findings.

61 EASA Part-M Subpart H, CRS M.A.801- Aircraft CRS.
M.A.802- Component CRS. M.A.803- Pilot-owner authorisation.

62 EASA Part-M Subpart I, Airworthiness review certificate.
M.A.901- Aircraft airworthiness review. M.A.902- Validity of ARC. M.A.903- Transfer of aircraft within EASA. M.A.904- Import of aircraft to EASA.

63 EASA Part-145 145.A.10. Scope. Section A: Etablerer kriterier/målesnor for å kvalifisere for godkjenning til å vedlikeholde luftfartøy og tilhørende komponenter. Section B: Etablerer kriterier/målesnor for tilsynsmyndigheten.

64 EASA Part-145 145.A.15 Application. EASA form 002

65 EASA Part-145 145.A.15 Terms of approval Spesifiseres i MOE.

66 EASA Part-145 145.A.25 Facility requirements
Fasiliteter er i en slik beskaffenhet at alt planlagt vedlikehold kan utføres på en forsvarlig måte.

67 EASA Part-145 145.A.30 Personnel requirements. Accountable manager
Nominated persons Quality monitor Manhours plan Competence control NDT-personnel Certifying staff Component certifying staff

68 EASA Part-145 145.A.30 Personnel requirements. Human factors training.
Derrogations for certifying staff, ref App IV. Non-EASA based Part-145’s, ref App. IV. Approved procedure One off authorisation.

69 EASA Part-145 145.A.35 Certifying staff, B1/B2 support staff
Inngående forståelse av relevant fartøy/componenter. ”Support staff” menes personell i ”Base-maintenance” uten ”certification privileges” ”Certifying staff” menes personell med Part 66 kvalifikasjoner. Relevant erfaring, 6 mnd 2 siste år. Continuation training minimum hvert 2 år. Program for kompetanseovervåkning.

70 EASA Part-145 145.A.35 Certifying staff, B1/B2 support staff
Utstedelse av autorisasjonsbevis med klare begrensninger og omfang. Arkivering og dokumentering av kvalifikasjoner, opplæring, Part-66 detaljer, autorisasjonsbevis og detaljer for med limitert eller ”one-off”-autorisasjon

71 EASA Part-145 145.A.40 Equipment, tools and material.
Organisasjonen skal ha tilgjengelig utstyr, verktøy og materiell til utføre arbeid iht godkjenning.

72 EASA Part-145 145.A.42 Acceptance of components.
Alle komponenter skal klassifiseres og oppbevares atskilt i sine respektive kategorier. Serviceable med EASA Form 1 eller tilsvarende Unserviceable Unsalvage/Non-repairable Råmateriale og forbruksmateriell Standard deler godkjent for Luftfartøy

73 EASA Part-145 145.A.42 Acceptance of components.
Component status skal markeres i de tilfeller der det kan være mod’s og AD’s Organisasjonen kan produsere enkelte deler for limitert bruk, ref Standard Practises.

74 EASA Part-145 145.A.45 Maintenance data.
Organisasjonen skal ha tilgjengelig oppdatert og relevant vedlikeholdsdokumentasjon til alt arbeide som utføres på luftfartøy og komponenter iht godkjenning.

75 EASA Part-145 145.A.47 Production planning.
System for planlegging av arbeid, personell, verktøy, utstyr, materiell, dokumentasjon og fasiliteter til gjennomføre alt arbeid på en forsvarlig måte. Human factors skal vurderes nøye i planleggingen Prosedyrer for å overføring av informasjon i de tilfeller det brukes skiftgang.

76 EASA Part-145 145.A.50 Certification of maintenance.
CRS skal utstedes for alt vedlikehold og reparasjoner utført på luftfartøy og komponenter av autorisert personell iht prosedyrer spesifisert i MOE.

77 EASA Part-145 145.A.55 Maintenance records.
Vedlikehold og reparasjoner skal dokumenters. Dokumentasjon skal lagres i minimum 2 år. Dokumentasjon skal oppbevares på et sikkert sted Ved opphør av organisasjonen skal all dokumentasjon oversendes til operatør eller lagres spesifisert av myndigheten.

78 EASA Part-145 145.A.60 Occurence reporting.
-Situasjoner som truer flysikkerheten på fartøy eller tilhørende komponenter -Rapporteringsansvar. -Tilsynsmyndighet. -TC-Holder. -Senest innen 72 timer.

79 EASA Part-145 145.A.65 Safety and quality system
Organisasjonen skal etablere en ”Safety and Quality policy” Organisasjonen skal etablere prosedyrer som inkluderer HF og anerkjent vedlikeholdspraksis slik at luftfartøy og komponenter ”releases” i henhold til 145.A.50 Organisasjonen skal etablere et ”Quality-audit”- program som overvåker at alle forskrifter overholdes i organisasjonen. Programmet skal inneholde ”Feedback reporting”.

80 EASA Part-145 145.A.70 MOE. Driftsdokumentasjon som skal beskrive hvordan organisasjonen ivaretar forskriftene for å opprettholde sine godkjenninger til å utføre vedlikehold og reparasjoner på luftfartøy og komponenter.

81 EASA Part-145 145.A.75 Privileges of the organisation.
Approval certificate utstedt fra LT

82 EASA Part-145 145.A.80 Limitations on the organisation.
Organisasjonen kan kun velikeholde og reparere luftfartøy og komponenter som den er godkjent til når fasiliteter, utstyr, verktøy, materiell, dokumentasjon og Certifying staff er tilgjengelig.

83 EASA Part-145 145.A.85 Changes to the organisation Navneendring
Adresseendring Utvidelser Endring av ledende personell Andre endringer som påvirker godkjenningen

84 EASA Part-145 145.A.90 Continued validity.
Godkjenningen er ikke tidsbegrenset.

85 EASA Part-145 145.A.95 Findings Direkte påvirker Flight safety, Level 1. Indirekte påvirker Flght safety, Level 2.


Laste ned ppt "Tom Lauritzen Per Øyvind Fuglstad Jan Christensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google