Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus? Petter Elstrøm Nasjonalt folkehelseinstitutt November 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus? Petter Elstrøm Nasjonalt folkehelseinstitutt November 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus? Petter Elstrøm Nasjonalt folkehelseinstitutt November 2008

2 Disposisjon Smittestoff Smittekilde Smittevei Smitte- mottaker MRSA hos helsearbeidere • Hva er forekomsten? • I hvor stor grad er helse- arbeidere smittekilde? • Er arbeidsrestriksjon og sanering løsningen? • Hva er risikofaktorer for å smitte videre? • Hva må vi ha kontroll på for å tillate pasientrettet arbeid?

3 MRSA Faktorer for betydning av smitte i helsetjenesten • MRSA smitter som MSSA • Direkte og indirekte kontaktsmitte • Smittsomheten ser ut til å variere mellom stammene • ikke identifisert noen feno- eller genotypisk markør Socialstyrelsen, 2007. MRSA hos personal inom vård och omsorg. Ett kunnskapsunderlag Smittestoff

4 MRSA Bakterieisolat sendt til referanselab. 2006 – juni 2008 • Ingen spa-typer som dominerer • Stort genetisk mangfold St. Olavs Hospital, Folkehelseinstituttet. Poster ISSSI, 2008 Smittestoff

5 MRSA hos helsearbeidere Systematisk oversiktsartikkel • Studiespørsmål: Prevalens av MRSA hos helsepersonell og betydning for spredning • Studier inkludert: 169 artikler av ulik design • 23,7% var bærere av MSSA, 4,6% var bærer av MRSA • 5,1% av MRSA-positive hadde infeksjon Albrich WC, Harbarth S. The Lancet Infectious Diseases 2008; 8: 298-301 Smittekilde

6 MRSA hos helsearbeidere Helsearbeidere med MRSA meldt til MSIS (2005 – 2008) • Totalt 2260 meldt i perioden • Helsearbeidere med MRSA: 177 (8%) • 24 av 177 (14%) med infeksjon • 153 kolonisert Smittekilde • 177 av 39135 leger, spl., hjpl. i somatiske sykehus = <0,5%

7 MRSA hos helsearbeidere Albrich, 2008 • Transiente og langvarige bærere har forårsaket utbrudd • I flere studier er smitte fra helsearbeidere til pasienter vist ved molekylære og epidemiologiske metoder Smittekilde

8 MRSA hos helsearbeidere 33 helsearbeidere meldt til MSIS hittil i 2008 Smittekilde 5 14 4 10 9

9 MRSA hos helsearbeidere Erfaringer i Norge • Utbrudd Bærum sykehus Jenum P et al. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:933-5 Smittekilde

10 MRSA hos helsearbeidere Erfaringer i Norge • Utbrudd ved sykehjem i Oslo Smittekilde

11 Sanering - helsearbeidere Albrich, 2008 • Effekt av MRSA-sanering: • Dekoloniserende effekt: 88% (Mupirocin: 57 studier, syst. AB: 24 studier) • Kun 11 studier fulgte opp i minst 4 uker • Ulike definisjoner for oppnådd dekolonisering Smittekilde

12 Effekt av sanering Studiedesign Effekt av flere tiltak Infeksjonsfore- byggende effekt Dekoloniserende effekt Systematiske oversiktsartikler 64 RCT 2616 Andre eksperimentelle studier 23 Kohortstudier 13 Kasus-kontroll studier 1 Før-/etter-studier, sammenlignende studier 109 Kasuistikker, utbruddsrapp. Konsensus, usystematiske oversiktsartikler Smittekilde

13 Studiedesign Effekt av flere tiltak Infeksjonsfore- byggende effekt Dekoloniserende effekt Systematiske oversiktsartikler 64 RCT (som ikke er vurdert i oversiktsartiklene) 48 Andre eksperimentelle studier 23 Kohortstudier 13 Kasus-kontroll studier 1 Før-/etter-studier, sammenlignende studier 109 Kasuistikker, utbruddsrapp. Konsensus, usystematiske oversiktsartikler Smittekilde Effekt av sanering

14 Dekoloniserende effekt Loeb MB, 2003 • Ingen forskjell mellom mupirocin og placebo i forhold til å sanere MRSA fra alle bærersteder (nese og hud) • ingen signifikante forskjeller mellom øvrige intervensjoner som ble sammenlignet Smittekilde

15 Effekt av sanering Infeksjonsforebyggende effekt van Rijen, 2008 • Mupirocin viste signifikant forebyggende effekt på S. aureus-inf. Smittekilde

16 Varighet av bærerskap Kohortstudier ReferanseStudiepopulasjonOppfølging Doebbeling, 199468 helsearb. – Mupir. vs placebo – oppf. 1 år Ved 6 mnd var 48% i interv.gr. og 72% i kontr.gr. positive Ved 12 mnd var 53% i interv.gr. og 76% i kontr.gr. positive Buehlman, 200862 pas. innlagt sykehus og beh. for bærerskap Median tid for vellykket dekolonisering: 34 mnd. (0-72) 10 pas. rekolonisert etter median 8 mnd. (24-536 dager) MacKinnon, 200052 tidl. pos. screenet ved reinnleggelse 81 reinnleggelser – 44 pos./37 neg. prøver. Varighet av bærerskap: 6-12 mnd.: 11 pas, 1-2 år.: 11 pas., > 2 år: 1 pas Marschall, 2006116 pos. fulgt opp i 3 år, median 316 dager 68 (58,6%) ble kvitt MRSA – median tid: 7,4 mnd. Smittekilde

17 Prognose for sanerte Smittekilde Buehlman, 2008 • Risikofaktorer for behandlingssvikt (> 1 sanering) : • Flere koloniseringssteder • Pågående infeksjon • Halsbærerskap • Bærer av spa-type t041 • 53,3% trengte mer enn 1 sanering • 54/62 (87%) i intention-to-treat analyse ble neg. (snitt 2,1 saneringer) • 51/52 (98%) av de som fullførte saneringer ble varig negative

18 Smittekilde MacKinnon, 2000 • Risikofaktorer for langvarig bærerskap • Kronisk sykdom (hjerte-kar, diabetes) • Kronisk hudsykdom/skader (sår, psoriasis, eksem) • Kroniske infeksjoner (osteomyelitt med fistel) • Fremmedlegeme gjennom hud/slimhinner (urinveiskat., PEG) Prognose for sanerte

19 Arbeidsrestriksjon Forskrift om forhåndsundersøkelse • Hindre spredning på helseinstitusjoner • Ivareta arbeidstakernes rettigheter Smittekilde

20 Arbeidsrestriksjon Hva gjør andre lavendemiske land? Smittekilde

21 Pasientrettet arbeid Anbefalinger i Sverige • Finne bærere • Utredning og informasjon, midlertidige restriksjoner • Pasientrettet arbeid (dersom uten risikofaktorer) • Unntatt ved: • Symptomer på infeksjon • Antibiotikabehandling • hudlesjoner, ØLI, rinitt pga allergi • Ikke arbeid på risikoenheter Smittevei Smitte- mottager

22 Anbefalinger i Sverige - kunnskapsgrunnlaget • Størst risiko knyttet til ukjente bærere • Indirekte smitte mellom pasienter via helsearbeidere • Standardtiltak viktigste tiltak mot smitte • Lav risiko knyttet til bærere med hel hud • høyere risiko ved hudlesjoner, flere bærersteder, pågående infeksjon Smittevei Smitte- mottager Pasientrettet arbeid

23 Smittevei Smitte- mottager Pasientrettet arbeid Albrich, 2008 Konklusjon: • Helsepersonell kan være viktige aktører i spredning av MRSA • Først og fremst som vektorer og ikke som hovedkilde • God håndhygiene – viktigste tiltak • Helsepersonell som vedvarende reservoar er sjelden, men likevel viktig • Aggressiv screening og sanering er berettiget ved utbrudd og når endemisk nivå er lavt

24 Konklusjon Smittestoff Smittekilde Smittevei Smitte- mottaker Smittestoff: • Lav forekomst Smittekilde: • Sanering • Arbeidsrestriksjon Smittevei: • Risikofaktorer for spredning • Standardtiltak Smittemottaker: • Risikoavdelinger

25 Konklusjon Kan helsearbeidere med MRSA arbeide i sykehus?

26 Konklusjon Kan helsearbeidere med MRSA arbeide i sykehus? MRSA-veilederens konklusjon: • Ved ikke vellykket sanering kan arbeidsrestriksjon oppheves dersom: • personen etter individuell vurdering anses som så lite smitteførende at arbeidsforbud ikke er nødvendig av hensyn til smittevernet • Vurderingen gjøres av institusjonens smittevernlege • Må være uten risikofaktorer for bærerskap • Vurdere arbeidssted og smitteverntiltak

27 Ny MRSA- veileder

28 Målet med tiltak mot MRSA MRSA skal ikke etablere seg og bli en fast del av bakteriefloraen ved norske sykehus og sykehjem Rettesnor ved utarbeidelse av veilederen: •Tiltakene skal være faglig forsvarlige og lovlige •Tiltakene skal både beskytte befolkningen og ivareta den enkelte pasients behov •Tiltakene skal være gjennomførbare •Tiltakene skal være evidensbasert og ha oppslutning i helsetjenesten

29 Innhold i MRSA-veilederen Kapitler i tiltaksdelen: 1 og 2 Innledning og mål 3Standardtiltak 4 Sykehus 5 Sykehjem 6 Hjemmesykepleie 7 Øvrig helsetjeneste 8 Rettigheter og plikter - For alle. Nye tiltak Les det kapittelet du trenger - For alle. Noen nye regler

30 Innhold i MRSA-veilederen Kapitler som kommer Bakgrunnskapitler: •Informasjon om MRSA •Evidensgrunnlag for tiltakene •Norske anbefalinger sammenlignet med anbefalinger i andre lavendemiske land Vedlegg: •Informasjonsskriv og nyttige skjemaer •Lenke til dokumenter på www.fhi.no


Laste ned ppt "MRSA-positive helsearbeidere Kan de arbeide på sykehus? Petter Elstrøm Nasjonalt folkehelseinstitutt November 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google