Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsstyring i staten •Oppsummerer NTLs kritikk •Markedsstyring: –Styringsmåter av offentlig sektor hentet fra privat sektor, ofte ved bruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsstyring i staten •Oppsummerer NTLs kritikk •Markedsstyring: –Styringsmåter av offentlig sektor hentet fra privat sektor, ofte ved bruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5 Markedsstyring i staten •Oppsummerer NTLs kritikk •Markedsstyring: –Styringsmåter av offentlig sektor hentet fra privat sektor, ofte ved bruk av markedsmekanismer –Målstyring –Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting –”Liksommarkeder” (bestiller- og utførermodeller) •Målgrupper –Medlemmer og tillitsvalgte i NTL –Politikere og virksomhetsledere

6 NTL-utvalg: Synliggjøre alternativene 1.Hva vil vi med offentlig sektor? (Beskrivelse av ønsket situasjon) 2.Hva er dagens situasjon? 3.Hvordan kommer vi fra dagens situasjon til ønsket situasjon (strategier og tiltak)?

7 Kartlagte områder •Mål- og resultatstyring •Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting •Bestiller– og utførermodeller •Medbestemmelse –HR-ledelse, Lean •Forretningsbasert regnskap i offentlig sektor •Midlertidig ansatte •Konsulentbruk i staten

8 Hva vil NTL med offentlig sektor? •Folkevalgt styring •Tilstrekkelige ressurser •Organisering –Utnytt de ansattes kompetanse –Samarbeid med hverandre –Åpen for forbedring •Hvorfor offentlig? –Viktig for samfunnet –Kan/bør ikke være i markedet •Sterk offentlig sektor

9 Den norske modellen •Norges største konkurransefortrinn –Sikrer medarbeiderdrevet innovasjon •Samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse –Sterke fagforeninger og fast ansettelse •Trepartssamarbeid •Små forskjeller og nærhet i beslutningene •Gjensidig tillit

10 Alt var ikke bedre før! •Ikke bare syt - få fram alternativer! •Det finnes ingen lettvinte løsninger! •Offentlige ansatte gjør en god jobb! •Norsk offentlig sektor er i verdensklasse! •Men….

11 Forslag til tiltak •Krever gjennomgang av de problematiske sidene med statens mål- og resultatstyring. •De ansatte og de tillitsvalgte bør ha en viktig rolle. Sentrale spørsmål er blant annet: –Fører målstyringen til mer eller mindre ressursbruk? –Nås samfunnsoppdrag og hovedmål som er satt? –I hvilken grad vris ressursbruken fra mål som er vanskeligere å kvantifisere? –I hvilken grad blir informasjonen til overordnet organ påvirket av målefeil, upresise mål og juks eller selektiv rapportering?

12 Gjennomgå målstyringen: •Færre mål •Mål og rapporter det mest vesentlige •Mål kvalitet i stedet for kvantitet •Ikke målstyr på individnivå •Ikke bryt ned overordnede mål til mange undermål i virksomhetene

13 Målstyring •Ressursinnsatsen vris –Fra det som ikke kan måles til det som kan måles •Selve systemet påvirker hva som gjøres •Fokus på kvantitet – kvalitet vanskelig å måle •Ressurskrevende system –rapportering og kontrollregimer bygges opp •Målesystemene fanger ikke opp alle sider ved saksbehandlingen.

14 Forslag til tiltak •Hvordan kan tillitsrelasjonene i arbeidslivet kan forbedres. •Mål- og resultatstyringen bidrar i dag ofte til en negativ kontroll- og mistillitskultur. Dette reduserer tilliten, både mellom ansatte og ledere i virksomhetene og mellom ulike virksomheter i staten og de folkevalgte. •Finansdepartementet har gitt ut en veiledning i etatsstyring. Den kan videreutvikles, for å ta opp de ulike problemstillingene NTL peker på.

15 Gjennomgå målstyringen (2): •Utarbeid bedre styringsverktøy –Ikke la ”enkle” oppgaver teller likt med ”vanskelige” •Ikke bruk ”gapestokkstrategier” –Ikke heng ut ledere, grupper av ansatte eller enkeltansatte når indikatorer og mål ikke er oppnådd. •Ledere bør ikke gis bonus ut fra måloppnåelse.

16 Hvem tjener på privatisering? •Offentlig sektor brukte 555 mrd kr •Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr •Pleie og omsorgstjenester ca 70 mrd kr •Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr ( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHO: ” Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til” Petter Brubakk, NHOs næringsdirektør ( Dagsavisen 5.5.11)

17 Drivkrefter •Politiske holdninger –Ideologi •”privat er best” –Pragmatisk - kostnadsorientert •”det viktigste er ikke hvem som vasker bestemor så lenge bestemor blir vasket” •Ledernes holdninger –”Styrke fokus” = slippe ansvaret –Hva er moderne? –Holde budsjettet – kortsiktige gevinster •Andre aktører: konsulenter, media osv.

18 Mer målstyring •Ulike mål kan være motstridende –Vanskelig å vurdere ulike indikatorer opp mot hverandre. •Kan oppfattes som mistillit •Overordnede mål brytes ned i detaljerte delmål som ansatte måles på •Detaljstyring –gjør de ansatte mindre selvstendige og mindre tilfredse på jobben.

19 Enda mer målstyring •Enkle og kompliserte oppgaver måles på samme måte –Gjør mer av det lette og mindre av det vanskelige •Overrapportering av suksess –Underrapportering av det man ikke lykkes med •Sektorisert stat –vanskelig å følge opp overordnet ansvar –samordningen fungerer for dårlig •Vanskelig å identifisere resultat •Resultatene viser seg ofte først etter mange år

20

21

22 Privatisering, outsourcing og konkurranseutsetting •Store forskjeller –Renhold, kantine, ”støttetjenester”. •Svekker ofte ansattes lønns- og pensjonsvilkår •Private skal ha profitt –alt annet likt vil privatisering bli dyrere •Mindre samordning •Mer byråkrati –Kontrollutgifter, sårbarhet, konsulentregime •Ofte dårlig utredet

23 Etter- kostnader Profitt Omstilling Kontroll Anbud Før-kostnader Anbudskostnader

24

25 www.respublica.no www.facebook.com/respublican orge Twitter: @respublica_ #Blåkopi www.respublica.no

26 Konkrete tiltak •Samarbeid over sektorgrenser •Redusere konsulentbruken •Redusere bruk av midlertidige ansatte. •Konsekvensanalyser og evaluering •Gode offentlige tjenester i egen regi •Gjennomgang av bestiller – og utførerløsninger

27 Styrk trepartsamarbeidet og den norske modellen •Tillitsvalgte inn i styringsdialogen •Bruk Hovedavtalen bedre •Styrk lederplattformen •Opplæring om offentlig sektors særtrekk •Medbestemmelse i alle ledd

28

29 Satsingsområder 2013 •Intern informasjon –I regi av landsforeningene og foreningene •Arbeid ut mot enkeltvirksomheter –Samarbeide med lokale organisasjonsledd i noen utvalgte virksomheter •Påvirke på overordnet nivå –Arbeide opp mot politikere og virksomhetsledere


Laste ned ppt "Markedsstyring i staten •Oppsummerer NTLs kritikk •Markedsstyring: –Styringsmåter av offentlig sektor hentet fra privat sektor, ofte ved bruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google