Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlagt kommunikasjon 2:4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlagt kommunikasjon 2:4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlagt kommunikasjon 2:4
Larsåke Larsson, kap. 3-6

2 Den kritiske skolen Samfunnsansvar: bedriftene har et ansvar for samfunnet de eksisterer innenfor, både lokalt og globalt Etikk: lovgivning, policy, allmennmenneskelige prinsipper og informatørens oppfatning av rett og galt Dialog: Habermas, strategisk og kommunikativ handling, åpenhet, symmetri, ærlighet, empati og omsorg

3 Funksjonelle beskrivelser av PR
Institusjonelle Representativ Ideologisk Integrerende kulturell

4 Organisatorisk plattform
Organisasjonsteoretiske syn Analyse av organisasjoner Organisasjonskommunikasjon Informasjonsfunksjonen i organisasjoner Informasjonsvirksomheten

5 Organisasjonsteoretiske syn
Det strukturelle perspektivet: Klassisk teknokratiskole, Max Weber og de ideelle modellene. Det personrettede perspektivet: menneskene i organisasjonen. Ulike retninger, ex prosesser, behov og motivasjon, læring og kommunikasjon Det kulturelle perspektivet: Organisasjonens indre kultur og dens plass i kulturen Politiske system: et makt- og interesse-perspektiv

6 Analyse av organisasjoner
Sektorer: hvilken sektor tilhører organisasjonen, offentlig, privat? Virksomheten: hva leverer organisasjonen? Strukturen: hvordan er organisasjonen ordnet? Oppbygging: byråkratier eller flate strukturer? Funksjon: Prosessrettet eller fritt styrte?

7 Funksjon Prosessrettet eller resultatrettet
Personalrettet eller oppgaverettet Identifiseres med organisasjonen eller med oppgaven Åpne system eller lukkede system Fritt styrte eller streng kontroll Normativ eller pragmatisk innstilling

8 Organisasjonskommunikasjon
Begrepet organisasjonskommunikasjon omfatter de kommunikative handlingene og samhandlingen til foretak, myndigheter, interesseorganisasjoner og andre organiserte parter som deltar i ulike beslutningsprosesser i samfunnet åpent og aktivt eller på andre måter.

9 Organisasjonskommunikasjon
Intern og ekstern kommunikasjon Formell og uformell kommunikasjon Verbal og ikkeverbal kommunikasjon Den interne kommunikasjonen - funksjon og kriterier - kommunikasjonsnivåer, nettverk og roller - interne kommunikasjonsveier

10 Informasjonsfunksjonen i organisasjoner
Støtter virksomheten: fungerer grenseoverskridende for organisasjonen Støtter markedet: hjelper organisasjonen å beholde sine konkurransefordeler Relasjonsrolle: bygge opp gode forbindelser til viktige grupper og samarbeidspartnere

11 Informasjonsvirksomheten
Analyse, strategi og planlegging Relasjoner Produksjonsfunksjon Konsulentfunksjon (internt)

12 Informasjonsarbeidets retning
Samlende spørsmål – offentlig og privat Intern kommunikasjon – offentlig og privat Ekstern kommunikasjon – offentlig: henvender seg til medborgere og brukere, kommuniserer om lovgivning og rettigheter, privat: henvender seg til kunder og støtter markedsavdelingen, sikter mot økt økonomisk utbytte

13 Virksomhetsplanlegging
Flerårsplaner Ettårsplaner Prosjektplaner

14 PR i organisasjoner: excellency-modellen

15 Omverdensanalyse og føranalyse
Omverden: politiske, sosiale, økonomiske, økologiske og teknologiske dimensjoner. Aktiviteter: forberedelse, etiske aspekter, tidligere innsats, evaluering, kriseanalyse

16 Omverden Markedsrettet overvåking – SWOT: strengths, weaknesses, opportunities, threats. Issues management: går fra overvåking av omverden til å analysere resultatene og ta konsekvensen av analysen.

17 Fem steg i ”issues management”
Identifisering Søking Overvåking (monitoring) Analyse Prioritering av beslutninger

18 Etiske aspekter Lover Regler Alminnelig dannelse og moral
Kultur/religion Hvordan en organisasjon forholder seg til etikk er avhengig av organisasjonsformen og aktiviteten.

19 Interne faktorer i organisasjonen
Kultur Stemning Kompetanse Struktur

20 Tidligere aktiviteter
Erfaringer Formativ evaluering: hvordan lignende prosjekter har fungert tidligere i organisasjonen eller utenfor (se faglitteratur) Pretesting: hvordan reagerer folk?

21 Kriseanalyse Hva kan gå galt Hvordan kan vi hindre at noe går galt
Hvordan kan vi hindre at ting går galere når det først er gått galt?

22 Mål og målsetting Ha et mål for innsatsen Ha et gjennomførbart mål
Ha et målbart mål Ha en måte synliggjøre målet

23 Sentrale spørsmål: infoplan
Trenger noen informasjonen? Trengs det mer informasjon? Hvorfor? Kan problemet løses uten informasjon? Skill mellom ingeniørløsninger og informasjonsløsninger

24 Målnivåer Visjon – overgripende for organisasjonen
Hovedmål (for infoarbeidet) Sektormål Prosjektmål Delmål

25 Grunnbegreper i planlegging
Virksomhetsidé Visjon Mål Strategi

26 Profil, identitet, image
Profil: organisasjonen vil formidle Image: slik omverden ser på organisasjonen Identitet: slik organisasjonen oppfatter seg selv, det kulturelle helhetsbildet

27 Profil, Image, Identitet
Skillet mellom slik en organisasjon vil bli oppfattet, slik den faktisk blir oppfattet og slik den oppfatter seg selv

28 Mål må være Begripelige Relevante Substansielle Brukbare Realistiske

29 Mengden planlegging Nok til å vite hva som gjøres og hvorfor
Arbeidsmengden må vurderes Logistikk og rekkefølge er viktig Rasjonaliteten må ikke ta overhånd Systemet må bevare fleksibiliteten

30 Planleggingsnivå, fig 6.1 Helhets-planlegging Spesifikk planlegging
Langsiktig planlegging Virksomhets-planlegging Prosjekt- og kampanjeplan-legging Kortsiktig planlegging Planlegging av tiltak Operativ planlegging

31 Erfaringer om kampanjer
Kampanjer er best for å nå kortsiktige mål Media er det beste kanalene for å skape oppmerksomhet Publikum må identifisere seg som mottakere Gode kampanjer har utnyttet resultater og erfaring fra forskning

32 Planleggingshjulet

33 Ti råd om planlegging Kjenn organisasjonens mål
Finn realistiske kommunikasjonsmål Studer målgruppen Kunnskap er makt Prioriter innsatsen Intern enighet om strategi, rammeplan og budsjett Involver organisasjonen Velg ansvarlige Selg planen internt Slutt ikke å planlegge


Laste ned ppt "Planlagt kommunikasjon 2:4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google