Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Axel R. Anfinsen Fiskeridirektoratet Axel R. Anfinsen senioringeniø r Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen Rømmingsstatistikk NYTEK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Axel R. Anfinsen Fiskeridirektoratet Axel R. Anfinsen senioringeniø r Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen Rømmingsstatistikk NYTEK."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Axel R. Anfinsen Fiskeridirektoratet Axel R. Anfinsen senioringeniø r Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen Rømmingsstatistikk NYTEK

3 Disposisjon  Rømming •Næringens største miljøutfordring  NYTEK organisering •NYTEK-forskrift •Krav •Samsvarsvurdering  Standardisering •Standard Norge  Akkreditering •Norsk Akkreditering  NYTEK regime

4 Rømming av laks og ørret 2001 – september Individer

5 Rømming av laks og ørret 2001 – september 2006 Tusen

6 Rømming av laks og ørret 2001 – september 2006 Tusen

7 Rømming marin fisk 2003 – Individer

8 Rømming marin fisk 2003 – 06

9 Beholdning og rømming av laks / 00 - Millioner Tusen 8 0 / / / 00 -

10 Laks og ørret Relativ rømming

11 Kvartalsvis rømming av laks og ørret Tusen

12 Omfang og episoder 1994 – 1998 Omfang og episoder 1994 – 1998 Laks og ørret rapportert til forsikring

13 Svinn 1998 – 2005 Matfisk av laks og ørret

14 Livsstadium for rømt oppdrettslaks Fra overvåkingsfiske 1997

15 Not Flyte- krage Fortøyning Oppdrettmerden Norsk fiskeoppdretts vugge

16 Rømming relatert til svikt i hovedkomponent august 2006

17 Overordnet krav til fiskeoppdrettsanlegg  Akvakulturloven •§ 12. Krav til innretninger og utstyr mv. –Innretninger og utstyr som nyttes til aktiviteter som omfattes av denne lov skal være forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig aktsomhet. –Departementet kan gi forskrift om krav til tilvirkning, bruk og egenskaper ved innretninger og utstyr som nevnt i første ledd, herunder fastsette godkjennings- og sertifiseringsordninger.

18 NYTEK – et intrikat trekantforhold Forskrift Fiskeriforvaltningen Krav Standard Norge NS 9415 Samsvars- vurdering Norsk Akkreditering

19 NYTEK En omlegging av myndighetene tilsyn St.meld.nr. 17 (2002 – 03). Om statlig tilsyn: Det vil videre være et mål å avvikle de tradisjonelle statlige tilsynsordninger på de områder hvor dette med fordel kan erstattes, eller i det minste reduseres, ved alternativer som for eksempel akkreditering og sertifisering

20 NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift  Den første standard internasjonalt av denne type •Utviklet under meget stramme tidsfrister •En omfattende revidering er i gang  Utviklet at NAS, nå Standard Norge (SN), i samarbeid med •Næringen, forskningsinstitusjoner og myndighetene  SN arbeider, gjennom ISO, med internasjonalisering av standarder for fiskeri og havbruk

21 Standard Norge (SN)  SN er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon •Etablert i 2003 ved en reorganisering av –Norsk Almenstandardisering (NAS) –Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) –Norsk Teknologisenter (NTS) –Norges Standardiseringsforbund (NSF)  Utvikler standarder markedet trenger •I samarbeid med brukere som bidrar med •Ekspertise og finansiering  NS 9415 opprinnelig •Utviklet av Norsk Almenstandardisering (NAS) •Vedtatt av Norges Standardiseringsforbund (NSF)

22 Nasjonal og internasjonal organisering av standardisering IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Post- og teletilsynet Standard Norge

23 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet  Åpenhet •Alle kan delta –Bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere  Frivillighet •Basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter  Konsensus •Siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger

24 Standard  Formål •Enhet ● Orden ● Forenkling •Effektiv drift ● Lønnsomhet  En standard er et frivillig kontraktsdokument, som beskriver: •Produkt ● Tjeneste ● Arbeidsprosess  En standard bidrar til •Like konkurransevilkår ● Kjente spilleregler  Internasjonale standarder skal bidra til •Fjerne tekniske handelshindre •Ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet

25 Akkreditering - Sertifisering  Akkreditering: •Offisiell anerkjennelse av at en organisasjon har –Kvalitetssystem –Kompetanse og utstyr til å utføre nærmere beskrevne oppgaver og oppfyller vilkårene for akkreditering  Sertifisering: •Bekreftelse på at et ledelsessystem, et produkt, en tjeneste eller person tilfredsstiller kravene det erklæres samsvar mot

26 Akkreditering – Sertifisering i relasjon til NYTEK  Akkrediteringsorgan (som NA) skal •Akkreditere sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan •Sikre at –Sertifisering og inspeksjon er utført i samsvar med NS 9415 –Sertifiserings- og inspeksjonsorgan er kvalifisert for oppgaven  En akkreditering er gyldig i fem år •I tillegg har NA en årlig gjennomgang av organene  Oversikt over akkrediterte sertifiserings- og inspeksjonsorgan er tilgjengelig på NA sin webside

27 Norsk Akkreditering (NA)  NA er en upartisk og uavhengig organisasjon etablert som forvaltningsorgan under NHD  Bundet av multinasjonale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse  Regelmessig kontrollert av tilsvarende organer i andre land •Sikrer en felles forståelse av kvalitetssikring  Medlem av •European Co-operation for Accreditation (EA) –Sikrer at NA har samme kvalitetskontroll som tilsvarende organ i EU •International Accreditation Forum (IAF) •International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC)

28 NAs MANDAT  Etablere og opprettholde et tilbud om teknisk akkreditering  Etablere og opprettholde et tilbud om GLP- inspeksjon  Informere om de aktuelle ordningene slik at de tas i bruk der det er hensiktsmessig  Sikre internasjonal aksept for akkrediterte tjenester utført i Norge

29 Nasjonal og internasjonal akkreditering Certified once, accepted everywhere

30 Akkrediterte inspeksjonsorgan NS-EN ISO/IEC (tideligere NS-EN ) pr mars Aquastructures asTrondheim 2.NOOMAS asBergen 3.Akva Dykk as Kolnes 4.Vik- Sandvik asStord 5.Barlindhaug Norfico asTromsø 6.Bergen Engineering asBergen 7.Norsk Sertifisering as Lysaker 8.Akvaplan-NivaTromsø 9.ROLI Certification asBømlo 10.INC EngineeringFlorø

31 Akkrediterte produktsertifiseringsorgan NS-EN pr mars Aquastructures ASTrondheim 2.Norsk Sertifisering AS Lysaker 3.Sivilingeniør Finn Strøm ASDrammen 4.NOOMAS AS Bergen 5.ROLI Certification ASBømlo 6.ASAS Sertifisering ASRevetal

32 NYTEK regime  Hjemmel •NYTEK-forskriften med formål: Begrense rømming fra flytende oppdrettsanlegg •Omfatter oppdrett av fisk i flytende anlegg (ikke villfanget) –Nye anlegg eller hovedkomponenter oProduktsertifikat inklusiv bruker håndbok –”Eksisterende anlegg” (Anlegg i bruk ved forskriftens ikrafttredelse) oDugelighetsbevis. Fornyes hver tredje år. Fases ut etter  NYTEK-krav •NS 9415, Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift  Samsvarsvurdering •Produktsertifikat –Akkreditert sertifiseringsorgan oNS-EN •Dugelighetsbevis –Akkreditert inspeksjonsorgan oNS-EN ISO/IEC (erstatter NS-EN )  Lokalitetsklassifisering •Kompetent organ, kompetanse skal vurderes av oppdragsgiver

33 Lokalitetsklassifisering  Miljøkrefter i samsvar med NS 9415 •50 år returperiode for –Vind –Bølger –Strøm oI dag 10 år returperiode –Is oMangelfullt behandlet i NS 9415  Utføres av kompetent organ •Kompetanse skal vurderes av oppdragsgiver

34 Eksisterende anlegg - dugelighetsbevis Akkreditert inspeksjonsorgan Bruk ihht Anerkj. prinsipper Vur- dering av anlegg Lok: Klassi- fisering Lokalitetsklassifisering ihht NS 9415 Akkr. inspeksjonsorgan ihht NS-EN ISO/IEC (erstatter NS-EN ) Dugelighets- bevis Kompetent organ

35 Nye anlegg og hovedkomponenter Utstyrs- produsent Utvikling og konstr. Brukerh.bok Leveranse Anl./h.komp. Akkreditert Sert.selskap Kompetent organ Fortøyning Installasjon ihht bruker- håndbok Bruk ihht bruker- håndbok Lok. Klassi- fisering Produktsertifisering og lok.klassifisering ihht NS 9415 Akkr. sertifiserningsselskap ihht NS-EN Gir viktige føringer for IK Levering Sertifisering Leverandør Produkt- sertifikat

36 Oppsummering  Rømming •Næringens største miljøutfordring  Flytende fiskeoppdrettsanlegg •Norsk oppdrettsnærings vugge  NYTEK •Forskrift •Krav –NS 9415 oOmfattende revisjon i gang •Samsvarsvurdering –Dugelighetsbevis oAkkreditert inspeksjonsorgan –Produktsertifikat oAkkreditert sertifiseringsorgan •Lokalitetsklassifisering –Kompetent organ

37 Produksjon av laks og ørret 1980 – 2005 Evig varer kun et dårlig rykte Produksjon, tusen tonn Antibiotika, tonn


Laste ned ppt "Axel R. Anfinsen Fiskeridirektoratet Axel R. Anfinsen senioringeniø r Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen Rømmingsstatistikk NYTEK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google