Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rømmingsstatistikk NYTEK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rømmingsstatistikk NYTEK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rømmingsstatistikk NYTEK
Axel R. Anfinsen senioringeniør Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen

2 Disposisjon Rømming NYTEK organisering Standardisering Akkreditering
Næringens største miljøutfordring NYTEK organisering NYTEK-forskrift Krav Samsvarsvurdering Standardisering Standard Norge Akkreditering Norsk Akkreditering NYTEK regime

3 Rømming av laks og ørret 2001 – september 2006
Individer

4 Rømming av laks og ørret 2001 – september 2006
Tusen

5 Rømming av laks og ørret 2001 – september 2006
Tusen

6 Rømming marin fisk 2003 – 06 Individer

7 Rømming marin fisk 2003 – 06

8 Beholdning og rømming av laks 1994 - 2005
0/ Millioner Tusen 8 0/00 - 4 0/00 - 2 0/00 -

9 Laks og ørret Relativ rømming

10 Kvartalsvis rømming av laks og ørret
Tusen Tusen

11 Omfang og episoder 1994 – 1998 Laks og ørret rapportert til forsikring

12 Svinn 1998 – 2005 Matfisk av laks og ørret

13 Livsstadium for rømt oppdrettslaks Fra overvåkingsfiske 1997

14 Oppdrettmerden Norsk fiskeoppdretts vugge
Not Flyte- krage Fortøyning Oppdrettmerden Norsk fiskeoppdretts vugge

15 Rømming relatert til svikt i hovedkomponent 2001 - august 2006

16 Overordnet krav til fiskeoppdrettsanlegg
Akvakulturloven § 12. Krav til innretninger og utstyr mv. Innretninger og utstyr som nyttes til aktiviteter som omfattes av denne lov skal være forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig aktsomhet. Departementet kan gi forskrift om krav til tilvirkning, bruk og egenskaper ved innretninger og utstyr som nevnt i første ledd, herunder fastsette godkjennings- og sertifiseringsordninger.

17 NYTEK – et intrikat trekantforhold
Forskrift Fiskeriforvaltningen Standard Norge Krav NS 9415 Samsvars- vurdering Norsk Akkreditering

18 NYTEK En omlegging av myndighetene tilsyn
St.meld.nr. 17 (2002 – 03). Om statlig tilsyn: Det vil videre være et mål å avvikle de tradisjonelle statlige tilsynsordninger på de områder hvor dette med fordel kan erstattes, eller i det minste reduseres, ved alternativer som for eksempel akkreditering og sertifisering IK

19 NS Flytende oppdrettsanlegg Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift Den første standard internasjonalt av denne type Utviklet under meget stramme tidsfrister En omfattende revidering er i gang Utviklet at NAS, nå Standard Norge (SN), i samarbeid med Næringen, forskningsinstitusjoner og myndighetene SN arbeider, gjennom ISO, med internasjonalisering av standarder for fiskeri og havbruk

20 Standard Norge (SN) www.standard.no
SN er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 ved en reorganisering av Norsk Almenstandardisering (NAS) Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) Norsk Teknologisenter (NTS) Norges Standardiseringsforbund (NSF) Utvikler standarder markedet trenger I samarbeid med brukere som bidrar med Ekspertise og finansiering NS 9415 opprinnelig Utviklet av Norsk Almenstandardisering (NAS) Vedtatt av Norges Standardiseringsforbund (NSF)

21 Nasjonal og internasjonal organisering av standardisering
IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Post- og teletilsynet Standard Norge

22 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet
Åpenhet Alle kan delta Bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere Frivillighet Basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter Konsensus Siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger

23 Standard Formål Enhet ● Orden ● Forenkling Effektiv drift ● Lønnsomhet En standard er et frivillig kontraktsdokument, som beskriver: Produkt ● Tjeneste ● Arbeidsprosess En standard bidrar til Like konkurransevilkår ● Kjente spilleregler Internasjonale standarder skal bidra til Fjerne tekniske handelshindre Ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet

24 Akkreditering - Sertifisering
Offisiell anerkjennelse av at en organisasjon har Kvalitetssystem Kompetanse og utstyr til å utføre nærmere beskrevne oppgaver og oppfyller vilkårene for akkreditering Sertifisering: Bekreftelse på at et ledelsessystem, et produkt, en tjeneste eller person tilfredsstiller kravene det erklæres samsvar mot

25 Akkreditering – Sertifisering i relasjon til NYTEK
Akkrediteringsorgan (som NA) skal Akkreditere sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan Sikre at Sertifisering og inspeksjon er utført i samsvar med NS 9415 Sertifiserings- og inspeksjonsorgan er kvalifisert for oppgaven En akkreditering er gyldig i fem år I tillegg har NA en årlig gjennomgang av organene Oversikt over akkrediterte sertifiserings- og inspeksjonsorgan er tilgjengelig på NA sin webside

26 Norsk Akkreditering (NA)
NA er en upartisk og uavhengig organisasjon etablert som forvaltningsorgan under NHD Bundet av multinasjonale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse Regelmessig kontrollert av tilsvarende organer i andre land Sikrer en felles forståelse av kvalitetssikring Medlem av European Co-operation for Accreditation (EA) Sikrer at NA har samme kvalitetskontroll som tilsvarende organ i EU International Accreditation Forum (IAF) International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC)

27 NAs MANDAT Etablere og opprettholde et tilbud om teknisk akkreditering
Etablere og opprettholde et tilbud om GLP-inspeksjon Informere om de aktuelle ordningene slik at de tas i bruk der det er hensiktsmessig Sikre internasjonal aksept for akkrediterte tjenester utført i Norge

28 Nasjonal og internasjonal akkreditering
Certified once, accepted everywhere

29 Akkrediterte inspeksjonsorgan NS-EN ISO/IEC 17 020 (tideligere NS-EN 45 004) pr mars 2005
Aquastructures as Trondheim NOOMAS as Bergen Akva Dykk as Kolnes Vik- Sandvik as Stord Barlindhaug Norfico as Tromsø Bergen Engineering as Bergen Norsk Sertifisering as Lysaker Akvaplan-Niva Tromsø ROLI Certification as Bømlo INC Engineering Florø

30 Akkrediterte produktsertifiseringsorgan NS-EN 45011 pr mars 2005
Aquastructures AS Trondheim Norsk Sertifisering AS Lysaker Sivilingeniør Finn Strøm AS Drammen NOOMAS AS Bergen ROLI Certification AS Bømlo ASAS Sertifisering AS Revetal

31 NYTEK regime Hjemmel NYTEK-forskriften med formål: Begrense rømming fra flytende oppdrettsanlegg Omfatter oppdrett av fisk i flytende anlegg (ikke villfanget) Nye anlegg eller hovedkomponenter Produktsertifikat inklusiv bruker håndbok ”Eksisterende anlegg” (Anlegg i bruk ved forskriftens ikrafttredelse) Dugelighetsbevis. Fornyes hver tredje år. Fases ut etter NYTEK-krav NS 9415, Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift Samsvarsvurdering Produktsertifikat Akkreditert sertifiseringsorgan NS-EN Dugelighetsbevis Akkreditert inspeksjonsorgan NS-EN ISO/IEC (erstatter NS-EN ) Lokalitetsklassifisering Kompetent organ, kompetanse skal vurderes av oppdragsgiver

32 Lokalitetsklassifisering
Miljøkrefter i samsvar med NS 9415 50 år returperiode for Vind Bølger Strøm I dag 10 år returperiode Is Mangelfullt behandlet i NS 9415 Utføres av kompetent organ Kompetanse skal vurderes av oppdragsgiver

33 Eksisterende anlegg - dugelighetsbevis
Lok: Klassi- fisering Kompetent organ Vur- dering av anlegg Dugelighets- bevis Akkreditert inspeksjonsorgan Bruk ihht Anerkj. prinsipper Lokalitetsklassifisering ihht NS 9415 Akkr. inspeksjonsorgan ihht NS-EN ISO/IEC (erstatter NS-EN )

34 Nye anlegg og hovedkomponenter
Produkt- sertifikat Utstyrs- produsent Utvikling og konstr. Brukerh.bok Leveranse Anl./h.komp. Akkreditert Sert.selskap Installasjon ihht bruker- håndbok Lok. Klassi- fisering Gir viktige føringer for IK Kompetent organ Levering Sertifisering Leverandør Fortøyning Bruk ihht bruker- håndbok Produktsertifisering og lok.klassifisering ihht NS 9415 Akkr. sertifiserningsselskap ihht NS-EN

35 Oppsummering Rømming Flytende fiskeoppdrettsanlegg NYTEK
Næringens største miljøutfordring Flytende fiskeoppdrettsanlegg Norsk oppdrettsnærings vugge NYTEK Forskrift Krav NS 9415 Omfattende revisjon i gang Samsvarsvurdering Dugelighetsbevis Akkreditert inspeksjonsorgan Produktsertifikat Akkreditert sertifiseringsorgan Lokalitetsklassifisering Kompetent organ

36 Produksjon av laks og ørret 1980 – 2005
Evig varer kun et dårlig rykte Produksjon, tusen tonn Antibiotika, tonn


Laste ned ppt "Rømmingsstatistikk NYTEK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google