Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BørsABC 2005 Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet Hva påvirker aksjemarkedet Hva det vil si å være aksjonær Aksjesparing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BørsABC 2005 Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet Hva påvirker aksjemarkedet Hva det vil si å være aksjonær Aksjesparing."— Utskrift av presentasjonen:

1 BørsABC 2005 Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet Hva påvirker aksjemarkedet Hva det vil si å være aksjonær Aksjesparing vs spekulasjon Noe om corporate governance og andre trender i markedet Investor

2 Hvorfor er temaet viktig?
..fordi det i 2004 ble omsatt for1,8 billioner kroner bare i aksjer og grunnfondsbevis på Oslo Børs. Inkl. renteinstrumenter snakker vi om 3 billioner. ..fordi aksje- og verdipapirmarkedet er det mest sentrale finansieringsområdet for næringslivet ..fordi verdipapirmarkedet sammen med valutamarkedet er det mest globale marked man kan tenke seg, og er en forutsetning for vår tids globalisering. ..fordi aksje- og verdipapirmarkedet tar pulsen på verdensøkonomien hver eneste dag, hvert eneste minutt. ..dessuten er verdipapirmarkedet et av de viktigste spareområdene for ”folk flest” og vil bli enda mer sentralt i årene som kommer.

3 Norske husholdningers finansielle formue 30.06.2004
1 600 MRD 35 % bankinnskudd 32 % ( 5 % aksjer) Pensjonsforsikring 17 % andre plasseringer 20 % i aksjer 12 % aksjer 5 % fond (3% a.)

4 ? ? ? ? ? Tidens spørsmål - hvordan kan jeg finne fremtidens Nokia? ?
Hvor er i dag fremtidens konkurrenter til Aksjemarkedet leter frem nye selskaper og nye markeder. Noen ganger blir det bobler som aldri hadde livets rett, andre ganger blir det selskaper som vokser frem til ledende posisjoner i næringslivet – nasjonalt og internasjonalt. Alltid handler det om evnen og viljen til å ta risiko! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NOKIA ? ?

5 ”Markedet” og omgivelsene
Norges Fondsmeglerforbund VFF Omverdenen Oslo Børs Kredittilsynet VPS ANALYTIKERE SELSKAPER Markedet Regjering Forbrukerrådet INVESTORER MEGLERE Presse Interesseorg. Norges Bank NFF Storting NFF

6 Børsens oppgaver BørsABC Drive handels / informasjonssystem
Kontroll og tilsyn: markedsovervåkning opplysningsplikt / informasjonskrav flagging og tilbudsplikt innsideregler prospektkontroll vilkår for notering og medlemskap Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum

7 1. Håndsmarkedet ..notering av selskaper første gang – IPO
..registrering av ny kapital ved emisjoner ..omsetning av tegningsretter Kontrollfunksjon ..etablering av selskapet – innhenting av kapital – pålydende verdi. ..forskjellige former for emisjoner ..investorpresentasjoner (roadshow) ASA Meglerhusene – corporate avd. ..lager prospekt – total gjennomgang av selskapet ..verdivurdering – investormøter (salg) ..aksjonærregistre – investorinformasjon om eget eierskap og transaksjoner VPS

8 Mange nye selskaper på børs – ny optimisme i næringslivet?
Børsnoteringer i 2004 – flere enn på mange år.

9 Emisjoner og utbytte Offentlig m/ tegningsrett
166,3 MRD i utbytte og ,9 MRD i emisjoner i perioden Offentlig m/ tegningsrett Offentlig uten tegningsrett Rettet emisjon Ansatte emisjon Ledende ansatte Opsjoner Utbytteemisjon IPO – Telenor / Statoil Omdannelser – Gjensidige NOR Tilbakekjøp av egne aksjer Nedskriving av AK

10 Eierstruktur Oslo Børs eks. Staten
Utenlandske eier mer enn 50% av den ikke- statlige kapitalen, og øker….. Eierstruktur Oslo Børs eks. Staten 1995 2004 Kilde: VPS

11 Svensker og aksjer er som nordmenn og melk. De bare må ha det!!
Ericsson. Statoil Kilde: VPC, VPS, AksjeNorge

12 2. håndsmarkedet Investorer
..kjøper og selger verdipapirer (aksjer etc) ..organiserer elektronisk handelssystem ..overvåker og informerer om markedet ..tilsyn med børsnoterte selskaper .. elektronisk og manuell handel i aksjer for kunder .. analyser, markedsvurderinger, corporateoppdrag Meglerhus ..reg. alle endringer i investorenes eierskap ..ajourhold aksjonærregistre VPS ASA ..oppdaterer markedet med all kursrelevant informasjon

13 Forholdet mellom forventet avkastning og risiko
Hedgefond 8 Aksjer Grunnfondsbevis Aksjefond Aksjeindeksobligasjoner Kombinasjonsfond / Forsikringssparing Obligasjoner FORVENTET AVKASTNING Opsjoner Obligasjonsfond Unoterte aksjer Sertifikater Pengemarkedsfond Bankinnskudd RISIKO BørsABC

14

15 Enkeltaksjer; risikabelt og spennende.
OBX Selskapsrisiko / usystematisk risiko Fjords børshistorikk Siste år

16 Vi må lære oss langsiktighet og finne de gode casene.
Alle dataserier inkluderer reinvestert utbytte Kilde: Jens P. Heyerdahl d.y., Orkla

17 Aksjehandel - hvordan og hvor
BørsABC Aksjehandel - hvordan og hvor Henvend deg til din lokale bank eller en megler, direkte, via faks eller internett – eller gå direkte til en av nettmeglerne på Oslo Børs: 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn gjennom oppmøte i banken, hos megler, via fax eller Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot etc.

18 Når du kjøper (og selger), er aksjens likviditet viktig.
En aksje som handles flere ganger hver dag, har pr. definisjon en riktig pris. Spread – forskjellen mellom kjøper og selger -forteller mye om likviditeten. På børs handles det bare i hele børsposter Men du kan også kjøpe 1 aksje i Hydro…. Ordredybden i en aksje sier noe om interessen og likviditeten i aksjen. Kjøper Selger 316 316,50 315,50 317,50 314 318,50 Frontline,

19 Hva bestemmer aksjekursene?
Tilbud og etterspørsel Selskapenes inntjeningsevne Rentenivå Konjunkturene Oljepris Internasjonale forhold Oppfatning av trender Politiske forhold Inflasjon Selskapets aksjonærpolitikk Utbytte Oppkjøp Psykologi Syn på fremtiden – på kort og lang sikt _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ..men egentlig dreier det seg om vår subjektivt forskjellige oppfatning av verden

20

21

22

23 USA har vært viktigste bidragsyter til veksten i verdensøkonomien - verdens nest størst økonomi Japan har bidratt negativt. Konsekvenser for fondsparere?

24 Når skal man satse på hva?

25 Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder
BørsABC Risiko og avkastning i internasjonale aksjemarkeder Tyskland Norge Storbritt. Austra. Hong Kong Japan USA Frankr. ,2 -31,2 14,8 3,8 -7,6 4,27 28,8 40,0 1999*) 5,1 16,8 13,4 -9,3 88,6 61,5 38,9 18,9 *) Siste 12 måneder pr Kilde: MSCI - US dollar return 25

26 Corporate Social Responsibility
BørsABC Corporate Social Responsibility Bedrifters Samfunnsansvar

27 BørsABC Slik er det å være aksjonær
Delta på generalforsamlingen Stemmerett Rett til utbytte Rett til å delta i kapital - utvidelser (emisjoner) Rett / krav på å få all informasjon fra selskapet Plikter?

28 Hva er et aksjefond ? BørsABC
Et aksjefond er en portefølje bestående av minst 16 ulike aksjer. De fleste fond investerer i mellom 40 og 50 aksjer Investerer hovedsakelig i aksjemarkedet i Norge, i andre enkeltland, i Norden, i Europa, USA og Globalt. Fondene kan investere i utvalgte bransjer eller næringer. Aksjefond anbefales for investorer med en tidshorisont på ca. 5 år, p.g.a. konjunktursvingninger. Sparing i aksjefond kan være basert på månedlig spareavtale, for eksempel 300 kroner, eller engangsinvesteringer. Aksjefond forvaltes (bestyres) av en eget forvaltningsselskap (Odin, Nordea Fondene, DnB NOR Kapitalforvaltning, Gambak, Skagen; Storebrand kapitalforvaltning, Terra etc) 31

29 BørsABC-II Ingen må tro at sparing i fond er risikofritt.
Aksjefond har høy risiko, men varierer avhengig av fondstype Rentebærende papirer har normalt lavere risiko, statsgaranterte papirer har i Norge ingen annen risiko enn renterisikoen.                                                                                                    

30 I etterpåklokskapens navn....
BørsABC I etterpåklokskapens navn.... I ettertid er det lett å identifisere oppgangs- og nedgangsperiodene. Fondsparing bør ta høyde for nettopp det. Når er det mest sannsynlig at du selv ville investert eller begynt sparingen?

31 ”Market Timing” er en risikabel strategi !
Det er vanskelig å treffe de ”riktige” dagene - Periode - Annualisert avkastning (% p.a) - Markedsindekser Kilde: Fidelity Investment Services Ltd, AksjeNorge

32 Om du nå hadde litt ekstra….

33 Aksjefond som verktøy “skattemessig fordel”
200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 Hva 100 kr har vokst til (kr) Beskatning etter 20 år Løpende beskatning ved hvert årsskifte 15% årlig avkastning 28% skatt AksjeNorge 33

34 Maksimal og minimal avkastning fordelt på investeringsperiode (S&P500, 1928 - 2003)
 Aksjer  Obligasjoner  Sertifikat 1 år år år år år år Kilde: Siegel, SB 2004


Laste ned ppt "BørsABC 2005 Innføring i hvordan markedet fungerer, aktørene, første- og andrehåndsmarkedet Hva påvirker aksjemarkedet Hva det vil si å være aksjonær Aksjesparing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google