Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1

2 2 MTF-landsmøte 2013 SAMHANDLINGSREFORMEN 6. mai 2013 Arild Hammer St. meld. Nr. 47 (2008 – 2009)

3 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar3 ORGANISASJON

4 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar4 4 SAMHANDLINGSREFORMEN Rett behandling – på rett sted – til rett tid

5 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar5 5 OM SAMHANDLINGSREFORMEN Samhandlingsreformen innebærer målrettet satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid. En større del av helsetjenesten skal leveres i kommunene. Kommune og sykehus får plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus.

6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar6 6 Kommunene overtar ansvaret for utskrivingsklare pasienter fra første dag. Spesialisthelsetjenesten avgjør nå pasienten er utskrivningsklar.

7 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7 7 Ny teknologi og nye metoder krever samtidig ytterligere spesialisering. For å sikre god og riktig kompetanse vil det bygges sterke fagmiljøer. Pasienter får større rett til medvirkning når det gjelder utforming av tjenestetilbudet. Det skal legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenesten utformes. Dette vil omfatte helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass.

8 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8 8 Det bygges nye samhandlingsarenaer • Hvilken aktivitet? • Kreves definerte romgrupper? • Hva med nødstrømforsyning inkl. UPS? DSB og DLE må følge med slik at installasjoner blir designet og utført i forhold til forventet aktivitet.

9 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9 9 St. meld.nr 47 3.4.1 Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren • Oppkobling til felles sikkert helsenett for alle aktører • Elektronisk meldingsutveksling mellom aktørene (henvisninger, prøvesvar, sykemeldinger, takstoppgjør mv.) • Elektronisk pasientjournal – som kan kommunisere og sende tilgjengelig informasjon på tvers av virksomhetsgrenser. Områder som vurderes

10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10 Samhandling på ”gule lapper” Åtte av ti kommuner har investert i datasystemer som fortsatt ikke kommuniserer med sykehus, legevakt og fastleger. Den elektroniske samhandlingen må fungere i samtlige deler av helsesektoren. Ikke bare for å spare tid, men minst like mye for å styrke pasientsikkerhet, behandlingskvalitet og krav til dokumentasjon Dagens virkelighet Kilde: pricewaterhousecoopers På mange måter er den utilstrekkelige datakommunikasjonen en trussel mot hele samhandlingsreformen 1

11 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11 Samhandling på ”gule lapper” Om tre år får kommunene ansvar for all øyeblikkelig hjelp. Det gir ikke mindre grunn til bekymring Etter årelange utredninger burde tydelige kravspesifikasjoner og standardiserte fellesplattformer for helsedata vært på plass for lengst. Men her i landet skal alt for mye baseres på frivillighet og konkurranse. Resultatet er et system med så mange særutgaver og brukervariasjoner at det hele alt for ofte hender i handlingslammelse. Og/eller den sterkestes rett. Dagens virkelighet Kilde: pricewaterhousecoopers 2

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12 Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. National veileder 5.1 Ved enhver overføring av oppgaver eller aktiviteter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen skal overføringen være forsvarlig. Partene må sikre at dem som skal utføre en oppgave har faglig kompetanse og utstyr til å utføre tiltaket.

13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13 Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. National veileder 5.11 Lov om helsemessig og sosial beredskap pålegger kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og staten å utarbeide beredskapsplaner for de virksomheter som tilbyr helse- og sosiale tjenester. Flere særlover og forskrifter regulerer ansvaret på nærmere ulike områder. Avtalen bør beskrive: •Risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for planer •Planlegging og gjennomføring av planer •Kompetanse og opplæring •Løsning av konkrete beredskapsplaner •Forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr

14 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14 Avtale mellom kommuner og helseforetak – råd fra KS advokatene 5. Særskilt om ”tyngre” brukere Dersom kommunen overtar ”tyngre” brukere fra sykehuset, er det særlig viktig å avtale hvilke forpliktelser sykehuset har til opplæring av kommunen, samt til oppfølging og informasjonsoverføring til kommunen. Det kan være hensiktsmessig at sykehusansatte skal overføre sin kompetanse ved for eksempel fysisk å arbeide ute i kommunen mot bruker i en avtalt tidsperiode.

15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15 Bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, FEMU med veiledning Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 20. august 1999 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §10

16 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16 FEMU §1 Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektromedisinsk utstyr til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav og at det brukes forsvarlig og i samsvar med sitt formål

17 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17 Omfatter offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr (EMU), tilbehør og systemløsninger. Forskriften gjelder også for virksomheter som stiller EMU til disposisjon for privatpersoner i private hjem Forskriften gjelder uten hensyn til om det EMU er kjøpt, leiet, lånt eller skaffet til veie på annen måte FEMU §2 Virkeområde

18 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar18 ELEKTROMEDISINSK UTSTYR ETHVERT MEDISINSK UTSTYR, INKLUDERT SYSTEMLØSNINGER, BEREGNET FOR MENNESKER ELLER DYR OG SOM FOR Å FUNGERE ER AVHENGIG AV EN ELEKTRISK ENERGIKILDE SAMT NØDVENDIG TILBEHØR TIL SLIKT UTSTYR FEMU § 3 Definisjoner

19 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar19Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar19 Virksomheter som bruker EMU er ansvarlig for at forskriftens krav etterleves. Dersom virksomheten stiller EMU til disposisjon for privatpersoner i private hjem, er virksomheten ansvarlig for at forskriften er oppfylt. FEMU § 9 Ansvar – Hvem forskriften gjelder for

20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar20Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar20 Virksomhetene skal oppfylle forskriften også om den ikke selv er eier, men låner eller leier det EMU Ansvaret for elektriske hjelpemidler for de enkelte virksomhetene (som hjelpemiddelsentraler, kommuner) kan være regulert i annet lovverk. Denne forskrift griper ikke inn i en eventuell fordeling av ansvar som er fastsatt i annen lov eller forskrift. ”Stille til disposisjon for privatpersoner” innebærer alle former for lån, leie, leasing og lignende og uavhengig om det kreves egenandel eller annen økonomisk kompensasjon. Veiledning til §9

21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar21Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar21 FEMU §13 Opplæring De som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret. De skal ha informasjon om de farer som knytter seg tilbruk av elektromedisinsk utstyr og hvilke forhåndsregler som må tas for å hindre fare for skade på liv, helse og omgivelser. Opplæring av de som skal bruke utstyret skal være systematisk og dokumentert

22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar22Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar22 FEMU §15 Vedlikehold Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare for skade på mennesker, dyr og materielle verdier. Vedlikeholdet baseres på vurdering av risiko og produsentens anbefaling Veiledning

23 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar23Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar23 FEMU §16 Registrering av vedlikeholdsaktiviteter Informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr og tilbehør skal registreres på en systematisk måte

24 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar24Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar24 Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?  Lettere å få helsehjelp lokalt.  Folk skal få bistand til koordinering og oppfølging.  Tilbudet i kommunene skal bli bredre.  Oppfølging av personer med kronisk lidelse vil bli bedre.  Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, feks. å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.  Folk flest vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet. Helse og omsorgsdepartementet

25 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar25Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar25 Hva kan samhandlingsreformen bety for oss? Når er pasienten utskrivingsklar? Vil elektromedisinsk utstyr følge pasienten som det gjøres med behandlingshjelpemidler? Hva med installasjoner i eksisterende kommunale bygg /rom og hva med nye institusjoner som bygges? Hva med hjemmebaserte tjenester og utstyr ifm opplæring? Hvordan organiseres eventuelle utstyrslån – ansvar - oppfølging?

26 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar26Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar26 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google