Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Kommersialisering og privatisering av velferd 13. februar 2014 1Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Kommersialisering og privatisering av velferd 13. februar 2014 1Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Kommersialisering og privatisering av velferd 13. februar 2014 1Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

2 Bakgrunn •Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme •Nyliberalismens offensiv endret maktforholdene •Liberalisering, avregulering, privatisering •Det grunnleggende menneskesynet endres •Det offentliges andel av økonomien redusert •Offentlig sektor det mest attraktive området for kapitalens ekspansjon inn på nye markeder 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland2

3 Velferdsstat – hva er det? •Ordninger som skaper forutsigbarhet og trygghet i hverdagen for det store folkeflertall •Sosial sikkerhet, inntektssikring – dvs. du får trygder/stønader om du ikke kan jobbe •Gratis helsetjenester, omsorg og utdanning •Felles finansiering gjennom å betale skatt, heller enn at hver enkelt må betale for seg •Et regulert arbeidsmarked med rettigheter 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland3

4 Tøyling av markedskreftene Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland4

5 Det markedsliberale omslag •1970-tallet: Krise i verdensøkonomien •Markedskreftene på offensiven •Markedsliberalismens globale triumf •Kapitalkontrollen ble avskaffet •Markedene ble avregulert •Klassekompromissets sammenbrudd •Ideologienes død og historias slutt 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland5

6 Den markedsliberale offensiv Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland6

7 Den markedsliberale offensiv Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland7

8 Den markedsliberale offensiv Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland8

9 Den markedsliberale offensiv Konsesjonslover Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland9

10 Den markedsliberale offensiv Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Stor offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland10

11 Den markedsliberale offensiv Lov- og avtaleverk i arbeidslivet Redusert offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland11

12 Den markedsliberale offensiv Angrep på lov- og avtaleverk Redusert offentlig sektor Privat kapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland12

13 Arbeidsgivernes offensiv •Fleksibilisering som hovedstrategi •Angrep på lov- og avtaleverket (arbeidstid) •Større utrygghet med flere midlertidige jobber •Mer lokal og individuell lønnsfastsettelse •Nye organisasjons- og ledelsesmodeller •Økt styringsrett svekker medbestemmelsen •Sosial dumping brer seg til stadig flere områder •Mer aggressive arbeidsgiverorganisasjoner 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland13

14 Nye trender i arbeidslivet •New Public Management (NPM) •Målstyring som hovedmetode i det offentlige •Ny-taylorisme (vitenskapelig ledelse) •Lean production (taylorisme i ny forkledning) •Human Resource Management / Hard HR •Massiv bruk av eksterne konsulenter •Svekker fagorganisering og medbestemmelse 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland14

15 Medbestemmelse - medvirkning •Mange melder om svekket medbestemmelse •Fra organisert medbestemmelse til individuell medvirkning – svekker kollektivet •Heller enn å anerkjenne interessekonflikter stilles det økende krav om enhet og lojalitet •Fagorganisasjonene spilles ut over sidelinjen •Ytringsfriheten under økende press – varsling •Sterk indirekte medvirkning gir også sterk direkte medvirkning, men det gjelder ikke andre veien 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland15

16 Nyliberalismens menneskesyn •Homo økonomikus – maksimere egennytte •Konkurranse, del av menneskets natur •Grunnsteinen i økonomi og samfunn •Problemet: En ren ideologisk konstruksjon •Nyliberalismens menneskesyn, målstyring og markedstenking har sneket seg inn i skolen 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland16

17 Synet på de ansatte •Offentlig ansatte forfølger sine egeninteresser •Fagforeningene forsvarer de ansattes privilegier •Befolkningens behov kommer i annen rekke •Skapes en karikatur av de offentlig ansatte •Underslår at man motiveres av profesjonsetikk, faglige utfordringer, lojalitet og solidaritet •Toppstyring, økt kontroll, samlebåndsmodeller •I skolen innført gjennom test- og rapportregimet 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland17

18 ’Utnytter kunder til egne formål’ «[Lærerne] har sterke, klart definerte interesser, som høyere lønn, et kort skoleår, fravær av konkurranse, og ingen å stå til ansvar for – ikke akkurat identisk med fellesskapets eller elevenes interesser… Lærernes fagforeninger og skolens administratorer kan utnytte kunder som står uten valgfrihet til sine egne formål, som er å minimere arbeidsbyrden og maksimere lønn og andre goder.» (Amerikansk forsker og skolepolitiker, Herbert J. Walberg) 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland18

19 «Ledere bør bestemme» «Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre.» (BI-rektor Tom Colbjørnsen) 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland19

20 Krigen mot de danske lærerne •Den rød-grønne regjeringen vedtok en ny skolereform, heldagsskole, i desember 2012 •Forutsatte utvidet arbeidstid for lærerne •KL (danske KS) kjørte bevisst for lockout •Nær 70.000 lærere lockoutet i fire uker •Regjeringen stanset konflikten med lov •Arbeidstidsavtalen opphevet – forberedelse og undervisningstid ble del av styringsretten 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland20

21 Ultimatum om arbeidstid «Enten giver man Danmarks Lærerforening magten over lærernes arbejdstid, eller også lader man skolelederen, i dialog med lærerne, bestemme fordelingen av arbejdstiden. Der er ikke nogen mellomvej, og vi kommer ikke til at forhandle, før lærerne giver sig på det punkt.» Michael Ziegler, forhandlingsleder for KL 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland21

22 Krigen mot de norske lærerne •KS kjemper for å endre maktforholdene i skolen ved at arbeidstidsbestemmelsene underlegges arbeidsgivernes styringsrett •Dette representerer et grunnskudd mot det som i festtalene hylles som ’den nordiske modellen’ •Alvoret i dette forstås knapt av de rødgrønne representantene i KS sitt styre – hvorav noen til og med er enige i KS sitt hardkjør mot lærerne •Forstås det fullt ut av fagforeningene i skolen? 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland22

23 KS-lederens argumenter •”KS har ikke krevd at lærernes arbeidsår skal utvides fra 39 til 45 uker, at lærerne skal være på jobb i 37,5 timer pr. uke, eller at lærerne skal ha mindre tid til forberedelse og etterarbeid.” •Nei, men KS har krevd at hvorvidt det skal være slik, skal være prisgitt arbeidsgivers styringsrett. •”Vi vet at bedre ledelse gir bedre lærere og en bedre skole.” •Blir ledelsen bedre av å kunne bruke styringsretten over lærernes arbeidstid? 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland23

24 Økt press for privatisering •Viktig del av den pågående omfordelingskampen •Kapitalkreftens ekspansjonsbehov utgjør den viktigste drivkraften bak privatiseringspolitikken •Et enormt overskudd av finanskapital på desperat jakt etter profitable investeringer •Den økonomiske krisa benyttes som et påskudd til ytterligere privatisering (eks.: Hellas) •Møter en defensiv og mer moderat fagbevegelse 13. februar 2014 24Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

25 Finans- / realkapital 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland Trillioner $ 25

26 Kapitalen søker nye markeder «400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til.» NHO-direktør Petter Brubakk, Dagsavisen, 5.5.2011 13. februar 2014 26Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

27 Offensiv fra NHO Service 13. februar 2014 27Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

28 Advarer kommunene mot NHO 13. februar 2014 28Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

29 Norske NPM-reformer •2001: Sykehusene blir til foretak, Telenor og Statoil blir delprivatisert •2002: Mesta, Posten og NSB blir ASer •2005: Privat sektors regnskapsregler innført i 11 statlige virksomheter (SSØ -DFØ) •Politiet, universitetene, NAV, Skatt… •Hovedstrategi for utvikling av hele den offentlige sektor – siver etter hvert inn over alt 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland29

30 Bare en jernbane? NSB Trafikk service Gjøvikbanen Finse Forsikring NSB persontog 13. februar 2014 30Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

31 Et omfattende systemskifte •Fra offentlig forvaltning til kommersiell forretning •Fra demokratiske prosesser til manipulering •Fra fagbevegelsens kollektiv medbestemmelse til enkeltpersoners individuell medvirkning •Fra partsforhold til lojalitet, sensur og sanksjoner •Fra motivasjon til mistillit og kontroll ovenfra •Fra intern kompetanse til eksterne konsulenter 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland31

32 Privatisering av en ny type •De nye private aktørene er av en annen karakter enn de tidligere private innslagene •Formålet profitt, framfor alternativ/supplement •Konkurrerer særlig på lavere personalkostnader •Omfattende strategisk selskapsstrukturering •Utviklingen skutt fart de siste årene – ikke minst ved omfattende finansialisering av økonomien •Mao: Det er kommersialisering som er problemet 13. februar 2014 32Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

33 De blåblå lover mer marked ”Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet. Lovfestede rettigheter til velferdstjenester, kombinert med fri etableringsrett og stykkprisfinansiering direkte til den tjenesteprodusent forbrukeren velger, kan bidra til å sikre en slik utvikling.” (Politisk plattform, s. 37) 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland33

34 Ulike former for privatisering •Salg av offentlig virksomhet eller utstyr/bygg •Konkurranseutsetting av tjenester •Utbygging av offentlig finansierte tjenestetilbud i privat heller enn i offentlig regi •Offentlig-privat samarbeid (OPS) •”Fritt behandlingsvalg” / ”fritt brukervalg” •Må skille mellom privat ideell og kommersiell 13. februar 2014 34Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

35 Holbekk Barnehagetun AS Barnehageselskap Emmek AS Eiendomsselskap MKE Holding AS Morselskap Askeladdens Sjarmtroll Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Askeladden Barnehage AS Barnehageselskap Mereo AS Inkassoselskap Bare en barnehage? Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Offentlig driftstilskuddOffentlig investeringstilskudd 100% 50% 100% Forvalter investeringstilskudd.. Foreldrebetaling 13. februar 2014 35Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr

36 De største barnehagekjeder •Noen få store kjeder dominerer •Trygge Barnehager AS – over 150 barnehager •Espira Gruppen AS – 75 barnehager •Læringsverkstedet AS – 60 barnehager •Kanvas (ideell stiftelse) – 56 barnehager •Norlandia AS – 52 barnehager •En rekke mellomstore og enkeltstående 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland36

37 Espira X barnehage AS Espira barnehage II AS 19 datterselskaper Espira X barnehage AS Foreldrebetaling Offentlige kapitaltilskudd Offentlige driftstilskudd 69,10 Capman Buyout Viii Fund Alp. 15,36% Capman Buyout Viii Fund B.K.B 2,10% Maneq 2008 AB CapMan – 91,1% Guernsey, Luxembourg, Kypros 5,25% Maneq 2007 AB 12 småaksjonerer (1,8-0,09%) Espira X barnehage AS Espira Gruppen AS 13. februar 2014 37Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

38 Barnehager er god butikk Eli Sævareid - daglig leder og medeier i Trygge Barnehager: Barnehager ble pengebinge Dagens Næringsliv, 12.09.2012 13. februar 2014 38Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

39 Utvikling fra 2005 til 2009 •Andelen private barnehager drevet av idelle og foreldre redusert fra 50 til 37% •Andelen foreldredrevne redusert fra 36 til 26% •Andelen private barnehager drevet av aksjeselskaper har økt fra 12 til 20% •Antallet barnehageplasser som drives av aksjeselskaper har økt fra 25 til 55 tusen 13. februar 2014 39Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

40 Rødgrønn kommersialisering 13. februar 2014 40Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

41 Nye tendenser i privatiseringen •Ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager oppmuntrer til full privatisering •Private barnehager skal ha tilskudd på samme nivå som kommunens egne barnehager •Dersom kommunens egne kostnader er høyere enn statens satser, lønner det seg å privatisere •Så langt gjennomført i Sokndal og Sauherad •Vi frykter et ras av privatiseringer i tida framover 13. februar 2014 41Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

42 «Symbolpolitikk» sier PBL «–Dette smaker av symbolpolitikk, for de aller fleste private barnehager driver allerede slik denne forskriften legger opp til, og de fleste driver med underskudd. Men det betyr samtidig at de foreslåtte reglene er til å leve med», sier administrerende direktør Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund (PBL). (NTB, 25.10.2011.) 13. februar 2014 42Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

43 Mål: Avkastning på investering «Utgangspunktet for at investorer skal investere i en bedrift eller en sektor, i dette tilfellet i barnehager, er at de tror de kan få en merverdi til investeringen som overstiger ordinær bankrente. Sagt på en annen måte: Hensikten med investeringen er å oppnå en avkastning som er større enn begrensningene som settes i forslaget som er på høring.» (Fra Espiras høringsuttalelse til barnehageloven, 2010.) 13. februar 2014 43Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

44 Vil kommersielle drive som ideelle? - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste. Dag Ekelberg, NHO-Service Klassekampen, 2.3.2011 13. februar 2014 44Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

45 Spesiell kamp om skolen •Skolens innhold – ideologi og verdier •Skolen som oppdrager – menneskesyn •Skolen som produsent av arbeidskraft •Skolen som redskap for næringslivets konkurranseevne (Lisboa-strategien) •Skolen som arena for privatøkonomisk avkastning – utdanning som vare 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland45

46 Privatisering av skolen •Høyresidas massive frislipp av privatskoler ble stanset av de rødgrønne etter valget i 2005 •De som hadde kommet i gang, fikk fortsette – John Bauer, Akademiet, BPG og Sonans •Alle ”felt” av Utdanningsdirektoratets tilsyn •Tross fortjenesteforbud klarer de kommersielle skolene likevel å melke statsstøtten •Krav om alternativt formål har vært viktigere enn fortjenesteforbud for å hindre kommersialisering 13. februar 2014 46Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

47 Gjenåpning for kommersielle ”Regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og gjeninnføre en lov om frittstående skoler der kravet til formål erstattes med krav til innhold og kvalitet. Skoler som oppfyller vilkårene skal ha rett til godkjenning, med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Regjeringen vil vurdere kapitaltilskudd til etablerte friskoler for oppgradering av eldre bygnings- masse. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.” (Politisk plattform, s. 56) 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland47

48 Sonans AS Sonans Holding AS Sonans VGS Drammen AS Sonans VGS Oslo AS Sonans VGS Bergen AS Sonans Privat- gymnas AS Classware IT-Akademiet AS Innfusjonert i 2013 Andre små eiere: Helge Midttun Leif Morten Midtlyng Procuritas Capital lnvestors IV Co-Investment AB (Sverige) Procuritas Capital Investors IV Gp Limited (Guernsey) Visento AS Hentet fra proff.no 07.11.13 + Årsregnskap 2012 + Bolagsstämma 2012 82,52 % 4,14 % 1,95 % Totalt ca. 10 % Sonans-konsernet Lille Svalsund Gmbh, Sveits MCA Holding Gmbh, Sveits Tils >50% 48 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

49 Alle unndrar offentlige midler 13. februar 2014 49Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

50 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» ( Dagens Nyheter, 7.9.2011) 13. februar 2014 50Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

51 Ingen gevinst av anbud En rapport fra Anvendt kommunal- forskning (AKF) i Danmark slår fast at det ikke er dekning for påstanden om at konkurranseutsetting av velferds- tjenester gir noen generell gevinst. Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour: «Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver. En forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011». Anvendt KommunalForskning (AKF)-rapport. København 2011. 13. februar 2014 51Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

52 Ingen oversikt over kostnader •Ny FAFO-rapport (nr. 24/2013): «Konsekvenser av konkurranseutsetting» •Studert fem kommuner som har erfaring med konkurranseutsetting •Ingen hadde oversikt over de totale kostnadene •Særlig gjaldt dette transaksjonskostnadene •Stor avstand mellom selskapenes løfter og påstander og den faktiske situasjonen 13. februar 2014 52Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

53 Anbudsbyråkrati for 16 mrd kr «EU kommisjonen slår fast at konkurranseutsetjing i Noreg skapar byråkrati for 16 milliardar kroner i året. Vi ligg i kostnadstoppen i Europa.» Klassekampen 9.9.2011 Transaksjonskostnadene ligger mellom 5 og 30 % av anbudsverdien 13. februar 2014 53Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

54 «Privat mer effektivt» - Tja?! «Våre analyser viser at størstedelen av forskjellen skyldes forskjeller i bemanningsgrad og lønnsnivå. Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er altså å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» (Telemarksforsking, TF-rapport 243/08.) 13. februar 2014 54Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

55 Anbud presser ned lønna « Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport. » Aftenposten, 19.8.2011 13. februar 2014 55Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

56 Ulike pensjonskostnader «I kommunale barnehager utgjorde pensjonskostnadene i 2008 gjennomsnittlig 50.700 kroner per årsverk, mens opplysninger fra ikke-kommunale barnehager tyder på pensjonskostnader på 14.500 og fra private familiebarnehager 2.900 per årsverk.» (Kunnskapsdepartementets analyse, 2008.) 13. februar 2014 56Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

57 Så hva kan og bør gjøres? •Mobiliser og hold presset oppe til spørsmålet om arbeidstid er avgjort på en akseptabel måte •Bekjemp New Public Management og de amerikansk-dominerte ledelsesmodellene •Lær av Sandefjord-lærerne – stans målemanien •Press den politiske opposisjonen til å love at eventuell kommersialisering av skoler og svekking av arbeidstidsordninger vil bli omgjort •Erstatte kontroll og målemani med tillit og frihet •Kun sterke fagorganisasjoner med sterk indre samhold samt brede folkelige allianser vil duge 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland57

58 Velferdskonferansen 2014 •Skal brukes til å bygge brede allianser •Utvikles langs samfunnets viktigste konfliktlinjer •Maktforholdene i arbeidslivet •Organiseringen av det offentlige •Sentralisering av makt og ressurser •7. oktober – Oslo kongressenter (Folkets Hus) •Kan vi regne med dere i alliansen – hele tida? 13. februar 2014 58Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland

59 Verktøy i velferdskampen •Aktuelle dokumenter •Når tall blir politikk (hefte FV) •Private sugerør i fellesskapets kasser (hefte FV) •Ta tjenestene tilbake (hefte FV) •Mål – eller mening? (hefte FV) •NHO på ville veier (notat FV) •Kommersielle skoler i Norge (notat FV) •For velferdsstatens verktøykasseverktøykasse 13. februar 2014 Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland59

60 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 13. februar 2014 60Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Kommersialisering og privatisering av velferd 13. februar 2014 1Storkurs Utdanningsforbundet Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google