Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene Dag Bratlid Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene Dag Bratlid Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene Dag Bratlid Det medisinske fakultet, NTNU og Barneklinikken, St. Olavs Hospital HF Trondheim NSH’s årskonferanse, Kristiansand 4. september 2003

2 Høyspesialiserte helsetjenester  Landsfunksjoner  Flerregionale funksjoner  Nasjonale kompetansesentre  Regionale funksjoner

3 Bakgrunnen for opprettelsens av definerte høyspesialiserte tjenester  I nasjonal helseplan, St. meld. Nr. 41 (1986-87) ”Helsevesenet mot år 2000. Nasjonal helseplan.  Lov om sykehus m.v. 19. juni 1969  Kostnadskrevende teknologi måtte styres  Sentralisering av sjeldne lidelser og teknisk krevende prosedyrer  Sentralisering av høyspesialisert kompetanse  Økt statlig styring av oppgavefordeling mellom sykehusene

4 Høyspesialiserte tjenester - målsetting  Unngå overetablering av kostbare funksjoner  Funksjonsfordeling på faglig grunnlag

5 Styring av de høyspesialiserte tjenestene  Fagråd for høyspesialiserte tjenester (Rasmussen- utvalget)  sjeflegene ved alle regionsykehus samt Det norske radiumhospital  dekanus ved alle de medisinske fakulteter  legeforeningen  fylkeslegene  Norges forskningsråd (fra 1996)  Statens helsetilsyn/Sosial- og helsedirektoratet  Helsedepartementet

6 Etablering av høyspesialiserte tjenester  Vanligvis søknad fra sykehus/foretak  Vurdering i Fagrådet (ofte etter høring)  Anbefaling overfor Helsetilsyn/Direktorat  Oversendes departement for endelig beslutning  Fagrådet - helsefaglig råd  Statens sykehusråd - helsepolitisk råd  Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet

7 Høyspesialiserte helsetjenester  Hva er høyspesialiserte tjenester?  rettet mot en sjelden lidelse  krever kostbare investeringer  er personellkrevende eller krever høy kompetanse  Landsfunksjoner (bare ett sykehus)  Flerregionale funksjoner (to, evt. tre sykehus)

8 Høyspesialiserte helsetjenester Landsfunksjon  Høyt spesialisert klinisk virksomhet som ut fra en samlet vurdering (behov, vanskelighetsgrad, kostnader) skal utøves ett sted i landet, eks. organtransplantasjon – Henvisningsplikt (monopolsituasjon) – behandlingsplikt Flerregional funksjon  Flerregional funksjon er en virksomhet som finner sted ved maksimalt tre regionsykehus/sykehus med regionfunksjoner. Eks. behandling av medfødt leppe-kjeve-ganespalte – henvisningsplikt (monopolsituasjon) – behandlingsplikt

9 Høyspesialiserte helsetjenester Kompetansesenter  Et kompetansesenter skal sikre ivaretagelse, oppbygging og formidling av kompetanse innen et særskilt område  følge nasjonal og internasjonal faglig utvikling  etablere nødvendige nasjonale faglige standarder  bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet  etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet  sikre nasjonal kompetanseoppbygging og spredning  rådgivning og faglig støtte til andre sykehus (second opinion)  delta i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanning  bidra til/faglig støtte til forskningsaktivitet ved andre sykehus

10 Høyspesialiserte helsetjenester  Landsfunksjoner - 32 funksjoner fordelt på 7 sykehus - ca. 1.500 nye pasienter pr. år  Flerregionale funksjoner - 9 funksjoner fordelt på 5 sykehus - ca. 700 nye pasienter pr. år  Kompetansesentre - 54+ sentre, mange sykehus og institusjoner

11 Landsfunksjoner

12 Flerregionale funksjoner Rikshospitalet og St. Olavs hospital  Avansert ortopediteknikk  Neonatalkirurgi  Sædbank Rikshospitalet og Haukeland  Elektiv åpen hjertekirurgi hos barn  Cochleaimplantat hos voksne  Intersex  Behandling av Leppe-kjeve-gane spalte Rikshospitalet/DNR og Haukeland  Brachyterapi

13 Nasjonale kompetansesentre

14 Høyspesialiserte helsetjenester Er funksjonen reell? Landsfunksjonen Strålekniv ved Haukeland I 2001 behandlet 188 nye pasienter Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere Østfold2,0Rogaland7,9 Hedmark 2,3Hordaland10,1 Oppland1,6Sogn og Fjordane10,3 Akershus 3,6Møre og Romsdal2,9 Oslo 3,3Sør-Trøndelag4,5 Buskerud2,1Nord-Trøndelag- Vestfold0,9Nordland2,5 Telemark0,6Troms0,7 Aust-Agder4,9Finnmark1,4 Vest-Agder4,6

15 Høyspesialiserte helsetjenester Er funksjonen reell? Landsfunksjonen Avansert fostermedisin St. Olav I 2001 behandlet 49 nye pasienter Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere Østfold-Rogaland4,7 Hedmark 4,8Hordaland- Oppland1,1Sogn og Fjordane- Akershus -Møre og Romsdal4,5 Oslo -Sør-Trøndelag4,5 Buskerud-Nord-Trøndelag3,9 Vestfold-Nordland5,0 Telemark-Troms0,7 Aust-Agder-Finnmark1,4 Vest-Agder-

16 Høyspesialiserte helsetjenester Er funksjonen reell? Landsfunksjonen Hjertetransplantasjon Rikshospitalet I 2001 behandlet 29 nye pasienter Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere Østfold1,6 Rogaland0,8 Hedmark 1,6Hordaland0,5 Oppland0,6Sogn og Fjordane- Akershus 0,8Møre og Romsdal- Oslo 0,2Sør-Trøndelag- Buskerud2,1Nord-Trøndelag- Vestfold0,9Nordland0,4 Telemark1,2Troms- Aust-Agder1,0Finnmark- Vest-Agder-

17 Høyspesialiserte helsetjenester Er funksjonen reell? Flerregional funksjon Leppe-kjeve-ganespalte, Haukeland og Rikshospitalet I 2001 behandlet 138 nye pasienter Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere Østfold2,0 Rogaland2,6 Hedmark 4,3Hordaland2,1 Oppland5,5Sogn og Fjordane2,8 Akershus 2,7Møre og Romsdal2,9 Oslo 3,5Sør-Trøndelag5,6 Buskerud2,9Nord-Trøndelag2,4 Vestfold5,6Nordland4,6 Telemark5,4Troms5,3 Aust-Agder2,9Finnmark1,4 Vest-Agder3,8

18 Høyspesialiserte helsetjenester Er funksjonen reell? Flerregional funksjon Sædbank, Rikshospitalet og St. Olavs Hospital I 2001 behandlet 223 nye pasienter Fylkesvis fordeling, antall pasienter/100.000 innbyggere Østfold3,2 Rogaland5,0 Hedmark 3,7Hordaland4,1 Oppland2,2Sogn og Fjordane3,7 Akershus 5,5Møre og Romsdal7,4 Oslo 5,5Sør-Trøndelag5,6 Buskerud2,9Nord-Trøndelag8,7 Vestfold2,8Nordland3,4 Telemark4,2Troms2,6 Aust-Agder-Finnmark2,7 Vest-Agder5,8

19 Høyspesialiserte helsetjenester Årsaker til ujevn pasientfordeling  For lite pasientmateriale (bare ett år)?  Ulik henvisningspraksis fra sykehusene? – Strålekniv,  “Lokal” behandling av pasienter som skulle vært henvist? – Neonatalkirurgi, fostermedisin  For dårlig informasjon om funksjonen ut til sykehusene?  Prioritering av geografiske nærområder? – Strålekniv, hyperbar medisin

20 Høyspesialiserte helsetjenester Er monopolfunksjonen til pasienten beste? – Konkurranse er sunt - også i helsevesenet? Monopolfunksjon er ikke i overenstemmelse med prinsippet om fritt sykehusvalg – Risiko for faglig “sementering”? – Flerregionale funksjoner viser bedre pasientfordeling? Skyldes det bl.a. konkurranse? Burde også landsfunksjoner ha konkurranse? – Mulighet for pasienten til å velge minst ett utenlandsk senter som alternativ?

21 Høyspesialiserte helsetjenester Er fordelingen mellom landsfunksjon/flerregional funksjon fornuftig? Landsfunksjon – Epilepsikirurgi > 50 pasienter/år – Benmargstransplantasjon 30-40 pasienter/år – Nyretransplantasjon > 200 pasienter/år Flerregional funksjon – Cochleaimplantat < 30 pasienter/år  Rikshospitalet 21, Haukeland 6 – Intersex < 20 pasienter/år  Rikshospitalet 8, Haukeland 11 – Barne-hjertekirurgi 250 pasienter/år  Rikshospitalet 200, Haukeland 50

22 Finansiering av de høyspesialiserte helsetjenestene Landsfunksjoner og flerregionale funksjoner – Pasientinntekter (DRG) 340 mill kroner – Særskilt tilskudd 110 mill kroner – Regionsykehustilskudd1 500 mill kroner Nasjonale kompetansesentre – Egne inntekter 11 mill kroner – Statlig tilskudd 254 mill kroner  betydelig skjevfordeling, 14 sentre helt uten finansiering

23 Etablering av høyspesialiserte tjenester Sykehusreformen og omorganisering av den sentrale helseforvalting  Fagrådet nedlagt fra 1.1.03  Begrepet “Regionsykehusfunksjon” fjernet  Regionale foretak sterkere inn i styringen Konsekvenser  Svekket (nasjonal) styring? – Høyspesialiserte funksjoner ut på anbud? – Helsepolitikk (økonomi) viktigere enn helsefag  Sentralisering/desentralisering

24 Kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? Ja, men det er visse problemer  Monopolfunksjoner er nødvendige, men kan være uheldige – Er pasientgrunnlaget for lite for mange funksjoner? Bør tjenesten kjøpes i utlandet?  Pasientfordelingen for mange funksjoner viser at det er vanskelig å balansere mellom de ulike hensyn – Hva skal vektlegges, det faglige, det økonomiske eller det fagpolitiske, monopol eller duopol?  Det økonomiske grunnlaget for funksjonene må sikres – Vi har råd til å gi disse få pasientene en forutsigbar ramme


Laste ned ppt "Hvordan kan et lite land gi god helsetjeneste også til de få? Nasjonale erfaringer med samarbeid om de høyspesialiserte helsetjenestene Dag Bratlid Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google