Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ormen Lange Muligheter for regionalt næringsliv? LOL – Leverandørnett Ormen Lange Odd Tore Finnøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ormen Lange Muligheter for regionalt næringsliv? LOL – Leverandørnett Ormen Lange Odd Tore Finnøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ormen Lange Muligheter for regionalt næringsliv? LOL – Leverandørnett Ormen Lange Odd Tore Finnøy

2 Ormen Lange Subsea produksjonsanlegg kombinert med onshore prosess- og eksportanlegg

3 Nøkkeldata Ormen Lange •Reservoar ~ 400 mrd. sm3 gass •800-1100 m vanndybde •24 brønner •Rør inn 2x30” + 2x6” + 1x3” + styringskabler •Ca. 120 km til land •Prosessering i Nyhamna, Aukra •Kapasitet 50-80 mill. sm3/dag •Lagring/utskipning av kondensat •1 eksportgassrør 42” •Ca. 1200 km til England

4 Ormen Lange landanlegg Administrasjons- område Anleggsleir Strømmottak og distribusjon Prosess- og hjelpeanlegg Fakkeltårn Anleggskai Rørlednings- trase Kondensatlager i fjell Produktkai Væskefanger

5 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Norsk Hydro vil:  Sørge for at næringslivet får informasjon om strategi og behov  Informere hovedkontraktorer om lokale leverandører av utstyr og tjenester  Bruke Leverandørnett Ormen Lange (LOL) for kommunikasjon med leverandørmakedet og håndtering av informasjon  Informere hovedkontraktorene om aktuelle leverandører av utstyr, materiell og tjenester

6 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange •Ormen Lange er et krevende prosjekt som Hydro må ha forretningsmessig og teknisk full fokus på for å sikre en vellykket gjennomføring •Ormen Lange er et internasjonalt prosjekt, og hvor oppdrag kun kan vinnes etter konkurranse mellom prekvalifiserte bedrifter •Hydro Ormen Langes overordnete mål er å legge forholdene til rette for en åpen og god anskaffelsesprosess hvor alle relevante leverandører gis så like forhold som mulig •Alle anskaffelser må utføres i overensstemmelse med the European Economic Act (EEA)

7 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange  Hvordan komme i “betraktning”  Melde interesse til og komme i dialog med “riktig” adressat (Hydro, kontraktor)  Være kvalifisert (Achilles)  “Normale” kriterier for en eventuell ytterligere kvalifisering relatert til det spesifikke oppdrag.  Tilfredsstille eventuelle offentlige krav (Off. godkjennelser etc. for bl. a. bygg og anlegg)  Referanser  Tilgjengelig kapasitet  Finansiell styrke

8 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg - Utbyggings-/kontraktsfilosofi  ”Stick built” – plassbygging  Komplette utstyrsenheter Vi er fremdeles i en tidlig fase av utbyggingen og vurderer kontrakts- strategien fortløpende iht. utvikling av teknisk design basis Fokus på: •HMS •Håndterbart antall kontrakter •Kompleksitet, lokalisering, grensesnitt •Klart definert kommersielt og teknisk ansvar •Konkurranse •Utnytte mulighetene i leverandørmarkedet

9 Utbyggingsaktiviteter Landanlegg •Tidlig oppstart av aktiviteter knyttet mot lokal infrastruktur •Anleggsaktiviteter iht. prioriterte områder –Adkomstvei, camp, anleggskontor(er) og midlertidig infrastruktur –Prosessområde –Væskefangerområde –Fjellhaller og tunneler –Anleggskai •Infrastruktur under bakken •Veier, fundamenter og bygninger •Tilrettelegging av riggområder •Installasjon av utstyr, materiell og rør •Mekanisk ferdigstillelse •Uttesting

10 Bemanning på anlegget Foreløpig oversikt viser en bemanningstopp på 2000+/- personer på anlegget (avhengig av skiftordning) Civil manning Construction manning

11 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg – Tildelte kontrakter Engineering, Procurement and Construction Management Assistance (EPCMA) kontrakt for landanlegget Aker Kværner Eng. Engineering kontrakt for grunnarbeider, veier, fjell lager, kaier, adm.bygg, camp etc. Multiconsult

12 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg - bygg og anleggs kontrakter En stor anleggskontrakt, inkl. grunnarbeider, veier, anleggsprovisorier, 2 lagerhaller, kulverter, anleggskai, felles camp, etc. Byggarbeider (bygninger, fundamenter etc) forselve anlegget vil bli inkludert i en hoved Installasjonskontrakt Totalentreprise for administrasjonsbygg Noe bygg-/anleggsarbeid i enkelte kontrakter

13 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg – Hoved anleggskontrakt  Forespørsel: Nov. 03 Kontrakt: Mars 04 Innhold: *Veier, kulverter *Adkomst- og sikringssystemer *Grunnarbeider *Strukturer for rør *2 fjell lagerhaller *Tunnelsystem for kjølevann *Anleggskai/småbåthavn *Anleggsprovisorier *Steinknusing *Betongforsyning *Bygging og drift av felles anleggscamp Total massehåndtering: 5-6 mill m3 Utførelse basert på spes.&tegn fra Byggherre

14 Tyngre anleggsutstyr •15 Hjullastere, 15 – 100 tonn •35 Gravemaskiner, 15 – 80 tonn •40 Dumpere, 25 – 65 tonn kapasitet • 7 Buldosere, 25 – 100 tonn •10 Selvgående borerigger • 4 Tunnel borerigger • 6 Veivalsere • 3 Mobile knuseverk •+ Diverse servicebiler, inkludert tankbiler for diesel, tankbiler for eksplosiver, mobilkraner, pick.ups, etc.

15 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg - Administrasjonsbygg Forespørsel: 1Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Totalentreprise Kontorer, kantine, kontrollrom, laboratorium, servicelokaler, lager, brannstasjon, etc.

16 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg - Kraftforsyning-/fordeling Forespørsel: 1Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Totalentreprise 132kV distribusjons- og fordelings- anlegg

17 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg - Tankanlegg Totalentreprise Forespørsel: 3Kv. 04 Kontrakt: 1Kv. 05 4 tanker (5000-7000m3), mek. utrustning, fundamenter og oppsamlingsbasseng

18 OrmenLangeOrmenLange Landanlegg – Hjelpesystemer/prosessanlegg 100-150 Innkjøpspakker med totalverdi ca. 2,5 miliarder NOK Forespørsler: 4Kv. 03 – 1Kv. 05 Bestillinger: Des. 03 – 1/2Kv. 05

19 OrmenLangeOrmenLange Hvem gjør hva Hydro - Kontraktor  Norsk Hydro vil inngå de store bygg-/anlegg-/installsjons- og entreprisekontraktene  Anskaffelse av utstyr og materiell under Aker Kværner’s EPCMA kontrakt vil bli forberedt og håndtert av Aker Kværner, og godkjent og signert av Hydro  Anskaffelse av utstyr og materiell under totalentreprise kontraktene vil normalt bli inngått av respektive kontraktor  Utstyr m/lang leveringstid vil bli kjøpt av Hydro og overført til kontraktor  Alle større anskaffelser (> 50 millioner kroner) som inngåes av Hydro må godkjennes i lisensen

20 Landanlegget – foreløpig tidsplan for oppstart •EPCMA kontrakttildelt mars 2003 •Engineeringskontrakt grunnarbeidertildelt april 2003 •Forberedende arbeider1./2. kvartal 2004 (adkomstvei, forlegning etc) •Entreprise grunnarbeidermars 2004 •Civil 2 (global) kontrakt(er)4. kv. 2004 •Kontrakter for bygging av prosessanleggjun.2004–des.2005 (EPC’er, FC’er, entrepriser) •Innkjøpspakker for prosessanlegget2004 – 2005 (PAU og PAR)

21 Kraftforsyning - Statnett •Elkraft fra nettet (Kraftbehov 200 – 500 MW) •Må ha stabil kraftforsyning •Statnett har forhåndsmeldt og konsesjonssøknad er under forberedelse –420 kV linje fra Istad (hovedforsyning) –420 kV linje fra Ørskog (reserve) –Planlagt bygging 2005 – 2006 •I tillegg foregår utbedringer av regionalnettet uavhengig av Ormen Lange prosjektet •Samlet utbygginger i milliardklassen (2-3 mrd)

22 Ormen Lange transportsystem Nytt eksportrør fra Ormen Lange vil øke den norske eksport- kapasiteten fra 86 til mer enn 106 BSm 3 / år Nytt eksportrør fra Ormen Lange vil øke den norske eksport- kapasiteten fra 86 til mer enn 106 BSm 3 / år

23 Ormen Lange - Offshore 2007

24 Antatt komplett utbygget undervannsløsning etter 2016

25 8-slot produksjons template Length: 44 meters Width: 32 meters Height: 14 meters Weight: 780 tonnes

26 Pipeline corridor upper headwall Approx 200 m Shelf edge

27 • Undervanns produksjonsstasjoner (EPC+I) • Mudring, steindumping, grøfting • Anskaffelse av rør til land (samarbeid med Statoil) • UMB – kontrollkabel (EPC) • Installasjon av rør og kabler til land • Anskaffelse av eksportør (samarbeid med Statoil) • Installasjon av eksportrør • Subsea kompressorstasjon eller plattform (senere) Antatte hovedkontrakter subsea og rør

28 Offshore – Undervannsinstallasjoner •Det er satt igang parallelle studier for undervannsanleggene (ferdig juni 2003) •Prekvalifisering av tilbydere vil bli gjort på bakgrunn av disse studiene •Forespørsel sendes ut etter ferien 2003. •Kontrakt planlagt tildelt i des.2003/jan.2004 •Det foregår utvalgte teknologi- kvalifikasjoner •Kontrakt tunge løft planlegges 4.kv. 2003 – 2. kv. 2004

29 Offshore – Rørledninger og marint arbeid •Tilbud på rør mottatt •Kontraktstildeling ca august 2003 •Tilbud for installasjon rørledninger grunt vann er mottatt •Kontraktstildeling i august 2003 •Studier på små rør og kontrollkabler pågår •Steindumpingskontrakter forberedes og blir tildelt ultimo 2003

30 Troll Kollsnes i anleggsfasen

31

32 Transport av PAU

33 Troll Kollsnes væske samlere under bygging

34 Total Weight 350 T Total Weight 280 T Pre fabrikasjon til Ormen Lange Typiske PAR’s (Pre Assembled Racks) Length x Width x Height 40m x 8m x 8m

35 PAU- Typiske eksempler Weight 600 T Length x Width x Height 27m x 16m x 20m

36 OrmenLangeOrmenLange The Ormen Lange field shall be developed, operated and decommissioned while preserving the environment, personnel health and assets The field development shall be completed without injuries  We shall demonstrate a strong commitment and responsibility  Healthy, challenging and including working environment are basic values  Emissions and discharges shall be as low as reasonably practicable, striving for zero emissions, discharges and spills HSE Vision

37 OrmenLangeOrmenLange Main conclusions….. l Ormen Lange is probably the world's most challenging deepwater offshore gas project under development l Ormen Lange is systematically meeting its development milestones to come onstream as a major European gas source in 2007 36602_1 - 07.2002 - * 37 - Hydro Media


Laste ned ppt "Ormen Lange Muligheter for regionalt næringsliv? LOL – Leverandørnett Ormen Lange Odd Tore Finnøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google