Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førsteaman. Ove Jakobsen Handelshøgskolen i Bodø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førsteaman. Ove Jakobsen Handelshøgskolen i Bodø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurranse eller samarbeid: Komplementære prinsipper i en bærekraftig økonomi?
Førsteaman. Ove Jakobsen Handelshøgskolen i Bodø Etikk og butikk – hva mer enn retorikk? Åpent seminar om etikk og bedriftenes samfunnsansvar NTNU

2 Disposisjon 1. Problemavgrensning 2. Virkelighetsoppfatning
3. Utviklingstrekk i det (sen) moderne samfunnet 4. Konkurranse eller samarbeid 5. Konklusjon

3 1. Problemavgrensning Outsourcing og konkurranse blir lansert som løsning på en rekke problemstillinger innenfor stadig flere samfunnssektorer Handlingsalternativer kan ikke prioriteres uavhengig av verdigrunnlag Verdivalg er forankret i virkelighetsoppfatning (ontologi/kosmologi)

4 Antakelser til diskusjon
Konkurranseprinsippet er forankret i en mekanistisk virkelighetsoppfatning Problemstillinger som ikke lar seg plassere innenfor en mekanistisk modell blir vanskelig å håndtere (anomalier) Anomaliene aktualiserer behovet for å utvikle økonomisk forståelse basert på en organisk virkelighetsoppfatning (jfr. Whitehead’s ”Philosophy of organism”) Innenfor en organisk virkelighetsoppfatning er samarbeide like relevant som konkurranse

5 2. Virkelighetsoppfatning
Kjennetegn ved det Mekaniske verdensbildet Natur og samfunn som avanserte urverk Atomisme – Helheten er lik summen av delene Samspillet mellom delene fungerer ut fra fysiske lovmessigheter og juridiske lover Virkeligheten er som en maskin uten følelser, verdi og hensikt Mekanisk solidaritet - de sosiale molekylene holdes sammen gjennom ytre ”tvang” Etikk som instrumentelt verktøy for økonomien

6 Kjennetegn ved det organiske verdensbildet
Natur og samfunn som levende organismer Holisme - Helheten utgjør mer enn summen av delene Samspillet bygger på livskrefter og moralske normer Virkeligheten som en levende organisme med følelser, verdi og hensikt Organisk solidaritet – Organismen holdes sammen gjennom indre frihet og gjensidig avhengighet Etikk som en grunnleggende forutsetning for økonomien

7 3. Utviklingstrekk i det (sen) moderne samfunnet
a) Individualisme (ego-fokusering og narsissime) Positivt Vi kan velge vår egen livsform Negativt Den sosiale og kosmiske horisonten for handlingslivet er gått tapt (sneversyn har erstattet vidsyn) Redusert bevissthet om spørsmål som overskrider selvet Det individuelt gode liv er løsrevet fra det gode samfunn

8 b) Instrumentell fornuft (effektivitet)
Alt (også andre mennesker) blir behandlet som midler for å oppnå (egen) nyttemaksimering Overordnede formål blir ”formørket” av krav om nyttemaksimering (økonomisk vekst prioriteres foren rettferdighet og miljøhensyn) Teknologisk utvikling tillegges egenverdi og trenger inn i stadig nye livssfærer (pasienter trenger ofte personlig omsorg som et helt menneske ikke spesialisert teknologisk apparatur) Individuell selvrealisering går foran forpliktelser overfor fellesskapet ”Mangesidig engasjement” blir erstattet med ”spesialisering”

9 Valgene er ofte påtvunget utenfra;
ledere må tenke ”cost-benefit” mot sin vilje, byråkrater må treffe beslutninger som de vet strider mot humanitet og fornuft (jfr. Weber’s ”jernbur”) Konsekvens: Mørklegging av formål

10 c) Økonomisme Økonomi Økonomi Natur Natur Kultur Kultur

11 Økonomisme Økonomiens økende innflytelse innenfor dagens samfunn har bidratt til en relativ svekkelse av kulturelle verdier Økt vektlegging av markedsmekanismens rasjonalitet har bidratt til forvitring av kulturelt betingede etiske verdier (moralsk kapital) som f. eks. tillit og ansvar Kvalitet innenfor et en-dimensjonalt perspektiv kan aldri bli helhetlig Det er derfor nødvendig å etablere en kommunikativ arena for å balansere samspillet mellom økonomiske og kulturelle verdier

12 Verditrianglet Økonomisk dimensjon Økonomiske verdier Velferd
Sosial dimensjon Kulturelle verdier Livskvalitet Økologisk dimensjon Naturverdier Livsgrunnlag

13 4. Konkurranse eller samarbeid
Markedet er satt sammen av mange små uavhengige aktører Aktørene har motstridende interesser Aktørene konkurrerer om knappe ressurser (Sosial Darwinisme; ”survival of the fittest”) Konkurransen bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser (Smith; ”the invisible hand”) Markedsmekanismen sikrer fellesnytten

14 Kritikk av konkurranseideologien
Oppsplitting (”outsourcing”) av økonomiske enheter kan føre til at velfungerende øko(nomi)systemer bryter sammen Konkurransen har en tendens til å oppheve seg selv (må reguleres utenfra; ”konkurransetilsynet”) Monopoldannelser Samarbeidende nettverk For å beskytte seg mot konkurransens negative virkninger er det behov for økt vektlegging av etikk (Caroll; ”ansvarhierarkiet”) Etikk som konkurransemiddel (instrumentell verdi) Etikk som grunnleggende forutsetning (egenverdi) Konkurransen øker betydningen av sterke etiske normer

15 Samarbeid Markedet (samfunnet) består av integrerte nettverk av aktører (Whitehead; ”nexus”) Motstridende interesser koordineres gjennom dialogbasert samspill (Bakhtin; ”dialogisme”) En-dimensjonale verdier erstattes med verdimangfold Økonomi utvikles innenfor rammene av et balansert samspill med kultur og natur Samarbeidet bygger på ideen ”mennesket-i-fellesskapet”

16 5. Konklusjon Innenfor en organisk virkelighetsoppfatning må økonomi (markedet) forstås som et samspill mellom integrerte aktører (ontologisk kollektivisme) Etiske verdier er begrunnet i erkjennelsen av at alle er avhengige av hverandre (i tid og rom) Økonomiens etiske fundament revitaliseres (utenfra) gjennom en livskraftig kultur Samarbeide og konkurranse er komplementære prinsipper for samspillet på markedet

17 Litteratur Ingebrigtsen, Stig og Ove Jakobsen, (2004) Økonomi, natur og kultur, Abstrakt forlag Ims, Knut og Ove Jakobsen (2004) Moralsk dannelse eller etisk instrumentalisme? Nordisk Pedagogik (s ) Jakobsen, Ove og Jan Mehlum (1992) Miljø, myter og markedsføring, ad Notam Gyldendal


Laste ned ppt "Førsteaman. Ove Jakobsen Handelshøgskolen i Bodø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google