Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen •”hindre, innskrenke eller vri” –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen •”hindre, innskrenke eller vri” –"— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen •”hindre, innskrenke eller vri” – alternativer eller separate vilkår? –Brukes om hverandre av EF-domstolen •Økonomisk analyse avgjørende, ikke en ordlydsfortolkning •Tre kumulative vilkår –En avtale må ha til formål eller virkning –å begrense konkurransen –merkbart

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forskjellig formål – ulik konkurransevurdering? •Art 53(1) har som formål realiseringen av EØS (et indre marked) –Samme som EF artikkel 81(1) eller mindre omfattende integrasjon? •§ 10, 1. ledd skal fremme lovens formål slik dette er definert i § 1 –Integrasjonshensynet ikke relevant •Forskjellen gir seg i praksis eventuelt utslag for vertikale samarbeid

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurransebegrensende formål •Avtaler som ”etter sin natur” begrenser konkurransen •Må avgjøres på bakgrunn av –Avtalens ordlyd –Den rettslige og økonomiske kontekst avtalen ble inngått i –Partenes atferd •Tilstrekkelig at en avtale etter sin art begrenser konkurransen –Ikke nødvendig å vise at den konkrete avtalen gjør det –Avtaler som erfaringsmessig begrenser konkurransen –Typisk avtaler som ikke kan ha noen annen forklaring enn at de skal regulere konkurranseforholdene »Ingen gevinster forbundet med avtalen ut over de som følger av en begrensning av konkurransen

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Objektivt formål avgjørende –Partenes intensjoner ikke relevante »Subjektivt formål om å begrense konkurransen ikke tilstrekkelig –Legitime formål irrelevant »Virkemidlene avgjørende »Kan få fritak ette 3. ledd, men det kreves mye

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Har en avtale konkurransebegrensende formål er det ikke nødvendig å undersøke dens faktiske virkninger •Ingen markedsanalyse nødvendig –Negative virkninger »Ikke nødvendig å undersøke i forhold til de minimis? »Egen de minimis vurdering –Positive virkninger kan hensyntas etter 3. ledd

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Horisontale avtaler og konkurransebegrensende formål •Avtaler som har som sin åpenbare konsekvens –Prissamarbeid –Markedsdeling –(Anbudssamarbeid)

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Vertikale avtaler og konkurransebegrensende formål •Avtaler som har som sin åpenbare konsekvens –Bindende videresalgspriser –Å begrense parallellimporten »Art 53, integrasjonshensynet •I andre saker vil en virkningsvurdering foretas •Eksklusivitetsklausuler –Vil i de fleste tilfeller påvirke konkurransen –Bør ”lovmessig” påvirkning av konkurranse gi presumsjon for konkurransebegrensende formål? –EFD har uttrykkelig sagt at eksklusivitetsklausuler ikke ”etter sin natur” begrenser konkurransen (sak 56/65, STM v Maschinenbau Ulm)

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Virkningsanalysen - Begrensninger i handlingsfriheten •To leddet analyse –Begrensninger i handlingsfriheten inter partes? –Begrensninger i konkurransen på markedet? •Begrenser avtalen handlefriheten inter partes? –Begrenser partene sin bruk av konkurranse-parametre ovenfor hverandre? •Begrenser avtalen handlingsfriheten til andre aktører på markedet? –Begrenser/samordner partene sin bruk av konkurranseparametre overfor ”tredjemmen” »Konkurrenter, etterspørrere

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk og rettslig kontekst •EF-Domstolen: –It would be pointless to consider an agreement, decision or practice by reason of its effect if those effects were to be taken distinct from the market in which they are seen and operate… Thus in order to exmine whether it is caught by Article [81(1)] an agreement cannot be examined in isolation from... the factual and legal circumstances causing it to prevent, restrict or distort competition (Brasserie de Haecht v Wilkin)

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk virkningsanalyse •Økonomisk analyse av avtalens virkninger i markedet avgjørende •Positive og negative virkninger må vurderes og veies mot hverandre •Deles den økonomiske analyse pga av todelingen mellom § 10, 1. ledd og 3. ledd? –Konkurranselovutvalget: Forbrukerhensyn relevante for defineringen av hva som er virksom konkurranse

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk kontekst •FIR –[I]n assessing an agreement under Article [81(1)] of the Treaty, account should be taken of the actual conditions in which it functions, in particular the economic context in which the undertakings operate, the products or services covered by the agreement and the actual structure of the market concerned (European Night Services v Commission)

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Den økonomiske analyse •FIR’s analysemodell: –Dersom avtalen etter sitt formål begrenser konkurransen skal analysen av positive virkninger foretas i forhold til art 81(3) –I andre tilfelle skal positive og negative virkninger på konkurransen vurderes i forhold til art 81(1) »En full økonomisk analyse må foretas for å avgjøre om konkurransebegrensningskriteriet i art 81(1) er oppfylt

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Den rettslige kontekst •Er avtalen en del av et større nettverk av avtaler? •Arten av de rettslige bindinger –Type –Omfang

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Art 81(1) - tolkningsstriden løst? •Den rettslige og økonomiske kontekst skal tas i betraktning i forhold til art 81(1) –Slått fast flere ganger av EFD –EFD fullfører ikke »Har ikke gjennomgående lagt en full avveining av positive og negative virkninger til grunn –EFTA-domstolens avgjørelse i Hegelstad/Hydro Texaco

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Art 81(1) - tolkningsstriden løst? •FIR åpner uttrykkelig for en full avveining –Åpner for å sette Kommisjonens avgjørelse til side der full avveining ikke er foretatt –Gjenstår å se om FIR følger opp •Kommisjonen motvillig –Holder i enkeltsaker på at positive virkninger må vurderes i forhold til art 81(3) –Men: Tendenser til vilje til en breder vurdering under art 81(1)

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tilknyttede, nødvendige begrensninger •EF-domstolen har godtatt nødvendige begrensninger i partenes kommersielle frihet som er sideordnet i forhold til et legitimt formål en avtale har •FIR i sak T-112/99, Metropole Television –“Således kan undersøgelsen af, om en begrænsning er objektivt nødvendig i forhold til hovedtransaktionen, som Kommissionen med rette har hævdet, ikke undgå at blive forholdsvis abstrakt. Det gælder ikke om at undersøge, om begrænsningen i betragtning af konkurrencesituationen på det pågældende marked er nødvendig for hovedtransaktionens kommercielle succes, men om at afgøre, om begrænsningen, hvis man ser snævert på hovedtransaktionen, er nødvendig for at gennemføre denne transaktion. Hvis hovedtransaktionen viser sig vanskelig eller umulig at gennemføre uden begrænsningen, kan begrænsningen anses for objektivt nødvendig for transaktionens gennemførelse”, (premiss 109).

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Bagatellunntaket •Kun avtaler som begrenser konkurransen ”merkbart” rammes av § 10, 1. ledd –Unntaket referer seg både til konkurranse-begrensnings- og sahandelskriteriet •De minimis regelen utviklet av EFD –Formulert første gang i Völk v Vervaecke –An agreement falls outside the prohibition in Article [81(1)] where it has only insignificant effect on the market, taking into account the weak position which the persons concerned have on the market •Et tilsvarende vilkår må innfortolkes i § 10 –NOU 2003:12 s. 229, Ot. Prp. nr. 6 (2002-2003)

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Bagatellmeddelelsen •Kommisjonens bagatellmeddelelse i dag det praktisk viktigste uttrykk for regelen –Refererer seg kun til konkurransebegrensningskriteriet •Ikke bindende •Kommisjonen vil normalt ikke åpne sak dersom en avtale faller inn under meddelelsens terskelverdier •Har Kommisjonens meddelelse relevans i forhold til § 10?

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Terskelverdiene •Horisontale avtaler - 5% markedsandel •Vertikale avtaler - 10% markedsandel •Blandede avtaler - 5% –Gjelder også der avtalen vanskelig kan klassifiseres som horisontal eller vertikal •Terskelverdiene kan ikke overskrides med mer enn 10% innenfor en toårsperiode –Kan mao i perioder være noe over terskelverdiene

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO SMB •Små og mellomstore bedrifter anses normalt for å falle under terskelverdiene –Presumsjonsregel •Selv om terskelverdiene er overskredet –Vil ikke ”frembyde en tilstrækkelig interesse til Fællesskabet til, at det vil være berettiget at skride ind over for dem” (avsnitt 19) •Ledd i EF’s politikk for å fremme SMB’er –Beskytter konkurrenter fremfor konkurransen?

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”Hard core” og de minimis •Forbehold for spesielle avtaler som normalt er svært skadelige for konkurransen •Art 53(1) kan komme til anvendelse også under terskelverdiene •Horisontale avtaler som har til formål –Prissamarbeid –Produksjons-/salgsbegrensning –Markedsdeling

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”Hard core” og de minimis •Vertikale avtaler som har til formål –Å fastsette videresalgspriser –Markedsdeling i form av territorial beskyttelse •Kommisjonen vil allikevel kun gripe inn overfor slike avtaler dersom –Det er nødvendig av hensyn til fellesskapets interesser –Mao der avtalene fører til at konkurransen på det indre marked ikke fungerer

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Beregning av markedsandel •Deltagende markeder –Foretakene som er part i avtalen –De selskap som inngår i den samme økonomiske enhet som hver av partene i avtalen •Det relevante marked

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO § 10, 2. ledd •Avtaler i strid med § 10, 1. ledd er ugyldige •EFD vedrøende art 81(2)/53(2) –[T]he automatic nullity decreed by Article [81(1)] of the Treaty applies only to those contractual provisions which are incompatible with Article [81(1)]. The consequenses of such nullity for other parts of the agreement, and for any orders and deliveries made on the basis of the agreement, and the resulting financial obligations is not a matter for Community law. These consequences are to be determined by the national court according to its own law

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Virkningene av ugyldighet fastsettes mao på bakgrunn av nasjonal rett –Avtl §36 •Følgeavtaler ikke omfattet av § 10, 2. ledd –Med mindre de er en ytterligere manifestering av konkurransebegrensningen •(Erstatning)

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dispensasjonsadgangen - § 10, 3. ledd •§ 10, 3. ledd åpner for dispensasjon på visse vilkår –Tolkes strengt •Dispensasjon vil bare bli gitt dersom nettovirkningen er positiv –Avtalen må være positiv for samfunnet –Positive virkninger for partene irrelevant

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Det generelle proporsjonalitetskrav –Begrensningen må være nødvendig »Finnes det mindre restriktive alternativ? –Dispensasjon vil bare bli gitt for den periode som er nødvendig for å oppnå målene som rettferdiggjør dispensasjon •Dispensasjon vil ikke bli gitt til –”Hard core” –Avtaler som eliminerer samhandelen

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Individuelle fritak (enkeltfritak) –Lovbestemte •Gruppefritak –Gis av Konkurransetilsynet –Gis av Kommisjonen/Rådet som forordninger »Inntas i EØS-avtalen

29 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Vilkårene i § 10, 3. ledd / artikkel 53(3) •Det første positive vilkåret –”bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den tekniske eller økonomiske utvikling” •Det andre positive vilkåret –”sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved”

30 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Det første negative vilkåret –”at der ikke pålægges de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål” •Det andre negative vilkåret –”at der ikke gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer”

31 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det første positive vilkåret •Kan deles i fire elementer •1. Element: ”bidrar til å bedre produksjonen … av varene ” –Får også anvendelse på tjenester –Typiske avtaler som kan fremme produksjonen; »F&U, spesialiseringsavtaler, produksjons JV –Effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner –Kvalitet og produktdifferensiering

32 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO –Overkapasitet –Arbeidskraften –Dynamisk effektivitet •2. Element: ”bidrar til å bedre … fordelingen av varene ” –Eksempler på distribusjonssystemer; »Eksklusiv distribusjon, franchising, selektiv distribusjon, fleksible distribusjonssystemer

33 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •3. Element: ” bidrar til å … fremme den tekniske … utvikling ” –Overlapper med 1. Element –Tekniske forbedringer og utbredelse av eksisterende teknologi »Lisensavtaler, spesialiseringsavtaler, felles F&U –Forbedret sikkerhet/produktsikkerhet –Sosiale hensyn/miljøhensyn –Overkapasitet

34 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •4. Element: ” bidrar til å … fremme den … økonomiske utvikling ” –rasjonalisering og kostnadsreduksjoner –Fordelene ved større utbredelse av kunnskap –Overkapasitet og restrukturering –Forbedre finansielle systemer/betalingssystemer –Bedret tilgangen på kapital til investeringer

35 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det andre positive vilkåret •Det må vises med tilstrekkelig sannsynlighet at noen av fordelene vil komme konsumentene til gode –Vil avhenge av hvor intensiv konkurransen er –Etterspørrernes markedsmakt og forhandlingsposisjon vil tas i betraktning •”forbrukerne” –Jf. § 1, 2. ledd

36 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Fordeler –De forbedringer som nevnes i det første vilkåret og virkningene av disse »Bedre produktkvalitet »Introduksjon av nye og bedre produkter »Gunstigere priser »Større produktdifferensiering »Lavere kostnader med påfølgende reduserte priser »Bedre service »Større leveringssikkerhet, etc

37 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •”rimelig andel” –Forbrukerne må kompenseres sitt tap »Forbrukerne som gruppe –Innføringen av en prisstandard »Prisene må ikke gå opp som følge av samarbeidet –Kort og lang sikt »Kostnadsgevinster i form av reduserte variable kostnader »Kostnadsgevinster i form av redusert faste kostnader –”Fordel” må være mulig å vise »Ikke mulig dersom konkurransen er eliminert »Kravet til rimelig andel legger føringer på deltagernes prispolitikk •Kravet må være oppfylt til enhver tid

38 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det første negative vilkåret •Nødvendighetskriteriet •De konkurransebegrensende klausulene må være nødvendige for å realisere fordelene •Fordelene må ikke kunne realiseres uavhengig av begrensningene –Innenfor den samme tidsperiode –Med den samme sannsynlighet

39 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Testen i praksis; –Kan målet nås med mindre restriktive klausuler? •Klausuler som ikke oppfyller det første negative vilkåret –Absolutt områdebeskyttelse –Klausulene omfattet av ”svartelistene” i de ulike gruppefritakene

40 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det andre negative vilkåret •Elimineres konkurransen vil ikke dispensasjon bli gitt –Vil ofte være avgjort i vurderingen av de tre foregående vilkårene •Strukturell analyse av markedet nødvendig –Markedsandeler opp til 30% akseptable? –Absolutt yttergrense: Der samarbeidet vil få en dominerende posisjon på markedet


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen •”hindre, innskrenke eller vri” –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google