Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Tospråklighet Forelesning på fagseminaret «Kommunikasjon og språk», Oslo, 4.9. 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Tospråklighet Forelesning på fagseminaret «Kommunikasjon og språk», Oslo, 4.9. 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Tospråklighet Forelesning på fagseminaret «Kommunikasjon og språk», Oslo, 4.9. 2006

2 •Tenk over hvilke forventninger du har til denne forelesningen •Skriv ned tre spørsmål som du håper å få svar på Oppvarming

3 Ahlgren, Inger & Kenneth Hyltenstam (eds.): Bilingualism in deaf education. Hamburg: Signum 1994

4 The study of sign-language – spoken language (SL-SpL) bilingualism addresses the same kinds of linguistic, psychological, social, political, and educational issues that the broader field of bilingualism does. Gerald P. Bernet i Handbook of Bilingualism Hørendes tospråklighet – døves tospråklighet As long as the specific properties of sign bilingualism […] are taken into account, the findings of hearing children’s multilingual practices are highly relevant for understanding the linguistic situation of hearing-impaired children. Arnfinn Muruvik Vonen på konferansen «TO BE OR TO BECOME: Language and learning in the lives of young deaf children», Skådalen kompetansesenter, oktober 2005 •access to spoken language •access to sign language • physical nature of code switching

5 Tospråklighet/flerspråklighet IndividperspektivSamfunnsperspektiv • Hva vil det si å være tospråklig? • Tospråklig utvikling • Tospråklig livssituasjon • Tospråklighet og tenkning • Måling av tospråklighet (forhold mellom S1 og S2) • • • Forskjellige slags flerspråklige samfunn • Språkpolitikk • Holdninger til tospråklighet/flerspråklighet • Tospråklig utdanning • •

6 En foreløpig definisjon Å være tospråklig (eller flerspråklig) er å beherske to (eller flere) språk og å bruke begge (alle) språkene til forskjellige formål. Ett av språkene er gjerne personens førstespråk (også kalt morsmål, primærspråk eller hovedspråk), det andre språket (eller de andre språkene) er andrespråk eller fremmedspråk

7 To måter å definere et begrep Prototypisk • Kategorimedlemskap er basert på likhet med et typisk medlem av kategorien (prototype) • Enheter er mer eller mindre typiske for kategorien Aristotelisk • Nødvendige og tilstrekkelige kjennetegn • En enhet er enten medlem eller ikke medlem av en kategori • Alle medlemmer har samme status innen en kategori

8 Førstespråk – andrespråk - fremmedspråk Prototypisk førstespråk •tilegnet fra tidlig førskolealder •tilegnet i omgivelser der språket er i allmenn bruk som dagligspråk •tilegnet uformelt, dvs. uten spesielt tilrettelagt undervisning •beherskes på alders- adekvat nivå •brukes i alle domener der det er naturlig •gjenstand for positive holdninger •tjener til individuell og gruppemessig identifikasjon Prototypisk andrespråk •tilegnet etter tidlig førskolealder •tilegnet i omgivelser der språket er i allmenn bruk som dagligspråk •tilegnet både uformelt og formelt •beherskes ikke helt på aldersadekvat nivå •brukes ikke i alle domener •gjenstand for positive, negative eller nøytrale holdninger •tjener ikke til individuell og gruppemessig identifikasjon

9 Prototypisk fremmedspråk •tilegnet i skolealdren •tilegnet i omgivelser der språket ikke er i allmenn bruk som dagligspråk •tilegnet hovedsaklig formelt •beherskes ikke på aldersadekvat nivå •brukes ikke i alle domener •gjenstand for positive, negative eller nøytrale holdninger •tjener ikke til individuell og gruppemessig identifikasjon

10 Tegnspråk – talespråk hos døve Prototypisk tegnspråk •tilegnet fra førskolealder eller i skolealder •tilegnet i omgivelser der språket er/ikke er allmenn bruk som dagligspråk •tilegnet formelt og uformelt •beherskes på alders- adekvat nivå •brukes i alle domener der det er naturlig •gjenstand for positive holdninger •tjener til individuell og gruppemessig identifikasjon Prototypisk talespråk for døve •tilegnet fra førskolealder eller i skolealder •tilegnet i omgivelser der språket er i allmenn bruk som dagligspråk •tilegnet både uformelt og formelt •beherskes ikke på aldersadekvat nivå •brukes ikke i alle domener •gjenstand for positive, negative eller nøytrale holdninger •tjener/tjener ikke til individuell og gruppemessig identifikasjon

11 Definisjoner av individuell tospråklighet Maksimalistiske definisjoner Minimalistiske definisjoner • Full innfødtlik kompetanse i begge språk • Omtrent like stor bruk i alle domener • Omtrent like stor identifikasjon med begge språk • (Parallell tilegnelse av begge språk fra tidlig førskolealder ) • Visse ferdigheter i andrespråket i tillegg til førstespråket • En viss bruk av andrespråket

12 Enspråklig Tospråklig

13 Prototypisk definisjon av «tospråklig person» En person som • behersker to språk på relativt høyt nivå • bruker begge språkene i sitt dagligliv • bruker begge språkene til alle formål som er relevante for hans eller hennes alder og livssituasjon • har en positiv holdning til begge språkene • identifiserer seg positivt med begge språkene

14

15 Fire aspekter ved en persons forhold til et språk • Ferdigheter (kompetanse) • Bruk • Holdninger • Opprinnelse

16 MuntligSkriftlig Produksjon Snakke Skrive Resepsjon Forstå talt språk Lese Språkferdigheter Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn •Talebaserte •Tegnspråklige

17 MuntligSkriftlig Produksjon Snakke Skrive Resepsjon Forstå talt språk Lese Språkferdigheter Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn •Talebaserte •Tegnspråklige •Kombinatoriske Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn + tegne talespråk + fingerstave + artikulere (forme med munnen, hviske, tale) Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn + forstå tegnet tale + fingerlese + munnavlese

18 Taktilt tegnspråk

19 MuntligSkriftlig Produksjon Snakke Skrive Resepsjon Forstå talt språk Lese Språkferdigheter Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn •Talebaserte •Tegnspråklige •Kombinatoriske Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn + tegne talespråk + fingerstave + artikulere (forme med munnen, hviske, tale) Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn + forstå tegnet tale + fingerlese + munnavlese

20 S1 S2 Ikke-balansert tospråklighet Ikke-balansert – balansert tospråklighet S1 S2 S1 S2 Balansert tospråklighet

21 Aldersadekvate ferdigheter Ferdigheter som er nødvendige for å lykkes med å bruke språket til de formål som er naturlige for alder og livssituasjon

22 • Samtale • Fortelle • Leke • Synge • Lytte til høytlesning • Gjenkjenne skriftspråk • 12 -åring 16 -åring •Samtale - uformell - mer formell •Fortelle - forskjellige sjangrer •Beskrive •Forklare •Lese • forskjellige formål - forskjellige sjangrer •Skrive • forskjellige formål - forskjellige sjangrer - relativt korrekt • • Samtale - flere sjangrer, f.eks. argumenterende • Fortelle • - flere sjangrer (?) - flere virkemidler - større bevissthet • Beskrive og forklare - flere sjangrer - større presisjon • Lese - flere teksttyper - mer avanserte tekster - større bevissthet - kritisk innstilling • Skrive - flere formål - flere sjangrer - større bevissthet - formelt korrekt • 4-åring

23 ------------------------------------------ Aldersadekvate ferdigheter

24 A B C

25 «Halvspråklighet» «Dobbel halvspråklighet» ------------------------------------------ Aldersadekvate ferdigheter C

26 Funksjonell tospråklighet En situasjon hvor en person behersker to spr å k, og hvor de to spr å kene til sammen har de samme funksjonene for den tospr å klige som ett spr å k har for den enspr å klige: • tjener som instrument for kommunikasjon • er et instrument for tenking og l æ ring • gir en f ø lelse av tilh ø righet og identitet

27 Kritisk alder for språklæring Alder som angir når tilegnelsen av et språk må begynne for at innlæreren skal kunne nå samme kompetansenivå i som førstespråksbrukere av språket

28 Tilegnelsesalder 3 år S1 S1/S2 = simultan tospråklighet S1 S2 = suksessiv tospråklighet

29 Kategorier av NTS – norsk-tospråklige (etter modell av Gerald P. Berent) HørestatusSpråk NTS Norsk (A) Døv(C) S1(F) S1 (B) Hørende(D) S2: Tidlig (E) S2: Sen (G) S1,5 (H) S2 ACF = balansert tospråklig døv ACH = ikke-balansert tospråklig døv m/ tegnspråk som førstespråk og norsk som andrespråk ADF = tospråklig døv m/ norsk som førstespråk og tegnspråk som tidlig utviklet andrespråk ADG = tospråklig døv m/ norsk som en mellomting mellom førstespråk og andrespråk og tegnspråk som tidlig utviklet andrespråk BCF = balansert tospråklig hørende BEF = tospråklig hørende med norsk som førstespråk og tegnspråk som sent utviklet andrespråk BEH = tospråklig hørende med både norsk og tegnspråk som andrespråk

30 Dimensjoner i språkbruk Nær tilknytning til situasjon Svak tilknytning til situasjonen Kognitivt krevende Kognitivt lite krevende • • • • • • • • •

31 Hverdagslig samtale – intellektuelt språk BICS – Basic Interpersonal Communication Skills CALP – Cognitive/Academic Language Proficiency

32 Dimensjoner i språkbruk Nær tilknytning til situasjon Svak tilknytning til situasjonen Kognitivt krevende Kognitivt lite krevende • • • • • • • • • CALP BICS

33 Syn på tospråklighet og tenkning A.Negativ virkning B.Positiv virkning C.Verken positiv eller negativ virkning D. Både positiv og negativ virkning

34 If it were possible for a child to live in two languages at once equally well, so much the worse. His inFortelleectual and spiritual growth could not thereby be doubled, but halved. Unity of mind and character would have great difficulty in asserting ifself under such circumstances. (Cambridge - professoren Laurie 1890)

35 First of all the person in question [the bilingual] hardly learns any of the languages as perfect as he would have done if he had limited himself to learning one language; even if it superficially might seem that he speaks just like a native, it is certain that the finest language skills er lacking – I doubt if one ever has seen that a child that has been raised with two languages, has become a distinguished verbal master (author or rhetor) in any of them. Secondly the mental efforts that during the childhood years have been spent on learning two languages instead of one, certainly have taken away some of the power by which other things could and should have been learned. Perhaps not one single persons whom mankind considers to be excellent in truly important eras, has been bilingual as a child. (Otto Jespersen 1941)

36 Take any group of bilinguals who er approximately equivalent in their L1 and L2 abilities and match them with a monolingual group for age, socio-economic level, and whatever other variables you think might confound their results. Now, choose a measure of cognitive flexibility and administer it to both groups. The bilinguals will do better. Hakuta 1986

37 Negative effekter • Langsommere språktilegnelse • Utilfredsstillende ferdigheter i ett språkene eller begge • Dårligere skoleresultater • • Positive effekter • Godt utviklete metaspråklige ferdigheter, dvs. evne til å forholde seg til formelle sider ved språket • Godt utviklet evne til å ta hensyn til kommunikasjons- partnerens behov • Godt utviklet evne til divergent, kreativ tenkning • Større kognitiv fleksibilitet • •

38 Terskelteorien

39

40 Terskel 1:

41 Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk

42 Terskel 2: Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk

43 Terskel 2: Aldersadekvate ferdigheter i begge språk Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk

44 Terskelhypotesen • Under terskel 1: Negative konsekvenser for tenking og læring • Over terskel 1 Ingen konsekvenser for tenking og læring • Over terskel 2 Positive konsekvenser for tenking og læring

45 Terskel 2: Aldersadekvate ferdigheter i begge språk Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk Negative konsekvenser Ingen konsekvenser Positive konsekvenser

46 Tospråklighet og hjernen A. Fullstendig atskilte språk, ingen felles underliggende komponent S2S1 B. En felles underliggende komponet S1S2

47 Kodeveksling Det å veksle mellom to eller flere språk i løpet av en kommunikasjonssekvens på den måten at man hopper fra ett språk og over til det annet – ytrer et ord, en frase, en setning eller mer på det andre språk – og så eventuelt hopper tilbake til det andre

48 My dear! I am here bærre for di skuld. I vil seje deg, at all those years I Have tænkt meget på denne stund. My dear Magnhild … I have spoken norsk bærre a couple of month only og kan inkje tale godt …What hejter'n? Grong. Have you tålå ve'n? …Vil du rejse mæ meg op gjønno lande in this – i denne vogn Magnhild? … Dine rum up stairs are they to be let? Fra Bjørnstjerne Bjørnson: Magnhild 1877 Eksempler på kodeveksling

49 HATIM: Pakke sammen og bære det, og skifte fly fra fly NAU.: Nei, vi må forsøke ticket to leni ti na panele OVERS: Nei, vi må forsøke, skulle jo ha tatt billetten først, ikke sant? HATIM: Ticket ko goli maro! OVERS: Skyt billetten! ALI: (leser på tavla som noen har skrevet på i en annen sammenheng): Ole Brum. 5. HATIM: Ole Brum, [/] [>]. Eksempler på kodeveksling Etter Finn Aarsæter: To språk i en tekst

50 NAU: til HAT: [<>]? ALI: [<]. WAQ: Jeg skal ikke komme på, (//] på torsdag, ikke på fredag. NAU: Mein kal melding laongi. OVERS.: Jeg skriver melding i morgen […] ALI: Du, hvordan skriver du, klarer ikke. HAT: Mein school jaonga. Phir ghar par chala jaonga. Mein kahunga teacher tour per chali gai hai. [_! Latter]. Smart i hue. OVERS:Jeg skal på skolen. Etterpå går jeg hjem. Jeg skal si at læreren har gått på tur. Smart i hue. WAQ: Smart i hue. Etter Finn Aarsæter: To språk i en tekst Eksempler på kodeveksling

51 You didn’t have to worry que somebody te iba a tirar con cerveza o una boFortellea Sometime I begin a sentence in English, y termino en español Dios mio, it’s past your bedtime! Hey you, ése es mi silla! I’m so glad you came. Como estàs? You‘re alDe fleste done with school, verdad?

52 Los Hispanicos no son importantes para los politicians o para la policia, except in this election. Person 1: Cuando fuimos a Galveston, llovió cada día. Every day! Person 2: That’s just not fair, es injusto! Mother: … This semester, just try to do better. Daughter: I’m alLesey trying, pero es difícil. Mis amigos – Mother: Don’t bring your friends into this... In la cultura chicana, there is what we call compadrazgo, but that is missing in Americans.

53 ¿ Cômo? Y de'ay cuando, bueno ¿ cômo te digo?, cuando traiba that - los fifteen, and stuff like that, que me... I had told my mom I was gonna go to church, y mi step- dad ya me habia dicho, "No don't go nowhere," and stuff like that, and le dije a mi mom, "Can I go to church and I'll come back?" Solo que se acabó la church y todo, and she agreed, "Ta bueno, ve." Cuando vine pa'tras I think my mom was... I don't know where she was and-ahh I knocked on the door, and he looks at me and he goes, "Te dije!" Y foom!, me cerró la puerta, like where am I gonna go, you know ? Solo que that friend, la amiga... I couldn't stay at her house, so I ran away from home. Y ella se fue co-with me - she didn't have no reason to go with me. That's when... me que andaba pa'riiba pa'bajo, but then my mom started como que I just wanted to be out in the streets, queria andar de puta, stuff like that, you know, a bunch of bullshit! You know, but only I knew, you know, the difference, you know. Y de'ay mi hermano me pescô, knocked the shit out of me, and then brought me back home... •Spanish-American bilingual from San Antonio, Texas

54 Perspektiver på kodeveksling • Strukturelt perspektiv • Funksjonelt perspektiv • Holdningsperspektiv

55 Kodevekslingens funksjoner • Kompensering • Markere forskjellige slags skifter i samtalen eller teksten - rolleskifte - emneskifte • Understreking og forsterking • Fellesskapsmarkering (de-kode – vi-kode) • Nøytralisering • Ekskludering • ……..

56 Holdninger til kodeveksling

57 Tusen takk!

58

59 4. klasse9. klasseI alt Vietnamesisk437 Iransk235 I alt6612 Flere elever – både majoritetsnorske og minoritetsspråklige - deler av undersøkelsen

60 KjFørstespråkAlderAnkomstÅr i NorgeFamiliesituasjon ANHM Vietnamesisk 9 0 (2 mnd..) 9mor, stefar, tre halvsøsken DUYENF Vietnamesisk11 8 3far, søster HOAF Vietnamesisk 9født i Norge 9mor, far, to søsken THAIM Vietnamesisk 9født i Norge 9mor, bror FARIDM Persisk10 3 7mor, far, bror SARAHF Persisk 9 5 4mor, far, søster HUNGM Vietnamesisk15 510mor, far, tre søsken MINHF Vietnamesisk14 410mor, far, to søsken THANM Vietnamesisk1612 4mor, far, åtte søsken JAMSHIDM Persisk14 9 5mor, far, to søsken NAHIDF Persisk1510 5mor, far, søster SOHRABM Persisk14 8 6mor, stefar, bror

61 Kontakt med egen gruppe Kontakt med norskeBeste vennerAktiviteter ANHHver dagMange dager/ukeVietnamesiskFotball og ”slåball" DUYENHver dagEn el. to dager/ukeVietnamesisk«Ute og leker» HOAHver dagMange dager/ukeVietnamesisk og norsk Lesing, fotball og ”slåball" THAIHver dagMange dager/ukeVietnamesisk og norsk Fotball, ”slåball” og fløyte FARIDHver dag iransk og norskFotball, gitar SARAHSjeldenHver dag NorskFløyte, ballet HUNGHver dag Vietnamesisk og norsk Fotball, data MINHMange dager/ukeEn gang iblantVietnamesisk og kinesisk Lesing THANEn el. to dager/uke Vietnamesisk og norsk «Ute med venner», TV, musikk JAMSHIDEn el. to dager/ukeMange dager/ukeiransk og norskBasketball NAHIDMange dager/ukeEn dag i ukaIransk og norskIkke noe spesielt SOHRABHver dag Norsk og iranskBasketball, tennis, piano

62 HJEMME PÅ SKOLEN (uformell kom. med medelever) PÅ FRITIDA (uformell kom. med venner) SamtaleLesingSkrivingI friminutteneI timene ANHM + n N M + N DUYENM N + M M M + N HOAM + n N + M M M + N THAIM + N N + m M M + N FARIDM N + m M + n M + NN + m M + N SARAHM + n N + m M + n NN + m N HUNGM + n N + m M + N MINHM N + m M + N THANM + n N + M M + N JAMSHIDM + n N N + m M + N NAHIDM + n N M M + N SOHRABM + N N

63 HJEMME PÅ SKOLEN (uformell kom. med medelever) PÅ FRITIDA (uformell kom. med venner) SamtaleLesingSkrivingI friminutteneI timene ANHM + n N M + N DUYENM N + M M M + N HOAM + n N + M M M + N THAIM + N N + m M M + N FARIDM N + m M + n M + NN + m M + N SARAHM + n N + m M + n NN + m N HUNGM + n N + m M + N MINHM N + m M + N THANM + n N + M M + N JAMSHIDM + n N N + m M + N NAHIDM + n N M M + N SOHRABM + N N

64 HJEMME PÅ SKOLEN (uformell kom. med medelever) PÅ FRITIDA (uformell kom. med venner) SamtaleLesingSkrivingI friminutteneI timene ANHM + n N M + N DUYENM N + M M M + N HOAM + n N + M M M + N THAIM + N N + m M M + N FARIDM N + m M + n M + NN + m M + N SARAHM + n N + m M + n NN + m N HUNGM + n N + m M + N MINHM N + m M + N THANM + n N + M M + N JAMSHIDM + n N N + m M + N NAHIDM + n N M M + N SOHRABM + N N

65 EVNER SKOLEMOTIVASJONSKOLERESULTATER ANH Gode evnerDårlig motivertVarierende DUYEN (Mangler informasjon)MotivertSvak i teorifag, flink i praktiske fag HOA Svært gode evnerSterkt motivertFlink i alle fag THAI Ganske gode evnerSterkt motivertVarierende, men alt i alt flink FARID Gode evnerIkke så motivertVarierende SARAH Svært gode evnerSterkt motivertFlink i alle fag HUNG (Svært) gode evner(Sterkt) motivertGanske flink MINH Svært gode evnerSterkt motivertFlink i alle fag THAN Gode evnerGanske motivertGanske flink JAMSHID Gode evnerDårlig motivertGanske svak NAHID (Lærerne uenige)motivertGanske svak SOHRAB (Lærerne uenige)Dårlig motivertSvak

66 Flytende og aksentfritt Små avvik i flyt og uttale Større avvik i flyt og uttale Svært dårlig flyt og uttale ANH x DUYEN x HOA x THAI x FARID x SARAH x HUNG x MINH x THAN x JAMSHID x NAHID x SOHRAB x Flyt og uttale i norsk Kom sent. Få år i Norge I Norge hele livet. Aksenten vanskelig å forklare

67 Holdninger til norskHoldninger til mormålet SpråketLære mer?UndervisningenSpråketLære mer?Undervisningen ANHPositivJa Ikke så pos.Rel. pos.JaRel. pos. DUYENPositivJa ?Rel. pos.JaPositiv HOAPositivJaPositiv JaPositiv THAIPositivJaPositiv JaPositiv FARIDPositivJaPositiv JaPositiv SARAHPositivJaPositiv JaPositiv HUNGPositivJaPositiv JaPositiv MINHPositivJaPositiv JaPositiv THANPositivJaPositiv LittPositiv JAMSHIDPositivJaPositivRel. pos.JaNegativ NAHIDPositivJaPositiv JaNegativ SOHRABPositivJaIkke så pos. PositivBare muntligNegativ

68 MÅLEMETODER FERDIGHETER Luketest Allmenne språkferdigheter Diktat Lytteforståelse, staving Lesetest Lesehastighet Egenvurdering Produksjon og resepsjon, muntlig og skriftlig Lærervurdering Produksjon og resepsjon, muntlig og skriftlig Forskervurdering Muntlig produksjon

69 Luketest, 4. klasse

70 Korrekte utfyllinger, luketest 4. klasse (prosent)

71 Korrekte utfyllinger, luketest 9. klasse (prosent)

72 Forståelse av muntlig språk (diktat), 4. klasse (prosenter)

73 Forståelse av muntlig språk (diktat), 9. klasse (prosent)

74 Allmenne ferdigheter i norsk Sammenliknet med minoritetselever Sammenliknet med majoritetselever ANH + - DUYEN - - HOA + - THAI = - FARID - - SARAH + + HUNG = - MINH + + THAN - - JAMSHID + - NAHID + - SOHRAB + -

75 Allmenne ferdigheter i morsmål Sammenliknet med norske medelever Sammenliknet med elever i foreldrenes opprinnelige hjemland ANH - - DUYEN - - HOA + + THAI = = FARID + - SARAH + = HUNG = = MINH + + THAN = = JAMSHID - - NAHID + - SOHRAB - -

76 Norsk Førstespråk Minh43Hoa44 Hoa41Minh43 Sarah40Than43 Sohrab36Sarah39 Hung36Thai38 Nahid35Nahid37 Jamshid35Farid34 Thai31Hung33 Farid31Anh30 Than29Jamshid30 Anh28Duyen29 Duyen20Sohrab27 Negativ holdning til morsmåls- undervisn. Negativ holdning til morsmåls- undervisn- ing. Ikke motivert for skriftlig morsmål Vanskelig å forklare. Snakker norsk med aksent selv om han er født i landet og er sammen med majoritetsnor ske barn flere dager i uka. Sen ankomst til Norge. Bare fire år i landet

77 VIKTIGE LÆRDOMMER Selv under gunstige lærebetingelser er det vanskelig for minoritetselever å komme på nivå med majoritetsnorske elever når det gjelder språkferdigheter som er avgjørende for å lykkes på skolen Men noen greier det og blir til og med bedre enn majoritetselevene Minoritetselever som snakker norsk flytende og aksentfritt – eller bare med en svak aksent – kan ha problemer med å bruke språket som instrument for læring på skolen

78 Det er vanskelig for minoritetselever å utvikle like gode ferdigheter som elever på deres egen alder i foreldrenes hjemland – særlig når det gjelder lese- og skriveferdigheter Det er vanligvis godt samsvar mellom ferdigheter på førstespråket og ferdigheter på andrespråket Vi må alltid huske på at det er vanskelig å sammenlikne språkferdighetene til tospråklige med språkferdighetene til enspråklige på hvert av de to språkene det dreier seg om

79 Samfunnsmessige perspektiver • Språkets status • offisielt språk • nasjonalspråk • urfolkspråak • Status for tospråklighet/flerspråklighet • Språkbruk • domener • Språkbevaring og språktap • Etnolekter


Laste ned ppt "Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Tospråklighet Forelesning på fagseminaret «Kommunikasjon og språk», Oslo, 4.9. 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google