Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Anders Kulbrandstad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Anders Kulbrandstad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Anders Kulbrandstad
Høgskolen i Hedmark Tospråklighet Forelesning på fagseminaret «Kommunikasjon og språk», Oslo,

2 Oppvarming Tenk over hvilke forventninger du har til denne forelesningen Skriv ned tre spørsmål som du håper å få svar på

3 Ahlgren, Inger & Kenneth Hyltenstam (eds.): Bilingualism in deaf education. Hamburg: Signum 1994

4 Hørendes tospråklighet – døves tospråklighet
The study of sign-language – spoken language (SL-SpL) bilingualism addresses the same kinds of linguistic, psychological, social, political, and educational issues that the broader field of bilingualism does. Gerald P. Bernet i Handbook of Bilingualism access to spoken language access to sign language • physical nature of code switching As long as the specific properties of sign bilingualism […] are taken into account, the findings of hearing children’s multilingual practices are highly relevant for understanding the linguistic situation of hearing-impaired children. Arnfinn Muruvik Vonen på konferansen «TO BE OR TO BECOME: Language and learning in the lives of young deaf children», Skådalen kompetansesenter, oktober 2005

5 Tospråklighet/flerspråklighet
Individperspektiv Samfunnsperspektiv Hva vil det si å være tospråklig? Tospråklig utvikling Tospråklig livssituasjon Tospråklighet og tenkning Måling av tospråklighet (forhold mellom S1 og S2) Forskjellige slags flerspråklige samfunn Språkpolitikk Holdninger til tospråklighet/flerspråklighet Tospråklig utdanning

6 En foreløpig definisjon
Å være tospråklig (eller flerspråklig) er å beherske to (eller flere) språk og å bruke begge (alle) språkene til forskjellige formål. Ett av språkene er gjerne personens førstespråk (også kalt morsmål, primærspråk eller hovedspråk), det andre språket (eller de andre språkene) er andrespråk eller fremmedspråk

7 To måter å definere et begrep
Prototypisk Kategorimedlemskap er basert på likhet med et typisk medlem av kategorien (prototype) Enheter er mer eller mindre typiske for kategorien Aristotelisk Nødvendige og tilstrekkelige kjennetegn En enhet er enten medlem eller ikke medlem av en kategori Alle medlemmer har samme status innen en kategori

8 Førstespråk – andrespråk - fremmedspråk
Prototypisk førstespråk tilegnet fra tidlig førskolealder tilegnet i omgivelser der språket er i allmenn bruk som dagligspråk tilegnet uformelt, dvs. uten spesielt tilrettelagt undervisning beherskes på alders- adekvat nivå brukes i alle domener der det er naturlig gjenstand for positive holdninger tjener til individuell og gruppemessig identifikasjon Prototypisk andrespråk tilegnet etter tidlig førskolealder tilegnet i omgivelser der språket er i allmenn bruk som dagligspråk tilegnet både uformelt og formelt beherskes ikke helt på aldersadekvat nivå brukes ikke i alle domener gjenstand for positive, negative eller nøytrale holdninger tjener ikke til individuell og gruppemessig identifikasjon

9 Prototypisk fremmedspråk
tilegnet i skolealdren tilegnet i omgivelser der språket ikke er i allmenn bruk som dagligspråk tilegnet hovedsaklig formelt beherskes ikke på aldersadekvat nivå brukes ikke i alle domener gjenstand for positive, negative eller nøytrale holdninger tjener ikke til individuell og gruppemessig identifikasjon

10 Tegnspråk – talespråk hos døve
Prototypisk tegnspråk tilegnet fra førskolealder eller i skolealder tilegnet i omgivelser der språket er/ikke er allmenn bruk som dagligspråk tilegnet formelt og uformelt beherskes på alders- adekvat nivå brukes i alle domener der det er naturlig gjenstand for positive holdninger tjener til individuell og gruppemessig identifikasjon Prototypisk talespråk for døve tilegnet fra førskolealder eller i skolealder tilegnet i omgivelser der språket er i allmenn bruk som dagligspråk tilegnet både uformelt og formelt beherskes ikke på aldersadekvat nivå brukes ikke i alle domener gjenstand for positive, negative eller nøytrale holdninger tjener/tjener ikke til individuell og gruppemessig identifikasjon

11 Definisjoner av individuell tospråklighet
Maksimalistiske definisjoner Minimalistiske definisjoner Visse ferdigheter i andrespråket i tillegg til førstespråket En viss bruk av andrespråket Full innfødtlik kompetanse i begge språk Omtrent like stor bruk i alle domener Omtrent like stor identifikasjon med begge språk (Parallell tilegnelse av begge språk fra tidlig førskolealder )

12 Enspråklig Tospråklig

13 Prototypisk definisjon av «tospråklig person»
En person som behersker to språk på relativt høyt nivå bruker begge språkene i sitt dagligliv bruker begge språkene til alle formål som er relevante for hans eller hennes alder og livssituasjon har en positiv holdning til begge språkene identifiserer seg positivt med begge språkene

14

15 Fire aspekter ved en persons forhold til et språk
Ferdigheter (kompetanse) Bruk Holdninger Opprinnelse

16 Språkferdigheter Talebaserte Tegnspråklige Muntlig Skriftlig
Produksjon Snakke Skrive Resepsjon Forstå talt språk Lese Tegnspråklige Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn

17 Språkferdigheter Talebaserte Kombinatoriske Tegnspråklige Muntlig
Skriftlig Produksjon Snakke Skrive Resepsjon Forstå talt språk Lese Kombinatoriske Tegnspråklige Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn + tegne talespråk + fingerstave + artikulere (forme med munnen, hviske, tale) Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn + forstå tegnet tale + fingerlese + munnavlese Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn

18 Taktilt tegnspråk

19 Språkferdigheter Talebaserte Kombinatoriske Tegnspråklige Muntlig
Skriftlig Produksjon Snakke Skrive Resepsjon Forstå talt språk Lese Kombinatoriske Tegnspråklige Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn + tegne talespråk + fingerstave + artikulere (forme med munnen, hviske, tale) Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn + forstå tegnet tale + fingerlese + munnavlese Produksjon Forme manuelle og ikke-manuelle tegn Resepsjon Forstå manuelle og ikke-manuelle tegn

20 Ikke-balansert – balansert tospråklighet
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 Ikke-balansert tospråklighet Balansert tospråklighet

21 Aldersadekvate ferdigheter
Ferdigheter som er nødvendige for å lykkes med å bruke språket til de formål som er naturlige for alder og livssituasjon

22 16 -åring 4-åring 12 -åring Samtale flere sjangrer, f.eks. argumenterende Fortelle - flere sjangrer (?) flere virkemidler større bevissthet Beskrive og forklare flere sjangrer større presisjon Lese flere teksttyper mer avanserte tekster større bevissthet kritisk innstilling Skrive flere formål flere sjangrer større bevissthet formelt korrekt Samtale Fortelle Leke Synge Lytte til høytlesning Gjenkjenne skriftspråk Samtale uformell mer formell Fortelle - forskjellige sjangrer Beskrive Forklare Lese forskjellige formål - forskjellige sjangrer Skrive forskjellige formål - forskjellige sjangrer - relativt korrekt

23 ------------------------------------------ Aldersadekvate ferdigheter

24 ------------------------------------------ Aldersadekvate ferdigheter
A B C

25 ------------------------------------------ Aldersadekvate ferdigheter
C «Halvspråklighet» «Dobbel halvspråklighet»

26 Funksjonell tospråklighet
En situasjon hvor en person behersker to språk, og hvor de to språkene til sammen har de samme funksjonene for den tospråklige som ett språk har for den enspråklige: tjener som instrument for kommunikasjon er et instrument for tenking og læring gir en følelse av tilhørighet og identitet

27 Kritisk alder for språklæring
Alder som angir når tilegnelsen av et språk må begynne for at innlæreren skal kunne nå samme kompetansenivå i som førstespråksbrukere av språket

28 = simultan tospråklighet
Tilegnelsesalder 3 år S1 S1/S2 = simultan tospråklighet S1 S2 = suksessiv tospråklighet

29 Kategorier av NTS – norsk-tospråklige (etter modell av Gerald P
Kategorier av NTS – norsk-tospråklige (etter modell av Gerald P. Berent) Hørestatus Språk NTS Norsk (A) Døv (C) S1 (F) S1 (B) Hørende (D) S2: Tidlig (E) S2: Sen (G) S1,5 (H) S2 ACF = balansert tospråklig døv ACH = ikke-balansert tospråklig døv m/ tegnspråk som førstespråk og norsk som andrespråk ADF = tospråklig døv m/ norsk som førstespråk og tegnspråk som tidlig utviklet andrespråk ADG = tospråklig døv m/ norsk som en mellomting mellom førstespråk og andrespråk og tegnspråk som tidlig utviklet andrespråk BCF = balansert tospråklig hørende BEF = tospråklig hørende med norsk som førstespråk og tegnspråk som sent utviklet andrespråk BEH = tospråklig hørende med både norsk og tegnspråk som andrespråk

30 Nær tilknytning til situasjon Svak tilknytning til situasjonen
Dimensjoner i språkbruk Nær tilknytning til situasjon Kognitivt krevende Kognitivt lite krevende Svak tilknytning til situasjonen

31 Hverdagslig samtale – intellektuelt språk
BICS – Basic Interpersonal Communication Skills CALP – Cognitive/Academic Language Proficiency

32 Nær tilknytning til situasjon Svak tilknytning til situasjonen
Dimensjoner i språkbruk Nær tilknytning til situasjon BICS Kognitivt krevende Kognitivt lite krevende CALP Svak tilknytning til situasjonen

33 Syn på tospråklighet og tenkning
Negativ virkning Positiv virkning Verken positiv eller negativ virkning Både positiv og negativ virkning

34 (Cambridge-professoren Laurie 1890)
If it were possible for a child to live in two languages at once equally well, so much the worse. His inFortelleectual and spiritual growth could not thereby be doubled, but halved. Unity of mind and character would have great difficulty in asserting ifself under such circumstances. (Cambridge-professoren Laurie 1890)

35 First of all the person in question [the bilingual] hardly learns any of the languages as perfect as he would have done if he had limited himself to learning one language; even if it superficially might seem that he speaks just like a native, it is certain that the finest language skills er lacking – I doubt if one ever has seen that a child that has been raised with two languages, has become a distinguished verbal master (author or rhetor) in any of them. Secondly the mental efforts that during the childhood years have been spent on learning two languages instead of one, certainly have taken away some of the power by which other things could and should have been learned. Perhaps not one single persons whom mankind considers to be excellent in truly important eras, has been bilingual as a child. (Otto Jespersen 1941)

36     Take any group of bilinguals who er approximately equivalent in their L1 and L2 abilities and match them with a monolingual group for age, socio-economic level, and whatever other variables you think might confound their results. Now, choose a measure of cognitive flexibility and administer it to both groups. The bilinguals will do better. Hakuta 1986

37 Negative effekter Positive effekter
Langsommere språktilegnelse Utilfredsstillende ferdigheter i ett språkene eller begge Dårligere skoleresultater Godt utviklete metaspråklige ferdigheter, dvs. evne til å forholde seg til formelle sider ved språket Godt utviklet evne til å ta hensyn til kommunikasjons- partnerens behov Godt utviklet evne til divergent, kreativ tenkning Større kognitiv fleksibilitet

38 Terskelteorien

39

40 Terskel 1:

41 Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk

42 Terskel 2: Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk

43 Terskel 2: Aldersadekvate ferdigheter i begge språk
Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk

44 Terskelhypotesen Under terskel 1:
Negative konsekvenser for tenking og læring Over terskel 1 Ingen konsekvenser for tenking og læring Over terskel 2 Positive konsekvenser for tenking og læring

45 Positive konsekvenser
Terskel 2: Aldersadekvate ferdigheter i begge språk Terskel 1: Aldersadekvate ferdigheter i ett språk Positive konsekvenser Ingen konsekvenser Negative konsekvenser

46 Tospråklighet og hjernen
A. Fullstendig atskilte språk, ingen felles underliggende komponent S1 S2 B. En felles underliggende komponet S1 S2

47 Kodeveksling Det å veksle mellom to eller flere språk i løpet av en kommunikasjonssekvens på den måten at man hopper fra ett språk og over til det annet – ytrer et ord, en frase, en setning eller mer på det andre språk – og så eventuelt hopper tilbake til det andre

48 Have tænkt meget på denne stund. My dear Magnhild … I have spoken
Eksempler på kodeveksling My dear! I am here bærre for di skuld. I vil seje deg, at all those years I Have tænkt meget på denne stund. My dear Magnhild … I have spoken norsk bærre a couple of month only og kan inkje tale godt …What hejter'n? Grong. Have you tålå ve'n? …Vil du rejse mæ meg op gjønno lande in this – i denne vogn Magnhild? … Dine rum up stairs are they to be let? Fra Bjørnstjerne Bjørnson: Magnhild 1877

49 Eksempler på kodeveksling
HATIM: Pakke sammen og bære det, og skifte fly fra fly NAU.: Nei, vi må forsøke ticket to leni ti na panele OVERS: Nei, vi må forsøke, skulle jo ha tatt billetten først, ikke sant? HATIM: Ticket ko goli maro! OVERS: Skyt billetten! ALI: (leser på tavla som noen har skrevet på i en annen sammenheng): Ole Brum. 5. HATIM: Ole Brum, [/] < Ole Brum > [>]. Etter Finn Aarsæter: To språk i en tekst

50 Eksempler på kodeveksling
NAU: til HAT: <Skal du komme på skolen på Id > [<>]? ALI: <Aldri, aldri, aldri > [<]. WAQ: Jeg skal ikke komme på, (//] på torsdag, ikke på fredag. NAU: Mein kal melding laongi. OVERS.: Jeg skriver melding i morgen […] ALI: Du, hvordan skriver du, klarer ikke. HAT: Mein school jaonga. Phir ghar par chala jaonga. Mein kahunga teacher tour per chali gai hai. [_! Latter]. Smart i hue. OVERS:Jeg skal på skolen. Etterpå går jeg hjem. Jeg skal si at læreren har gått på tur. Smart i hue. WAQ: Smart i hue. Etter Finn Aarsæter: To språk i en tekst

51 Eksempler på kodeveksling
Dios mio, it’s past your bedtime! Hey you, ése es mi silla! I’m so glad you came. Como estàs? You‘re alDe fleste done with school, verdad? Sometime I begin a sentence in English, y termino en español You didn’t have to worry que somebody te iba a tirar con cerveza o una boFortellea

52 Los Hispanicos no son importantes para los politicians o para la policia, except in this election.
Person 1: Cuando fuimos a Galveston, llovió cada día. Every day! Person 2: That’s just not fair, es injusto! Mother: … This semester, just try to do better. Daughter: I’m alLesey trying, pero es difícil. Mis amigos – Mother: Don’t bring your friends into this... In la cultura chicana, there is what we call compadrazgo, but that is missing in Americans.

53 ¿ Cômo. Y de'ay cuando, bueno ¿ cômo te digo
¿ Cômo? Y de'ay cuando, bueno ¿ cômo te digo?, cuando traiba that - los fifteen, and stuff like that, que me ... I had told my mom I was gonna go to church, y mi step-dad ya me habia dicho, "No don't go nowhere," and stuff like that, and le dije a mi mom, "Can I go to church and I'll come back?" Solo que se acabó la church y todo, and she agreed, "Ta bueno, ve." Cuando vine pa'tras I think my mom was ... I don't know where she was and-ahh I knocked on the door, and he looks at me and he goes, "Te dije!" Y foom!, me cerró la puerta, like where am I gonna go, you know ? Solo que that friend, la amiga ... I couldn't stay at her house, so I ran away from home. Y ella se fue co-with me - she didn't have no reason to go with me. That's when ... me que andaba pa'riiba pa'bajo, but then my mom started como que I just wanted to be out in the streets, queria andar de puta, stuff like that, you know, a bunch of bullshit! You know, but only I knew, you know, the difference, you know. Y de'ay mi hermano me pescô, knocked the shit out of me, and then brought me back home... Spanish-American bilingual from San Antonio, Texas

54 Perspektiver på kodeveksling
Strukturelt perspektiv Funksjonelt perspektiv Holdningsperspektiv

55 Kodevekslingens funksjoner
Kompensering Markere forskjellige slags skifter i samtalen eller teksten - rolleskifte - emneskifte Understreking og forsterking Fellesskapsmarkering (de-kode – vi-kode) Nøytralisering Ekskludering ……..

56 Holdninger til kodeveksling

57 Tusen takk!

58

59 4. klasse 9. klasse I alt Vietnamesisk 4 3 7 Iransk 2 5 6 12
Flere elever – både majoritetsnorske og minoritetsspråklige - deler av undersøkelsen

60 Kj Førstespråk Alder Ankomst År i Norge Familiesituasjon Vietnamesisk
ANH M Vietnamesisk 9 0 (2 mnd..) mor, stefar, tre halvsøsken DUYEN F 11 8 3 far, søster HOA født i Norge mor, far, to søsken THAI mor, bror FARID Persisk 10 7 mor, far, bror SARAH 5 4 mor, far, søster HUNG 15 mor, far, tre søsken MINH 14 THAN 16 12 mor, far, åtte søsken JAMSHID NAHID SOHRAB 6 mor, stefar, bror

61 Kontakt med egen gruppe
Kontakt med norske Beste venner Aktiviteter ANH Hver dag Mange dager/uke Vietnamesisk Fotball og ”slåball" DUYEN En el. to dager/uke «Ute og leker» HOA Vietnamesisk og norsk Lesing, fotball og ”slåball" THAI Fotball, ”slåball” og fløyte FARID iransk og norsk Fotball, gitar SARAH Sjelden Norsk Fløyte, ballet HUNG Fotball, data MINH En gang iblant Vietnamesisk og kinesisk Lesing THAN «Ute med venner», TV, musikk JAMSHID Basketball NAHID En dag i uka Iransk og norsk Ikke noe spesielt SOHRAB Norsk og iransk Basketball, tennis, piano

62 Samtale Lesing Skriving I friminuttene I timene HJEMME PÅ SKOLEN
(uformell kom. med medelever) PÅ FRITIDA (uformell kom. med venner) Samtale Lesing Skriving I friminuttene I timene ANH M + n N M + N M +N DUYEN M N + M HOA THAI N + m FARID SARAH HUNG MINH M+ N THAN JAMSHID NAHID SOHRAB

63 HJEMME PÅ FRITIDA Samtale Lesing Skriving I friminuttene I timene ANH
PÅ SKOLEN (uformell kom. med medelever) PÅ FRITIDA (uformell kom. med venner) Samtale Lesing Skriving I friminuttene I timene ANH M + n N M + N M +N DUYEN M N + M HOA THAI N + m FARID SARAH HUNG MINH M+ N THAN JAMSHID NAHID SOHRAB

64 HJEMME PÅ FRITIDA Samtale Lesing Skriving I friminuttene I timene ANH
PÅ SKOLEN (uformell kom. med medelever) PÅ FRITIDA (uformell kom. med venner) Samtale Lesing Skriving I friminuttene I timene ANH M + n N M + N M +N DUYEN M N + M HOA THAI N + m FARID SARAH HUNG MINH M+ N THAN JAMSHID NAHID SOHRAB

65 (Mangler informasjon) Motivert Svak i teorifag, flink i praktiske fag
EVNER SKOLEMOTIVASJON SKOLERESULTATER ANH Gode evner Dårlig motivert Varierende DUYEN (Mangler informasjon) Motivert Svak i teorifag, flink i praktiske fag HOA Svært gode evner Sterkt motivert Flink i alle fag THAI Ganske gode evner Varierende, men alt i alt flink FARID Ikke så motivert SARAH Svært gode evner HUNG (Svært) gode evner (Sterkt) motivert Ganske flink MINH Sterkt motivert THAN Ganske motivert JAMSHID Ganske svak NAHID (Lærerne uenige) motivert SOHRAB Svak

66 Flyt og uttale i norsk x Flytende og aksentfritt ANH DUYEN HOA THAI
Små avvik i flyt og uttale Større avvik i flyt og uttale Svært dårlig flyt og uttale ANH x DUYEN HOA THAI FARID SARAH HUNG MINH THAN JAMSHID NAHID SOHRAB I Norge hele livet. Aksenten vanskelig å forklare Kom sent. Få år i Norge

67 Holdninger til mormålet
Holdninger til norsk Holdninger til mormålet Språket Lære mer? Undervisningen ANH Positiv Ja Ikke så pos. Rel. pos. DUYEN ? HOA THAI FARID SARAH HUNG MINH THAN Litt JAMSHID Negativ NAHID SOHRAB Bare muntlig

68 MÅLEMETODER muntlig og skriftlig FERDIGHETER
Luketest Allmenne språkferdigheter Diktat Lytteforståelse, staving Lesetest Lesehastighet Egenvurdering Produksjon og resepsjon, muntlig og skriftlig Lærervurdering Produksjon og resepsjon, muntlig og skriftlig Forskervurdering Muntlig produksjon

69 Luketest, 4. klasse

70 Korrekte utfyllinger, luketest 4. klasse (prosent)

71 Korrekte utfyllinger, luketest 9. klasse (prosent)

72 Forståelse av muntlig språk (diktat), 4. klasse (prosenter)

73 Forståelse av muntlig språk (diktat), 9. klasse (prosent)

74 + - = Sammenliknet med minoritetselever
Allmenne ferdigheter i norsk Sammenliknet med minoritetselever Sammenliknet med majoritetselever ANH + - DUYEN HOA THAI = FARID SARAH HUNG MINH THAN JAMSHID NAHID SOHRAB

75 Allmenne ferdigheter i morsmål
Sammenliknet med norske medelever Sammenliknet med elever i foreldrenes opprinnelige hjemland ANH - DUYEN HOA + THAI = FARID SARAH HUNG MINH THAN JAMSHID NAHID SOHRAB

76 Negativ holdning til morsmåls-undervisn.
Norsk Førstespråk Minh 43 Hoa 44 41 Sarah 40 Than Sohrab 36 39 Hung Thai 38 Nahid 35 37 Jamshid Farid 34 31 33 Anh 30 29 28 Duyen 20 27 Sen ankomst til Norge. Bare fire år i landet Vanskelig å forklare. Snakker norsk med aksent selv om han er født i landet og er sammen med majoritetsnorske barn flere dager i uka. Negativ holdning til morsmåls-undervisn-ing. Ikke motivert for skriftlig morsmål Negativ holdning til morsmåls-undervisn.

77 VIKTIGE LÆRDOMMER Selv under gunstige lærebetingelser er det vanskelig for minoritetselever å komme på nivå med majoritetsnorske elever når det gjelder språkferdigheter som er avgjørende for å lykkes på skolen Men noen greier det og blir til og med bedre enn majoritetselevene Minoritetselever som snakker norsk flytende og aksentfritt – eller bare med en svak aksent – kan ha problemer med å bruke språket som instrument for læring på skolen

78 Det er vanskelig for minoritetselever å utvikle like gode ferdigheter som elever på deres egen alder i foreldrenes hjemland – særlig når det gjelder lese- og skriveferdigheter Det er vanligvis godt samsvar mellom ferdigheter på førstespråket og ferdigheter på andrespråket Vi må alltid huske på at det er vanskelig å sammenlikne språkferdighetene til tospråklige med språkferdighetene til enspråklige på hvert av de to språkene det dreier seg om

79 Samfunnsmessige perspektiver
Språkets status offisielt språk nasjonalspråk urfolkspråak Status for tospråklighet/flerspråklighet Språkbruk domener Språkbevaring og språktap Etnolekter


Laste ned ppt "Lars Anders Kulbrandstad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google