Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 2 – Den fragmenterte staten Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 2 – Den fragmenterte staten Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 2 – Den fragmenterte staten Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011

2 Arve Negaard Drivkrefter i kapitalismen (repetisjon fra 2010) •Kapitalisme er et økonomisk system kjennetegnet ved: –Privat eiendomsrett til produksjonsmidlene –Formålet å skape profitt for eierne, produksjon av varer og tjenester for salg på et marked, er et virkemiddel –Markedsregulering med markedsbestemte priser og lønninger •Spesialisering og stordrift gir grunnlag for økt profitt –Spesialisering og stordrift gjør produksjonen avhengig av tilgang til mer råvarer og større markeder •Fra bystater til nasjonalstater til overnasjonale politiske strukturer •Kolonitiden: Råvarer hentes fra hele verden til Europa •Globaliseringen: Konsern produserer for hele verdensmarkedet, produksjonen legges dit profitten blir størst –Eksternalisering; oppgaver som bedriften ikke må påkoste selv, overlates til andre •Staten får stadig flere oppgaver, til tross for ønsket om en begrenset stat 2

3 Arve Negaard •Retorikk hentet fra produksjonen i privat, markedsorientert næringsliv, flytter oppmerksomheten i offentlig sektor, fra inkorporasjon til markedstenkingen, i relasjonen mellom offentlige organ og brukere og borgere. Oppmerksomheten flyttes fra tjenestekvalitet til nøkkeltall for ”produksjon” og ”gjennomstrømming”. •Politiske organ delegerer oppgaver og myndighet til administrative direktorater og foretak, og frasier seg politisk ansvar for virkningen for individer, grupper og samfunnet som helhet •Spesialisering og eksternalisering bryter opp helhetlige, komplekse oppgaver i mindre deler, som hver for seg ikke kan ivareta helheten. Tre former for fragmentering 3

4 Arve Negaard Arbeidsdeling og koordinering 4 Helhetlig arbeidsoppgave Arbeidsdeling Spesialisering Formalisering Profesjonalisering Behov for koordinering Koordineringsproblemer Behov for koordinering Koordineringsproblemer Kilde: Dag Ingvar Jacobsen i Pål Repstad (red) 2004 Dugnadsånd og forsvarsverker

5 Arve Negaard 5 Stat og kommune KRDKRD FAKDFAKD B LI D FKDFKD FDFD JPDJPD KDKD KDKD LMDLMD MDMD NHDNHD OEDOED SDSD HODHOD FINFIN SMKSMK Fylkes mannen Fagavdelinger Kommune Virksomheter Etater/kommuneområder U dir H dir N AV ADAD Regjering Storting © Copyright S HT KF dir Statsministerens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Finansdepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Arbeidsdepartementet Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet Forsvarsdepartementet Justis- og politidepartementet Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet Miljøverndepartementet Samferdselsdep. Helse- og omsorgsdep. Landbruks- og matdep. Nærings- og handelsedep. Fiskeri- og kystdep. Olje- og energidep. Noen direktorater og tilsyn: Utdanningsdirektoratet Klima- og forurensings- direktoratet Helsedirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Statens helsetilsyn

6 Arve Negaard 6 Familien Fotball- laget U. Bronfenbrenners analyser av økologiske system Per Sara Mor Far Klassen Bygningsfirma Barnehagen Husflids- laget Klassen Gutt Lærer Fars fetter Barn Jente Gutt Barn Fars bror Fars fetter F. lærer Pers økologiske system ved niårsalderen Trener Lærer Kilde: Liv Mette Guldbrandsen (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Oslo. Universitetsforlaget

7 Arve Negaard Sosiale helseforskjeller i Norge øker •Ferske tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at de sosiale helseforskjellene er økende i Norge. •De nye tallene bekrefter dermed at den tendensen til økte sosiale helseforskjeller vi så på 80- og 90-tallet, fortsatte på begynnelsen av 2000-tallet. • Forskjellene gir seg blant annet utslag i høyere dødelighet og kortere levealder i grupper med kort utdanning og lav inntekt. 7

8 Arve Negaard •Stortingsmelding 16 (2006-2007) peker på at utdanningssystemet i Norge forsterker sosiale ulikheter, og at det er et mål at det i større grad skal være et verktøy for sosial utjevning. •Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. •Utdanning i barnehage og skole har en sentral funksjon i folkehelsearbeidet Skolen som et verktøy for sosial utjevning og forebygging av sosialt betingede helseforskjeller 8

9 Arve Negaard •Det er en statistisk samvariasjon mellom befolkningens utdanning, yrke, inntekt og helse •Årsakene til sosiale helseforskjeller kan være komplekse •Arbeidslivet krever i økende grad minst videregående skole •Å forebygge frafall i videregående skole er viktig også i et folkehelseperspektiv, og krever –Tidlig kartlegging og tiltak fra førskolealder for å forebygge utvikling av forskjeller –Godt samarbeid i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole –Systematisk oppfølging av elevene i videregående skole Folkehelsearbeidet Forebygging av sosiale helseforskjeller 9

10 Arve Negaard •Folkehelsearbeidet er i dag regulert gjennom kommunehelsetjenesteloven og en rekke andre særlover med forskrifter, som –Arbeidsmiljøloven (§ 1.1. Lovens formål) –Opplæringsloven (Læreplan mat og helse, og kroppsøving) –Barnehageloven (§ 2 Barnehagens innhold) –Barnevernloven (§ 1.1. Lovens formål) •Forslaget til ny folkehelselov legger til grunn at folkehelsearbeidet prinsipielt sett er langsiktig, forebyggende, tverrsektorielt og nivåovergripende •MEN: Forslaget fremstår som laget av og for helsesektoren. Forholdet til de andre særlovene berøres knapt i det 200 sider lange høringsnotatet Regulering av folkehelsearbeidet i særlover og forslaget til nyfolkehelselov 10


Laste ned ppt "Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 2 – Den fragmenterte staten Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google