Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bivirkninger/interaksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bivirkninger/interaksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bivirkninger/interaksjoner
Elisabet Nordmo RELIS Nord-Norge

2 MÅL Kjennskap til en gratis produsentuavhengig legemiddelinformasjonstjeneste Fokus på bivirkninger/interaksjoner Vite hvordan man melder en bivirkning Vite hvor man finner informasjon om bivirkninger og interaksjoner

3 RELIS Regionalt legemiddelinformasjonssenter
Offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell Finnes i alle helseregionene Gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon Svarer på spørsmål om legemidler Terapi, bivirkninger, interaksjoner, graviditet/amming m.m. Tilbyr gratis søkbar spørsmål/svar – database og elektronisk nyhetsbrev Mottar og saksbehandler meldinger om legemiddelbivirkninger

4

5 Hva er en bivirkning?

6 Bivirkning Skadelig og utilsiktet virkning av
et legemiddel ved normal dosering

7 Frekvensangivelser Hyppigheten av en bivirkning: Svært vanlig >1:10 Vanlig 1:10 -1:100 Mindre vanlig 1:100 -1:1000 Sjelden 1:1000 – 1:10 000 Svært sjelden <1:10 000 Bivirkningsprofilen til et legemiddel er ikke fullstendig kjent ved markedsføring.

8 Bivirkninger forts. Bivirkninger er et betydelig helseproblem
Sykelighet og dødelighet Kostnader Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell er viktige for å oppdage/forebygge bivirkninger!!!!

9 Hvor mye bivirkninger kan vi tolerere?
Avhenger av indikasjonen Terapiområder der man aksepterer mye bivirkninger for å oppnå ønsket effekt: - Sykdom der konsekvensene ved under- eller ikke-behandling er alvorlige. Eksempel: kreft, slag og hjerteinfarkt …. Terapiområder der man aksepterer lite bivirkninger: - Legemidler til friske personer Eksempel: p-piller, høyt kolesterol, menopausale plager….

10 Ulike typer bivirkninger
Forutsigbare bivirkninger Ofte doseavhengige og kan forklares ut fra legemidlets virkningsmekanisme Eksempel: perifere antikolinerge plager (munntørrhet, forstoppelse, vannlatningsbesvær) ved bruk av trisykliske antidepressiva (TCA). Uforutsigbare bivirkninger Ofte doseuavhengige, sjeldne og skyldes økt følsomhet hos enkeltindivider. Inkluderer allergiske-/hypersensitivitetsreaksjoner Eksempel: Agranulocytose ved bruk av klozapin

11 Ulike typer bivirkninger forts.
Bivirkninger ved langtidsbruk Eksempel: Tardive dyskinesier ved bruk av antipsykotika Legemiddelavhengighet Eksempel: benzodiazepiner, opioidanalgetika Seponeringsreaksjoner Eksempel: benzodiazepiner, SSRI, TCA. Senbivirkninger Kan manifestere seg etter langtidsbruk og etter at legemidlet er seponert -malign sykdom Eksempel: MS-preparatet natalizumab (Tysabri®)? - fosterskadelige effekter Eksempel: valproat

12 Risikoen for bivirkninger
øker ved bruk av flere legemidler!

13 Interaksjoner Når et legemiddel/natur(lege)middel forandrer
effekten til et annet legemiddel Gjennom å påvirke legemidlets absorpsjon, nedbrytning eller utskillelse  endret legemiddelkonsentrasjon i kroppen Gjennom å påvirke effekten av legemidlet på virkestedet uten at legemiddelkonsentrasjonen endres

14 Interaksjoner forts. Additive effekter Endret serumkonsentrasjon
Eksempel: økt tretthet ved kombinasjon av ett eller flere av følgende: Benzodiazepiner, antipsykotika (særlig høydoseantipsykotika), antidepressiva (særlig TCA), opioidanalgetika Endret serumkonsentrasjon - Enzyminduserende legemidler kan redusere serumkonsentrasjonen av andre legemidler Eksempel: karbamazepin kan redusere effekten av p-piller  graviditet - Enzymhemmende legemidler kan øke serumkonsentrasjonen av andre legemidler Eksempel: erytromycin (Ery-Max®) kan øke effekten av karbamazepin  økt bivirkningsrisiko

15 Epilepsi og psykofarmaka
Noen psykofarmaka kan senke krampeterskelen og utløse epilepsianfall Eksempel: klorpromazin, klozapin Enzyminduserende antiepileptika kan redusere effekten av enkelte psykofarmaka Eksempel: Karbamazepin kan redusere serumkonsentrasjonen av klozapin og risperidon med om lag 50 %  redusert antipsykotisk effekt Enzymhemmende psykofarmaka kan øke risikoen for bivirkninger av antiepileptika Eksempel: Sertralin kan øke serumkonsentrasjonen av fenytoin og lamotrigin, mens fluvoksamin kan øke serumkonsentrasjonen av karbamazepin og fenytoin.

16 Hvordan oppdage bivirkninger?
Hvilke legemidler/naturmidler bruker pasienten? Oppsto reaksjonen før eller etter oppstart med mistenkt legemiddel? Tidsintervall fra oppstart til symptomdebut Avtar reaksjonen etter dosereduksjon eller seponering? Samme reaksjon ved re-eksponering for legemidlet? BIVIRKNINGER BØR MELDES PÅ MISTANKE

17 Hvilke bivirkninger bør meldes?
Alvorlige bivirkninger Dødelige/livstruende bivirkninger eller bivirkninger som har gitt varig, alvorlige følger Nye eller uventede bivirkninger Bivirkninger på nye legemidler Bivirkninger på legemidler under særlig overvåkning Reaksjoner ved seponering av legemidler Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler Bivirkninger av natur(lege)midler Bivirkninger ved graviditet/amming

18 Legemidler under særlig overvåkning – utdrag fra listen
Medikamentgruppe Enkeltmedikamenter Virkestoff Effekter som man skal være spesielt oppmerksomme på og som alltid bør meldes til RELIS Antidepressive legemidler Fontex, Fluoxetin Cipramil, Citalopram, Desital Cipralex Seroxat, Paroxetin, Paroxat Zoloft Fevarin Remeron Efexor Edronax Cymbalta /Yentreve fluoksetin citalopram escitalopram paroksetin sertralin fluvoksamin mirtazapin venlafaksin reboksetin duloksetin · Uventede kliniske effekter · Psykiatriske bivirkninger av alvorlig karakter som selvmordsrelatert atferd, selvskading, aggressivitet/fiendtlighet m.m. hos voksne og barn Antipsykotiske legemidler Abilify Leponex Zyprexa Risperdal Zeldox Seroquel Serdolect Andre antipsykotiske midler aripiprazol klozapin olanzapin risperidon ziprasidon kvetiapin sertindol · Cerebrovaskulære hendelser (TIA, hjerneslag) · Interaksjoner med andre legemidler · Lang QT-tid, arytmi · Myokarditt, hjertesvikt · Tromboemboli Midler mot seksuell dysfunksjon Viagra Cialis Levitra sildenafil tadalafil vardenafil · Non-arterittisk iskemisk fremre optikusneuropati (NAION) · Vedvarende synsforstyrrelser Intrinsa testosteron · Brystkreft · Kardiovaskulære hendelser Midler mot multippel sklerose Tysabri natalizumab · Utvikling av progressiv, multifokal leukoencefalopati (PML) · Andre opportunistiske infeksjoner · Mulig risiko for kreftutvikling

19 Hvordan melder man en bivirkning?
Hent bivirkningsskjema på: Send utfylt skjema med eventuelle epikriser/journalnotat til RELIS i aktuell helseregion Bivirkningsmelding som følge av eventuell feilbehandling vil ikke få konsekvenser for berørt helsepersonell

20

21 Viktige opplysninger på meldeskjema
Pasientopplysninger/opplysninger om melder Mistenkt legemiddel Bivirkning beskrevet så nøyaktig/fullstendig som mulig Tidsforløp for bivirkningsdebut i forhold til legemiddeloppstart Varighet av bivirkningen Resultat ved eventuell seponering/re-eksponering

22 Lett tilgjengelig informasjon
Bivirkninger Norsk preparatomtale (SPC): Norsk legemiddelhåndbok: Interaksjoner DRUID Søk selv i RELIS-databasen eller ta kontakt med RELIS

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bivirkninger/interaksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google