Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved mistanke om APSD – hva feiler vedkommende? Harald A. Nygaard NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved mistanke om APSD – hva feiler vedkommende? Harald A. Nygaard NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved mistanke om APSD – hva feiler vedkommende? Harald A. Nygaard NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

2 IPA om APSD APSD er et vesentlig trekk ved demenslidelsen og APSD utgjør et alvorlig problem for pasienter, familie, omsorgsgivere og samfunnet. APSD kan behandles. Vanligvis responderer APSD bedre på behandling enn andre demensrelaterte symptomer. Behandling av APSD er den beste måten til å lindre lidelse, redusere belastning på familie og redusere kostnader for samfunnet. Delirium viktig differensialdiagnose Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD), Educational Pack. IPA 2002. Modul 1 og 3

3 APSD – definisjon 1 • symptomer på forstyrret sansing • tankeforstyrrelser • humørsvingninger • atferdsforstyrrelser som forekommet hyppig hos personer med demens

4 APSD – definisjon 2 …. "en heterogen sammenstilling av psykologiske reaksjoner, psykiatriske symptomer og atferd som kan opptre hos personer som lider av hvilken som helst demenssykdom."

5 APSD - en sammenstilling av symptomer som ikke umiddelbart er uttrykk for kognitiv svikt Psykologiske reaksjonerAtferdssymptomer psykiatriske symptomer vrangforestillingeraggresjon, verbal hallusinasjoner & fysisk paranoide forestillingervandring depresjonrastløshet angstuhemmet atferd feilidentifiseringpåfallende spiseatferd apatipåfallende seksuell atf. søvnforstyrrelserroping, skriking illusjonerinkontinens

6 Ofte brukt begrep, men hva betyr agitert atferd? • irritabilitet, frustrasjon, uttalt sinne (raseri) • "utblåsning" • stadig krav om oppmerksomhet og forsikringer • gjentatt tyting/gnåling, spørring • hårdnakket avvisning enten når man skal gjøre noe (man blir bedt om) eller være med på noe • skrike, brøle, banne, true, slå, bite, sparke

7 Problem med begrepet APSD • beskriver symptomer og atferd som ofte forekommer hos personer med demens, men som ikke er spesifikke for demens

8 APSD Individuell ballast • personlighet • livshistorie • komorbide lidelser • legemidler Helsearbeiders problem/utfordring • kausalitetsbehov • mangelfull kjennskap til vedkommende • "demensfellen"

9 NB! • stress senker terskelen for å agere/reagere • fortolkning av symptomer og handlinger – hvem bestemmer? • hva er en irrasjonell reaksjon? • vrangforestillinger vs. feiloppfatning • synshallusinasjoner vs. synsbedrag

10 APSD er ingen diagnose, men en non-verbal ytring som må være gjenstand for vurdering/utredning!

11 Agitert atferd og smerte Agitert atferd korrelert med "discomfort" – Discomfort scale – en observasjonsskala til vurdering av smert hos personer med demens. Buffum MD & al. A pilot study of the relationship between discomfort and agitation in patients with dementia. Geriatric Nursing 2001; 22 (2): 80-85.

12 Lidelser i muskel og skjelettapparatet hyppigste årsak til kroniske smerter hos eldre personer. Hvordan skal en dement person med kommunikasjonsvansker gi uttrykk for smerte?

13 Smerterelaterte atferdssymptomer – sykehjemspasienter • vandrende • fysisk uro, rastløs • fysisk aggressiv • tilbaketrekning • trist eller engstelig utseende utvalg fra: Kovach & al. Journal of Pain and Symptom Management 1999; 18: 412-419

14 Vandrende atferd (i sykehjem) OR 1 nedsatt korttidshukommelse3,05 nedsatt langtidshukommelse2,06 demens1,94 personer med obstipasjon 1,82 bruker antipsykotika1,70 1 Multivariatanalyse; p < 0,004 for alle Kiely DK & al. International Journal of Geriatric Psychiatry 2000; 15: 1013-20

15 Spasmer i nedre del av spiserøret • forekomst ukjent, sannsynligvis tiltagende med alderen • smerten til forveksling lik angina pectoris. opptrer fortrinnsvis i forbindelse med måltider, men kan også opptre i hvile.

16 Delirium – kriterier (ICD-10) A. Redusert bevissthetsnivå B. Kognitive forstyrrelser C. Psykomotoriske forstyrrelser D. Forstyrret nattesøvn E. Akutt debut, fluktuerende forløp

17 Legemidler og atferd • legemidler kan brukes i behandling av atferdssymptomer • legemidler kan utløse nevropsykiatriske symptomer • som følge av farmakologisk effekt • som følge av metabolske forandringer • ukjent(e) mekanisme(r)

18 Sammenlikning av symptomer ved APSD og noen legemiddelrelaterte syndromer APSDDelirSerotonin-Akatisi syndrom bevissthet endret -/+++ fluktuerende ++- rigiditet --++ tremor -++ persepsjon ++ rastløshet ++++ søvnforst. +++- hallusinasjoner ++ illusjoner ++ konfusjon +++ agitert ++++ debut ?t/dgtdg/uker

19 Symptomer 1 ved akatisi • indre følelse av rastløshet • angst • irritabilitet eller dysfori • trang til å være i bevegelse • vandrer • rugger både i sittende og stående stilling • går på stedet • uro i sittende stilling 1 listen er ikke komplett

20 Dyspné (åndenød) er beskrevet i flere tilfeller som en form for akatisi. Beskrevet bl.a. ved haloperidol, SSRI, risperidon.

21 Nevropsykiatriske forandringer 1 ved serotoninsyndrom • forvirring • hyperaktiv • stemningsleie hevet • agitert • rastløs • søvnvansker • akatisi 1 Listen er ikke komplett

22 Psykiske bivirkninger av noen medikamenter (unntatt psykofarmaka) F HD AF HD A H 2 blokk+ ++detrusitol+ + protonpumpeh.+ ++ + morfin+ + + levodpa+ ++ aldacton+ ACE-hemmere++lamotrigin+ + + betablokkere+ ++pulmicort (inh)+ NSAIDs++ +norspan+ + + COX-2-hemmer+ ++karbamazepin+ + + + amilorid 1 + +metoklopramid + F = forvirring; H = hallusinasjoner/psykose; D = depresjon; A= agitert, rastløs, agressiv 1 bestanddel av Normorix mite®, Moduretic mite®

23 Bivirkninger ved bruk av konvensjonelle antipsykotika (kun CNS forstyrrelser) • tardive dyskinesier: ~30% 1 år, ~50% etter 3 års behandling; eldre, kvinner og diabetikere økt risiko. Kumulativ effekt. • akatise: ~ 25% • hypo/akinesi: ~ 50%, i 90% innen 3 mndr • dystoni: sjelden, opptrer vanligvis i løpet de første ukene; • sedasjon: vanlig, mest uttalt ved høydose antipsykotika • kognisjon? • malignt nevroleptikasyndrom (0,07-2,2%) Kilder: Arana GW. J Clin Psychiatry 2000; 61 (suppl 8): 5-11; & Masand PS. J Clin Psychiatry 2000; 61 (suppl 8): 43-49; Jackson N & al. Postgrad Med 2008; 84: 121-126.

24 Nevropsykiatriske komplikasjoner for noen vanlig brukte legemidler DeliriumAkatisiSerotonin toksistetAPSD 1 antipsykotika++? antidepressiver(TCA)+++? SSRI+++ ? litium++? buspiron++? kalsiumblokkere++? diazepam+? opioider+? tramadol, petidin+? ACE-hemmere+? H 2 -blokkere+? NSAIDS+? betablokkere+? metoklopramid+? vallergan++? 1 Betegnelsen APSD/BPSD er ikke brukt i Felleskatalogen

25 Bivirkninger ved bruk av atypiske antipsykotika (CNS forstyrrelser) • somnolens 1 • skade eller fall 1 • ekstrapyramidale symptomer 1,2 inkl: parkinsonisme, dystoni, agitasjon (risperidon, abilify, zyprexa) • gangforstyrrelser 1 • synkoper 1 • søvnforstyrrelser (risperdal, abilify) • agitasjon (risperdal, abilify) • angst (risperdal, abilify) • konsentrasjonsvansker (risperdal) • hallusinasjoner (zyprexa) • malignt nevroleptikasyndrom (risperdal, seroquel, abilify) NB! De færreste angir symptomer som opptrern skjeldnere enn i 5-10% Kilder: 1 LS Schneider 6 al. Am J Geriatri Psychiatry 2006; 14: 191-210. 2 (=) Felleskatalogen

26 Derfor: APSD er en non-verbal ytring som må være gjenstand for vurdering/utredning!

27


Laste ned ppt "Ved mistanke om APSD – hva feiler vedkommende? Harald A. Nygaard NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google